Magyar Élet, 1939. december (1. évfolyam, 242-254. szám)

1939-12-13 / 242. szám

50 százalékos színházi szelvény n Magyar Élet olyaséi részére MWR ÉLET Előfizetési ára egy hónapra 2 pengő, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Miskolc, negyedévre 6 pengő. Postatakarék- KÉR. POLITIKAI NAPILAP Rákóczi-u. 7. Szerkesztőségi telefon 17-12, pénztári befizetési lap száma 15714 éjfél után 18-69. Kiadóhivali telefon 17-13. Miskolc, 19 3 9. december 13. Szerda I. évfolyam, 242. szám OLASZORSZÁG AZONNAL BEAVATKOZIK, HA OROSZORSZÁG ERŐSZAKOS LÉPÉSRE HATÁROZNÁ MAGÁT A BALKÁNON Bern, december 12 A Bond római levelezője meg állapítja, hogy Olaszország azonnal beavatkozik, ha Oroszország erőszak os lépésre határozná el magát a Bal­kánon, tekintet nélkül arra, hogy a fenyegetett balkáni államok óhajtják- e a segítséget, vagy sem. (MTI) Orosz beavatkozás lángba boríthatja a Balkánt Tovább folyik a ellenállása Petsamo környékért minden csendes — Nem sikerült átkelni az oroszoknak a tavakon — Másfélmillió katonát és 1000 repülőgépet vontak össze az oroszok HarrLschau, december 12 Az Apenzeller Zeitung „Magyar tudósítást közöd, amely szerint ma­gyar politikai köröknek meggyő­ződése, bogy az esetleges orosz be­avatkozás könnyen lángra borít­hatja az egész Balkánt. Egy ma­gasrangú román hivatalnok de­cember 6-án átutazott Budapesten London, december 12 A Manchester Guardian diplo­máciai levelezője szerint az oroszok finnországi nehézségei kissé enyhí­tették a balkáni feszültséget, de a Belgrád, december 12 A Gospasdko Slogo nevű horvát szövetkezet Zágrábban tartott ülé­sén Macsek is felszólalt. Macsetk a gazdasági kérdések érintése után a feszültségekről szólva, a követke­zőket mondta: A világ jelenlegi ál­lapotában szemünk láttára tűnnek el a kis államok, miként a pulyká­ban eltűnnek a kukoricaszemek. London, december 12 (MTI) A Star szerint Tilea lon­doni román követ, aki szombaton Bukarestbe utazott, elutazása előtt Halifax lorddal tanácskozott. A sürgős elutazás messzemenő talál­gatásra ad okot diplomáciai körök­ben. Azt (hiszik, hogy útjának cél- pontos tájékozódás az Oroszország és Románia közötti szándékok te­kintetében. és a külföldi újságíróknak a követ­kezőket mondta: Ha az oroszok kö­veteléseket támasztanak Romániá­val szemben, még pedig olyan kö­veteléseket, melyek nem egyeztet­hetők össze az állam szuverenitá­sával, akkor Románia éppen olyan eltökélten küzd majd területi in­tegritásáért, mint Finnország. szovjet által Bukarestnek adott ki- magyarázkodás nem nagyon meg­győző és inkább azt a benyomást kelti, hogy a balkáni válságot egye­lőre csak elhalasztották. (MTI) Még Jugoszlávia is kicsiny ahhoz, hogy ellen tudjon állani. Abban a nyilatkozatomban, amelyet a ma­gyar lapoknak adtam, kijelentet­tem, nem elég, hogy a szerbek és a horvátok összefogjanak, hanem szükség van a magyarok és a ro­mánok közötti ellentétek megoldá­sára is, hogy fenn tudjuk tartani magunkat. (MTI) ; Genf, december 12 A Tribuna de Geneve közli a lon­doni News Cromicle azt a hírét, hogy a Románia elleni orosz fenye­getések meggyorsítják a London­ban folyó angol-török tárgyaláso­kat. A török küldöttség vezetője ki­jelentette, hogy megelégszik azzal az összeggel, amelyet angol rész­ről Törökországnak a védelem cél­jaira rendelkezésre bocsájtanak. Helsinkiből Londonba érkezett hírek szerint a finn csapatok két ütközetben teljesen megsemmisí­tettek négy szovjet századot és ez­zel meghiúsították az oroszok át­törési kísérletét. A keleti harctéren a finnek visszavertek minden tá­madást. Az. oroszoknak az a kísér­lete, hogy a finn határon lévő ta­vakon átkeljenek, súlyos veszteség­gel járt és kudarccal végződött. A karéliai földszoroson a szovjet csa­patok előnyomulási kísérletei a finn partvédő ütegek megsemmisí­tő tüzóben összeomlottak. A visz- szavonuló orosz osztagokat finn re­pülők gépfegyverrel tizedelték meg. A keleti harctéren portyázó hadjárat folyik, Petsamo táján minden csendes. (MTI) (Stefani.) Helsinkiből érkező je­Genf, december 12 (Havas) A finn—szovjet viszály vizs­gálatával a Népszövetség közgyűlése által megbízott bizottság Matta (por­tugál) elnöklete alatt ülésezik. A kedd délelőtti közgyűlés az előzetes jelen­tést vizsgálta. E jelentés azokról a kö­rülményekről szól, amelyek megelőz­ték az Oroszország és Finnország kö­zötti szakítást. (MTI) Berlin, december 12 A Német Távirati Iroda jelenti Moszkvából: A szovjet sajtó eddig egyetlen jelentést sem közölt a Nép- szövetség összeüléséről. Itteni politi­kai körökben kizártnak tartják, hogy a szovjet kormány belebocsátkozzék a genfi ultimátum követeléseibe. Fel­vetik a kérdést, vájjon Moszkva meg­lentés szerint a finnországi katonai helyzet pillanatnyilag meglehető­sen nyugodt, és pedig azért, mert az oroszok nagyarányú szárazföldi és légi támadást készítenek elő és ebből a célból egyre-másra érkez­nek a csapatok Oroszország min­den szegletéből. Hozzávetőleges számítás szerint eddig több mint másfélmillió sízovjetkatonát és ezer repülőgépet vontak össze a finn ha­tárokon, az orosz hadvezetőség azonban ezt nem tartja elegendő­nek és ezért további erősítésre vár. A Ladoga-tótól 25 mérföldnyire fekvő Taljapekujoki ellen már az ötödik szovjet-támadás vallott ku­darcot. Három szovjetszázadot tel­jesen megsemmisítettek a finnek, akik heves csata után visszafoglal­ták Suomussalmi városát. (MTI) elégszik-e a genfi követelések vissza­utasításával, vagy pedig felhasználja az alkalmat a Népszövetségből való kilépésre. (MTI) Páris, december 12 Franciaország népszövetségi bizott­ságának vezetői beható tárgyalásokat folytattak a semleges államok genfi képviselőivel, hogy közvetlen tájéko­zódást szerezzenek a finn—orosz ellentét ügyében, a leginkább érdekelt kormányok szándékairól. Felhivatalos helyen hangoztatják, hogy a nyugati nagyhatalmak mint hadviselő felek nem ragadnak maguk­hoz semmiféle gyakorlati kezdemé­nyezést, ellenben teljes mértékben támogatni fognak minden olyan indít­ványt, amely módot nyújt az alap­okmány nagy elveinek hathatós meg- védelmezésére. (MTI) A finnországi nehézségek enyhítik a balkáni helyzetet Szükség van a magyarok és románok közötti ellentétek megoldására Ülésezik a Népszövetség Kilép Moszkva a Népszövetségből? A román követ Halifax lordnál — angol-török tárgyalások Ára: 8 fillér

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents