Napi Gazdaság, 1996. szeptember (6. évfolyam, 202-226. szám)

1996-09-02 / 202. szám

MAGYAR GAZDASÁG 1996. szeptember 2. t __NAPI-----gazdaság Az adósságért részvényt konstrukció mindenkinek jó (Folytatás az 1. oldalról)- Tranzakciós áron számolva mekkora a vagyon összértéke?- A tranzakciós árat a leg­több esetben titkosnak minősíti az APV Rt., ami tulajdonkép­pen érthető'. Egy privatizáció előtt álló cégnél a tranzakciós ár tám­pontot adhat a vevó'nek, eset­leg leszoríthatja a cég árát. Van azonban olyan megállapodásunk is, ami a majdani privatizációs árhoz köti a tranzakciós árat.- A biztosító kezében lassan olyan vagyon összpontosul, hogy azzal fenekestül föl lehet fordí­tani a tőzsdét.- Hát igen. De azért ez nem cél, ráadásul a portfolióban vi­szonylag kevés a tó'zsdei papír. Richter, Humán és Pannon-Váltó, más nincs. Hozzátartozik a do­loghoz az is, hogy a vagyonnal kapcsolatos döntési mechanizmu­sok miatt meglepetéseket nem nagyon tudnánk okozni. A ha­tályos jogszabályok értelmében ugyanis minden tulajdonosi dön­téshez közgyűlési jóváhagyás kell. Ez egyfeló'l indokolt, hiszen ez az egyik garancia arra, hogy ne lehessen rossz ügyletekkel eltap­solni a vagyont. Más kérdés, hogy ez egyeló're kizárja a napi tőzs­dei kereskedést; hiába tudom, hogy ez és ez a papír ma van a csúcson, nem adhatjuk el a köz­gyűlésig. Éppen ezért most ké­szül egy olyan tervezet, amely a törvényt betartva is gyors dön­téseket tesz lehetővé.- Mi a helyzet a pénzpiacon? A nyugdíjbiztosító két évvel ez­előtt egyszer öt napra 7 milliárd forintot helyezett ki, alaposan meg­bolygatva ezzel a bankközi pia­cot.- Akkoriban naponta mint­egy 20 milliárd forint fordult meg a hankközin, úgyhogy amikor vé­gül kivontuk a pénzt, 5 száza­lékkal emelkedtek a kamatok. Az idén utoljára februárban he­lyeztünk ki pénzt, 1 milliárd fo­rintot. Erre ugyanis csak akkor van lehetőségünk, ha nem va­gyunk hitelpozícióban az MNB forgóeszközszámláján.- Ezek szerint utoljára febru­árban volt hitelmentes az alap. Nem is lesz már ilyen az idén?- Szinte biztos, hogy nem. A Postabank által kidolgozott, a kintlevőség rendezésére vonat­kozó konstrukció segíthetett volna ezen, de abból is már csak jövő­re látunk számottevő mennyiségű énzt. Az idén csak néhány pró­aügyletre lehet számítani, aho­gyan azt önök meg is írták.- Ha már itt tartunk, erősítse meg, hogy a konstrukció való­ban úgy néz ki, ahogy leírtuk.- Úgy. Idejön egy adós, azzal, hogy részvényekkel szeretné meg­váltani a tartozását, mi megvizs­gáljuk, hogy jó papírokat kínál-e, azután döntünk. Hogy ő mennyi­ért és kitől szerezte azokat a pa­pírokat, az nem a mi dolgunk. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem tudjuk, a Postabank vagy más bank hitelezi a céget, az pedig a hitelből az adott bank­tól veszi a papírokat. Ez világos, de fontos az elkülönítés, mert így nem arról van szó, hogy mi köztartozást diszkontált áron ér­tékesítenénk, ezt ugyanis törvény tiltja.- Amit mondott, abból az de­rül ki, hogy itt nemcsak a Pos­tabank jöhet szóba.- Arról van szó, hogy ezt a konstrukciót a Postabanknál ta­lálták ki, így ők helyzeti előny­ben vannak, velük bonyolítjuk le a kísérletnek szánt ügylete­ket. Olyan opció azonban nincs, hogy ilyen üzletet csak a Posta­bank által finanszírozott cégek­kel lennénk hajlandóak megkötni. Bárki tehet ugyanilyen ajánla­tot a tb-alapoknak. Valamelyik lap azt írta, hogy a Postabank emiatt a lehetőség miatt átve­heti majd egy cspmó adós cég számlavezetését. Úgy gondolom, ez tévedés. Egyfelől nem olyan könnyű manapság ott hagyni egy számlavezető bankot, különösen azoknak a cégeknek nem, ame­lyeknek jelentős adósságuk van. Másfelől miért kéne megválni a számlavezető banktól, ha az is megteheti ugyanazt, amit a Pos­tabank, csak össze kell szednie a megfelelő részvényeket.- Ügy tudni, hogy a Posta­bank főleg áramszolgáltató-pa- pírokban gondolkodik.- Egyelőre nincs konkrét aján­lat, de az áramszolgáltatók pa­pírjai például jók lehetnek.- Nem tartanak attól, hogy eze­ket az ügyleteket sokan támad­ják majd az esetleges vagyonvesztés miatt? Hiszen a konstrukció, ha jól értem, javarészt arra épül, hogy önök magasabb áron vételezik be a papírokat, mint amilyenen az adós hozzájut a banktól.- Mihez képest van vagyon­vesztés? Van egy csomó döglött NAPI KÖZLEMÉNYEK »♦ Likőripari vállalat országos hálózatának bővítéséhez területi képviselőket keres termékei forgalmazására Budapesten. Feltételek: gépkocsi, tárolóhelyiség, vállalkozói igazolvány. Jelentkezni írásban, rövid önéletrajzzal, felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal a következő címre: TRAIANUS COMPANY 7400 Kaposvár, Arany J. tér 2. A Dunainvest Alapkezelő tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a Duna Tőzsdei Befektetési Alap első féléves tájékoztatóját az Alapkezelő irodájában (1054 Budapest, Báthory u. 12.) lehet megtekinteni 9-15 óra között. adósság, évek óta nem lehet velük mit kezdeni. Gondoljon csak arra, hogy ha az idén jól végrehaj­tunk mindenkit, akkor azok a cégek jövőre tönkremennek. Nincs járulékbevétel, nincs több behajtás. Ez a konstrukció viszont felszabadítja a cégeket, nem lesz köztartozásuk, és a működőké­pességüket is megőrzik. Az sem mellékes, hogy az adósság fejé­ben felkínált részvényekről egy bizottság dönti majd el, hogy azok­tól várható-e érdemi árfo­lyam-emelkedés vagy sem, és azu­tán a közgyűlés hagyna jóvá min­den ilyen tranzakciót. Mi végre rendet rakunk a tartozások kö­zött és látunk valami pénzt is a dologból. Szerintem ez a konst­rukció mindenkinek jó.- Mekkora bevételt remél et­től?- Erre nincs pontos becslés. Azt az OEP behajtóitól tudom, hogy a jelenleg 240 milliárdos kintlevőség-állományból 90 mil­liárd biztosan behajthatatlan.- Az egészségbiztosító felül kí­vánja vizsgálni az APV Rt.-vei kötött vagyonátvételi szerződéseit. Egyes híresztelések szerint emö- gött az áll, hogy a jó, ráadásul a biztosító profiljába illő papí­rokból - gondolok itt a Richtern és a Humánra - ők nem kaptak, csak a nyugdíjbiztosító.- Nem tudom, milyen érde­kek húzódnak meg a döntés mö­gött. Gyógyszergyári papírokat azért nem kapott az egészségbiz­tosító, mert befolyásolni tudja e cégek eredményességét.- A támogatási listára gon­dol?- Igen. Gondolja meg, hogyan befolyásolná a Richter piaci árát, ha egy csomó készítményét fel­venné a támogatott gyógyszerek listájára az OEP. Ebből bizto­san nagy perek kerekedtek vol­na.- Még valami. A nyugdíjbiz­tosító költségvetésébe 3,5 milli­árd forintot állítottak be hozam­bevételként. Meglesz?- Már megvan. Sőt, papíron ennél nagyobb bevétel lesz, hi­szen amikor az APV Rt.-tói át­veszünk valamit, azt névértéken állítjuk be a könyvekbe. Ami­kor viszont az APV Rt. maga­sabb áron visszavásárolja, akkor papíron nyereség keletkezik.- Apropó, visszaveszi? Van en­nek értelme?- Volt egy-két ilyen üzlet, pél­dául a Borsodchem és a TVK. Ez lényegében azt jelenti, hogy nem részvényt, hanem pénzt ka­punk a vagyonátadás keretében, tehát nekünk ez jó.- De minek veszi vissza az APV Rt. a papírokat?- Ez nem az én dolgom. Ta­lán megfelelő nagyságú csoma­got akar felkínálni a privatizá­ció során. Máté Dániel Kiváló minőségű kábelkötegek Tegnap ünnepélyes keretek kö­zött adta át a székesfehérvári Macher Gépészeti és Elektroni­kai Kft. részére az ISO 9001-es nemzetközi minőségbiztosítási rendszer elnyerését igazoló ok­levelet Kucher György, az auditálást végző TÜV Bayern magyarországi képviselője. Az ünnepség kere­tében lerakták egy új csarnok alapkövét is. A termelését fo­lyamatosan növelő vállalat szá­mára ugyanis szűkösnek bizonyult a 800 négyzetméteres üzemcsar­nok, ezért raktározási célokra egy új, 400 négyzetméteres csarnok építését határozták el. A jelen­legi csarnokban felszabaduló hely­re gépeket telepítenek, így a ter­melés már idén 20-25 százalék­kal nőhet. A hat évvel ezelőtt alakult, német-magyar tulajdonban lé­vő cég fő profilja a kábelkon­fekcionálás, de gyártanak táp­egységeket és foglalkoznak elekt­ronikai alkatrészek beültetésével, nyomtatott áramkörök szerelé­sével is. A mindössze három fővel ala­kult cég ma már kilencven dol­gozót foglalkoztat. Az alkalma­zottak 75 százaléka szakképzett; részben ennek is köszönhető, hogy mindössze nyolc hónapos felké­szüléssel sikerült elérniük a ki­váló nemzetközi minősítést. Ter­melésük 95 százaléka Németor­szágba irányul. Olyan neves cé­gek beszállítói, mint például a Rational, a Neoplan, a Blaupunkt, az RME és a Zentro Elektrik. Eddigi eredményeik és fejlesztér seik állami támogatás nélkül, ön­erőből valósultak meg - mond­ta a NAPI Gazdaságnak Macher Endréné ügyvezető igazgató. A Macher cég termelése tavaly 195 millió forint volt, erre az évre pedig csaknem 30 százalékos fel­futással 250 milliót terveznek. L. M. Vissza a jövőbe? Gondolatok az étkezési hozzájárulásról A rendszeres munkaközi étkezésnek a termelékenységre is és a minőség­re is jelentős hatása van, a munkáltatók számára tehát nem mindegy, milyen étkeztetési formát választanak dolgozóik számára. A legideálisabb megoldás természetesen a meleg étkeztetés biztosítása lenne, melyet ez idáig a kormányzat magasabb szja- és tb-járulék-mentességgel támogatott. Ezzel a lehetőséggel azonban az üzemi és nyilvános éttermi infrastruktúra fejletlensége és egyenlőtlen területi eloszlása miatt a magyarországi válla­latok közel 0,5%-a tud csak élni. A túlnyomó többség továbbra is kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalványok segítségével oldja meg dolgozói étkeztetését. Hírek szerint azonban e téren is megszo­rító intézkedésekre számíthatunk. Ennek következménye azonban az le­het, hogy a munkáltatók jelentős része nem foglalkozik többé dolgozói étkeztetésének megoldásával, az a dolgozók magánügyévé válik. A tervezett intézkedésektől remélt addicionális szja- és tb-járulék-bevételek tehát - ha a vállalatok valóban így reagálnak - nem fognak befolyni az államkasszába, vagy csak messze a kalkulált mérték alatt. Ugyanakkor viszont elmaradnak azok az áfa- és egyéb bevételek, melyek az étkezési hozzájárulás által jelenleg képviselt forgalomból adódnak. Nem olyan egyértelmű tehát, hogy a támogatások megszüntetése az egyedüli megoldás a költ­ségvetés problémáira. A Ticket Restaurant kiépített egy rendszert a világ 25 országában szerzett tapasztalatai felhasználásával. A Ticket Restaurant étkezési utalványok segítségével szinte minden munkavállaló, éljen az ország bármely részé­ben is, több lehetőség közül választhat, akár hideg, akár meleg étkezésről van szó. A Ticket Restaurant-utalványokat ugyanis az ország egész terü­letén közel 4000 beváltóhely fogadja el, köztük az ország legismertebb élelmiszer-hálózatai (Csemege Julius Meinl, Alfa, Jééé, Spar, Centrum Áruházak, helyi áfészek) és gyorskiszolgáló éttermek (McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken). A Ticket Restaurant rendszeresen szervez akciókat, me­lyekben minden egyes ügyfél részt vehet, jelentős összegeket takarítva meg a családi költségvetés számára. A Ticket Restaurant a munkaadó számára is számos hasznos szolgálta­tást kínál. Nem kell többé utalványbeszerzéssel, az utalványok személyre szóló szortírozásával, átvételi lista készítésével foglalkozni. A Ticket Restaurant ezt mind magára vállalja, sőt az utalványokat a kért napon házhoz is szállítja. A szerződéskötést követően akár telefonon is meg lehet rendelni a személyre szólóan csomagolt utalványokat, díjmentes beváltóhely-listá­val, akár több telephelyre történő házhoz szállítással. A Ticket Restaurant úgy véli, az a megoldás, melyet a cég az étkezési hozzájárulás lehető legoptimálisabb felhasználására ajánl a munkavállalók és munkáltatók számára, az európai országok szinte mindegyikében jól működik, célszerű lenne tehát az európai gyakorlatot hazánkban is folytatni. AZ EZREDFORDULÓRA POLGÁRIG ÉRHET Rövidesen kihirdetik, ki építi az M3-ast Napokon belül kihirdetik az M3,-as autópálya Gyöngyös- Füzesabony közötti szakaszának építésére kiírt tender győztesét. Az M3-as új szakaszát 1998. szep­tember 1-jén adják át a forga­lomnak. Az építés ideje alatt pá­lyázatot írnak ki az autópálya továbbfolytatására, s szeretnék, ha 2001-ig Polgárig elkészülne az új út. Az elképzelések szerint 2010-ig Nyíregyházáig jut el az autópálya. Az M3-as Füzesabonyból Eger­be vivő bekötőútja is szerepel a programban, ennek megvalósí­tása azonban szintén csak a XXI. században lehetséges. Tanulmányterv készült a 35-ös útnak Polgárt keleti irányban el­kerülő szakaszáról is, amely a pol­gári csomópontnál csatlakozna az M3-ashoz. Egyeztették az ukrán féllel a Záhony-Barabási kilépő szakasszal kapcsolatos elképze­léseket, mert Záhonyt is szeret­nék „rákötni” az autópályára. (NAPI) SZAKMAI TANÁCSKOZÁS KISÚJSZÁLLÁSON Megtízszereződhet a rizstermő terület A nagykunsági rizstermesztés fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmányát vitatták meg a Nagy­kun Együttműködési Társulás múlt heti, kisújszállási ülésén. (A társulást Karcag, Kunhegyes, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr, Kenderes, Kunmadaras, Kétpó és Berekfürdő alakította két évvel ezelőtt.) Az ülésen elhangzott, hogy a tájkörzet rizstermesztése minimálisra csökkent, sőt a be­rendezett területek felszámolá­sa is megkezdődött. Pedig Ma­gyarországon az egy főre jutó éves rizsfogyasztás 5,3 kilogramm, amelynek csupán 15 százalékát fedezi a hazai termelés. A térségben kitörési lehetőség lehet a rizstermesztés fejleszté­se. A tanulmányt készítő Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. a jelenlegi 1330 hektáros rizste- rületet 8412 hektár rekonstruk­ciójával és új rizstelepek kiala­kításával növelné meg. A ter­més feldolgozása a karcagi hán- tolóüzemben biztosítva van, a te­lepek bővítése 5-600 embernek adna munkalehetőséget. A be­ruházás körülbelül 4,5 milliárd forintba kerülne, s mintegy 12 év alatt térülne meg. A rizsföldek létesítése, fenn­tartása - a növény jövedelme­zőségét is figyelembe véve - költ­ségvetési támogatás nélkül nem képzelhető el - hangsúlyozták a hozzászólók. Székely Bertalan, a szaktárca főtanácsosa szakmai tá­mogatásáról biztosította a tár­sulás terveit, annál is inkább, mert az Európai Unióhoz való csatla­kozásig a rizsterületeket 12-14 ezer hektárra szeretnék növel­ni. Csak ekkora terület elegen­dő ugyanis a belföldi ellátás biz­tosítására. Várhatóan az Ország- gyűlés mezőgazdasági bizottsága kihelyezett ülésen vitatja meg az ágazat jövőjét. Laczi Zoltán DEBRECENI HÚS RT. Sertéshiány lesz őszre? A Debreceni Hús Részvény­társaság elnök-vezérigazgatója, Barta Károly szerint őszre komoly sertéshiány következhet be, amely­nek oka, hogy túl későn szüle­tett döntés az exporttámogatá­sok ügyében. A híresztelések szerint egyéb­ként a cég iránt ukrán vevő ér­deklődik. A Bankár Kft. által vagyonkezelt Hungarian Capital Found tulajdonában lévő cég ve­zetője cáfolta az értesülést. Mu­tassanak egy árva ukránt, aki ezzel a céllal érkezett Debrecenbe - válaszolt a NAPI Gazdaság kér­désére Barta Károly. Tájékoztatása szerint az újabb A Budapesti Műszaki Egyetem, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem és az Université Jean Moulin Lyon közös posztgraduális, francia-magyar Menedzserképző kurzust indít az MBA-DESS.CAAE kettős posztgraduális diploma megszerzésére. A képzés nyelve magyar és francia. Várjuk műszaki, közgazdasági, jogi, természettudományi és humán felsőfokú végzettségűek jelentkezését. Érdeklődni: BME NŐK 1111 Bp„ Bertalan L u. 2: Tel.: 463-2461, ill. JPTE KTK Dékáni Hivatala, Pécs, Rákóczi út 80., tel.: 72-211-433. vásárlásokkal olyan húsvertikum jött létre, mely csak egységben kezelhető: a vállalat ugyanis a közelmúltban megvásárolta a Terimpexet, amelynek tulajdo­nában van a békéscsabai, a vasi húsfeldolgozó, valamint ar hor­tobágyi juhvágóhíd is. így a Terimpex-csoport a magyar pi­ac 10 százalékát tudhatja ma­gáénak, s az exportban is alig valamivel kisebb ennél a része­sedésük. A cég a privatizáció óta új termékekkel jelent meg a pi­acon, azzal a céllal, hogy mér­sékelje a sertéspiacon oly sokat emlegetett ciklikusság hatását. Az élőállat-beszállítók majd’ há­romnegyed részével hároméves időtartamra kötöttek szállítási szer­ződéseket. A sertéseket ugyan napi áron veszik át, de kötelezettsé­get vállaltak arra, hogy a köz­vetlen költségeket tartalmazó minimálárát akkor is kifizetik, ha az a napi ár alá csökken. Az elnök-vezérigazgató szerint őszre komoly sertéshiány követ­kezhet be, melynek fő oka, hogy túl későn született döntés az ex­porttámogatások ügyében. V. Sz. S. asä-ia lízing ""TH Egyedi konstrukciók kialakítása, gyors, rugalmas ügyintézés. Lízing -bérlet, tartósbérlet Forgalmazás -targoncák, földmunkagépek Pénzügyi szolgáltatás -faktoring, üzletviteli tanácsadás Export-Import -piackutatás, vámügyintézés, szállítmányozás Ingatlanforgalmazás; Számítástechnikai eszközök értékesítése részletvásárlási, lízing, ill. bérleti konstrukcióban. DIANA Lízing Kft 1146 Budapest, Hermina út 17 Tel./Fax: 343-3682,343-3810 gyártási és karbantartási feladataihoz 30 OOO-féle ipari gördülőcsapágyból választhat: CSAPÁGYSZOLGÁLAT Telefon: 173-1990, 173-2582, 173-2414, 173-1136, 173-2522, 173-2073, 270-3705, 270-3706, 270-3707, 270-3708, 173-2161 Fax: 173-1990, 173-2414, 173-2073, 270-3709, 173-2161 Cím: CONFIDENZA, 1133 Budapest, XIII. Dráva utca 7. Felhasználók részére készletet bizományba kihelyezünk

Next

/
Thumbnails
Contents