Makói Népujság, 1948. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

SzMeki S ' ■ ’ ' ■yj . ; OLYAM, I, SZÁM ________________ __________________ Ár* 40 mér ________ 1948 JANUÁR 1, CSÜTÖRTÖK j^ ^^^^^^^^MOKRATIKUS POLITIKAI NAPILAP Eredmények és célok... >a *ri«. tviaa> imr tg/ •■■ &mhta­lmiét fordult egyel az idő kere­tit., Ujesztendöbe lépünk, temetjük a régit. Bevett szokás ilyenkor, mi­előtt eiíöre pillantanánk, egy rövid jk&s időre visszatekinteni hogy szá- rootv essünk magunkkal, cselekedele- '.únikíkel és iaz elmúlt esztendő ered- iményeivel. Visszanézünk, hogy az. ■ekmult esztendő tanulságait levon­juk, az eredményeiket tárgyilagosan megállapítsuk és így induljunk neki — tapasziiaaitofeka! gazdagabban —, az új, elkövetkező esztendőnek. Amikor az 1947. esztendőre nézünk vissza, annak tudatában tesszük, hogy népünk most indult el a demo­krácia útján, most számolja fel a ráült itthagyott, terhes örökségét, eltakarítja a szemetet, és újjáépíti a romokon életét. Ez a tény megmond ja, hogy a fiatal magyar demokrá­ciának meg' kell! küzdenie az átme­neti nehézségekkel, el kell söpörnie díjából az akadályokat és meg kell, hogy találja helyét a békét szerető demokráciák sorában. Ebből a szem. •aögböl nézve nemzetünk erőfesz! té- .tát, keressük az elmúlt esztendő ^eredményeit. Irta: KISS IMRE polgármester. t" t 1947 — tárgyilagosan állapítva I !®og —, minden vonatkozásban Ae- I rnotorácaánik megerősödését erédmé- [ nyezte. Mindazok a belpolitikai ese­mények, amelyet az elmúlt esztendő ! történéseiben szerepeltek, ezt bizo­nyítják. Az év elején még súlyos vi­harfelhőket gyűjtött demokráciánk egére a belső reakció. De,a nép ere­jére épített új életforma elkeseredett , harcot indított ezek ellen uz; áskáló­dó k ellen, akik demokráciánk sírját ^vkarták megásni nőnülüket akarták ™ jsszataszítaná az elinyomottságba cs ■meg akarták semmisíteni mindazo­kat az eredményeket, amelyek el v i­tathatatlanul új államunk életképes­cégét jelentették. A harc a demokrá­cia győzelmével végződött. A ma­gyar közéletből végleg eltűntek a Wagy Fereneek, Pfeiffereifc, a Sulyo­kok, a Peyerék ás eltűnésükkel a demokrácia, megerősödve indulhatott neki eredményei fokozásának. Olyangyőzelem volt ez, amelynek értékét talán ma még nem ismérhe'- ;jilik fel a mágia valóságában. Határ gutáit azonban érezhetjük már is, ^oert a belső szilárdság rohamlép­tékkel : visz előre bennünket a kon-. saolMáció útján, visz közelebb ben­nünket az életszínvonalunk emelésé­hez, rövidé®: az emberibb és boldo­gabb életlbezt Gazdasági téren sem maradtunk el. Augusztus elsején indult meg a hároméves terv, amelynek végső célja a nép életszínvonalának félémé lése, túl a, régi színvonalon, a hiá­nyok kiküszöbölésére, termelésünk! gazdagabbá és eredményesebbé té­telére, hogy valóra váljon a remény és vágy: a jobb és emberibb élet. A hároméves terv néhány hónapja várakozáson felüli eredményeket ho­zott. Némely vonatkozásban túlszár­nyalták dolgozóink az előírt telje­sítményt és gazdasági téren ezek az (eredmények Európa siók nemzetének ölébe helyeztek bennünket. A nemzet tervszerű gazdálkodása, a fejlesztés észszerű fokozása eddigi sikereivel nagy biztosítást ad a jövő esztendő­re is, mert nemcsak ígéretet ad, ha­nem biztonságot is, hiszen ereje abban rejlik, hogy maga a nép építi magának a boldogabb ás me"elége­dettebb jövendőjét. A hároméves terv sikerének bizosíására az államosí­tások keresztülvitele is a sikerek közé sorolandó, mert végeredményben szí lárdabbá tették a nemzet gazdasági életét, biztosabbá a hároméves terv sikerét. * Külpolitikai téren az 1947 ugyan­csak a megszilárdulást hozta magá­val. Az imperialista, hatalmi politika ostromot indított Euórpa ellen. Ha­talmába akarta venni, politikájával gúzsba akarta kötni nehezen meg­szerzett szabadágunkat. Az egyre erősödő imperialista nyomással szemben azonban a Dunavölgyémefc bákeszeretö népei és a szabadságun­kat (kiharcoló Szovjetúnáó, baráti kézfogásban találták meg az -erőt’ és a béke megőrzéséhez szükséges el­szántságot. ■ Különösen politikai site kor volt a szomszédos1 baráti és de­mokratikus nemzetékkeí megkötött- kultúrális egyezmények aláírása, de kiemelkedő sikere a magyar diplo­mának a magyar—jugoszláv barát­sági és segélynyújtási egyezmény megkötése volt, amely áthághatatlan falat emelt <a béke ellen törő impe riaMista- podlitikia próbálkozásai elé és erős szövetségbe kovácsolta a kél szomszéd népet. A siker annál na­gyobb, mert osak kezdeményezés volt ez a, lépés. A hasonló szerző­dések és egyezmények követik majd ezt a lépést és egyre nagyobbá, erő­sebbé teszik a- béke,szerető népek tömbjét. * 1947 a demokrácia megerősödésé­nek esztendeje volt. 1948 ezzel szem­ben további lépést, jeleni : a béke mü­vének megszilárdítását. Az elmúlt esztendőben megtett Lépéseket az -jobb, továbbhaladó lépések követik. Belső demokratikus erőink fokozása a reakció szétvert miaradéfcesapatai- nak végleges felszámolása-, gazda­sági életünk tcké'et; hároméves terv keretében, a nép életszínvonalának magasjibh ’ fokra emelése, a béfceszerefö népek szóró­Egyhangúan kiáltotta ki a népi köztársaságot a román parlament Megalakult az államtanács — Groza miniszterelnök ala­kította meg az új kormányt — összetétele azonos a le­mondott kormányéval L':-karesí. (MTI.) A bukaresti rádió jelentése szerint a román nemzetgyűlés kedd délutáni rendkívüli ülésén soha ne m látott lelkesedéssel fogadták Groza mi­niszterelnök bejelentését Mihály király lemondásáról, valamint a román népi köztársaság megalakulásáról szóló kiáltványt. A nemzetgyűlés 295 szavazattal egyhangúlag elfogadta a 25 országgyfilé sí képviselő által beterjesztett törvény- javaslatot a népi köztársaság kikiáltásáról, majd a nemzetgyűlés tagjai helyük­től felállva ünnepelték az államtanács tagjait. Az államtanács tagjai: Mihail Sa- dovennu, a nemzetgyűlés elnöke, Parhon egyetemi tanár, Stephan Voitec nemzet-, nevelési miniszter, Gheorghe Steve képv belő, ion Niculi képviselő fogalmat tet­tek, hogy megvédik a román népi köz társaság iiggetleuségét és szuverenitását hzt kővetően Groza miniszterelnök beny tiltotta kormánya lemondását az állam­tanácsnak, amely megbízta Groza minfsz terelnököt az új kormány megalakításá­val. Groza haladéktalanul megalakította az új kormányt amelynek összetétele azonos a lemondott kormányéval. A kor Hiány tagjai nyomban letették az esküt majd Mihail Sadoveanu az államtanács nevében üdvözölte Groza miniszterelnö­köt és a kormány tagjait Az üdvözlésért Groza miniszterelnök mondott köszönetét. A román hadügyminiszter kedden este feShivást tett közzé amelynek értelmé­ben a Tómán hadsereg összes tagjainak N. c.da délelőtti* ás keli tenni az esküt a román népköztársaságra. A szabadságon lévő katonáknak azonnal jelentkezni kell a 'legközelebbi csendőr- őrsön az eskü letétele végett ❖ Londonban tudnivélik, hogy Mihály volt román király ezután egyszerű állam- póigár lesz és a jövőben Mihail Hochen- Zollern-Siegniaringennek hívják maid. *• * A román rádió - jelentése szerint meg nem erősített hírek azt mondják, hogy Mihály volt román király lemondása után Ankarába utazik. A volt király Török­országba, Svájcba és onnan Angliába utazik. Véres csata a haifai olajtelepeken London. (MTI) A Palesztinában állomásozó brit katonaság, val az­iránt a brit rendőrség tagjai meg-- szállták a háifai olajfonrástelepéket, amely kedden vénás csata színhelye volt. • Jeruzsálem. (MTI)’ Újabb hivata­los jelentés szerint a haifai robba­nás áldozatainak száma zsidó rész­ről 41 halálos és 48 sebesült, arab részről 6 halálos és 42 sebesült ál­dozatra. emelkedett. sabb együttműködésével a béke megszilárdítása, az ország megmen­tése az imperialista politikai játék veszedelmeitől, a, polgárháborútól, a gazda .sági leromlástól, a bizonyta­lanságtól, a gazdasági leromlástól, a bizonytalanságtól és a zűr-zavar­tól, — ez a célunk. Hogy sikerülni fog, rendületlenül hiszem, mert az erőt meggyőződésemhez az adja, hogy a fiatal magyar demokrácia eddig is erején feltii teremtett és al­kotott új életet magának és minden támadást, amely új élete ellen irá­nyult. visszavert. 'A* 1848-as esztendő ünnepi éve tesz a magyarságnak. 100-ik fordu­lóját üli az 1948-as szabadságharc­nak, amikor a nép (súlyos vér áldo­zat-okkal és legjobbjai életáldozatá­val küzdött a. szabadságért. Célunk eléréséhez ezeknek a. magyar sza­badságharcosoknak az emléke pél­dát és ©rőt ad. Hiszem azt is, hogy az eléri eredmények -megnyitják azok sze­mét is, akik eddig' a bizonytalanság és tétovázás kődén keresztül nézték az eseményeket s most magjuk is beállan-ak az építő munka ütemébe, hegy gyorsabban épüljön fel demo­kráciánk szilárd és megingafhatat- Jmn épülete. * 1848 küszöbén ezek a. gondolatok indítanak el mindnyájunkat az új­esztendőbe és erősét] k közös vá­gy unkái s reményünket: a boldo­gabb újesztendöt... m MAI;Cl NÉPBAMK A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK LEÁNYINTÉZETE |1 KISIPAROSOK, KISKERESKEDŐK, KISGAZDÁK, KISEMBEREK BANKJA 3423

Next

/
Thumbnails
Contents