Magyar Élet, 1939. október (1. évfolyam, 184-208. szám)

1939-10-01 / 184. szám

MAGYAR ÉLET Előfizetési éra egy hónapra 2 pengő, I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, negyedévre 6 pengő. Pestatakarék- KÉR. POLITIKAI NAPILAP Rákóczi-u. 7. Szerkesztőségi telefon 17-12, pénztári befizetési lap száma 15714 j ____________ éjfél után 25-69. Kiadóhivali telefon 17-13. Mi s k o l c, 1 9 3 9. o k t ó b e r 1. Vasárnap I. évfolyam, 184. szám Kötél általi halálra ítélték a gömöri tömeggyílkost MOSCICKI ELNÖK LEMONDOTT Raczkiwicz az új lengyel elnök lemondatta a lengyel kormányt és Sikorski tábornokot nevezte ki új kormányelnökké Ciano ma Berlinbe érkezik Paris és London közös választ ad a német-orosz nyilatkozatra London, szeptember 30 (Havas) Moscicki lengyel köztársasági elnök lemondott Raczkiwicz volt szenátusi elnök, volt vilnai vajda és volt miniszter javára, aki 1918 ja­nuárjában és februárjában megszervezte Oroszországban a lengyel légiót. Páris, szeptember 30 (Havas) Az új lengyel köztársasági elnök rendeleti úton lemondatta a lengyel kormányt. Az új kormány elnöke Sikorski tábornok. (MTI) Paris, szeptember 30 (Havas) A párisi lengyel nagykövet­ség hivatalosan közli: Moscicki Ignác egyetemi tanár, lengyel köztársasági elnök 1939 szeptember 30-án bejelen­tette lemondását. Kutiban (Lengyel- országban) 1939 szeptember 17-én kelt rendelet értelmében az 1935. évi április 23-i lengyel köztársasági alkot­mányjogi törvény alapján Raczkiewicz Ladiszláv volt szenátusi elnököt neve­zik ki Moscicki utódjául és ezt a Monitor Polska 1939 szeptember 29-én Párisban megjelent 214. és 217. szá­mában kötelezőleg kihirdette. Ennek értelmében Raczkiewicz átvette a len­gyel köztársasági elnökség tisztjét és a párisi lengyel nagykövetségen letette az esküt szeptember 30-án. (MTI) * A párisi lengyel nagykövetség hiva­talosan közli: Raczkiewicz lengyel köztársasági elnök rendeleti úton le­mondatta a Sklatkovszki Felician Sla- woy tábornok elnöklete alatt álló kor­mányt, amely nincs abban a helyzet­ben, hogy hivatalát gyakorolja. Egy- diejűleg a lengyel köztársasági elnök kinevezte Sikorski hadosztály-tábor­nokot a franciaországi lengyel had­sereg főparancsnokát miniszterelnök­ké. Sikorski ugyanakkor a hadügy- miniszteri tárcát is átveszi. A minisz­terelnök előterjesztésére a köztársa­sági elnök kinevezte Stronski Stani- szlav tanárt tárcanélküli miniszterré és miniszterelnök helyettessé, Zaleski Ágoston külügyminiszterré, Kocz Ádám szenátort pénzügyminiszterré. A kormány többi három tagjává egy szocialista, egy parasztpárti és egy nemzeti munkafronti képviselőt neve­zett ki az elnök, nevüket később köz­ük a nyilvánossággal. Sikorski tábor­nok kormánya tehát a nemzeti egység és a nemzetvédelem kormánya. (MTI) Belgrád, szeptember 30 (Havas) Moscicki volt lengyel köz- társasági elnök Bukarestből Francia- országba utaztában szombaton jugo­szláv területre érkezett. Újságírókkal beszélgetve azt a reményét fejezte ki, hogy sem Franciaország, sem Anglia nem fogadják el a nekik kínált békét, addig, amíg Lengyelországot vissza nem helyezik jogaiba. (MTI) Ciano ma Berlinbe utazik Róma, szeptember 30 A Stefani Irodának jelentik Berlinből, hogy Ciano külügyminisztert vasárnap 16 órára várják Berlinbe. E látogatásra még semmiféle programot se állapítottak meg. A vezér Berlinben van és valószínűleg holnap találkozik Cianoval is. (MTI) Ciano külügyminiszter látogatá sával kapcsolatban hangoztatják, hogy az Olaszország és Németország között fennálló szívélyes kapcsolatok termé­szetéből kifolyólag a két ország korm ánya között a legutóbbi nagy esemé­nyek során is állandó volt az összekö ttetés és ennek a szoros kapcsolatnak a következménye Ciano külügyminisz tér mostani látogatása is. (MTI) Ciano berlini útja után Molotov berlini útját is várják Berlin, szeptember 30 A bámulatos gyorsasággal befe- zett katonai hadjárat után Német­ország hasonlóan gyors ütemben látott hozzá a lengyel terület poli­tikai rendezéséhez. Berlinben egy­mást kergetik a diplomáciai ese­mények, amelyek mind szoros ösz- szefüggésben vannak egymással. A német közvélemény még mindig a pénteken közzétett német-orosz egyezés hatása alatt áll, a német főváros azonban már Ciano kül­ügyminiszter látogatására készül. Megtették azonkívül az előkészüle­teket a birodalmi gyűlés valószínű­leg a jövő hét elején tartandó ülé­sére is. Rendszerint jól értesült kö­rökben számolnak továbbá azzal a lehetőséggel is, hogy Ribbentrop ismételt látogatásának viszonzásá­ra Molotov külügyi népbiztos a kö­zeljövőben szintén a német fővá­rosba érkezik. A jövő hétre össze- hivott birodalmi gyűlésen Hitler kancellár fogja bejelenteni a leg­utóbbi idők nagy eseményeit a né­met népnek. A háború, vagy a bé­ke feletti döntés, mondják Berlin­ben, most már London kezében van. Ha London a háborút vá­lasztja, Németország mindenre ké­szen áll. (MTI) Páris és London közösen fog állást foglalni a német-orosz nyilatkozattal szemben Páris, szeptember 30 (Magyar Távirati Iroda.) A francia és az angol kormány kö­zösen foglal majd állást a moszk­vai (német-iszovjetorosz megegye­zéssel szemben. Valószínű, hogy a legőbb szövetségi tanács a közel­jövőben újabb értekezletre ül ösz- sze. Illetékes francia körökben han­goztatják, hogy a nyugati hatal­mak diplomáciája már eleve szá­mot vetett Moszkva és Berlin meg­egyezésével. Ribbentrop moszkvai látogatásának eredményei nem je­lentenek meglepetést számukra. Előrelátható volt, hogy Németor­szág biztosítani fogja a szovjetkor­mány további diplomáciai együtt­működését, viszont a moszkvai megegyezés nem utal arra, hogy ez az együttműködés a katonai térre is kiterjed-e. Párisban valószínű­nek tartják, hogy a szovjetkor­mány egyelőre nem adja fel eddigi hivatalos semlegességét és hogy a Szovjet a közeljövőben csak gazda­sági segélynyújtásban részesíti Né­metországot. Hitler és Sztálin békekezdemé­nyezését Párisban egyszerű meg- félemlítési kísérletnek tekintik. Mértékadó francia helyen, vala­mint Páris politikai és diplomáciai köreiben ez a „cinikusnak“ minő­sített próbálkozás egyhangú eluta­sításban ütközik. Illetékes francia körökben ismételten körvonalazzák a nyugati hatalmak ismert és vál­tozatlan háborús célkitűzéseit: Franciaország és Anglia azért fo­gott fegyvert, hogy meggátolja az európai német hegemóniát. A német-orosz szerződés a berlini sajtóban Berlin, szeptember 30 (Német Távirati Iroda.) A szom­bati német sajtó vezércikkekken behatóan méltatja a német-orosz megállapodásokat. Németország és Oroszország a szeptember 28-i szerződéssel az újonnan meghatározott vonalon pontosan elhatárolta érdekkörét. Efelett a vonal felett azonban százszázalékos egyetértésben olyan hatalmi tényező alakul ki, amely­nek léte sorsdöntő kérdés elé ál­lítja Angliát és Franciaországot. Ez a kérdés így hangzik: háború vagy béke? A döntés súlypontja Londonban van. Lengyelország már nincs, a háború tárgya eltűnt, a világpolitikai helyzetben egyet­len hónap alatt hatalmas változás állott be a nyugati demokráciák hátrányára. Anglia és Franciaor­szág dolga ebből levonni az észsze­rű következtetéseket. Ha azonban odaát a háborút óhajtják, akkor — miként a német-orosz nyilatko­Ara: 8 fillér

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents