Makói Népujság, 1947. június (3. évfolyam, 121-144. szám)

1947-06-01 / 121. szám

Dinnyés Lajos megalakította az új kormányt e 111. ÉVFOLYAM. 121. SZÁM Ara 40 fillér 1947 JUNIUS 1, VASÁRNAP „Minden úté sít ást Négy Fáronétól koptunk I” Szenzációs leleplezések Kovács Béla, Jaczkó Pál és Saláta bátyjának vallomá­sában — Közöljük a szovjet hatóságok által felvett jegyzőkönyvek egy részét Kovács Béla : Én, Hagy Ferenc, Varga Béla hibásak s felelősek vagyunk azért, hogy a ml pár• tünkből kerültek ki az összeesküvés szellemi vezetői. Részt vettünk Illegális megbeszéléseken Budapest. (MTI.) A Magyar Távirati Iroda illetékes helyről közli a szovjet hatóságok által Kovács Béla ügyével kapcsolatban elvett és a kihallgatottak által sajátkezűleg aláírt jegyzőkönyvek egy részét. 1. K0VÁC9 BÉLA letartóztatott kihallgatása alkalmával a következőket vallotta: — Mi oka annak a körülménynek, hogy a köztársaságellenes összeesküvés főbb tagja a vezetéshez közelálló Kis­gazdapárt kötelékéből került ki? Nem hi­bás-e ebben a Jíisgazdapárt vezetősége? — Igen, természetesen a Kisgazdapárt vezetősége, többek között én, Nagy Ferenc, Var-, ga Béla hibásak és ielelösek azért, hogy a mi pártunkból kerültek ki a köztársaságellenes összeesküvés szel­lemi vezetői. Az, hogy a Kisgazdapárt a reakciós erők sorakozásának központja és a köztársa­ságellenes összeesküvés tagjainak fészke­iéit, a párt elítélendő és meg nem en­gedhető politikai eszközeinek tudható be. A pártvezér, Nagy Ferenc 1946-ban a párt propagandaosztályának veze­tője, Gyulai László révén részlete­sen tájékozva volt Raffai Sándor bű­nös tevékenységéről, ennek ellenére nem tett lépéseket Raffai Sándor bű­nös tevékenységének megszünteté­sére. A Kisgazdapárt vezetősége az én szemé­lyemben, Varga Béla, Nagy Ferenc és mások személyében hibás és felelős azért, hogy a párt központi apparátusá­ban, vezetőállásokban összeesküvőket ál­lított. Nagy Ferenc velem együtt felelős azért, hogy azután, miután tudomást •Szerzett Raffai bűnös tevékenységéről és a magyar köztársaságellenes, káros il­legális tevékenységről nem tette meg a szükséges intézkedéseket. Én és Nagy Ferenc működésünkben megengedtük ma­gunknak a szoros barátságot 'a köztársaságellenes összeesküvés veze­tőivel, mint például Szentiványi Domo­kossal, Arany Bálinttal, Saláta Kálmán­éi Ezekkel a személyekkel együtt résztvettünk nem hivatalos megbe­széléseken magánlakásokon, ahol a bel- és külpolitikai kérdéseket, Ma­gyarország helyzetét beszéltük meg és olyan kérdéseket, amelyek nem képezték volna legális megbeszélések tárgyát. A feltett kérdéseket és a tanúvallomáso­mat sajátkezűleg írtam és az megfelel a valóságnak. Kovács Béla s. k. II. JACZKÓ PÁL volt nemzetgyűlési képviselő kihallgatása alkalmával a következőket vallotta: — Mit tud a Kisgazdapárt egyéb ve­zető személyeinek az összeesküvésben való részvételéről, amely a pártnak se­gítségét felhasználta az összeesküvők szervezete, a „Magyar Közösség" érde­kében? — Úgy vélem, hogy a Kisgazdapárt vezetője, Nagy Ferenc az illegális szervezet­ről, az összeesküvésről nem keve­sebbet tud, mint én. Nagy Ferencnek a szervezetről való ér- tesültségét a következő tényekkel tá­maszthatom alá: — Folyó év január közepén a Kis­gazdapárt vezetősége ülést tartott, ame­lyen Saláta Nagy Ferenchez fordulva a következőket mondotta: — Te is tudtál szervezetünkről és na­gyon becsülted egyes tagjait. Nagy Ferenc 'iekicsinylőleg így vála­szolt: — Igen tudtam, hogy van egy szer­vezet, amelynek tagjai magyarkodnak. Ezen az ülésen Nagy Ferenc a követ­kező kérdést tette fel Saláta Kálmán­nak: — A Magyar Közösség Lakatos Gézát akarta kinevezni miniszterelnökké? Saláta válasza: — Nem. Ezt nem akartuk. A Magyar Közösség csinált belőled miniszterelnö­köt. Saláta ezeket a szavakat Nagy Fe­renchez intézte. Nagy Ferenccel baráti viszonyt tartottak fenn Arany Bálint, Szentiványi Domokos és Saláta. Vala­mennyien az összeesküvés aktív részt­vevői. Az utóbbi Nagy Ferenc legközelebbi munkatársa volt és a Magyar Közös­ség érdekében fejtette ki rá hatását. A jegyzőkönyvben fogiáit vallomásomat sajátkezűleg írtam le és az megfelel a valóságnak. Dr. Jaczkó Pál s. k. III. SALÁTA GYULA a szökésben lévő Saláta Kálmán volt nemzetgyűlési képvise’iö bátyja a követ­kező tanúvallomást tette: __ — Mit tud öccsének, Saláta Kálmán volt képviselőnek illegális tevékenysé­géről ? — Saláta Kálmán gyakran találkozott és megbeszélést folytatott az összeeskü­vőkkel. 1946 november 15-én a Kis­gazdapárt békési ülésére utaztam le. A vonatban Kiss László képviselő, a Kis­gazdapárt politikai bizottságának titkára a következőket mondotta nekem: — A Kisgazdapárt minden ügyét a po­litikai bizottság és a képviselői csoport tudta né'lkül az a klikk intézi, amely Nagy Ferenc és Kovács Béla körül csoportosul. Ezt a klikket - „aprószenteknek" hívta és azok közé, mint ismeretes, öcsém, Saláta Kálmán Hám Tibor és mások tar­toztak. 1946 decemberében, amikor is­meretessé vált, hogy Nagy Ferenc fia Washingtonba utazik és az ottani ma­gyar misszió mellett fog szolgálatot tel­jesíteni, Kálmán öcsém felkereste Nagy Ferencet és összetűzött vele. Később öcsém elmondotta nekem, hogy Nagy Ferenc dolgozószobájában azt kiabálta a miniszterelnök felé: — Lányodat elküldték Svájcba, a fiadat ki akarod küldeni Washington­ba, családodat mented és azt akarod, hogy mi feleljünk mindenért, de úgyis tudod, hogy mindent a te uta­sításaid szerint csináltunk és csiná­lunk. Nagy Ferenc azt válaszolta, hogy fia azért ment ki Washingtonba, hogy Eckhardt Tiborral felvegye a kapcsola­tot. 1947 januárjában az összeesküvésről szóló első hivatalos közlemény után öcsém újra felkereste Nagy Ferencet és amikor öcsém a miniszterelnöktől visz- szajött, megkérdeztem tőle, mi történt Nagy Ferencnél. Öcsém azt felelte: — Becsaptak engem, de mostmár nem köt a hallgatási ígéret és ha bíróság elé kerülök, elmondom, hogy minden utasítást Nagy Ferenctöl kaptunk. Öcsémtől tudtam azt is, hogy 1946 nya­rán Nagy Ferenc és Kovács Béla kül­ügyminiszteri államtitkárnak akarták őt kinevezni, azonban ezt a kinevezést Tildy Zoltán akadályozta meg. — Hol van öccse, Saláta Kálmán? — Én és nővérem úgy gondoljuk, hogy Kálmán öcsém kiment Svájcba Nagy Fe­renc leányához és nála lakik, öcsém el­tűnése előtt többször beszélt nekem ar­ról, hogy feleségül akarja venni Nagy Ferenc júlia nevű leányát. A leány bele is egyezett a házasságba és az esküvőt 1947 húsvétjára tervezték. Vallomásomat sajátkezűleg írtam és azok mindenben egyeznek a valósággal. Saláta Gyula s. k. A MNDSz a hadifoglyokért Junius 8-án tehetségkutató est A Magyar Nőik emokratikus Szö­vetségének makói szervezete ,iis , ki p, kar ja venni részét a hazatérő hadi­foglyok méltó fogadásáról és meg­segítéséből. Hogy az erre szükséges anyagi fedezetet előteremtse, mint értesültünk, június! 8-án, este, han- i gulatos magyanióta és dalestet rém- j idéz a szervezet. Az est keretében; dr ' Gepperné Porényb Erzsébet magyar­nótákat és dalokat énekel és. dr Papp Károlyné, Fabrici Pálné, Ur- bán Lászlómé dzsessz-triója szere­pel. A miótaestet fcehetségküt adó­versennyel kötőik össze, amelynek feltételeiről és részleteiről lapunk következő számaiban tájékoztatjuk olvasóinkat. Az MNDSz a 8-i est - jövedelmét a hadifoglyok megsegítésére szánja. MAKÚI NÉPBANKÍipr A P E S T ! MAGYAR KERESKEDELMI BANK L E A N Y I N T É Z E T E 8 bÁnkjaEBEK A Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségének makói csoportja SESLSíit ¥tk nap d. e. 10 órai kezdettel taggyűlést tart A lag9.tűié$ nyilvános é Aagymát) problémáról lesz szó. Vezetőség

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents