Makói Népujság, 1945. szeptember (1. évfolyam, 179-195. szám)

1945-09-01 / 179. szám

MAKÓI NÉPÚJSÁG 1945 szeptember 1. (Washington. MTI.) Truman elnök nyíltan megmondta Amerika népé­nek, hogy könnyen egy harmadik vi­lágháborúhoz vezethetne az Egyesült Államok által a kölcsön és bérleti tör­vény alapján nyújtott 42 milliárd dollár összegű hitel készpénzben való visszafizetésének kierőszakolása. Az elnök rámutatott arra, hogy az adós­ságok megfizetésének erőszakolása úgy az Egyesült Államok, mint az Egyesült Nemzetek kereskedelmére pusztító hatással járna. (Budapest. MTI.) Az igazságügy­miniszter elrendelte a német állam­polgárok által Magyarországon elkö­vetett bűncselekmények felkutatását és a bűnösök megbüntetését. A mi­niszteri rendelet értelmében mindenki, akinek német állampolgárok által el­követett háborús vagy egyéb bűncse­lekményekről tudomása van, köteles azt írásban a minisztériummal kö­zölni. (Moszkva. Tass.) A moszkvai rádió hírmagyarázója részletesen ismerteti \ a Román Nemzeti Demokrata Arcvo- í nal határozatait az erdélyi kisebbségi | sorsról. A Nemzeti Demokrata Arc- j vonal legutóbbi értekezletén az Érdé- I lyi Magyar Népcsoport végrehajtóbi­zottságának tagjai is résztvettek. A megbeszéléseken fontos határozatokat hoztak a magyar kisebbségek szabad nyelvhasználatáról, az állampolgár- , sági kérdések rendezéséről és a nép­ellenes ügyekről. Groza román mi­niszterelnök közölte a magyar ki­sebbségi vezetőkkel, hogy a román kormány mindent elkövet, hogy az Erdélyben lévő népcsoportok együtt­élhessenek. (London. MTI.) A prágai rádió szerdaesti jelentése szerint a rendőr­ség összeesküvés nyomára jött, amely Gottwáld helyettes miniszterelnök el­len irányult. Egy titkos szervezet két tagja me- I rényletet követett el a miniszterelnök- j helyettes ellen a csehországi Johan- 2 nesstadtban augusztus 18-án megtar- 1 tott kommunista értekezlet alkalmá­val. A rendőrség a két merénylőt egy erdőben megtalálta. Hír szerint az egyiket agyonlőtték, a másik megszö- ; kött. (Washington. MTI.) Byrnes ame- ’ rikai külügyminiszter egy sajtóérte­kezleten közölte, hogy a külügymi­niszterek értekezlete szeptember 10-én ül össze Londonban és körülbelül két hétig tanácskoznak. Az értekezlet munkarendjén elsősorban Olaszor­szággal és a délkeleteurópai államok­kal kötendő békeszerződés, valamint az európai belső hajózási forgalom ügye szerepel. HfiSfif — MI VAN MA? 1945 szeptember 1, szombat. Róm. kát.: Egyed. Prot.: Egyed. Napkelte 6 óra 17 p., nyugta 19 óra 42 p. Holdkelte 0 óra — p., nyugta 16 óra 37 p.- fjyögyizertári izfógaiaf. Eáen a héten az éjszakai gyógyszertári Igálatot az Aradi-utcai gyógy­szertár látja ei. — Időjárásjelentás. Budapest. A Meteorológiai Intézet jeienti: Vár­ható időjárás: Tovább enyhülő délkeleti, déli szói. Több helyen felhőzet, de valószínűleg még száraz idő. További erős felme legedés. — Felhívja a lónyilvántartó hi­vatal a gazdaközönséget, hogy je leatsék be a birtokukban levő idegen lovat vagy szamarat, me­lyet az orosz katonai parancs­nokság adott ki munkára, vagy pedig bármily címen birtokában van idegen ló vagy szamár, be­jelenteni köteles szeptember 6 ig, mert ellenkező esetben tőle a ló el lesz kobozva. A kitelepített svábok földjét a íiazaíért hadifoglyok között osztják szét Miüoi Sáador minisziereMkségi államtitkát nyilatkozta Szeged. Tízezrével szabadulnak a magyar hadifoglyok, akik ki akar­ják venni részüket az újjáépítésből és az a kívánságuk, hogy a demo­kratikus Magyarországnak érdemes dolgozói legyenek. Nagy problémája a kormányzatnak, hogy a visszatér­teket egészségük helyreállítása után hol és hogyan foglalkoztassa. A leg­nagyobb kérdés azonban kétségkívül a földosztás, mert hiszen igazságta­lan lenne, ha önhibájukon kívül tá­vollevők kimaradnának a föld­reformból. Beszéltünk erről Miliők Sándor miniszterelnökségi