Makói Népujság, 1946. november (2. évfolyam, 245-267. szám)

1946-11-03 / 245. szám

VÁLTOZATLAN A NOVEMBERI KENYÉRFEJADAG Budapest. (MTI) A közellátás- ügyi miniszter rendeleté értelmében november hónapban az ország egész területén a szeptember hónapra megállapított kenyérfejadagok ma^ radnak érvényben. A finomliszt­fejadag személyenként 1.20 kilo­gramm. Tildy Zoltánná a háziipar jelentőségéről Budapest. (MTI) Tildy Zoltánné, a köztársasági elnök hitvese szom­baton este rádiószózatot intézett a magyar társadalomhoz a munkanél­küliség leküzdése érdekében. A munkanélküliség leküzdésére indí­tott társadalmi akció kezdeményezó- zésére a munkanélküliek érdekében most megrendezik az országos házi­ipari árubemutatót és vásárt, amely hétfőn nyílik meg a fővárosi képtár helyiségében. A magyar húsipar termékei a külföldön is keresett cikkek és így a háziiparban való foglalkozás solc embernek nyújthat biztos kenyeret. A vásár megmutatja majd, ho­gyan lehet úgyszólván értéktelen, vagy fillérekért beszerezhető anyag­ból, füzvesszöböl, gyékényből, len- geriszárbóí, szalmából nélkülözhe­tetlen használati tárgyakat készíte­ni, amelyek amellett szépek s ízlése­sek is. Kívánatos, hogy azok, akik gazdasági kényszerűség következtéi­ben elbocsátásra kerültek, minél na­gyobb számban keressék fel ezt a bemutatót. De bármilyen sikere is legyen ennek a bemutatónak, termé­szetesen ez nem jelenti a munkanél­küliség teljes megszüntetését. A kérdés teljes és végleges megoldásá­hoz továbbra is az egész magyar társadalom összefogására van szük­ség. A tél közeledik és már most cselekvésre int.' Minden jel arra mu­tat, hogy a magyar társadalom megértette ezt és az elbocsátottakon ne a csüggedés legyen úrrá, hanem az élniakarás. Adakozzanak a kórháznak a viHanyfogyasziók! A villanyszámlát kézbesítő pénz- beszedök azt a panaszt említették meg, hogy a villanyfogyasztók ne- hézményezik a villanyszámlára, ra­gasztott kórházi1 bélyegeket. Ezútoii is kérik illetékesek, hogy gondolja­nak a kórház súlyos helyzetére és arra az áldásos munkára, melyet végez s ne zárkózzanak el néhány fillért kívánó bélyegvásárlástól. Kérik ismételten a megértést és az adakozást ezekkel a filléreket 'jelen­tő bélyegekkel, a kórház céljaira. MANUILSZKI) volt az utolsó felszólaló az Egyesült Nemzetek közgyűlésén London. (MTI.) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése csütörtökön befejezte a nemzetközi kérdésekre vo­natkozó vitáját­Az utolsó szónok Mauuilszkij, Ukrajna kiküldöttje volt, aki támadta mindazokat a javaslatokat, amelyek a vétó módosí­tását, vagy teljes eltörlését kívánják. Kifejtette, hogy akik új háborúról beszélnek, nem véletlenül hangoztat­ják ezt. Ez a militaristák és kapita­listák müve. Pénteken megkezdődött a bizottságok munkája. Belgium, Csehszlovákia, Dánia, Norvégia és Venezuela kiküldöttjei fel­kérték az intézőbizottságot, hogy külön pontként tűzze ki az ügyrendre Spanyol- ország és az Egyesült Nemzetek tag­államai közötti jóviszony kérdését. Je­lezték, hogy a spanyol kérdésben teljes­ülési vitát óhajtanak. Felhívás! Felhívjuk az összes hagymakertészeket, hogy fontos megbeszélés végett a városháza tanács­termében ma, vasárnap d. e. fél fi érakor okvetlenül jelenjenek meg. Független Kisgazdapárt Nemzeti Parasztpárt Magyar Kommunista Párt Szociáldemokrata Párt. * Sürgős intézkedést! Madarak gubbasztanak még a város 750 vagon fáján az erdőben Nem kezdték meg a Makónak kiutalt fa kitermelését Fakereskedők küldöttsége a polgármesternél — Más • helyről kéri a fedezetet a polgármester a város lakos­ságának tüzelőszükségletére Szombaton délelőtt a makói fake- reskédök küldöttsége járt Kifs Imre polgármesternél és megdöbbentő ké­pet festett a faellátás mai állásáról. Részletesen beszámolt a küldöttség a tüzelöanyagelátás helyzetéről. El­mondották, hogy eljártak az illeté­kes erdöigazgatóságnál, hogy bizto­sítsa a város közönségének tüzel ö- anyagszükségletét. Az illetékes er- dőigazgatóság ki is utalt 750 vagon fát Makó város lakosságának, azonban a fa mind a mai napig nem érkezeit meg a városba. A kereskedők természetesen nem szűntek meg a fa leszállítását meg­sürgetni, azonban sürgetésükre meglepő válasz érkezett; a fa még az erdőben, lábon van, madarak tanyáznak rajta, mert i'iii ij i ni iiinHm wmmwiimiiiii—mmii'i meg se kezdték még az irtását. Ninicsen fakitermelő munkás és egyéb akadályok nehezítik meg a ki­termelést, — állapítják meg illeté­kes körök. Megdöbbentő az a könnyelműség, amivél ezt az ügyet kezelték. Egy város fagyoskodó népének téli ellá­tásáról van szó. S most, amikor már itt kellene lenni a. fának, arról érkezik értesítés, hogy a fa kitermelése nem indult meg, sőt remény sincsen arra, hogy meginduljon rövidesen. Kiss Imre polgármester meglepe­téssel és jogos felháborodással hall­gatta a kereskedők beszámolóját és amikor felkérték arra, hogy járjon el illetékes körökben a tüzelő biz­tosítása érdekében, kijelentette, hogy a jövő hét elején feutazik Bu­dapestre, ahol megkísérli elérni, miszerint a város lakosságának téli tüzelőanyagszükségletét más fedezetből biztosítsák. Szóba került a szénellátás elégtelen­sége is. Kevés az a mennyiség, amit a város részére kiutaltak. A polgári mester kísérletet tesz arra is, hogy ezt a szűkre szabott kontingenst felemeltesse és kielégítőbb szóneliá- tást biztosítson a város lakosságá­nak számára. Tito: Nem vagyunk az egyház ellenségei Zágráb. (MTI) Tito tábornagy a népfrontnak a választás előtti zág- rábib nagygyűlésén mintegy 200 ezres közönség előtt beszédet mon­dott. A választások fontosságáról) szólva hangoztatta, hogy a Szovjet- únió alkotmánya után a jugoszláv alkotmány a legdemokratikusabb ési a legjobb. A nehézségekről beszélve meg kell említeni a papság egy ré­szének munkáját, amelynek egyik része most játszódott le a zágrábi törvényszék előtt. Az egész kapita­lista világ vádol ezért bennünket. Azzal vádolnak, hogy az egyház el- enségei vt\gyunk. Ez nem igaz. Mi nem íidözzük az egyházat. Stepinao országunk ellen a bühcselekmények egész sorozatát kövei© el. ezért le­tartóztattuk és elítéltük. Ezért nem lehet a szemünkre vetni azt, hogy az egyház ellenségei vagyunk. A papok végezzék vallási teendőiket és ne szolgálják a reakció érdekeit, ha­nem saját érdekük szolgálatába áll­janak. MIT KIVAN A DEMOKRÁCIA A PROTESTANTIZMUSTÓL Budapest. (MTI-) Az országos Protes­tánsnapok kimagasló eseménye, a Kálvin­ién templomban tartott protestáns egy­háztársadalmi konferencia, melyen részt- vett és nagy előadást tartott Nagy Ferenc miniszterelnök is: „Mit vár a de­mokrácia a protestantizmustól" címmel. — A demokrácia csak kibontakozásá­ban új — mondotta —, de megvalósí­tásáért századok óta nagyon sok tudo­mányos és harcos törekvés, millió és millió magyar vágyódás égett el a hiába­való áldozatok tüzében. Mi a magyar nép nagy célja a demokráciában? Első­sorban a maga életét akarja élni, a maga munkáját, verítékét, szorgalmát, a maga testi és lelki értékeit a maga javára akarja fordítani, de közvetlenül akarja azokat bevinni azokba a nagy közössé­gekbe, amelyekbe a förténéimi és tár­sadalmi alakulás állította. Az állammal, az országgal nem a kizsákmányolóin ke­resztül összeköttetésben lenni, hanem közvetlenül személyesen, vagy a maga emberei által. Mit kíván a demokrácia a protestantizmustól? Azt, hogy legyen hű tradícióihoz, hogy legyen ma is kor­szerű, álljon a haladás élén, ne duz­zogva, hanem zso’ftárénekléssel vigye előbbre a demokráciát — mondotta töb­bek között a miniszterelnök. MAKÚI NÉPBANK j A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÁNYINTÉZETE KISIPAROSOK, KISKERESKEDŐK, KISGAZDÁK, KISEMBEREK BANKJA gig gs ■ . & | Felhívja a Földmunkások és Kisbirtokosok Or« 1 szágos Szövetségei makói csoportja Makó ■ vas ■ ——mr város dolgozóit, hogy folyó hó 3-án d. e. fél 11 órakor jsmaesmsmsnsksmsssB fogunk tartani. — Előadók Budapestről. nyilvános jjfiléifr Mindenkit szeretettel v’ár a Vezetőség. 7310 NEMZETI BIZOTTSÁG LAPJA ti. ÉVFOLYAM. 245. SZÁ Ara 40 fillér 1946 *NOVEMBER 3, VASÁRNAP

Next

/
Thumbnails
Contents