Makói Népujság, 1947. november (3. évfolyam, 248-272. szám)

1947-11-01 / 248. szám

f Ml. ÉVFOLYAM. 248. SZÁM őre 40 tlfier 1947 NOVEMBER 1, SZOMBAT MakóiNtBnm&an X DEMOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP > \ ü rémhírterjesztés a nyílt csatában megvert ellenség fegyvere 4 háborús uezltókat át kell adni az államvédelmi rendőrségnek Rákosi Mátyás nagy beszéde a rémhírterjesztők és árdrágítók elleni küzdelemről A választásokon nyílt vereség >t szen­vedett reakció az utóbbi időben az egész ország területén suttogó propa­gandával és rémhírterjesztéssel akarja megbontani a rendet és nyugalmat. Re­akciós aknamunkájuk veszélyezteti a termelés folytonosságát és a közellá­tási. Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyet ■les. a MKP íötikára pénteken este Bu­dapesten tartott nagy beszédében mu­latott rá a rémhírerjesztökkel való le­számolás feladataira. Beszédének bevezető részében az or­szág kenyérgabonahejyzetéve! foglal­kozva rámutatott arra, hogy aggoda­lomra nincs ok, mert az országban meg van aratásig elegendő mennyiségű kenyérgabona. Nagyobb súlyt kell he­lyezni a beszolgáltatás fokozására, kü­lönösen a 15 holdon felüli gazdáknál lé­vő készleteket kell begyűjteni a közel- fálás részére, nehogy a feketepiacra ke­rüljön. Ugyancsak nagyobb gondot kell fordítani a malmok ellenőrzésére, mert ott is hatalmas mennyiségű,-gabona van a-spekuláció számára. Burgonyából a múlt évinél lényegesen jobb volt a ter­més. A .spekuláció leküzdésével mind nagyobb és nagyobb mennyiség jut.be­lőle az ország ellátatlan lakosságának. A textilellátás helyzetével foglalkozva leszegezte, hogy a következő hónapok­ban 15 százalékkal fog emelkedni a tex- tiltermelés. A textilellátás .zavarainak egyik oka, hQgy a textiltermelés növe­kedésével aránytalanul megnövekedett a textilüzletek és áruházak száma, az elburjánzó textjld-zsungelben a textil­áru jelentékeny része feketepiacra ke­rül. A dolgozók textilellátásának érde­kében a legközelebbi hetekben tíiegvaló- siíják az utalványrendszert, amelynek segítségével kötött fix áron jutnak a dolgozók jóminőségű olcsó textiláruhoz. A bőrellátásról szólva rámutatott ar­ra, hogy a múlt év augusztusának ti- ppscipő termeléséhez viszonyítva az idén augusztusban már ötszörös emelke­dés tapasztalható és a tipuscipö gyár­tása tovább fokozódik az elkövetkező hónapokban is. A papírbehozatal csök­kentésével emelkedni fog a külföldről behozott bőr mennyisége. Az őszi szántásvetési munkálatokkal kapcsolatban megállapította, hogy a munkálatok jól haladnak, de itt is érez­hető a rémhírterjesztés hatása. Sok he­lyen arra akarják rábírni a gazdákat, hogy ne vessék be . földjeiket, mert a szárazság miatt úgy sem iog kikelni az elvetett mag. Ez eben a tendenciózus /beállítás ellen a legerélyesebben kell küzdeni, minden talpalatnyi főidet tneg kell munkálni és be kell vetni. ■ Az‘ország területén az utóbbi időben elharapódzó rémhírterjesztéssel kapcso­latban rámutatott arra. hogy a válasz­tásokon nyfit vereséget szenvedő re­akció most az ország belső nyugalmá­nak a termelés rendjének felhordásá­val próbálkozik. — Meg kell mondanunk, hogy ezeket a vágyálmokat az amerikai imperializ­mus minden erővel támogatja, — mon­dotta többek közölt. — A hazai reakció most úgy érzi magát, mintha hájjal ke- negetnék talpukat, igyekeznek az ame­rikai híreszteléseket megoldani. — Az utóbbi hónapokban a rémhírter­jesztés valóságos járvány arányait öl­tötte. Nincs olyan jelenség, amit kap­csolatba ne hoznának a szerintük kü­szöbön álló háborúval. Veszprém nem messze van Pápától és mégis Vesz­prémben úgy tudják, hogy Pápát egy amerikai atombomba eltörölte a föld színéről. Debrecenben ugyanezt tudják Szegedről és az egész országban szél- tében-hosszában beszélik, hogy Buda­pestet a. napokban légibomba szőnyeg­gel borították el. Azt is híresztelik, hogy az amerikaiak Magyarország felé hatalmas alagutat építenek az ország felrobbantására.- Nem győzök .eleget csodálkozni azon, hogy az emberek hiszékenysége rfiég ma is milyen nagyméretű. A rém­hírterjesztők működése nyomán a kö­zönség soraiban vásárlási láz kapott lábra. A központi sói aktarakt.au a -la­kosság szükségleteinek fedezésére 5 hó­napig elegendő mennyiségű só van tá­rolva. Külföldről naponta rndesen ér­keznek a sószállítmányok. Ennek elle­nére az országban sóvásárlási láz van. Az idén októberben ennek folytán _ két- szerannyi só kelt el, mint tavaly októ­berben. Hasonló a helyzet a gyufával is. A mi gyufatermelésünk az ország szük­ségletét háromszorosan ki tudja elégí­teni. De így állunk a gyertya- petróle­um és egy egész sor árucikkéi is. Ezt kihasználva egyes gyárosok és kereskedők spekulálnak az áruval. Itt az ideje, hogy szétüssünk a reakció huhogó lovagjai közt! — A gazdasági nehézségek fokozása mellett a háborús uszítóknak az a cél­juk. hogy megingassák a demokráciába vetett hitet. Ez a módszer nem új. Két és fél évvel ezelőtt, a földosztás idején sokakat visszariasztottak a földigény­'iéstő! azzal, hogy visszajönnek a régi tulajdonosok és akkor az angolok és amerikaiak segítségével a juttatónak lógni fognak. Ezek később belátták, ezeknek a híreknek alaptalanságát. A Magyar Kommunista Pált jól tudja, hogy suttogó propaganda es álhírter- jesztés minden olyan megvert ellenség­nek a fegyvere, amely nyílt csatában már egyszer vereséget szenvedeti. Rém­hírterjesztőket kíméletlenül át keii adni az államvédelmi rendőrségnek, majd azok gondoskodnak róla, hogy hogyan vegyék el a kedvüket a további rém­hírterjesztéstől.- Óvakodni keli attól azonban, hogy ezt csak rendészeti ügynek tekintsük. Meg kell mutatni a magyar fasizmusnak és reakciónak, hogy azt az ütközetet, amelyet nyílt csatában elvesztett, most a háborús hírverés és rémhírterjesztés frontján is el fogja veszíteni. Minden kommunista és'" becsületes demokrata ■ tekintse ezt a iiareot nagy, az egész nemzet érdekében folytatott harcnak és vesse magá bele ennek meg- *■' ■ - ' ■>. ■ eb;. m''ásum. Ha meg­fértük a reakciót y nyílt harc során, ak­kor meg fogjuk 'érni a sötétben bujkáló rémhírterjesztést is. Itt az ideje, hogy támadásba menjünk át és szétüssünk. a reakció huhogó balyai között.- Nem véletlen, hogy a népellenes propaganda éppen a hároméves terv megkezdésével esett egybe. A reakció­sok tudják, hogy a hároméves terv vég­rehajtása mennyire megerősíti a demo­kráciát és mennyire emeli a dolgozók életszínvonalát. A hároméves terv a mi gyermekünk, mi dolgoztunk rajta a legtöbbet. Meg kell mutatnunk, hogy nem hiányzik belőlünk az a lendület, amely az utóbbi három év alatt annyi­szor megmutatkozott. Beszédében rámutatott arra, hogy a magyar demokráciánál sokkal gazda­gabb és erősebb nyugati államok súlyos gazdasági viszonyok között élnek. Angliában a heti szaionnadagot 9 de­káról 6 dekára csökkentették, Francia­A koalíciós pártok megoldották a város tejellátásának kérdését A városban, —- mindenki tudja —, milyen nagy probléma a tej. A fogyasztó nem tud semmiképpen sem tejet vásárolni, hiába megy ki a piacra. Drága a tej és nem lehet kapni. De nézzük meg mit jelent a tej hiánya? Röviden ezt így jellemezhetjük: beteg­gyerekeket. nem gyógyítható betegeket, A parasztság védelmében és a város fogyasztóinak érdekében az MKP me­gyei b izottsága közös megbeszélésre hívta a koalíciós pártokat, hogy közö­sen, — hiszen a város valamennyi réte­géről van szó, — oldják meg a nehézsé­geket. Az értekezleten meg is jelentek az MKP központi pártházában az NPP, FKP küldöttei, de sajnálattal kell megál­lapítanunk, hogy a Szociáldemokrata Párt nem küldte el képviselőjét az érte­kezletre. Furcsának találjuk ezt annál is inkább, mert itt közös ügyről és nem pártügyrő'i volt szó. A koalíciós pártok megállapodtak ab­ban. hogy felkérik a makói ^szövetke­zetei, hogy valamilyen szállítóeszközzel a gazdáktól hozza be a városba a tejet. ‘ Megállapodtak abban is, hogy a terme­lőknek abraktakarmányt utalnak ki, hogy jószágaikat kellően tudják takar- mányozni. Reméljük, hogy a. tejszövekezei is magáévá teszi és ha — nehézségek árán is, de szállító eszközt bocsát a termelők rendelkezésre. Ha ez megtörténik a tej­kérdés meg lesz oldva. országban Európa második legnagyobb búzatermő államában a kenyérejadag napi 20 deka, amelynek a fele kukorca s most van folyamatban a 15 dekára való fejadagcsökkentés. Hangsúlyozta Rákosi Mátyás, hogy a dolgozók bíróságának felállítsa, a ket- ■ós rendszer luveZncsa a karirány- programbyn Vallott követelések, megva­lósítása körül sojikal több a huza-vona a demokratikus pártok részéről, mint az várható volt. Külpolitikánkban a szomszédaink­kal való őszinte, egészséges jóviszony k .'pítését í'-’.lijk ki cíiul. 5-máu l itla 'Ismertette a Jugoszláviával, Bulgá­riával kötött kulturális egyezmény je­lentőségét, amelyet rövidesen a kölcsö­nös baráti és segélynyújtási egyezmény fog követni a többi demokratikus szom­szédainkkal is. — Végűi, — folytatta Rákosi r--,érte­sültünk arról, hogy tegnap Debrecenbe megérkezett a százezredik magyar ha­difogoly, akit Sztálin generalisszimusz nagylelkűsége adott vissza a magyar hazának. A nemzeti erők fokozottabb összefogására van szükség Beszéde további részében a nemzet­közi reakció és a demokratikus erők har cáról beszélt Rákosi Mátyás.- A Szovjetunió egy hét múlva ün­nepli 30 éves fennállását. Mi magyar kommunisták ebből az alkalomból nem­csak a magunk, de a magyar demokrácia nevében forró üdvözletünket küldjük a Szovjetunió szabad népeinek, kívánunk nekik sok évtizedes békés, nyugodt fej­lődést és virágzást, hogy még hosszú ideig vezesse őket bölcs és szeretett vezérük, a nagy Sztálin. Ezután a kilenc kommunista párt len­gyelországi. értekezletével foglalkozóit Rákosi Mátyás és leszögezte, hogy a Magyar Kommunista Párt is minden ere­jével ki akarja venni részét a reakciós imperializmus ellen folytatóit küzdelem­ből. Az MKP politikája a felszabadulás óta a nemzeti erők összefogása volt. A reakció támadásának visszaverésére most jnég fokozottabb összefogásra van szükség. Vonatkozik ez hatványozo'tan a munkásegységre. Most, amikor a fa­siszták s a reakciósok újra merészebben bújnak elő, minden dolgozó legyen tu­datában annak, hogy közös a veszély. Közös az érdek a drágaság és a speku­láció, a reakció, a demokrácia ellenségei eheni harcban. Minden parasztnak, akár újgazda, akár régi, közös érdeke, hogy vissza ne térhessenek azok a földbirto­kosok- akik visszaakarják ragadni a 10 ezer holdjaikat. Mo^ félre kell (enni mindent, azt kell elWtérbe állítani, ami összefogja és megerősíti a niunkásegy- séget. amely meghiúsítja a magyar nép ellenségeinek tervét. Biztosak vagyunk abban, hogy a koalíció minden pártja velünk együtt harcol és segít leverni a reakciót és a háborús uszítóka-, — fe­jezte be beszédét Rákosi Mátyás. MAKÓI NÉPBANK A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÁNYINTÉZETE KISIPAROSOK, KISKERESKEDŐK, KISGAZDÁK, KISEMBEREK BANKJA 3423

Next

/
Thumbnails
Contents