Makói Népujság, 1948. február (4. évfolyam, 26-50. szám)

1948-02-01 / 26. szám

'ÍV. ÉVFOLYAM, 2é. SZÁM Ára 60 OUér IMS FEBRUÁR 1, VASÁRNAP ...............;'/. mm mmfr WPPi#. BB MOKKATIKUS POLITIKAI NAPILAP \ ""'', Két éves & magyar köztársaság 1946. évi február (hó 1-én hosszú Iión-apok kemény harcai után az ak­kori nemzetgyűlés kimondotta. a III. magyar köztársaság megalakulását. Ezzel végeszakadt annak a 25 esz­tendős királynélküü királyságnak, -melynek látható feje: a békét követő pólai tengerészek lázadásának a vér- befojtója, -a fehérterrorieták legfőbb irányítója ,a nagybirtokosok, a régi ürireod vakeszköze: Horthy Miklós volt. A nép demokratikusan gondolkozó része 'rég* eimiainaszta®á mái’ ezt a korrupt véreskezö diktátort és az ál­tala (képviselt rendszert, amikor a tönécelern sújtó karja összérörve azt az államapparátust, melyet a töme­gek, fékentartáea érdekében fá­radságot, pénzt' neon kímélve építettek fel a régi rend urai, csak azért, hogy biztosítani lehessen ebben a-z ország­ban a (kalandorok, a háborúi'a spe­kulálóknak uralmát. A Horthyék jóvoltából ránk sza­kadt második világháború -romba- döftíőite hazánkat, ezek a romok el- jemették a bűnös múltat is és lehető­sége: adtak a magyar népnek arra, hogy új országot építsen magának. Ennek az új országnak lett sziklaszi­lárd alapja az 1946 február hó 1-én kikiáltott .harmadik magyar köztár­saság." A köztársaság kikiáltásáért vívott küzdelem nem volt könnyű. Az 1945. év november havában megtartott Ha­lasztások alkalmával szép számmal kerültek be a parlamentije: a nép el­lenségei és ezek (mindent elkövettek, hogy mgakadályozzák a köztársasá­gi álamfonna tőrvénybeiktartását. A harc éles volt és a tömegek cselekvő közbe]epésének kösizönheiö, hogy az akkor még' erős szervezett reakciós tábor kénytelen volt meghátrálui. Bátran mondhatjuk, hogy a köztár­saság kikiáltása a demokrácia' osa- itanyerése volt a régi rend híveivietl (Szemben. A végleges győzelemhez ózonban még hosszú utat kell meg­mernek Fel kellett számolni az össze­esküvőiket, ki keQiétt ebrudalni előbb a kormányból, azután pedig az or- &zágházból a nép ellenségeit, azokat, aki a (köztársaságot tartalmatlan keretté akarták változtatni. Nagy Ferencnek és a öbbi hazaáru lónak a szökése, vailiamánt az elmúlt év szépiámb&rében megtartott (Eépvi- séiíválasztás lehetővé tette a köztár- saság végleges megszilárdítását és azt és, hogy megtöltsük népi tarta­tommal. A köztársaság- fennálásának két éve alatt nemcsak a politikai helyzet konszolidálódott de nagy léptekkel haladtunk előre gazdasági helyze­tünk terén is. Erre iaz időre esik a földreform vívmányainak megvédése, ö nagyipari üzemek állami kezeí(^sJje vétele, a hároméves terv kidolgozása és elindítása, a bankok államosítása és még sok egyéb olyan vívmány, amikről, a magyar dolgozók Hort­hyék uralma aliat timég álmodni sem mertek. Ezek az eredmények külföl­dön tiszteletet és megbecsülést is szereztek (hazánknak, belföldön pedik arra ösztönözték ia dolgozó népet, hogy (az erejét megfeszítve- dolgoz­zon a gazdaságii bajok teljes meg­szüntetését és a termelés észszerűségét. A termelés ésizszeirú&égéért: vívott küzdelem naponként szül, új hősöket. Újságjaink tele vannak azoknak nevei-, vei, -akik új mufcamódszerek beveze­tésével meggyorsították és olcsóbbá lették a rmmilóst. Hogy a munkáSL oszitály -mennyire megértette a ter­melés és az életszínvonal emelkedése közötti szoros kapcsolatot, bizonyít­ja az ,a napokban hozzánk érkezett hír, mely arról -tudósítja népünkett, hogy a munkábami eddig i-s élenjáró bányászaink ima m(lr 4031 vágón sze­net termelnek. Ez a hír bizonyítja, a magyar nép élmtíiatharását, a népi- demokrácia és annak álla-mformájr -. köztársaság iránt érzett határta­lan tezerefte-tét. Az iparban és a bányászatban dől gozók mell-éti minit- egyenjogú társ sorakozik fel -a mezőgazdaság millió­nyi -dolgozója. , A falvaik népeinek is sok nehézség­gel kellett megküzdeni a köztársa­ság kikiáltása ótta. Az igaetrö, a me­zőgazda-sági szerszámok és a vető- ma ghiány -okozta nehézségeket csak ’megtetözte ia® elmúlt esztendei, em­beremlékezet ótla nm tapais-ztalt óriá­si aszály. A közársaság által alko­tott törvények segítségéve úrrá let­tünk ezken a nehézségeken is és a ma­gyar parasztság munkáját, lankadat­lan szorgalmát ima -mái' zöldeilö me­zők dicsérik. Népünk tudja hogy -so­kat köszönhet a köztársaságnak. De azt is tudja, hogy neim állhat meg az eddig elért eredményeknél. Most ami kor a magya-r parasztság telekköny­vi tulajdonának mondhatja azt a föl­det, amelyért ősei 1000 éven keresz­tül1 kemény harcot vívtak, biztoteifa.- nia keli a további gazdasági felemel­kedést i-s. Szabad társulás alapján meg kell (kezdeni, illetve tovább (kell folytatni a -szövetkezetek, elsősorban a Föld- mívesszöve-kezet építését. Ezek­nek a szőV3tlkeze;eknek gyökerében különbözndöfc kell a régiektől. A szö- vetkeizét vezetéséből végleg ki kell rekesztenp a régi uriren-d maradvá­nya® és a; helyükbe be fcéll vonni az újgazdák mellett a régi kisbirtokos-o­kait is, a szegényparasztság mellett a középbirtakosokat is-. A szövetkezetekre, — amellett, A felszabadított népi köztársaságot építjük Titdy köztársasági elnök nyilatkozata Budapest. (MTI) Tildy Zoltán 'köztársasági elnök a magyar köz­társaság kikiáltásának második év­fordulója alkalmából ny-ikkozatot tett.. - i A köztársaságnak egyhangú or­szággyűlési döntéssel való kikiáltá­sának évfordulóján mindeneik előtt a nehéz sorsában -iá hősiesen helytálló magyar nép dolgozó férfiai ép leá- . nyal-felé kell tekintenünk, akiknek önfeláldozó és meg néni' lankadó műkő,ja- biztosította népi demokrá­ciánk -eddigi -országépítő eredmé- •hyesit. Az országot most magunknak építjük, mondják a magyar dol­gozók és ebben az is benne van, hogy a demokráciát, a felszaba­dított népi köztársaságot építjük, af t a köztársaságot, amelynek rendje, törvényei és intézményei szilárdan őrzik és biztosítják népünk teljes és igazi szabadsá­gát, az emberi, a munkás és a j társadalmi jogokat. Az évfordulón nemcsak a jövő felé fordulunk, hanem, tudatában kell leír­nunk annak, hogy nem; lankadhatunk ed a -munkában és minden erőnk fel­fokozásával és laitbavetósével kell fodytiatnimfc az építésit. Ki kell kűszö- den pozitív erőnket, amelyek az épí­tést akadályozhatja és kifejteni min­den pozitív erőnket, laandyniefc az épí­tést és a fejlődést szolgálhatják. Ezek között a legfontosabb a célok bán, -munkákban és módszerekbe* való megbonthatatlan egység. ‘ J-'d.' é-A '.n.i -. . . .... i >: Aláírták a magyar-lengyel kulturális egyezményt Budapest. (MTI.) Szombaton délelőtt a vallás- és közoktatásügyi miniszté­riumban ünnepélyes keretek között alá­írták a magyar-lengyel kulturális egyez­ményt. A magyar kormány Hevében Or­tutay Gyula kultuszminiszter és Molnár Erik külügyminiszter, lengyel részről pedig a kultuszminiszter és a lengyel követ írfák alá a jegyzéket. SStífiiL... -.14 356 személy internálását feloldotta Rajk belügyminiszter Budapest* (MTI.) A belügyminisztérium sajtóosztálya jelenti: Á magyar köztár­saság kikiáltásának második évfordulója alkalmából, február l én Rajk László belügyminiszter 356 személy internálá­sát feloldotta. Foglalkozásukat tekintve 87 mezőgazdasági, 186 ipari és kiske­reskedelmi, 55 értelmiségi és 28 foglal kozásnélküli egyén kerüU szabadlábra. A volt internáltak szombaton délután hagyták el a budadéli internálótábort. Négyoapi fogházat kapott a szőlőlngasok tolvaja Annakidején beszámoltunk arról, hogy a. makói rendőrkapitányság eredményes- nyomozás után elfogta, a. makói -szőlőik: lugasainak tál vajéit, Balogh Isitvánt, akii rreradszresén lop­kodta a szőlőkarókat és a lugasok oszlopait, nagy károkat okozva ezál­tal a szőlőmúvelósben. A -makói járásbíróság tegnap vontiaj felelősségre Balogh Istvánt, aki töredelmes beismerő vallomást tett) és -a lopásokat rendkívül súlyos anyagi viszonyaival indokolta. A járásbíróság Baloghot 4 napi í fogházra ítélte. hogy biztosítják a mezőgazdaságii fejlődést —, az a történelmi Szerep vár, hogy véglegesen eltüntessék a különbségei: az új s -a régi kisbirto­kosok között. Ezek azok az! eredmények, amiket elértünk és- -a feladatok, amelyek meg toldása a kötiárslaság harmadik évé­ben napirendre kerül. Nem két­séges -az, hogy a magyar nép, mely leküzdötte az eddigi nehézségeket, meg fogja oldani azért, hogy meg- dönthetetlenné tegye a nép uralmát és hogy az általános jólét fokozásá­val egy időbe® megteremtse á virág­zó mezőgazdaság é-s a jómódú pa­rasztság országúit. 'Bérár Demeter. ?S8 MAKÓI NÉPBANK A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK .LEANYINTEZETR 1’ KISIPAROSOK, i KISKERESKEDŐK, | KISGAZDÁK, | KISEMBEREK 3 BANKJA 84

Next

/
Thumbnails
Contents