államtit­kárral, aki a következőket mondta: — A hadifoglyok legnagyobb ré­sze földműves. Most. hogy felszaba­dultak, visszatérnek a falvakba és munka nélkül állanak. A kormány­zat úgy kívánja őket földhözjuttatni, hogy a kitelepített svábok birtokát osztja szét,köztük. Előbb természe- tesen azok kapnak földet, akik par­tizánok voltak, önként mentek át a szövetséges csapatokhoz és. harcol­tak a fasizmus ellen, akik a fogság bán demokratikus oktatásban része­sültek, tehát inkább feltehető, hogy mielőbb hasznos munkásai lesznek az újjáépülő országnak. Annyi föld nincs, mint amennyi igénylésre szá­IVORZÓ MOZI Pénteken, szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 Telefon: £01. és 9, utoljára hétfőn 7 és 9 órakor bemutatjuk a ....... ■ mít hatunk, tehát lesznek olyanok is, akik kimaradnak a földosztásból. Ezekről is gondoskodni kívánunk. Mielőbbi átképzésükre törekszünk, hogy azután gyárakban és a házi- iparban hasznosíthassák munkaere­jüket és megtalálják ezek is boldo­gulásukat. Nagy problémája volt a múltnak a falura szakadt téli tétlen­ség. A vidék télen tétlenségbe der­medt,, és ez csak nyomorúságra veze­tett. Ezen a mezőgazdasági ipar fej­lesztésével kívánunk segíteni. A Szociáldemokrata Párt Budapesten szövetkezeti osztályt létesített, amely most mezőgazdasági ipari üzemeket létesít, amelyekben első­sorban a visszatért munkanélküli deportáltakat és hadifoglyokat kí­vánja foglalkoztatni. A szellemi és fizikai munkásokat egyaránt min­denütt a megfelelő munkahelyre ál­lítja. A tervezet végrehajtásához szükséges szakemberek már együtt vannak és remélhető, hogy a legrö­videbb időn belül eredményekről szá­molhatunk be. Minden remény meg­van arra — fejezte be beszámoló­ját — hogy a hadifogságból most szabadult fiaink megtalálják boldo­gulásukat a demokráciában. ’i 0' . ■ '■ . A többi beszolgáltatásokon felü- • H ré^ ~'t a gazdák a szabadfor­galomban értékesíthetik, de gondjuk lesz arra is, hogy ne es­senek a fekete forgalom karmai­ba és a fontos ipari cikkekhez ne fekete áron jussanak hozzá. így országszerte megszerveztük a mezőgazdasági ipari árucserét. Ezután a miniszter arra kérte a sajtó képviselőit, hogy adjanak han­got annak a felhívásnak, hogy az ipari munkásság a termelést foko­zottan, tőle telhetőén végezze és hoz­zájárulhasson a jóvátéteü kötelezett­ségnek teljesítéséhez és harcolhas­sunk a feketézés ellen. A gazdák ne álljanak szóba a léhütökkel és ne Hördüljenek meg az ezresektől. MAKÓI NÉPBANK úgy a régit mint az újonnan elhelyezeti betge­ket minden felmondás nélkül azon­nal kifizeti. Akt ellensége a sxttk sxervexatnek, ax allansé« ga Önmagénak. párthírek Szakszervezeti, OlSz és egyéb közlemények A Magyar Damoknatlkum If­júmig! Smüvetmég szeptember 2 án, vasárnap délelőtt 10 órakor taggyűlést rendez. Tárgy : Vezetői választás. Fel­kérünk minden DISz tagot, hogy a leg­nagyobb számban feltétlen jelenjen meg. Fölhívjuk az építőmunkásokat, hogy vasárnap délelőtt 10 órára tag­gyűlésen megjelenni szíveskedjenek, vezetőség. A fodráaamaakomxtály hétfőn délelőtt 9 órakor fontos ügyben érte­kezletet tart az Ipartestület székházá­ban. Elnökség. SporíKirály e. francia vígjátékot. Kiegészítésül: B7.6CO nómol fogoly koraaxtOI­vonuldma Moszkván. Pénztárnyitás hétköznap 6 órakor, vasárnap 2 órakor. RónaI közeli áfásügyi mlnlexter s A munkásság fokozza a termelést, a gazdák ne szédüljenek meg az ezresektől Budapest. (MTI) Rónai Sándor közellátásügyi miniszter fogadta a sajtó képviselőit és részletesen tájé­koztatta őket a közellátás időszerű kérdéseiről. — A közellátás tekintetében — mondotta — mindenesetre tisztázni kell azt. hogy a jelenlegi .gabona- mennyiség nem elegendő a közellá­tás céljaira. Az eredeti teljes becslés szerint 10,400.000 métermártsa kenyér- gabonára számíthatunk. A mos­tani eredmények azonban nem biztatók, mert csak 9 millió mé­termázsa kenyérgabonánk van. De ebből 3/ és fél millió méter­mázsa kell magnak és ha jóvá­tételt kötelezettségünknek is ele­get akarunk tenni, akkor csak 4 millió métermázsa marad. Ilyen körülmények közölt nagy jelentősége van annak, hogy a meglévő termést arányosan osz- szuk fel. Tarthatatlan az az állapot, hogy a feketézők, a társadalom hiénái bár­milyen áron hozzájuthatnak a ke­nyérhez, de a dolgozó munkásság és a tisztviselők semmit sem kap­nak. A miniszter ezután bejelentette, hogy a kormány rendeletét 3300 köz­ség közül eddig csak 700—800 köz­ségben valósították meg. Ezért nem állapítható meg a rendelkezésre álló mennyiség. Az erre vonatkozó in­tézkedéseket megtette a kormány. Igen sok helyen szállítási enge­délyt adtak ki mindenkinek. A miniszter kijelentette, hogy a jö­vőben üzemek, hivatalok, hiva­talos intézmények és kórhé~ak részére adnak csak vásárlási en­gedélyt. Biztosítják a dolgozókat arról, hogy igazságos áron, jegyrendszerrel kap­ják meg lisztjeiket. A miniszter a továbbiak során ki­jelentette, hogy ebben az évben még bele kell nyugodnunk, hogy a ke­nyérmagvakat kevernünk kell. A burgonyatermésünk teljes mértékben kielégítőnek ígérke­zik, azzal baj nem lesz, csak szállítási nehézségek merülhet­nek fel, amíg a burgonya a ter­melőtől a fogyasztóig eljut. A sertésállományunk is kevés. A zsiradékkészletünk kevés, de ezt nö­vényi olajjal pótolhatjuk és gondos­kodunk arról, hogy az olaj elsősor­ban a dolgozók asztalára kerüljön. Bízunk abban, hogy a magyar gaz­dák eleget tesznek beszolgált a lási kötelezettségüknek és így kényszer­re nem lesz szükség. A földreform által földhözjuttatott gazdák megfe­lelő teljesítménye már is alap arra, hogy értékes, építömunkájnkkal a demokráciáért dolgoznak. Gyéaxjelenléa. Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető jő feleség, szerető gyermek, testvér és rokon Bajnőczl Antalné Nacsa Annusba életének 36-ik, házasságának 16-ik évében augusztus 30-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Felejthetet­len halottunkat f. hó 1-én, szom­baton délután 3 órakor temetjük a róm. kát. egyház szertartásával a róm. kát. ravatalozóból ugyanabba a temetőbe. Áldás és béke poraira. Makó, 1945 augusztus 31. A gyáauofó család. Lakás: Ká vár a u. 96. Móxot ős mindenfajta IümoIŐ- anymgot vásárol „Ezerjó" büffé- étterem. 6700 GyOge Árpád faáruüzlete vállal bognároktól bériűrészelést. -7051 JoJóitól és rufcafestókeí jótállással készít Joó József vegyiinari vállalata Makó, Rökóczi-u. 17. 7115 SvabóBogádokot, kis és hagy munkásokai önálló munkára azonnal íelvesz Nagy István úriszabó, Széche- tér 11. 72C5 Fórflaxövetak rendelésre, korlátolt választékban Nagy István úriszabósá- gábaD, Széchenyi-tér 11, 7206 2 évom haaamOaaö eladó. Lendvay- utca 23. 7223 Felöltőnek való fekete gyapjúszö­vetet elcserélném élelemért, esetleg pénzért. Körösi Csorna S. u. 1. 7231 Egy nagy kétajtós szekrény, új poli- tuios ágv, éjjeli szekrény és férfikerék­pár eladó. Ráday-u. 49/b. 7274 Rum, pálinka, likőr, bor, must P ^^imumwum az „Emarjó”bán. Viszonteladó vevőink részére a nagybani osztályon. Irlta oóg. 7252 mKÓ\ NÉPÚJSÁG a Demokratikus Nemzeti Bizottság lapja. Szerkesztőbizottság: Dr. Diósszilágyi Sámuel, Gubacsy Mihály, Kiss Imre, Lukács Pál, ifj. Stumpf György, Gy. Varga Sándor, Felelős szerkesztő: Koncsek László. Í Felelős kiadó: Demokratikus Nemzeti Bizottság. Makói ..Szabadság" Nyomdaipari Kft. Makó, Szegedi-utca 1. s* Felelős nyomdavezető: Halász Ferdinánd. 2 PAHX MOZI Ma és mindennap 7 és 9 órakor bemutatjuk Telefon: 270. •..... ........ a francia fi'mgyártás egyik legszebb filmjét ———---------­El tévedi emberek Két nő és egy férfi nagy és tragikus szerelme. Főszereplők: Annié Duce&ux, Pierre Blanchar, Jacques Dumesui). Pénztárnyitás fél 6 órakor, vasárnap 11—32-ig. ..... ... .. .. . vtA., .

Next

/
Thumbnails
Contents