Mindenes gyűjtemény 1-2. (Révkomárom, 1789)

I. negyed - 1789-09-16 / 23. levél

3Ő3 minden fenyítéknek ’s jó rendnek vége lett^ a’ gazdagoknak vagyon]aik a’ köz-népnek prédájikká lettek, egygyik erofzak a’ mási­kat érte: terméfzetet rémítő ’s hallatlan dol­gok estek, p. o. Santa-Chriítina nevű Vá­rosban két Testvérek, harmadik Testvérie­ket, kit meg-fzabadíthattak volna, annak jaj­gatására, barátaiknak kérésekre, a’Papok­nak intésekre femmit nem hajtván, tsak az­ért , hogy annak jófzágát el-foglalhassák, az öfzve-omladozott kő falak köztt enged­ték el-Vefzni. Pignatellinek fő gondja a* volt, mint vehesse elejét a’ hóit testekből fzármazható pestisnek; azért a’ mint lehetett az Öfzve-omlott falakat fzéllyel-hányátta, mel- lyek alatt 7. 8- II. naptól fogva kínlódó fok eleven emberek is találtattak, kik a’ jó diéta által egéfzfégeket vifzfza-nyerték. Ezek azt befzéllték, hogy ők nem voltak olly rémítő állapotban , a’ miilyenben az ember gondolná, hasonlók voltak ugyan az el-áju- lásban lévő emberhez, de tudták mitsoda vefzedelemben legyenek? ’s a’ halált tsen- desen várták. Egy Orvos, a’ ki Cosolétó Városában az öfzve-romlott falak alatt há­rom napig kínlódott, azt befzéllte, hogy a* melly fzempillantásban ő a’ kő fal alá fzo- riilt, úgy tetfzett néki, mintha ő réfzeg lett volna , míg nem a’fokfzori erős főid indulás után elméjére jött, ’s meg-tudván verzedel- Z % mes

Next

/
Thumbnails
Contents