Munkás, 1899 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1899-01-01 / 1. szám

II. évfolyam. Pécs, 1899. január hó 1-én. 1. szám. Világ összes proletárjai egyesüljetek! Marx. A munkásság azon szikla, melyen a jövő templomaépül! Lassale. Sisoe^iáldemokrata társadalmi és köicgaJídasági heti lap. Megjelenik minden vasárnapon. Rlőflzetési dl 3 : Egész évre 4 korona, félévre 2 kor., negyedévre 1 kor., egy hóra 34 fillér. Egyes szám ára 8 fillér. Az ipari és fölriitiivelö munkások közlönye. Felelős^ szerkesztő: Schmira Károly. Kiadótulajdonos: Végh József. Szerkesztőség és kiadóhivatal Vesztőhely-út 1. szám. Pénzküldemények Horváth József nevére (Pécs, Mezőszél-utcza 32. sz.) küldendők. Munkások! Az újév kezdetén azon bizalomteljes kérés­sel fordulunk hozzátok, hogy lapunkat kettő­zött igyekezettel támogassátok. Bármerre jár­tok, mindenütt agitáljatok lapunk érdekében, mely igazságos ügyetekért minden alkalommal síkra száll. Lapunk árát oly csekélyre szabtuk, hogy még a legszegényebb munkás-ember is megszerezheti. Fontoljátok meg, miszerint csak egy hely van, női kívánalmaitokat, panaszaitokat nyílvá­níthatjátok s ez a „Munkás“. Egye ülési, gyü­lekezési cs szólás-szabadságunkat, hogy „köl­tői“ kifejezéssel éljünk, rég elhegedülte szent Dávid, igy tehát élő szóval nem adhatjuk elő sérelmeinket. Közállapotaink ziláltak, mindenütt a leg­nagyobb felfordulás uralkodik s csak idők kérdése hogy az ócska társadalmi rend elsülyed az önmaga alkotta sirba, azért a jelen időben kétszeresen szükség van egy lapra, mely a munkás-osztály érdekét védi s az esetleges változásokra előkészíti a népet, nehogy azok váratlanul találják. Sokan vannak kik félreértik. Isten-taga­dással, hazaárulással vádolnak bennünket. Ne­vetséges két vád ez. Jól jegyezzék meg azok, a kiket illet, hogy mi nem a vallás, hanem a babonának üzentünk harczot 1 Senkinek a vallásával nem törődünk, lévén ez magánügy ; különben is ki-ki saját hite szerint üdvözül. A hazára nézve az a megjegyzésünk, hogy nem a munkások között kell keresni a haza­árulót. Mi kívánjuk, hogy hazánk népe .egy­mást szeretve boldog egyetértésben éljen ; ne vessenek hazug próféták üszköt a nép közé, hisz úgyis elég annak a maga baja. Nem a haza ellen küzdünk mi, hisz az nem bánt sen­kit. Megmondanánk, hogy kik ellen harczolunk, de a kir. ügyész úr megint pártfogása alá venne bennünket politizálásért, vagy osztály­elleni gyűlöletért. Újólag kérünk benneteket munkás testvé­rek ne feledkezzetek meg kötelességtekről. Bárhová mentek, mindenütt terjeszszétek la­punkat. Előfizetéseket elfogadnak a lapkihordók és Horváth József. Vidéki pénzküldemények Horváth József (Mezőszél-utcza 32.) nevére küldendők. Úgy helybeli, mint vidéki hátralékos elő­fizetőinket kérjük a hátralékok mielőbbi bekül­désére, nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen. Testvéri üdvözlettel A „Munkás“ szerkesztősége és kiadóhivatala Előfizetési feltételek : eijesa: évre • • í kor. (— irt.) fél évre . . . . S „ (1 „ ) negyed évre . 1 ,, (SO kr.) ey;y hóra ... í4-i üli. (íT kr.) Munkások! Minden kitelhető módon támogassátok la­punkat, egyedüli fegyverteket! Lapunk ára a legcsekélyebbre van szabva, hogy mindenki megszerezhesse. Támogassatok bennünket, kik az elnyomott nép érdekében küzdünk. Munkások ! Elvtársak ! Olvassátok és terjeszszétek pártlapokat !

Next

/
Thumbnails
Contents