Mohácsi Hirlap, 1940 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1940-01-07 / 1. szám

2 MOHÁCSI HÍRLAP 1940. január 7. Nyolcszáz jelentkező nyolcezer holdat Igényelt 600 hold zsidóbirtokból. Ötvennégyezer pengőt fordít a város ínség- munkára. Mohács megyei város ebben az évben 54 ezer pengőt költ inségmunkára, amelynek igen tekintélyes része, 31.500 pengő, munkabér, ami a téli munkanél­küliségen nagymértékben enyhít. Az inségmunka tervezete rész letesen a következő: A városnak az elmúlt évben az inségakció alapból visszamaradt pénze 12000 pengő. Ehhez a város ad 4000 pengőt, az inségadó összege 32 000 pengő s államsegélyt kap a város 6000 pengőt, összesen 54.000 pengő. Az 54 000 pengőből munka bérre fordít a tervezet 31 500 pengőt, a népkonyha kap 3000 pengőt, a napközi otthon céljaira — tejakció, ruha és lábbeli — 3500 pengőt, munkaképtelenek támogatására 1000 pengőt, kis- lakásépítések anyagértéke 15 000 pengő. A már ismertetett kislakások építésére a város egyébként összesen 26000 pengőt fordít, tehát a fenti összegen felül 11.000 pengő lesz a munkabér. Szellemi munkások foglalkozta­tására 9000 pengőt, hóeltakari tásra 1000 pengőt, tanyai utak, gyalogjárók földmunkáira 5000 pengőt, vízépítés, partok helyre- hozatalára és a partifürdőre 6990 pengőt állít be a tervezet. Fásításra 11.450 pengőt fordita nak, amelyből 8150 pengő az anyagérték, a többi munkabér. A sporttelep karbantartására 3000 pengőt költenek el az inségmunka keretében. Amint a felsoroltakból látható, a város igen gazdaságosan hasz nálja fel az inségadót. Különö­sen ki kell emelnünk a kislakás- építések ügyét, amely a szegé­nyebb néprétegnek uj, egészséges lakásokba jutását biztosítja s minden elismerést megérdemel az ilyirányu komoly és szociális .gondoskodás. — A polgármester látoga­tása a gazdakörökben. Vitéz Szőnyi Alajos polgármester, újév napján délután, meglátogatta az ■összes mohácsi gazdaköröket, így elment a Mohácsi Sokacok Magyar Olvasókörébe, a Mohácsi Polgárok Olvasókörébe a Mohácsi Földmivesek Olvasókörébe és a Mohácsi Gazdakörbe. Miután a polgármester látogatása be volt jelentve, minden egyesületben igen szép számmal jelenlek meg a tagok, akikkel a polgármester hosszabb ideig elbeszélgetett. A közvetlen és szívélyes hangú beszélgetések igen jó hatással voltak a megjelentekre s meleg szeretet vette körül a polgár- mestert. — Előléptetés. A Mohácsi Takarékpénztár r.t. igazgatósága, ifj. Balogh Pált, az intézet régi, buzgó tisztviselőjét pénztárnokká léptette elő. A városházán nemrégiben fe­jezték be a zsidótörvény értel­mében,'a zsidóföldekre jelentke­zők összeírását. A munka azért húzódott el sokáig, mert állan­dóan jelentkeztek igénylők. Ami­kor a város először kidoboltatta, hogy jelentkezzenek, sorfalat állottak az emberek a városháza folyosóján, hogy sor rákerüljenek. A kimutatásnak elég sok rovata van s igy igen szép időt vesz igénybe, mig egy egy sze rencsésen bekerült jelentkezővel végzett az összeíró. A jelentkezők a város különféle rétegéből ke­rültek elő. Volt köztük a nap számostól a kisebb nagyobb birtokosokig, sőt volt olyan jómódú, aki har­minc holdat kért s bejelen tette, hogy azonnal kifizeti, ha megkapja A városi fö dadónyilvántartás szerint kerekszámban 600 hold földről van szó, azor ban ebből is leesik dr. Róna Dezső 180 kát. holdnyi ingatlana, amelyet a bajai kórháznak a'ánlott fel. így tehát köiülbetül 400 holdról le hét beszélni, amelyre 800 jelentkező tart igényt, vagyis, ha mindenkinek ad­nak, fél hold föld jut egy- egy emberre. — Eljegyzés. Lovák István erdőbirtokossági jegyző eljegyete Lay Mártát. (Minden külön ér­tesítés helyett. — Egyná/meeyei hír. Virág Ferenc megyéspüspök Szigeti László mohács szigeti káplánt Dunaföldvárra helyezte át. Szi­geti László mohácsi munkássá­gával a hivek szereletet és meg­becsülését érdemelte ki különö­sen szigeti tevékenysége hagy maradandó emlékei a szigeti katolikussága körében. — Mo hácsra Légár Pál káplánt he­lyezték Pincehelyről. — Halálozás. Özv. Qaisz Já­nosáé szül. Simonkovics Mária, életének 85 évében, múlt hónap 31 én meghalt. Az elhunytat két leánya, Teréz és Margit gyászol ják. Temetése kedden délután volt a róm. kát. ravatalozóból nagy részvét mellett. — Dr. Vei- kényéi István m. kir. főállatorvos, aki egyideig Mohácson is mű ködölt, Budapesten múlt hó 26 án meghalt. Özv. Szekeres Sándorné szül. Farkas Mária, életének 70. évében, f hó 5 én meghalt. Fia, Szekeres Sándor és széleskörű rokonság gyászolják. Temetése január hó 7 én, délután 2 órakor lesz a gyászházból. — Darabos László búcsúz­tatása a Keresztben. Beremend- re adminisztrátornak áthelyezett Darabos Lászlót bensőségesen búcsúztatták a Keresztesek Dr. Dióssy József közvetlen meleg hangú beszédben búcsúztatta a távozót átnyújtva neki a Kereszt bucsúajándékát, egy feszületet. — Kinevezés. Blaskovich Iván dr. főispán, Vincze Gézát, a mo­hácsi főszolgabírói hivatal dijno- kát, irodasegédtisztté nevezte ki. Nem áll pontos statisztika rendelkezésünkre, hogy összesen hány holdat igényeltek a jelent­kezők. Volt közlük olyan is, aki 80 hold földet akart, elég szép számban megelégedtek az 50 holddal, aztán igy tovább, de a legkisebb mennyiség nem igen szállott az 5 holdnyi szám alá. Mindezek alapján elég reális a abecs'és, ha igénylőként átlag tiz holdat veszünk alapul s is meg­állapíthatjuk, hogy a jelentkezők csekély 8000 hold földet akartak birtok- bavenni. Lehet ezeket a számokat tréfás alapon tárgyalni, lehet forgatni, ahogyan a statisztikusok szokták, mindenképen azonban kiviláglik belőle a magyar földéhség, a kis sajátgazdálkodás, saját gaz daságutáni vágy, amelyet a ma gyár kormánynak, méltányolva ugyan nagyobb nemzeti érdeke­ket is, de végre meg kell oldani. Sok apró, de megelégedett emberre van szüksége a nem­zetnek s amennyiben ez a ter­melés feladátaival céljaival össze egyeztethető, meg kell kezdeni az apró, egészséges tanyák léte­sítését, megfelelő földet nyújtva, hogy az acélos karok dolgoz­zanak a magyar jelenért és a jö­vőért. — Szabadllceumi előadás. Folyó hó 11 én lesz az idén az első szabadliceumi előadás a vá rosháza közgyűlési termében, amelyet dr. Csapiár István, az Erzsébet Tudomány Egyetem lektora tart: „Emlékeim az össze­omló Lengyelországból“ címmel. Kezdete este fél 6 órakor. — A Szociális Misszió Társu­lat sryülése. A mohácsi Szociá­lis Missizo Társulat január 3 án tartotta rendes beszámoló gyülé sét. A gyűlést Kuzmics Ferencné elnök nyitotta meg. Tihanyi Já­nos plébános, a Misszió lelki ve­zetője előadást tartott, melyben az eszkimók szociális gondozá­sát ismertette, Az elnök több- rendbeli bejelentése után a cse­csemő és anyavédő szakosztály beszámolt arról, hogy az elmúlt hónapban 410 liter tejet, 9 gyer­mekágyi ebédet, 30 darab szap­pant osztott szét. A szegénygon­dozó szakosztály vezetője jelen­tette, hogy 105 liter tejet, 63 kg. lisztet, 5 pengő segélyt nyújtott. A sajtóosztály vezetője közölte, hogy 750 darab újságot küldött a László kórház betegei számára. Elnöknő befejezésül kérte a tago­kat, hogy akik keresztelési emlék- ingecskéket készítettek a januári újszülöttek részére, szolgáltassák be minél előbb hozzá hogy azokat a belvárosi és külvárosi plébánia vezetőinek szétosztás céljából elküldhesse. Köszönetét mond végül Köntös Ferenc és Reiner László pékmestereknek, akik díj­talanul sütötték meg a karácsonyi szétosztáshoz a 150 darab fél kilós kalácsot. A missziós bál szendvics adományait az Iparos­körben 6 án, 6—9 óráig veszik át. — Közgyűlés az Iparoskör­ben. A Mohácsi Iparosok Ol­vasóköre évi rendes közgyűlését folyó évi január hó 14-én dél­után 2 órakor és amennyiben a közgyűlés e napon határozatké­pes nem lenne, úgy folyó évi január hó 21-én délután 2 óra­kor tartja. — A mohácsi katolikussá? népességi statisztikája. A két plébánia hivatal minden évben összeállítja kerületenként népes­ségi statisztikáját. A belvárosi plébánia közlése szerint itt a születések száma 149 volt az el­múlt évben. Ebből 78 fiú, 71 leány. Kölkedre jut ebből 11. Törvénytelen volt 15 Meghaltak 143 an, 63 férfi, 80 nő. Köved­ről 2 Házasságkötések száma 95, ebből Kölkeden 6, vegyes­házasság 4 Szentáidozás a vá­rosban 28400, a szigetben 3490, összesen 31.890. Beteglátogatás 110 volt. Összehasonlítva az el­múlt évekkel, kitűnik, hogy mig 1937-ben 39 e', 1938 ban 15 el többen haltak meg, mint szület­tek, addig az 1939. évben 6 tál több volt a születések száma. — A külvárosi plébánia területéről a következő adatokat kaptuk: Születések száma 134, ebből kór­házi 99, 65 fiú, 69 leány. Halá­lozás volt 115, és pedig 62 férfi, 53 nő, a plébániához tartoztak 65 en, a többi kórházi halott. Házasságok száma 23, ebből vegyes 2 Szentá dozások száma a zárda, a püspök templomban és a kórházi kápolnában össze­sen 63 100 volt. — Szilveszter. Az idei Szil­veszter nem igazolta a nehéz időket, a gondokat, vagy pedig éppen ezért robbant ki valam( álialános jókedv az emberekből és mindenhol, városszerte jókedv­ben búcsúztak az ó esztendőtől. A legnagyobb sikerű Szilveszter estéje a Mohácsi Iparosok Olva­sókörének volt. A mulatnivágyók zsúfolásig megtöltötték a kör ter­meit és kitűnő hangulatban tán­coltak, szórakoztak. Az agilis rendezőgárda külön meglepetései, a malacsorsolás, stb. még jobban fokozták a jókedvet. — Ugyan­csak szépen sikerűit a Katolikus Legényegylet szilveszter esti mu­latsága, ahol az egyesület fiatal­sága, tagjai nagy számban jöttek össze ujesztendő várásra, a régi búcsúztatására. A Mohácsi Nem­zeti Kaszinó piknikje is hangu­latos volt. jókedv, jó hangulat uralkodott a hajnali órákig. — A város vendéglőiben, a kávé­házban is mindenhol randkivül nagy számú küzönség találkozott és szórakozott. A reggel óráiban még igen sok jókedvű ember botorkált vigan végig az utcán és sehogyan sem akarta abba­hagyni a mulatozást — A város kérte a szőlé­szeti és borászati tanfolyam engedélyezését. Megírtuk, hogy a M. Kir. Szőlészeti és Borászati Felügyelőség Mohácsra is tervbe vette egy kéthónapos szőlészeti és borászati tanfolyan megtartá­sát, amennyiben azt a város kéri a kormánytól. Miután a felhívásra kellő számban jelentkeztek a szőlősgazdák, a város most be­adta a kérvényt a földmivelési minisztériumba, ahol minden bi­zonnyal engedélyezni fogják.

Next

/
Thumbnails
Contents