Munkaügyi Közlöny, 1961 (5. évfolyam, 1-25. szám)

1961-01-13 / 1-2. szám

Terjeszti a Magyar Posta. i _ — . ,_ri Kiadóhivatal: fS^r «SZhSrfRl .4 1* „ Előfizethető: MAGYAR KÖZLÖNY LAPKIADÓ Budapest, V.-, Szabadság tér 15. a Posta Központi Hírlap Irodánál, VÁLLALAT Telefon: 121-770. Budapest. V., József nádor tér 1. Budapest, V.. Bajcsy Zsilinszky út 78. Megjelenik: havonta kétszer Előfizetési dij negyedévre 18,— forint. Telefon: 121—592, 118—007 (7,58-as mellék), (szükség esetén többször). Csekkszámlaszám: Kettős szám~ára' 6— Ft egyéni: 61.028. közületi: 61.066. Jogszabályok: TARTALOM: PCOZo\dai 1960. évi IU. törvény. A bányászairól (Részleges köz­lés) — _____ — ____ i 19 évi IV. törvény. A honvédelemről (Részleges közlés) — — — — — — — — — — 3 i5/1960. (XII._ 22.) Korm. r. A börtönből szabadult személyek munkábaállításáról — — — — — 4 . J211960. (XII. 22.) F. M. A termelőszövetkezeti elnö­kök, mezőgazdászok és könyvelők működésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról — 5 5/1960. B. M. Az anyakönyvek vezetéséről és a Há­zasságkötési eljárásról szóló 10/1955. (T. K. 42.) B. M. számú utasítás egyes rendelkezéseinek mó­dosításáról (Részleges közlés) — — — — — 12 10/1961. (К. Ё. 1.) Bk. M.—P. M. A közületek állami s szövetkezeti kereskedelmi szervektől történő - beszerzéseiről — — — — — — — — Л.2 1/1961. (Eü. K. 1.) Eü. M. A néphadseregből, illető- ' ' leg a fegyveres és rendészeti testületekből kivált személyek betegségi ellátásáról szóló 46/1960. (X. 13.) Korm. számú rendelet végrehajtása tár­gyában — — — — lg 101/1961. (M. K. 1.) M. M. A mérnöki továbbképzés­ről és a Mérnöki Továbbképző Intézetről — — 16 Oldal 102/1961. (M. K. 1.) M. M. Az egyetemi szakmérnök­képzésről — — — — — — — — — 17 104/1961. (M. K. 1.) M. M. Az egyes felsőoktatási óra- és vizsgadíjak módosításáról szóló 117/1960. (M. K. 6.) M. M. számú utasítás módosítása — — 18 105/1961. (M. K. 1.) M. M. A művelődési otthonok­ban foglalkoztatott dologzók munkabérének és dí­jának megállapításáról — — — — — 18 194/1960. (P. K. 28.) P. M. A költségvetési szerveknél az 1961. évre előirányzott soronkívüli előléptetési keretek felhasználásának szabályozásáról — — t 32 66/1960. (XII. 24.) SZOT. Ein. A több éves nyereség- részesedés felosztásának irányelveiről — — — 32 101/1961. (1—2.) Mű. M. A börtönből szabadult sze­mélyek munkába állításáról szoló 55/1960. (XII. 22.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról — — 35 102/1961. (1—2) Mü. M. A vállalati adminisztratív és egyéb alkalmazottak bérrendezéséről és pré­miumrendszerérői szóló 15/1957. (11) Mü. M. számú utasítás C. és E. mellékletében levő egyes alapbér­tételek módosításáról — — — — — — — 36 Jogszabálymutató az 1960. december 1-től december 31-ig megjelent munkaügyi rendelkezésekről. Jogszabályok 19G0. évi III. törvény a bányászatról. (Részleges közlés.) MÁSODIK RÉSZ. 2. Fejezet. Bányaművelés. Üzemeltetési szabályok. 25. §. (1) A bányavállalat (bányaüzem) köteles —a felügyeleti szerv, illetve a bányahatóság ál­tal meghatározott körben — a személy- és va­gyonbiztonság, a szakszerű és gazdaságos termelés előmozdítása, valamint a gépek és üzemi berende­zések helyes kezelésének biztosítása végett mű­szaki szabályzatokat és technológiai előírásokat készíteni. (2) A műszaki szabályzatokat és technológiai elő­írásokat a bányahatóság hagyja jóvá. 26. §. (2) Ha jogszabály egyes létesítmények, gépek vagy berendezések építését, illetve üzem­bentartását más szakhatóság engedélyéhez köti, a szakhatóság az engedélyezés során a bányaható­ság meghallgatásával jár el. (3) A bányahatóság egyes, a y2) bekezdés alá nem tartozó bányászati létesítmények, gépek és berendezések építését, illetve üzembentartását biztonsági okokból engedélyhez kötheti. 27. §. A bányászati létesítmények, gépek és be­rendezések építését, illetve üzembentartását a bá­nyahatóság ellenőrzi. Ez nem érinti a létesít­ményt, gépet vagy berendezést engedélyező ható­ság szakfelügyeleti, jogkörét.

Next

/
Thumbnails
Contents