Makói Népujság, 1948. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-01 / 75. szám

MAKÓI NÉPÚJSÁG 1948 április l, csütörtök Rövidesen eiMésztti & szegény* bál- és a városi berteszet vízvezetéke A képviselő e-niilei ismeretes hátú ni. •/ma n lapján a város vezetősége intézke- de t a Szegényház és -a kertészet vizve- (zetékétiek elkészítése érdekében. A víz­vezeték lefektetéséhez, szükséges csöve­ké a. mérnöki hivatal már előteremtet­te. A szegényház, részére az. Almást tit- oáhól. akertész.et részére a l’etöfi park­ból szedték fel a szükséges mennyiségű használaton kívül helyezett vízvezető csöveket. A munkálatok folyama bán vannak, rövidesen befejeződnek és akkor liozztV- kez.dlietnek a vízvezetékek megépítés*, hez. A szegényház körülbelül 2 hét inul- * va már vízvezetéki vizef fog kapni. . ^ S©r®sfipét sas újvárosi vasúti éijáréhsn! Majdnem belefutott egy autó a vásárhelyi vonatba Tegnap délelőtt 10 óra tájban az új­városi államás melle t lévő átjárónál az 8. ‘>078. forgalmi rendszámú gépkoc-'i majdnem belerohant a Hóét nlezö rá sá r­hely falói jövő szerelvén!! rnoZdr nyába. _l.r utolsó pillanatban sikerűit a rezetö- az uniót megállítani. A személyautót tulajdonosa: ^sörösük Imre Hunyadi utcea 10. szám ala ti la­kos vezette. A" váltóőr jelezte a közelgő' szerelvén)t. Hiiresök Imre azonban to­vább ment gépkocsijává 1. AZ utolsó j>i 1 larr. tban észrevette a mozdonyt fékezett. It autó mintegy tő méteres esuszás írtéin megállt. .1 motörhá-z és az első keret:. rátörnint a sáriiéintjök ■riea- énigálóiVak a mozdonytól. Km heréiét- bee nem esett kár. A sz« írencséskl menetel ü balesel "igye!'- meztetés az illetékes .MÁV szervek felé. Az átjárónál már több szerencsétlenség történ . mert nincsen sorompó. Haladék- talamd intézkedni kell, hogy a imuyfor- gaiimi átjárónál több Szerencsé Kn■■ég ne forduljon'(‘hí. sorompót 1,-cit létesíte­ni a legrövidebb időn he!ül! Kíbőpííik a Hagya&h&z nővarat Városimé lakossága élőt közismert a Hagymaház lehetetlenül szűk udvara. Jelenleg az udvar kisebb, mint a nagy­terem alaptérfilete és ez egészségügyi, valamint esetleges tűzveszély sezutjiont- jából káros. Ezeknek a 'szempontoknak figyelem! >e- vé elével a város vezetősége úgy baláro- teotti hogy a llagymaház telkének beton-keríté­sét áthelyezve a telket miivegy Üti négyszögöl területtel kibőriti. amilyet a Széchenyi tér 0. szám alatti telekből fognak megszerezni. A város polgármestere ezi a munkát már válla­latba is adta. A pártok és az egyhazak asszopycso­portjainak küldöttei megbeszélést tar­tottak az MNDSz székházában Az ország demokratikus asszony-szer. vezetet, valamin nőegyletei április 17- én Budapesten országos nőkongresszust tartanak amelyen egy párt- és felekezet- kiilönhség nélkül mindenkit magába fog­laló egységes demokratikus nőszövelségeC ffognak megalakítani. Az országos nőkongresszuson Csanád megye nőszer reze' ei is képviseltetik ma­gukat. .! kongresszuson való részvétel meg. be.szélése érdekében. törtnap délet-i / 10 ómkor a: U.XDSZ makói cso­portjának székházéiban értekezletei tartót ak a Szociáldemokrata kárt asszonycsop: rí iának, a FÉKOÜ/j nő- csoportjának, az 17FŐSZ nőcsoport­jának,-s-átamint a: evangélikus és református egylwztaJ: nöegyleteinek Meghízottjai amelyen részt r eltek ti: MXDsy, húsz esanéuhnegye szer­vezetének kiküldöttjei is. Az. értekezleten rész.lvett asszonyok el- halára/, ák. hog\ bekapcsolódnak az. M. NDSSS szociális munkájába és részt)'-esz­nek az MNDSZ hároméves tervének inog valósításában, amely — mint ismeretes' —. napkuiziotíhonok. szülőotthonok, für­dők, stb. szervezését öleli magába. .Megállapodó t az MNDSZ. valamint a SZOP nőesoport jónak vezetősége ab­ban, hogy együttműködésük szorosabbra fűzése érdekében a jövő héten közös ve­zetőségi ülést tartanak, amelyen megbe- ’szélik a legszorosabb együttműködés megkezdésének módozatai . ,1: értekezlet elhatározta, hogy az országos nőkongresszmon Cső néni . menve- asszonyainak nevében lilán Istvánná 1oy beszélni isméi' <■'. . ve a: MXDSZ hároméves tervénél- eddig megvalósítóit e-ét kft térésen. A tegnap délelőtt tar ott értekezlet nagy eredménye hogy á perlők és az egyházak nőcsoportjai valamim az M. NDSZ között létrejöt áz a szoros ‘••a> űrt 'jmükiidés. amely nélkülözhetetlen előfel< tétele a demokratikus nőmozgnlotn ered- niénvességének. A megye hatósági orvosai tegnap dél­eiül t a vármegyeháza kisgyfilési termé­ben értekezletet tartottak, amelyen mint: egy negyven orvos veti részt. Az. érte- kéziéteu dr flaloyh Mihály vármegyei tiszetifőorvos elnökölt és részt ve I raj­ta dr Páll Endre alispán, valamint a. vármegyei közkórház főorvosi kara is. A megye hatósági orvosainak értekez­letén időszerű közegészségügyi problémákat tárgyaltak és megri attak a közkén-- ház és 11 hatósági örvösök közié: problémáit. Dr Páll Endre alispán 1 ■ismertette az orvosi ..mimikáérteker- lett' programját, amelyet április II- én f írnak megtör ont Makón és amely a hároméi és terv népjóléti problémáit fogja tárgyalni. Kérte az alispán az értekezlet megtartá­sához az orvosok támogatása: amelyet azok készségesen megígértek. A megyei orvosérlek,zlet résztvevőit! az értekezlet befejezése után a. Magyar Nők Demokratikus Szövetségének makói; Csupor ja látta vendégül ebédre. A kitű­nően elkészí ett ebédet Molnár cláhorné, I tököd i .Tózsefné, Németh Sándorné, Mendei Miliályné és (‘sala Antal né főz­ték és az MNDSZ leányok szolgálták* fel. Háziasszonyok voltak: Kiss Imrémé., makói polgármester fe­lesége. Hajdú .Tánosnó, MNDSZ megyei' titkára, dr Szűcs Kászlóné. Gubacsi Mi- háiyné zöidkeresz es fővédőnő'. Az örvö­sek kitűnő hangulatban fogyasztottál; el az ebédet és közben a kialakult szívé* íyes légkörben megbeszélték az MNDSZ-. és a hatósági orvosok együttműködésé­nek problémáit. Váimetiyei sxeirofofhéz lesz ez éftlieleíski Návay-kestélyból A tárcaközi bizottság döntött a kasíály ügyében — A vármegyei szociéli felügyelőség már meg is kezdte a szervezési munkát Hisze»P, hogy meg fogjuk nyerni... A makói MÁV-mühely dolgozói szívvel-léiekkel részt vesznek a munkaversenyben Régi munkaterve a megyei szociális szolgálatnak. hogy az. elesettek és elag­gottak problémáját központilag és intéz­ményesen oldja meg mégpedig ágy. bog)' járási szeretető tbonokat áilít fel és oda gyűjti egybe azokat, akik megrokkantak és élűiig) ottak. Az egész megye terüle­tén járási szegényházuk megszervezését vette e.rvlie, amelyekben gondozást és ápolási nyújt, azoknak, akik 'írni rászo­rullak. Ennek a tervnek a n -'.gvalósílá- sához jelent egy jelentős közeledést az. u, leírat, amely most érkeze r a népjóléti minisztériumból. Az átírat közli a megyei szociális szak .szolgálattal, hogy a. ófötdeáki roll Sárai /-kastély ügyé­ben döntött «, tárcaközi hzoltsdrj és azt szeretetotthon céljaim útónra ti a népjóléti' miniszternek. Eredetileg a szeretetotthontik megszer­vezésének ter\ ■fvn járási szeretet Iiúkh kút akartak megvalósítani és a népjóié i íniriiszfér ennek a tervnek megfelelően « kastélyt a központi járás szeretelottho- li.ínak jelöl t> ki. EelnieriiU azonban az a lehetőség is, miszerint a l:as)éiy nagy befogadóképességé­re1 alkalmas volna arra. bogii iiz egész megyére. kiterjedi) hatállyá!, vármegyei szeret et-othonná ataknlj ,-t és a megye vahmtenn-ni elesett jól gondozásra szoruló, elhagyót öregét befogad ja Ebben nz irányban mos! folyunk a tár­gyalások. Az. illetékes körök a megy-.ú jelleg mellett foglalnak egyöntetűen ál- fást és már ilyen irányban is kezdik meg a szervezés munkáját. A szociális felügyelőség megia-zdlti ntár a Szervezkedést bog) a szere etott­hont őszre átadhassál,- a céljainál,-. Előrelát hatóiig 10U személyre rendezik he először és azután a szükséghez ké- j>es^ fejlesztik a Iiefogadóképexségét. A megyei szeretetiiáz megszel-vezésé-ei 'egyidejűleg megszűnnek majd. a megye terűié én lévő szeretetházak és a gondo­zásra szorulók itt nyernék majd. ej he kezesi. Termeljünk többet és jobbat, mert csalt így emelkedhet a munkásosz­tály és a dolgozó magyar nép élei színvonala.* (A csepeli WM-gyár dolgozóinak versenyfelhívásából.) A csepeli Weiss Manfréd gyár dolgo­zói március 9-én (termelési versenyre hívták ki az ország összes dolgozóit. A kihívást elfogadta a MÁV is, az ösz- szes MÁV műhelyek uollck) ívan vesz­nek rész, a versenybe és ennek kereté­ben az össze műfüvek közöst verseny indult meg. A versenyt megnyerő MÁV műhely komoly díjazásban részesül. A követ-' kező szempontok az irányadók a ver­senyben: munkafegyelem megszilárdí­lása. teljesítmény növelése, önkezelési költségek csökkentése és a racionalizá­lás, A vrsenyben részt visz a teljesít menyével a MÁV műhelyek között országos viszonylatban is első he­lyen álló makói MÁV műhely is. Lapunk munkatársa Szabados Dezső főmérnököt | i műhely főnöké; kérdez'« meg először a versenyről. A fiatái főmérnök, akit az üzeni dolgozói kiváló szaktudásáéit és kitűnő szociális magatartásáé i: be­csülnek, a következőket mondotüa: — A makói MÁV műhely munkafe­gyelme és telj esi-; menye1, valamint az ön­kezelési költségek csökkentése szem­pontjából erélyesen indul a versenyben. Racionalizálás terén a többi műhelyek nagyobb műszaki felkészültségük kö­ve kéziében kedvezőbb helyzetben van­nak. Mi eddig is sokat racionalizáltunk, de még sok kívánnivaló van a raciona­lizálás terén. Ezzel különben is úgy va­gyunk, hogy ha egész életünkben racio­nalizálunk, akkor is marad még bőven racionalizálni való. Természetes, hogy ezen a téren is megtesszük a magunkét és hízom benne, hogy a versenyt meg­nyerjük. Jartcóó Sándor alvázíakafos i csoportvezetőt kérdezzük meg a ver­senyről. aki így nyilatkozó 11: — Raiia teszünk hogy eddigi hírne­vünket a versenyben is megőrizzük. Ha egyetértésben vállvetve dolgo zunk és az egész tizein összefog, biztosan megnyerjük a versenyt. — A két munkáspárt egyesülésének hírére tnáris sokat javult a munkafegye­lem. Én öreg szociáldemokrata vagyok, de mindég azt mondjam: az egységes munkásosztálynak egységes parira van szüksége. Most, hogy ez megvalósul, pártkülönbség nélkül összefogva dolgo­zunk minden erőnket beleadva a ver­senybe-. mert eíf a legfontosabb előfel­tétele a verseny megnyerésének. Heífrich L4.*zló bognár csoportvezető ezeket mondja: — Megálltuk eddig is a helyünket. Az MKP és SzDP szombaton este 8-kor az ttsszes kerületekben pártnapokat ­Mindenkit szeretettel várunk: i liszerii közegészségügyi ügyeket tárgyalt a megye hatásági orvosának értekezlete

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents