Mohácsi Napló, 1980 (11. évfolyam, 1-53. szám)

1980-01-05 / 1. szám

monacal napló Miből lesz pénz Mén? Sok újat hozott 1980. Új évet, új évtizedet, új gazdasági környezetet. A szokásos jókívánságok mel­lett egy kérdést tettünk fel mohácsi vezetőknek:. miből csinálnak pénzt, azaz nye­reséget az idén? Takarékosság A Mohácsi Farostlemezgyár főmérnöke, Amrich László sze­rint megélénkült a nyersfarost iránti kereslet a piacon, ezért idén háromezer tonnával gyár. tanok többet, mint az óévben. Amrich László állítja, két dol­got tehet a MOFA. Javítja ter­mékeinek minőségét, és taka­rékosabban gazdálkodik az energiával. Ez egyáltalán nem lesz könnyű feladat, hiszen ko­rábban is dolgozott energe­tikus a gyárban, nem is ered­ménytelenül. Látványos tovább­lépésről tehát nem álmodoznak, mégis próbálnak valamit tenni. A MOFA ugyanis 20 millió fo­rintos évi energiaköltségével a faipar legnagyobb felhdWlá- lójának számít, de a MÉM-hez tartozó gazdálkodó szervezetek között is ötödik-hatodik helyen áll a gyár. Tavoly októberben még csak kísérleti jelleggel, ja­nuártól pedig véglegesítve ener­getikus csoport kezdett el dol­gozni. Pillanatnyilag két üzem­mérnök kapta feladatául az energiafelhasználás rendszeres figyelését, de újabb energeti­kus beállítását is tervezik. Az energia meg takarításban látja tehát a főmérnök a pénzszerzé­si forrást. Mondja, segítene az is, ha a kísérletek eredménye­ként megindulna a zsaluzok gyártása, ugyanis csökkenteni szükséges a fenyőfűrészárut. Nem tudják Az ÉPGÉP gyáregységvezető, helyettese, aki hatvan munkás művezetője is, nem tudott vá­laszolni a kérdésre. Nem tájé­koztatták őket a várható dol­gokról. a tényleges követelmé­nyekről. Csak azt tudja: mit gyártanak január hónapban, a hazai piacra dolgoznak. A Gabonaforgalmi és Malom, ipari Vállalat mohácsi telepé­nek vezetője sem tudott sokat mondani. Az idei tervet még nem ismeri eléggé. Gondolja, nem lesz gondjuk, félévi kapa­citásuk lekötött, január másodi. kán kétszáz tonna kukoricát in. dítottak útnak vasúton. Szervezettség A Bajai Erdőgazdaság bédai erdészetében Békés Sándor er­dészetvezetővel beszéltünk. A faárak emelkedéséből, energia­takarékosságból kívánnak pénzt összeszedni. Ugyanannyit ter­melnek, mint tavaly, és bár ex­portra csak a hazai igények ki­elégítése után szállíthatnak, mégsem tudnak eleget szállítani valamennyi magyar vásárlójuk­nak. Terveik szerint nagyobb szer. vezettséget akarnak elérni. Fel- ső-Bédában új műhelyt építe. nek, megközelítőleg négymillió forintért, hogy a javításra szo­ruló gépeket ne kelljen Bajára szállítani. A ten'ekef az ÉP- SZÖV készíti, s ő vállalta a ki­vitelezést. Jövőben jobban el­lenőrzik a menetleveleket. Pre­mizálják az anyagtakarékossá­got. A gumiköpenyek, a Stihl fűrész alkatrészeinek felhasz­nálására jobban figyelnek a jövőben. Béres Sándor szerint az erdészetet Stihl fűrészein, azaz az anyagtokarékosságon keresztül lehet lemérni. A cse­metekertben saját konstrukci­ós dugványozó-gépet állítanak munkába, a fagyártmány-telep- ről pedig nem szalagparkettát, hanem dió-fűrészárut exportál­nak az idei évben. Utóbbi két változás miatt hat ember fel­szabadul az erdészetben. * Teljes átfogó képet nem kap­hattunk a mohácsi gazdálkodó szervezetek elképzeléseiről. Az eddigiek némi bizonytalanság, ról árulkodnak. De nincs sok idejük a vezetőknek, munkások, nak. mert ha már az év elején „elfutnak”, nagyon nehezen tudják majd behozni, ha egyál­talán behozható még az idő, a lemaradás. Régi és új Hemrich László felvétele Üj szervezeti felépítésű KBT Lehangoló képet mutat a közlekedési statisztika. A szi­gorúbb ellenőrzések ellenére romlott Mohács város és járás közlekedési mérlege múlt év­ben. Fekete statisztika Az óév tizenegy hónapjában tíz halálos közlekedési baleset történt. Súlyos sérüléssel járó balesetek száma 47 volt, tavaly tizenegy hónap alatt, egy év­vel korábban 29. Hasonló emelkedés, tapasztalható a könnyű sérüléssel jőró balese­teknél, harmincegyről ötven­négyre ugrott a szám.rBárnem törvényszerű, hogy a balesetek számának növekedésével egye­nes arányban növekedjék a keletkezett kár összege is, ez­úttal mégis így van' Csaknem megkétszereződött. T97?-ben el­érte az 1 200 000 forintot. ^ Pedig azt senki sem állít­hatja, hogy a közlekedési rendőrök nagyon szabadjára engedték az embereket. Szigo­rúbbak voltak. Emelkedett a szabálysértési eljárások száma, a korábbinál több jogosítványt vontak be és sorolhatnám to­vább. Kertész János r. alezre­des, a KBT elnöke, az óév utolsó elnökségi ülésén azt mondta: Romlott a morális helyzet, s az emberek általá­ban magánügynek tekintik a közlekedési hibákat. Példa er­re a szabálytalanul szállító Daciáról készült felvétel. A gépkocsi vezetője be akarta bizonyítani az igazoltató rend­őrnek, hogy az téved. A, balesetek okai szinte nem változtak. Sebességtúllépés, el­sőbbség meg nem adása, kö­vetési távolság be nem tartá- ,sp szerepe! az első három he­lyen. Műiden .közlekedési nem több balesetet okozott 1979- ben, mint egy esztendővel ko­rábban, Szám szerint a moto­rosok tizenkettőt, a személy­gépkocsi-vezetők ötvenegyet, tehergépkocsi-vezetők kilencet, kerékpárosok tizenkilencet, míg o gyalogosok tízet. Arról persze szó sincs, hogy a KBT elnöksége belenyugo­dott ebbe a fekete statisztiká­ba. Új felépítésben dolgozik tovább a városi-járási KBT el­nöksége és szakbizottságai, s ennek szellemében készült az idei terv is. Részint a közleke­dési ismeretek szervezettebb, színvonalasabb oktatását tűzte célul. Előadássorozatók, vetél­kedők tartásával számol, az óvodásoktól a felnőttekig szin­te valamennyi korosztály figye­lembevételével. Nagyobb fi­gyelmet kapnak a jövőben a fogatos járművek, a gyalogo­sok, a segédmotorosok és a kerékpárosok. Motorosklubok működését segítik majd, szor­galmazzák o mohácsi KRESZ- park teljes felszerelését. Támo­gatja a KBT a művelődési köz­pont autósszakosztályának pró­bálkozásait. Hogy autós ügyes­ségi versenyeken kapjanak le­hetőséget a „B” kategóriás gépkocsivezetők ismereteik Új ipartelepek Hemrich László felvétele Felújítások Megközelítőleg 12 millió fo­rint áll a Városgazdálkodási Vállalat rendelkezésére állami lakóházak idei felújítására. Nagykarbantartást végeznek a Zalka Máté utca 1., a Tolbu- hin utca 1., a Rákóczi utca 3. szám alatt, valamint az Újvá­ros 1-es és 2-es épületén. Ezenkívül 1980-ban felújítják a Szabadság utca 26. szám alatti épületet, központi tv- antennát létesítenék az Újvá­rosban, és tetőfelújítást végez­nek az Újváros 2-es épületben. — A belváros rekonstrukció­ja. Még ebben az ötéves terv­időszakban előkészítik a Jó­kai—Kígyó—Ságvári—Szabad­ság utca által határolt terüle­tet, hogy a következő tervidő­szakban megkezdődjön a bel­város rekonstrukciója. Mind ez ideig csupán egy magántulaj­donban lévő ház értékében nem tudott megállapodni a tu­lajdonos és a szakigazgatási szerv. Előzetes Szirtes Ádám tart előadóes­tet Mohácson. Január 23-án délután fél 3 órától o mező- gazdasági szakközépiskola és a szakmunkásképző intézet di­ákjai ismerhetik meg közelről Szirtes Ádám művészetét, aki 19 órakor színpadra lép a művelődési központbon is. Ja­nuár 14-tő| a Pécsi Grafikai Műhely kollektívája mutatkozik be Mohácson. Nyilvános elő­adást szervez az MTESZ. Janu­ár 16-án délután 4 órától Mé­száros András igazgatóhelyet­tes tart előadást Mohács-Bá- taszék vasút problémái cím­mel az MTESZ klubban. A fel­nőtt bérleti hangverseny követ­kező előadására február 11-én kerül sor. Este 7 órától Lu­kács Pál és Falvai Sándor szo­nátaestet tart a filmszínház emeleti termében. Hummel, Schubert és Franck egy-egy darabja szerepel műsorukon. kontrollálására. Újszerű az a terv, amely lehetőséget ad majd a vezetéstechnikai isme­retek bővítésére, a KRESZ he­lyes értelmezésére. A közlekedési balesetek visz­— Egymásra várva. Az IH klubmozijában idén először az Egymásra várva című angol fil­met vetítik. Január 7-én Kovács Sándor vezetésével vita is kö­veti az este 7 órakor kezdődő előadást. — Közlemény. A Mohácsi Jenő Já­rási és városi könyvtár értesíti tag­jait, hogy az idei évre meghosszab­bítják tagságukat. Adategyeztetés miatt kérik a személyi igazolvány be* mutatását is. — Diszkó, diszkó. Átlépve az új esztendőbe, megkezdődik a báli szezon. Január 12-én Ká­rász István vezetésével diszkó­programot nyújt az IH. A kez­dés időpontja: délután 5 óra. Január 13-án a művelődési központban lesz ifjúsági bál. Bevételét a központi ifjúsági alapra fizetik be a házigazdák. E hónap végén rendezi meg az idei elsőt, majd február 2-án este 7 órakor a második sváb­bált a művelődési központ. — Téli szünet Az idei, az átlagos­nál hosszabb téli szünet idején spor­tolási lehetőséget biztosít diákoknak az IH. Teremsportolással és kötetlen, játékos foglalkozással tölthetik el hasznosan szabad idejüket a fiatalok. — Jókai utcai áruház. Már ismeretes, új vásárlási központ épül a Jókai utcában. A városi tanácstól kapott legfrissebb in­formáció szerint a beruházási programot a Baranya megyei Tanácsi Tervező Vállalat készíti el 1980. április 20-ra. Január elsejétől Több változást hozott janu­ár elseje. Ettől a naptól ér­vényes a módosított Munka törvénykönyve. Hazánkban is bevezetik a nemzetközi mérték­egység-rendszert Szabadáras kategóriába került a fizetőven­dég-szolgálat. Egységesítették az igazolványképeket Emel­kedtek a termelői árok. La­káscserék után kevesebb adót kell fizetni. Emelkedett a te­levízió díja és megszűnt a rá­dió dija. szaszorítása nem képzelhető el az üzemek, a társadalmi és a tömegszervezetek támogatása nélkül. A járási-városi KBT szé­lesíteni kívánja kapcsolatait a jövőben. Komplex meliorációs program Nagy tervek foglalkoztatják a Dunavölgye Termelőszövetkeze­tet Más gazdálkodó szervezetek­kel együtt komplex melioráci­ós programot indítanának. A munka nagyságára jellemző, hogy valószínűleg három öt­éves tervidőszakot is érintene. Az előzetes tervék elkészültek, amennyiben megvalósulnak az elképzelések, 35 ezer hektárt tennének újból termővé. Itt keli megjegyezni, hogy a kormány is támogatja hite­lekkel a meliorációs munká­kat. Egy levél Egy levél érkezett szer­kesztőségünkbe. Az ese­mény egyáltalán nem szo­katlan. Gyakran keresnek fel bennünket olvasóink, segítségünket kérve, javas­lataikat adva. Mégsem állítom, hogy szokványos levélről van szó. Egyik nagyvállalatunk há­rom szocialista brigádja szerepelt aláíróként. Mint­hogy a levél tartalma nem volt egészen egyértelmű, de saját biztosításomra is, szerettem volna találkozni személyesen a brigádveze­tőkkel. Ekkor derült ki: az egyik brigád nem létezik az említett nagyvállalatnál, s a másik szocialista bri­gád vezetője pedig nem tudott semmiféle tevéiről. Ám az Is kiderült, a levél­ben leírtak igazak. Hogy a helyi járatok minősége sok kívánnivalót hagy ma­ga mögött, azaz leginkább a roncstelepre valók a csuklós autóbuszok. Akkor miért nem merte egyértelműen vállalni leve­lét az aláíró? Lehet, hogy soha sem kapok választ a kérdésre. A Volán pedig anélkül is tud intézkedni és tájékoztatást adni helyi já­rat ügyben, hogy pontosan tudná a levél aláírójának nevét. Van azonban még egy dolog, ami említést érde­mel a levél kapcsán. Neve­zetesen: a brigádvezetők után kutatva, a nagyválla­latnál a levél tartalmára voltak leginkább kiváncsi­ak. És miután azt nem ad­tam ki, volt, aki egyértel­műen közölte velem: nem hajlandó segíteni. Roppant elgondolkoztató. Jó néhány kérdés felvetődött bennem. Például: vajon miért vál­tott ki majdnem pánikot a levél említése? Mi történhet kerítésen belül? Vajon volt-e oka névtelennek ma­radni a levél irójáncfe? Es vajon a nagyvállalat mun­kaerő-gazdálkodással fog­lalkozó munkatársa, szak- szervezeti bizottsága tett-e lépéseket a munkásszállí­tás javítása érdekében? H. T. MOHÁCSI NAPLÓ Az MSZMP Mohács városi Bizottság« és a Városi Tanács lapja Szerkesztőség: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2. íz. Telefon: é17 (Fotó: Mendler) MOHÁCS 35 EME Hírek, eseményéiig kéziemének Körkérdés mohácsi vezetőkhöz XJ. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents