Magyar Élet, 1939. július (1. évfolyam, 108-132. szám)

1939-07-02 / 108. szám

Ma: Képes híradó MAGYAR ÉLET Előfizetési ára egy hónapra 2 pengő, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, negyedévre 6 pengő. Postatakarék- KÉR. POLITIKAI NAPILAP Rákóczi-u. 7. Szerkesztőségi telefon 17-12, pénztári befizetési lap száma 15714 éjfél után 25-69. Kiadóhivali telefon 17-13. Miskolc, 193 9. j uliu s 2 . Vasárnap I. évfolyam, 108. szám A pápa, a belga király, Chamberlain és Roosevelt közvetitését várják a danzigi kérdésben Németország szeptemberben várja Danzig háború- nélküli csatlakozását, Páris julius közepére jelenti Danzig bekebelezését, London a mai napra jelzi a danzigi nemzeti-szociálista puccsot Daladier az államtanácsban nyilatkozott a kül­politikai helyzetről Bár a danzigi kérdésben az európai helyzet komoly, a kibontakozásra remény van. Angliában, Franciaor­szágban és Amerikában nem háborús a hangulat s több helyről békeakciók is indultak. Ezek közül a legjelentő­sebbnek látszik a pápa tervbevett békeakciója. Páris, július 1 A Paris Soire londoni tudósítója ottani diplomáciai körökben úgy érte­sült, hogy a német—lengyel ellentét ügyé­ben angol részről békítő közbe­lépésre óhajtják rábírni a Vati­Berlin, július 1 Jólértesült nemzetiszocialista körökben meg vannak győződve, hogy Danzig legkésőbb szeptember első hetéig általános háború nél­kül vissza fog térni a birodalom kebelébe. Az a meggyőződés azonban, hogy a megoldás békés lesz, semmieset­re sem jelenti, hogy Németország nincs felkészülve a háborúra. A német birodalom kész erre is. Mint itt híre jár, Németország ke­leti határainak megerősítési mun­kálatai nagy léptekben haladnak előre és állandóan növelik a dan­zigi belső véderőket is. A német ipar előkészületei pél dául már annyira előrehaladtak. _ Newyork, július 1 A newyorki Daily News a dan­zigi kérdésről ir. Danzig német. Ha a danzigiak egyesülni akarnak a németekkel nem látjuk át, miért kell háborúval megakadályozni. Nem látjuk be, miért izgatják Ang­kánt. A közvetítési tervvel kap­csolatban III. Lipót belga király neve is felmerült, de Londonban általában úgy vélik, hogy a belga király közbelépése a siker cseké­lyebb kilátásával kecsegtetne. Emellett Londonban szó van arról, hogy Chamberlain miniszterelnök személyes üzenetet intéz Hitler kan­cellárhoz. Newyork, július 1 A New York Post híradása szerint Roosevelt közvetítőként lép fel az európai válságban, hivatkozva Musso­linihoz és Hitlerhez intézett felhívá­sára. . hogy az ipari termelést a legrövi­debb időn belül hadiszínvonalra lehet átállítani. Az aratás nagy ho­zammal kecsegtet, a raktárak szin­tén telve vannak élelmiszerrel, úgy, hogy szükség esetén Német­ország a harcot tele éléskamrákkal kezdené meg. A jelenlegi helyzet hasonló a múlt év szeptemberéhez, végered­ményben minden attól függ, hogy Anglia és Franciaország kész-e egy középeurópai országért harcolni, amelynek sorsa német felfogás sze­rint egyáltalában nem tartozik a nyugati hatalmakra, hanem Né­metországnak, mint domináló kö­zépeurópai hatalomnak tartozik az érdekkörébe. lia és Franciaország ifjúságát ar­ra, hogy Danzigért meghaljon. Azt sem értjük, hogy mi amerikaiak miért izgulunk Danzig miatt még­ha az Egyesült Államok radikális és szabadelvű elemei el is akarják velünk hitetni, hogy az amerikai ifjúságnak hálásnak kell lennie azért, hogy Danzig miatt a halált keresheti. London, július 1 Az angol nemzetközi munkástanács, amely a szakszervezeti kongresszust és a munkáspártot képviseli „Miért öljük meg egymást?“ című békeszó­zatot intézett a német nemzethez. A szózat többek között ezt mondja: „Ne nyugodjunk bele abba az állításba, hogy a háború elkerülhetetlen. Hatá­rozzuk el mindnyájan németek, ango­lok és valamennyi többi nép, hogy sorsunk urai és nem rabszolgái le­szünk. Követeljük mindnyájan, hogy a vitákat a józan ész eszközeivel és ne fegyverrel intézzék el.“ London, július 1 (Inf.) A danzigi netazetiszocialisták Páris, július 1 (Inf.) Szombaton reggel francia lapok is írnak arról, hogy Hitler július közepén Danzigba utazik. A lapok berlini jelentés alapján szá­molnak bb az utazás tervéről. Eszerint Hitler Adolf vezért és kancellárt a danzigi szenátus július közepére meg­hívta Danzigba és Hitler Adolf a meg­hívást el is fogadta volna. A vezér és kancellár német hadihajón teszi meg az utat Danzigba — írják a párisi lapok és megjegyzéseket nem fűznek a hírhez. Páris, július 1 A szombat délutáni államtaná­cson Daladier miniszterelnök tájé­koztatta a kormányt az általános helyzetről, amely a tanácskozásról kiadott hivatalos közlemény sze­rint igen komoly. Közölte, hogy a kormány milyen intézkedésekkel állítólag küszöbönálló államcsínyéről közöl szombaton reggel szenzációs be­állításban jelentéseket a Daily Mail és a Daily Herald késői kiadása. A Daily Mail diplomáciai szerkesz­tője azt álítja, hogy pénteken a késő esti órákban Londonba és Párisba jelentések érkeztek volna, amelyek szerint a danzigi nemzetiszocialisták szombaton este, vagy vasárnap reggel kikiáltják Danzig csatlakozását a né­met birodalomhoz. A lap diplomáciai szerkesztője azt is tudni véli, hogy az államcsíny .előkészületei Forster dan­zigi nemzetiszocialista körzetvezető kezében futottak össze. Forster, a lap szerint, az utóbbi napokban állandóan szoros érintkezést tartott fenn a nemzetiszocalista párt birodalmi ve­zető köreivel. A Daily Mail és a Daily Herald be­számol arról, hogy az az állítólagos német terv az lenne, hogy egy danzigi államcsíny által kényszerítik Lengyel- országot arra, hogy a szabadvárosnak a német birodalomhoz történő csatla­kozásával szemben ellenállást fejtsen ki. Az ellenállást azután Berlin úgy tekintené, mint Danzig, azaz egy né­met város elleni támadást. A Daily Mail nem tartja azt sem ki­zártnak, hogy Hitler Adolf vezér és kancellár állítólag július 20-ikára ter­vezett danzigi látogatásának napján hajtják végre (a csatlakozást. London, július 1 Lord Halifax külügyminiszter a hétvégi szünetet Londonban tölti. A kabinet külügyi bizottságának tagjai állandóan készenlétben tartják magu­kat, hogy bármely pillanatban össze­hívható legyen. A Presse Association szerint a hétvégi szünet alatt is a leg­gondosabban figyelik Londonban a danzigi eseményeket. szándékozik eloszlatni Franciaor­szág erélyes elhatározásaira vonat­kozóan a még fennálló félreértése­ket és milyen rendszabályokat vett tervbe Franciaország külpolitikai tevékenységnek alátámasztására. A Temps ezzel kapcsolatban úgy értesült, hogy csupán diplomáciai természetű intézkedésekről van szó és a kormány nem gondol újabb tartalékos korosztályok behívá­sára. ^ Boiyjet külügyminiszter részle­tesen ismertette a külpolitikai hely­zetet, kitért a danzigi helyzetre és beszámolt azokról a megbeszélé­sekről, amelyeket péntekeu a var­sói francia nagykövettel, valamint a párisi lengyel nagykövettel foly­tatott. Boel nagykövet értesítései­ből az tűnik ki, hogy a keleteuró­pai helyzet feszült, mindamellett nem valószínű, hogy Danzigban már a közeljövőben váratlan ese­mény következnék be. Németország készen áll a háborúra is Newyork: „Ha Danzig egyesülni akar, miért kell háborúval megakadályozni Julius közepén Danzigban utazik Hitler ? Ára: 8 fillér

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents