Makói Népujság, 1946. december (2. évfolyam, 268-291. szám)

1946-12-01 / 268. szám

2 MAKÓI NÉPÚJSÁG 1946 december í Makói Takarékpénztár Rt. ” A város legrégibb pénzintézete, legkisebb összegű betéteket is megfelelő kamatozással elfogad. — Látra szóló betéteket bármikor azonnal kifizet. — Hosssabb Időre lekötött betétek után magasabb kamatot térít, Az elrejtett és fekete áru nyomában Amikor a „patkányok" elől hazamentik az árut — Ablakon csempészték ki a textíliát az árellenőrök elől — Eredményes munkát végeztek a forintvédő bizottságok Mint ismeretes, az egyre növekvő drá­gaság megfékezésére a Gazdasági Fő­tanács áreilenőrző hetet indított, amely­nek keretében felhívta az egész ország népét, a demokratikus pártokat és szer­vezeteket, hogy alakítsanak áreilenőrző önkéntes bizottságokat a. forint vásárló­értékének megvédésére. A felhívásra szerte az országban, így Makón is megalakultak az áreilenőrző bi­zottságok, amelyek a hét. elején meg is kezdték működésüket. A bizottságok teg­nap közös értekezletet tartottak a vár- megyeházán, amelynek során beszámol­tak végzett munkájukról, tapasztalataik­ról és indítványokat is tettek az árellen­őrzés módszereinek hatásosabbá ételére­Az árvédelmi hét alatt igen sok forint- roritó árdrágítót és spekulánst juttattak a bizottságok az illetékes megtorló ható­ságok elé. A feljelentett árdrágítók a legtöbb esetben körülményesen igyekez­nek mentegetni magukat, de a szigorú él járás alól nem menekülhetnek meg. is eredménnyel járt, mert több személyt, közöttük Cseh Jánost és Besenyei József erdőtelepi lakosokat, akik fok­hagymát akartak engedély né'ikül elszál­lítani, lefogták és átadták a rendőrség­nek. Az önkéntes érellenőrző bizottságok a többi napokon a hentesüzleteket, élelmi­szerüzleteket és a konfekciós kereske­déseket járták végig. A hentesek közül Rattkai Károly ellen indul eljárás, mert november 27-én Bőgi Józsefné- nek 12 forintért számolta a 6 íorint 60 fillérben megállapított szalonna kilóját­Az árellenőrzések során felkereste egy bizottság Go'ld inger Mayer piaci árust is, hogy felülvizsgálják árukészle­tét Goldingert az árellenőrök nem talál­ták otthon és . „szomszédja", akiről ké­sőbb kiderült, hogy fia, sem adott fel­világosítást a piaciárus hollétéről. Az ár­ellenőrök vártak, míg Goldinger haza­érkezett. Bementek, hogy megtekintsék, van-e elrejtett árukészlet, de mialatt az árukat a legkülönbözőbb helyeken ke­resték, Goldinger fia az ablakon keresztül igyekezett kicsempészni a fel nem fedezett árukat. Mikor a forintvédök észrevették az áruk kicsempészéséí, a kereskedő sértegetni kezdte az ár- ellenöröket és durván megfenye­gette őket. A piaci árellenőrzések során is több személy ellen eljárás indul hagyma és kukorica drágítás miatt. A baromfipia­con is súlyos visszaéléseket tapasztaltak az árellenőrök- A baromfikereskedők úgy játsszák ki a maximális árakat, hogy a vásárlásnál súlytöbblet címén fizetik felül a baromfit. A forintvédő bizottságok, akik már ed­dig is nagyszámú árdrágítót és feketé­zőt juttattak az igazságszolgáltatás ke­zére, tovább folytatják munkájukat mind­addig, míg rendet nem sikerül teremteni az árak dzsungelében. Hol ai áru? Az áreilenőrző bizottságok az első na­pon a textilüzleteket vizsgálták felül és jelentős eredményeket értek el. Több árdrágítót feljelentettek, akik közti*! ki­emelkedik Stegmann Henrik. Szé- chenyi-tér 13. szám alatti kereskedő ese­te, aki üzletét zárva tartotta és a nyílt árusítás helyett lakásán tartotta árukész­letét. A forintvédők felkeresték a keres­kedőt Eötvös-u- 5. szám alatti lakásán és megkérdezték, miért nem tartja nyitva üzletét. — Nincs egy darab árum sem — pa­naszkodott a kereskedő. Az árellenőrök erre megkérték, hogy nyissa fel a szekrényeket. Hosszabb vo­nakodás után eleget is tett a felhívás­nak s az árellenőrök több mint 7000 forint értékű textil anyagot találtak a szekrényekben. Áruelvonásért indul eljárás ellene. Füle ki József, Szent János-tér 22- szám alatti textilkereskedő üzletében ugyancsak nagymennyiségű textilt talál­tak eldugva a forintvédő bizottsági ta­gok. Itt is jegyzőkönyvet vettek fel és az eset a rendőrségre került. Ugyancsak áruélvonás miatt indul el­járás Weinberger Hermina textil­kereskedő ellen is, aki üzletében mind­össze néhány vég árut tartott, lakásán azonban bőröndökben volt elrejtve nagyobbmennyiségü első­rendű minőségű áruja. Nem szűnik meg a forgalom a szegedi hídon! Szeged. (MTI) A MÁV igazgató- ■ szüntetésére kitűzött határidő:it ló­ságának intézkedése éridtaébrar az I váhbi intézkedésiig elhalasztották, újszeged! vaMti forgalmuk; / meg- r — „Gyermek a gyermekért" Jétóhonycélú előadást rendes az MNDSx a karéoaonyl segítés javéra December 5-én „Gyermek a gyér mekért“ címmel nagyszabású elő­adást rendez a MNDSz a Hagyma- házban. Az előadásit jótékonycélt szolgál, amennyiben a karácsonyi megsegítés oél-jaira kívánnak minél nagyobb' - anyaga fedezetet teremteni, liogy azt a nagy szükséget, amit szociális téren ki kell elégíteni, ha nem is egészen, de legalább részben kielégíthessék. Az előadások, amelyek az ifjúság számára 4 órakor, a felnőttek szá - mára este fél 7 órakor kezdődnek, színvonalas és szórakoztató műsor­ral kerülnek bemutatásra. Az egyes számokban gyermekszereplők, a pol­gári leányiskola, kereskedelmi íism kóla és a gimnázium növendékei szerepelnek. Áz esii előadáson fel­nőtt szereplők is belekapcsolódnak a műsorba és ennek keretében fel­lépnek a. Kubinyi házaspár, a Pa- pes házaspár, Nagy Gy. János, Si.nlha Péterné, Mészáros Gyula. Az előadást nagy. érd'eklödés elő­zi meg,. mert a szórakozás mellett jótékony célt te szolgál minden egyes eladóit jegy. Az esti előadási­ra a jegyek Szent, János-lér 18. sz. alatt már kaphatók. Csak nagyon rászorultak igényeljenek UNRRA-adomány ruhákat Weinberger Hermina azzal védekezett, hogy a patkányok elől rejti el a textilt és a piacon rendszeresen árusít belőle. Tanúk vallomása alapján azonban bebi­zonyosodott, hogy a kereskedő silányabb minőségű holmikat árusít a piacon. Sonkovics László makói kereske­dőt is áruelvonáson érte a forintvédő bizottság- Lakásán nagymennyiségű tex­tilárut rejtegetett az ágya alatt. Leltárt vettek fel az árukról s a kereskedő az elrejtett készlettel együtt a rendőrségre kerül. Razzia a vasútállomáson Két nappal ezelőtt a korahajnali órák­ban egy forintvédő csoport a vasútállo­mást is megszánta, hogy ellenőrizze a városból hagymát és élelmiszert kiszál­lító egyéneket. A hajnali vasúti razzia Hölgyeim 1 Modell kalapjaim, turbán­jaim a főváros legjobb mo­dellkészítőitől kerülnek ki. Választékom bőséges, Áraim szolM! P. Humxúr IS tol női kaíapszalonja, Petoft-utca í 4. Hirt adtunk árról, hogy 17.5 má­zsa UNRRA ruha szállítmány érke­zett- és1 ezeknek . a széf-szortírozása már a közeljövőben befejezést nyer, sajnos a 80 százaléka- a ruhaszállíi- máüynak nyári ruha és az érkezett ruhák 50 százaléka .alapos javításra és átalakításra- szorul. Valamennyi' cipő Is érkezett, ezeknek azonban -nagy százaléka női cipő, 34---36-03I számú, magassarkú, vékony talpú, használt cipők. Közli a hatóság, hogy az igénylő lapok kibocsátása hétfőn veszi kez­detét és az igénylő lapok a járási városi hajdúknál szerezhetők be. Felhívja- a hatóság az igénylőket, hogy csakis a legjobban rászorultak kérjék a ruházat kiutalását A haj­dúktól átvett és kitöltött igénylőla­pokat a városháza földszint fi. szá­mú szobájában elhelyezett zárt ur­nába, kell az igénylőknek bedobni. A hatóság a rászorultaknak -elbírá­lásánál a következő sorrendet tart­ja: 1. Hadigondozottak. 2. Hadisegé- ilyezettek. 3. Menekültek. 4. Hadiöz­vegyek és hadiárvák. 5. Sokgyerme­kesek. Termesztésen a most felso­roltak közül is csak azok igényel­hetnél!: és kaphatnak ruhasegélyt, akik rá vannak szorulva és jövede­lem nélkül élnek. Itt hívja fal' a hatóság a hadigon­dozottak, hadisegélyezettek és me­nekültek figyelmét, hogy az igény­lőlapjukat szerdán, december 4-én, délután 1 óráig dobják be az elhe­lyezett urnába. A többi igénylők igénylésüket szombaton. december: 7-ig adhatják be. Megélénkült az Ingatlanforgalom Paku József megvet e Bőrösök Miháilyiné 2 höld déli ugarföldjét 5.700 forintért, Paku Margit Paku József 800 négyszögöl rákosi ugar­jának felerészét 800, Szabó Ferenc és Benkö József Ardics-utca 7. szá­mú házát 6.000, Habi János Kiss Albert T hold 6 négyszögöl dali ugarját 3000, Kúsz Juliánná Széli Imre 23 hold 1328 négyszögöl hat rongyos! földjének egyhatod részét 6.800, Vámosi József Szabó Sári'hu­né 484 n-öl ardicsi földjét 2.000, © Molnár Miháiyné Papp • Andrásáé 2 hold 1422 négyszögöl bogárzói föld­jét 5.000, Paku Lajosné Takács Mi- hályné 20Ó négyszögöl lesi földjét 800, Balázs Ferenc és tánsa- dr Vi- ezenti Ödönné 2 hold igásii ugar- földjét 5250 és 1 hold igáéi ugar-, földjét 2625, Tóth Imre és neje Ko­vács Miháiyné 249 négyszögöl in­gói földjének felerészét 1950, Hajdú Anna Ka rdos Istvánné 1 tehén járá­sát 600, özv. Hercska Istvánné özv. Madarász Lajosné 405 -négyszögöl kákáéi öszlöjót 500, özv. Harcska Istvánné Faludi György és társa, Szemere-utca 17. számú házát 6000, Falud.! György és társa özv. Harcs­ka Istvánné 2 hold 1579 négyszögöt mikócsai járandó ját 6000, Balogi Sándor Széli Jánosné 1 tehénjárá­sát 600, Balogi József Görbe Sán­dor Eötvös-u tea 12. számú házának egynegyed részét 7000, Balogi Imre '* Görbe 'Sándor Eötvös/utca 12. szá­mú házának egynegyedrészét 7.000, Balogi Sámuel és neje Görbe Sán­dor Eötvös-utsa 12. száméi házának kétnegyed részét 14.000, Bariba Fe­renc és neje Höss Istvánné 1 hold 546' négyszögöl mikócsai járandóját 2490, ifi. Szabó József Juhász Ist­ván Bárány-utca 79. számú házát • 3500, Borka József és neje Borka János 441 négyszögöl lesi földjének ■kötheted részét 400, Tankina Ká­roly özv. Erdei Jánosné gróf Pálffy- utca 64. számú házának felerészét 3000, Tankina Károly Erdei Ist­vánné gróf Pálffy-utca 64. számú házának négytized részét. Igaz Jó­zsef özv. Bába Imréné 5 hold 1173 négyszögöl gácsiba-i földiének 112/ 180-a.d részét. 7000. forintért. A vármegye Községei költségvetésének tárgyalása Az elmúlt hé; végén megérkezett .Makóra az a minwz.terális küldött­ség, akik hivatkozva, voltak letár­gyalni: a vármegye községeinek költ­ségvetését. A belügyminisztérium részéről ÍMészáros Ferenc. számvevőségi ta­nácsos, dv Virágos Bálint berendelt vártnegyei aljegyző, dr Tóth József miniszteri számelfonör és a pénz­ügyminisztérium kiküldöttje vettek részt a Küldöttség munkájában. Pénteken Makón tárgyaltak le központilag egyes költségvetési téte­leket, amelyeket elfogadtak, majd szombaton reggel kiutaztak a- vár­megyébe, ahol több községben a helyszínen tárgyalják le a költség- vetéseket. A küldöttség, :— akiket útjukra Fodor Sándor vármegyei főjegyző, továbbá • Papp János és Nágymiklósi János, a számvevőség részéről kísérték el , a következő községben folytat! ak tárgyalásokat: Battonva, Medgyesegyháza, Kun- ágoia, N agybá nhegy es, Kaszaper- Pitvaros, Csanádalberü. Ujszent- .áván, Kübekháza, AmbrózfaJya, . Dombiratos.

Next

/
Thumbnails
Contents