Makói Népujság, 1946. október (2. évfolyam, 218-244. szám)

1946-10-01 / 218. szám

II. ÉVFOLYAM, 218. SZÁM Arm 40 fíiiór 1946 OKTÓBER 1, KEDD ^Népújság A DEMOKRATIKUS NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA I■ W—BPiUBliiW**,,,y>~ ^fflti'* V. i n dfc ~r I M niMf WH MIJ W*WMl>*MWMWWWjyMIBBIiJ>KB.ItJIBÍWWMáMB>J|i*|i,IM>WliLi!Wllt|!J'-1 dBJJMWWMJJHllál 01l!i¥ll?llMWHft|MiIiW»ill ^ A magyar demokrácia válaszút eláll áll A MKP a nemzeti demokráciáért száll síkra, helyteleníti az erőszakos kitelepítést, a rosszul fizetett alkalmazottak fizetésének emelését kö­veteli — Az új választójogi törvény ki kell hogy zárja a reakciót, fasisztákat és hozzátartozóikat * Rákosi Mátyás háromórás beszámolója a MKP III. kongresszusán Budapest. (MTI.) A Magyar Kommu­nista Párt III. kongresszusa első érdem­leges ülését vasárnap tartotta a nemzet­gyűlés üléstermében. A közönség nagy tapssal fogadta Szakasits Árpád, Rónai Sándor és R i e s István minisz­terek vezetésével megjelent szociáí- demokratapárti küldöttséget, majd R á- k o s i Mátyás miniszterelnökhelyettes kö­zei háromórás beszámolót tartott az or­szág bel- és külpolitikai helyzetéről és a párt feladatairól. Rákosi Mátyás beszámolója — A Magyar Kommunista Párt nélkül — kezdte beszédét a miniszterelnökhe- Jyettes — a felszabadulás után Magyar- ország Németország sorsára jutott volna. A kommunisták harcainak köszönhető, hogy hazánk gyors ütemmel nyeri visz sza teljes szuverénitását és függetlensé­• gét. Az ország felszabadulása új, hatal­mas népi erőket is mozgásba hozott. A muiikásegységgel a város dolgozói min­den erejüket a szakszervezet kiépítésére ás a termelés megindítására fordították. A Kisgazdapártot a felszabadulás ké­születlenül találta, ezért nem tudta csak lassan rendezni sorait és így az államapparátus helyreállításánál meglehetősen lemaradt, ami később sok elégedetlenség oka lett.-A reakciót erősítette az infláció. A gaz­dasági kulcspozíciók kivétel nélkül Horthy kiszolgálóinak kezében maradtak. A vál­tozatlan helyzet a feudális rendszer fő- támasza lett. A választásokon a reakció egységesen sorakozott a Független Kis­gazdapárt mögé. A Független Kisgazda- pártban akadálytalanul terjeszkedett a reakció és gyorsan haladt Nagyatádi Szabó útja felé. A koalícióban lényegé­ben azért folyik a harc, hogy melyik ol dalra forduljon a Parasztpárt zöme: a munkásságboz-e, amely a demok­ratikus fejlődés útján van, vagy pe­dig a nagytőkéhez és oda, ahová a reakció akarja vinni az országot. A magyar demokrácia válaszút előtt áll. A külpolitikában arról kell dönteni, hogy az idegen imperializmus eszköze le­gyen-e a magyarság, vagy pedig hatá­rozottan és őszintén csatlakozzék a Duna-medence népeinek, elsősorban a Szovjetunió gazdasági és politikai fejlő­déséhez. A békekötéssel kapcsolatban le -kell szögezni, hogy a magyarok erőszakos kitelepítését Szlovákiából úgy is mint magyar hazafiak, úgy is mint a Kommunista Párt képviselői helytelenítjük és ki­mondjuk, hogy ezzel a Duna-raeden- ce népeinek együttműködését veszé­lyeztetik. A Magyar Kommunista Párt a határon kívül maradó magyar nemzetiség érde­keinek védelmére a legnagyobb figyel­met szenteli és felemeli szavát azért, hogy demokratikus jogait meg ne csor­bítsák, Miért küzd a MKP — A Magyar Kommunista Párt a nem­zeti demokráciáért száll síkra. Küzd az állami, községi termelési formák fejlesz­téséért, a szövetkezetek kiépítéséért, a termelés és hitel állami irányításáért, a- bankok és a külkereskedelem állami el­lenőrzéséért és a demokratikus pártok államosítási programmjának akadályta­lan végrehajtásáért. Követeli a Kommu­nista Párt, hogy közpntilag helyezkedje­nek szembe a gazdaság nem demokra­tikus érdekeivel, a nagytőkésével, a ki- zsákmányolóévaí. Követeli a Kommunista Párt a kis­ipar és kiskereskedelem támogatását, az iparcikkek és közszolgáltatási áraknak gyors leszállítását, a mun­kásság legrosszabbul fizetett alkalma­zottainak és az alsó fizetési osztály­ba tartozó köztisztviselők fizetésének emelését, továbbá a termelést feles­legesen drágító gyárigazgatók és más magasfizetésíi tisztviselők tize tésének csökkentését és létszám apasztását, A munkásság számára újra be kell ve­zetni a családi pótlékot. Állami rendsza­bályokat kell hozni a munkanélküliség leküzdésére. Munkát minden dolgozónak. Követeli a Kommunista Pár* a szakszer vezeti alkotmány törvénybeiktatását és ugyancsak küzd az újgazdák megélheté­séért. az egykézi vállalatok feloszlatásá­ért és a baukuzsora megakadályozásáért. Követeli a telekkönyvezés 1947 június végéig vaió végrehajtását, a parasztság hitelellátását, a malomuzsora letörését, a nagymalinok államosítsák a középmal­mok községesítését, a kismalmok községi ellenőrzését, jómódú, művelt parasztsá­got és virágzó mezőgazdaságot akarunk. Az új választójogi törvény A miniszterelnökhelyettes azután bel­politikai kérdésekkel foglalkozott és eze­ket mondotta: — A munkáspártok elhatározták, hogy az összes demokratikus pártokkal és szervezetekkel együtt közös harcba vi­szik a szervezett munkásságot és. a dol­gozó parasztok tömegeit a reakciós jobb­oldal törekvéseinek meghiúsítására. Örömmel üdvözöljük a Szociál­demokrata testvérpárt határozott ál­lásfoglalását a reakció elleni küzde lem mellett és a itiunkásegység meg bontására irányuló kísérletek erötel jes visszautasítására. Az új választó jogi törvénynek ki keli zárnia a vá­lasztójogból a reakciót, a fasisztákat és hozzátartozóikat. Karcunk nem irányul a Független Kis­gazdapárt demokratikus és paraszti tö- ellen. Mindent megteszünk, hogy a Kisgazdapárt baloldali része velünk küzd­jön a reakciós jobboldal ellen, szövet­ségre lépjen a baloldali blokkal és így létrejöjjön a magyar demokrácia új, szi­lárd kormányzati alapja. Éppen ezért követeljük: „Ki a nép ellenségeivel a koalícióból!** Hassa át pártunk minden tagját ez a meggyőződés: „Jöjjön, ami­nek jönni kell, a jövő a miénk/* Csak a budapesti Nagyvásártelepre adnak ki hagymaszállítási engedélyt A vármegye főispánjától nyert értesülésünk szerint, a köz- ellátásügyi miniszter rendelkezésére a mai naptól kezdve az ille­tékes hivatalok csak a Budapcst-Nagyvásártelepre szállítandó hagymára adnak ki szállítási engedélyt. Legújabb jelentések Párizsból: A pozsonyi hídfőből 3 községet adnak Csehszlovákiának, a kitelepítés kérdé­sében közvetlen megbeszélés döntsön: a magyar hadsereg száma: 65 ezer A hadifoglyok amilyen gyorsan lehet: hazaszállítandók Párizs. “(MTI) A párizsi értekez­let magyar albizottsága szombat dél­után tartott ülésén jóváhagyta Cos- tello ujzélandi előadónak a pozso­nyi hídfő ügyében készített jelenté­sét. A jóváhagyott jelentés szerint Csehszlovákiához csatolják a Pozsonnyal szemben eredetileg kért magyar terület északi fe­lét, valamint a Csehszlovákia ál­tal kért -5 község közül hármat. A magyar területi és poli­tikai bizoitság albizottsága szombati ülésén azt ajánlották, bőgj' a 200 ezer szlovákiai magyar kitelepítése ügyében a. csehszlovák és a magyar delegáció folytasson | közvetlen megbeszélést. A csehszlo- vák és a magyar delegáció a. ma- i gyár területi ás politikai bizottság | meghívásának eleget téve szeptem- j bér 29-én tanácskozott a Luxem- ! bourg palotában. A megbeszélések nem vezettek megoldáshoz. Ezekután az albizottságra vár a döntés feladata, az albizottság elha­tározta, hogy titkos üléseken tár­gyalja, a kérdési. Meghallgatták a Magyar békedelegációt is, amely Gyöngyösi János külügyminiszter vezetése mellett adott választ a kér­désekre, részletekről még nincs jc lentől A katonai bizottság hétfőn délelőtt tartott ülésén elfo­gadta a Magyarországgal kötendő békeszerződés 10. cikkelyét, amely' kimondja, hogy Magyarország szá­razföldi hadserege, beleértve a fo lyami hajóhad személyzetét is, ősz- szegen 65 ezer főnyi lehet, lógiereje pedig 90 repülőgépből állhat 5000 főnyi személyzettel. Elfogadták a 11 —18. cikkelyeket, majd a 19. cik­kelyt, amely a magyar hadifoglyok hazaszállítását Írja elő. AY utóbbi cukkely értelmében a hadifoglyok amilyen gyor­san csak lehetséges, hazaszállít tandók oly megállapítás szerint, amelyek­ben erre vonatkozóan az egyes ha­talmak kötnek Magyarországgal. A költségeket a magyar kormány vi­seli. A katonai bizottság a Magyaror­szággal kötendő békeszerződés ka­tonai záradékaik vizsgálta, Baranyi Zoltán, a. magyar kiküldött szóvivő­je elismerte, hogy a szerződés zára­dékai nem megalázóak és nem is szigorúak, mindazonáltal a követke­ző kérelmet terjesztette elő: Jogosítsák fel Magyaror­szágot kisebb harckocsielhéiH íuköteiéh tartására. A niayyai hadifoglyok hazaszállításának határidejét hat hétnapban álla­pítsák meg. Tegyék lehetővé, hogy a hadifoglyok hazatérhes­senek szülőföldjükre, mégha olyan területen- van is, amelyet Magyarország átengedett. A bizottság felvilágosítást kért a magyar küldöttségtől. ímermyi a hadifoglyok száma, és milyen öve­zetben vannak. A magyar kiküldött beejlentette, hogy a magyar hadifog­lyok száma 300 ezerre tehető és leg­nagyobb részük a Bzovje tűni óban van. A bizottság ezután a finn béke- szerződésre tért át. A vármegyében az orvosi B-listát is érinti a feiaivizs gálát Amit ismeretes, a miniszterelnök felülvizsgálja a B-lista rendelet fe­lülvizsgálására módosításul kiadott rendelet alapján, A vármegyei orvosi kar körében is történik a rendelet értelmében változás, amennyiben egy újabb rendelet értelmében azokat az orvo­soka t,akiket a B-lista rendelet c. pontja alapján bocsájtottak el. illet­ve vontak végelbánás alá, a népjó­léti miniszter helyettesítheti. Ez a rendelet rendkívül szociális értékű, mert alkalmat ad arra, hogy azok­ban a községekben, ahol orvos- hiánnyal küzdenek, orvost állíthas­sanak munkába. A vármegyében három orvost vontak végelbánás alá, ezeket most: ismét munkába állítják. LEMONDOTT A GÖRÖG KORMÁNY Athén. (MTI) György görög ki­rály kihallgatáson fogadta a. mi niszterelnököi. aki benyújtotta le­mondását. A király Caldarist meg­bízta, hogy alakítsa meg az új kor-* mányt. ,■

Next

/
Thumbnails
Contents