Munkaügyi Közlöny, 1966 (10. évfolyam, 1-21. szám)

1966-01-12 / 1. szám

X. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1966. január 12. A MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 15. Telefon: 121—770. Megjelenik havonta kétszer (szükség esetén többször) Index-szám: 25.582 Terjeszti a Magyat i usia Előfizethető: a Posta Központi Hírlap irodánál Budapest, V., Józseí nádor tér 1. Előfizetési dij negyedévre 18,— forint Csekkszámlaszám: egyéni: 61.028. közületi: 61.066. vagy átutalás az MNB. 8. sz. fiókjánál vezetett folyószámlára. Jogszabályok: 101/1966. (1) Mü. M. A Munkaügyi Minisztérium 1966. évi statisztikai beszámolási rendszeréről — — 1 102Ц966. (1) Mü.M. A szakmunkás tanulók, vala­mint a szakmunkástanuló-intézetekben (iskolák­Kiadóhivatal: LAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221—285, Egyes szám ára: 3,— Ft. A munkaügyi miniszter 101/1966. (1) Mü. M. számú utasítása a Munkaügyi Minisztérium 1966. évi statisztikai beszámolási rendszeréről A Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Mü. M.) 1966. évi statisztikai beszámolási rendszerét az alábbiak szerint szabályozom: 1. A Mü. M. statisztikai beszámolási rendszerének ösz- szeállítása, az adatszolgáltatások engedélyezésének elő­készítése, valamint a statisztikai munka koordinálása a Minisztériumi Titkárság feladatát képezi. 2. A Mü. M. 1966. évi statisztikai beszámoló rendszere jelentéseinek jegyzékét a jelen utasítás melléklete tartal­mazza. A jegyzék az alábbi szervek adatszolgáltatási igé­nyeit foglalja össze: a) A Központi Statisztikai Hivatal 1966. évi minimál- programjában szereplő jelentéseket. b) A társminisztériumok és országos főhatóságok (egyéb szervek) részére küldendő jelentéseket. c) A Mü. M. egyes főosztályai (osztályai) részére kül­dendő jelentéseket. 3. A statisztikai beszámolásra (adatszolgáltatásra, je­lentőlap kitöltésére) kötelezett egységek (a Mü. M. fő­osztályai, osztályai; ipari (kereskedelmi, mezőgazdasági) tanuló intézetek (iskolák); tanácsok vb munkaügyi osztá­lyai stb. saját területükön a statisztikai adatszolgálta­tást úgy szervezzék meg, hogy az illetékes szervek az előírt jelentéseket a jegyzékben megjelölt határidőben és példányszámban megkaphassák. 4. A jegyzékben közölt és jóváhagyott statisztikai be­számolójelentéseken kívül más statisztikai beszámolóje­lentés bekérése csak a KSH elnöke, illetve a munkaügyi miniszter külön engedélyével történhet. Nem a Mü. M. felügyelete (szakfelügyelete) alá tar­tozó szervektől igényelt adatok (beszámolójelentések) be­kéréséhez az adatszolgáltató szerv felett felügyeletet gya­korló minisztérium (országos főhatóság) egyetértése is szükséges. 5. Az adatszolgáltatóknak a jegyzékben fel nem sorolt korábbi engedélyezésű, vagy a folyó évre nem érvénye­sített statisztikai beszámolójelentéseket (engedélyszám nélküli kérdőíveket) kitölteni nem szabad. 6. A statisztikai adatszolgáltatás bizonylati alátámasz­tásáért, az adatok valódiságáért, a határidő pontos be­tartásáért a beszámolási egység vezetője és a jelentése­ket aláíró személy (statisztikus), továbbá egyes esetek­ben (baleseti ügyek, újítási és találmányi ügyek, gépkocsi ügyek stb.) a megbízott előadó a felelős. 7. A szükséges nyomtatványokról (kérdőívekről) és ki­töltési utasításokról az adatkérő szerv köteles gondos­kodni, kivéve, ha egyéb utasítás vagy előírás akként ren­delkezik, hogy a statisztikai beszámoló jelentéshez a je­lentőlapot az adatszolgáltató maga készítse el. 8. Az engedélyezett statisztikai jelentések esetleges tartalmi és alaki változtatásához az engedélyező szerv elő­zetes hozzájárulása szükséges. Az engedélyszám minden­kor meghatározott tartalmú és formájú beszámolójelen­tésre vonatkozik, ezért a beszámolójelentés tartalmában és formájában bekövetkezett változás (egyes kivételes esetektől eltekintve, pl. a példányszám, a határidő stb. megváltozásakor) új engedélyezési eljárást, új engedély- szám kérését vonja maga után, a régi jelentés egyidejű megszüntetése mellett. 9. A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos mu­lasztás az 1952. évi VI. törvényben, az 195a. évi 17. számú törvényerejű rendeletben, valamint az IS61. évi V. töi- vényben és a 24/1961. (VI. 18.) Korm. számú rendeletben előírt szankciókat vonja maga után. 10. Jelen utasítás 1966. évi január hó 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 104/1965. (2) Mü.M. számú utasítás* 1 * hatályát veszti. Veres József s.k., munkaügyi miniszter * Lásd a Munkaügyi Közlöny 1965. évi 2. számában (26. oldalon). Oldal ban) szervezett szakközépiskolák tanulóinak 1966/67. tanévi felvételéről — — — — 6 Személyi ügyek — — — — — — — — ю Jogszabálymutató az 1965. november 1-től decem­ber 31-ig megjelent munkaügyi rendelkezésekről 11 TARTALOM: Oldal Jogszabályok

Next

/
Thumbnails
Contents