Napi Gazdaság, 2001. november (11. évfolyam, 249-268. szám)

2001-11-05 / 249. szám

ARA: 178 Ft Partner ETkÓÍZ} kölcsön Jt'Uühw alapú kölcsön kisvállalkozóknak ftijfálitw Off 40 I? ,i.í.?.? » www.itph.hu Inter Európa Bank Rt. A Matáv nem tart a piacnyitástól Kevesebb mint két hónap van hátra a távköz­lési piac liberalizálásáig, ami alapvetően új hely­zet elé állítja a Matávot. Straub Elek elnök-ve­zérigazgató lapunknak nyilatkozva elmondta, a társaság árbevételének nagyobb része ma már a versenynek kitett területről származik. A vezeté­kes távközlés a jövőben a versenytől függetlenül is egyre kisebb arányt képvisel majd, mivel úgy tűnik, a vonalsűrűség nem éri el a korábbi ter­vekben szereplő 50 százalékot. A Matáv ennek ellensúlyozására egyrészt *- a Westel-opció le­hívásával - a mobiltávközlésben erősít, más­részt további külföldi akvizíciós célpontokat vizsgál. A bolgár, szlovén és szerb privatizációs lehetőségek mérlegelésénél a cég igyekszik elke­rülni a nagyok által elkövetett hibákat: csak ma­gáért a terjeszkedésért nem fogunk vásárolni - mondja Straub. Tőzsdék-piacok BET: kicsit feljebb I NAPI adatok 'mmmmmsmm Budapesti tőzsdeindex 6773,14 pont (+88,30) 1 euró (Budapest) 255,25 Ft (-0,35) 1 USD (Budapest) 283,44 Ft (+0,85) FTSE-100 (London) 5129,50 pont (+58,30) Xetra DAX (Frankfurt) 4583,31 pont (-52,82) Euró/dollár 0,9016 USD (-0,0031) Font/dollár 1,4558 USD (+0,0043) Arany (1 uncia) 278,75 USD (-1,65) Brent (1 hordó) 20,32 USD (-0,59) www.napi.hu Tematikus oldalaink: Októberben tovább süllyedt az eurózóna beszerzési mened­zserindexe, erősítve a kamat- csökkentési várakozásokat. Tovább süllyedt... n Kalifomia-szindrómához vezet­het, ha 2004-től Magyarorszá­gon megszűnik a hatóságilag szabályozott erőművi termelői ár. Megszűnhet... B1 KA Közép-kelet-európai regionális központot hozott Budapestre az amerikai ingatlan-tanács­adó cég, az Equis Corp. Magyarországra... JTS HÉTFŐ Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiaci oldalakkal Reklám - marketing/Média Csődfigyelő, NAPI informatika (számítástechnika, intemetgazdaság) NAPI hírverő (közbeszerzések, árverések, felszámolások) NAPI pihenő Városbetnutató, Ipari parkok MINDENNAP Menedzserkereső (álláspiac), Idegenforgalmi ajánlp n Az adókedvezmény csökkentené az osztalékot? v. A jogsértéstől sem riadnak vissza a távközlési cégek A csatlakozást követően A szakhatóság elmarasztalta megszűnik a forrásadó M az eTel Magyarországot Magyarországon az uniós csatlakozást követően változik az oszta­lékadóztatás. Az EU-irányelvekkel összhangban a társaságok oszta­lékadója, más nevén a forrásadó meghatározott feltételek mellett meg­szűnik. A magánszemélyek osztalékadójára - ami nem tartozik a kö­zös adópolitika hatálya alá - vonatkozóan egyelőre csak elképzelé­sek vannak: ezek szerint a magánszemély kedvezőbben adózna a jö­vőben, ha a társaság a maximális 18 százalékot fizeti társasági adó­ra. Áttételesen ezzel is visszaszoríthatok lennének a társasági adó- kedvezmények, amelyeket egyébként sérelmez az Eli. Az uniós csatlakozással össze­függésben több adótörvény vál­toztatását tervezi a kormány. Szükséges az áfa-törvény változ­tatása, az EU-ban ugyanis nem fo­gadják el a magyar áfarendszer­ben jelenleg meglévő 0 kulcsot, a jövedéki adóztatásban pedig a cigaretta adótartamának jelentős mértékű emelését kényszeríti ki a csatlakozás. Vannak az adórend­szernek olyan területei, ahol a kormány befejezettnek tekinti a jogalkotást, ám az EU elégedet­lensége miatt elképzelhető, hogy mégis módosítani kell a törvé­nyeken. Ide tartoznak a társasági adóhoz kapcsolódó kedvezmé­nyek, amelyekről a napokban foly­tatott - eredménytelen - egyezte­téseket Mario Monti, az EU ver­senyügyi főbiztosa és Martonyi János külügyminiszter. (Folytatás a 3. oldalon) A távközlési liberalizációra készü­lő cégek néha attól sem riadnak vissza, hogy jogsértő módon nö­veljék piaci szerepüket. A Matáv árgus szemekkel figyeli, hogy a konkurensek ilyen módon ne sért­hessék meg szerzett jogait. A jog­vitás kérdésekben a döntőbíró sze­repét a hírközlési hatóság, illetve a későbbiekben a Hírközlési Dön­tőbizottság tölti be. A felügyelet legutóbb az eTelt marasztalta el. A Matáv a közelmúltban azzal a panasszal fordult a hírközlési ha­tósághoz, hogy az eTel Magyaror­szág Kft. és a BT Hungária Kft. koncessziós jogba ütköző tevé­kenységet folytat - erősítette meg a NAPI Gazdaság értesülését Gri- csemé Heszky Enikő, a Budapesti Hírközlési Felügyelet (BHF) igaz­S ' (T A hét utolsó kereskedési napja kellemes meglepetést oko­zott a befektetőknek: a kezdeti esés után a BUX 88 pon­tos, 1,3 százalékos emelkedéssel zárt. A vezető részvények közül csak az OTP gyengült, a Mól és a Matáv 3 százalék körüli mértékben erősödött. Hatalmas forgalom mellett - a keddi 5 százalékos zuhanás után - csak hajszálnyit erősö­dött a Richter. Külföld: 90 cent fölött maradt az euró A tengerentúlon - a várakozásokat többségében alulmúló makroadatok ellenére - az elmúlt hét utolsó három keres­kedési napján többnyire emelkedtek a részvényindexek. Eb­ben az ismét felélénkülő kamatcsökkentési várakozások mellett annak is nagy szerepe volt, hogy az amerikai kincs­tár bejelentette: felhagynak a 30 éves futamidejű állam- kötvények kibocsátásával. A pénteken csökkenéssel záró DAX kivételével kisebb-nagyobb erősödést produkáltak a nyugat-európai tőzsdemutatók is, miközben az euró dollár­ral szembeni árfolyama 90,0-90,4 cent között mozgott. Állampapírpiac: csökkenő hozamok Csökkentek a hozamok a kincstár szerdai államkötvény­aukcióin, a kétéves papírok 9,38 százalékos, míg az öt­évesek 8,46 százalékos átlaghozam mellett találtak gaz­dára. A másodlagos állampapírpiacon az élénkülő keres­letnek köszönhetően szintén mérséklődtek a referencia- hozamok. Kismértékben erősödött a forint árfolyama a de­vizapiacon, a jegyzés az intervenciós sáv erős oldalán, a centrumtól számított 7,64 százalékon zárt. BÁT: felszökött a kukorica ára A búza elszámolóára decemberre 280, márciusra 300, májusra pedig 370 forinttal csökkent. A takarmánybúza ellenben drágult, méghozzá decemberre és májusra a napi árváltozási limitet is kimerítve, 800-800 forinttal. A ta­karmánykukorica meglehetősen nagy forgalom mellett ugyancsak drágult, a legközelebbi terminre 380 forinttal, míg decemberre, márciusra és májusra limittel. Fenntartások az állam kukoricaüzletével szemben Egyelőre nem dőlt még el, hogy mennyi kukoricát vásárol fel az ál­lam tonnánként 18 ezer forintos áron, hogy azt vagy annak egy ré­szét - megfelelő árajánlat esetén - továbbadja Moszkvának. A Ga­bonaszövetség tiltakozik az állami felvásárlás ellen._ natkozó döntésében közreját­szott az oroszországi kukoricaex­port reménye is. Moszkva városa Egyelőre nem született döntés arról, hogy mennyi kukoricát és milyen forrásból vásárol majd fel az állam, az ügylet mindeneset­re a legrászorultabbakkal kezdő­dik, vagyis azokkal, akik a garan­tált áras felvásárlásra bejelent­keztek - mondta lapunknak nyi­latkozva Vonza András földmű­velésügyi és vidékfejlesztési mi­niszter. Érdeklődésünkre kifej­tette: a kormány felvásárlásra vo­I TERMELÉSI ADATOK* Vetésterület Termésátlag (ezer hektár) (tonna/heklár) 1996 1053 5,6 1997 1057 6,4 1998 1023 6,0 1999 1120 6,3 2000 1180 4,2 2001** 1300 n.a. ‘kukorica; “május 31-i vetésállomány Forrás: KSH, MOSZ, FVM ugyanis 3 millió tonna kukoricát vásárolna, s megfelelő árajánlat esetén ebben magyar áru is lehet. (Folytatás a 3. oldalon) Gyökeresen megváltozik az üzleti gyakorlat ; V ') / A Microsoft megegyezett a kormánnyal Az amerikai igazságügyi mi­nisztérium és a Microsoft között létrejött egyezség értelmében a társaság változtatásokat hajt vég­re üzleti gyakorlatában, lehetősé­get teremtve ezáltal más szoftver­cégeknek arra, hogy az eddiginél jobb piaci esélyekkel fejlesszenek és gyártsanak az övével rivalizá­ló Windows-alapú alkalmazáso­kat, így internetböngészőket, mé­dialejátszókat, levelező és üzenet­küldő programokat. A bíróság ál­tal még jóváhagyandó megállapo­dás öt évre szól, de bírói úton még két évvel meghosszabbítható, ha a társaság megsérti az abban fog­laltakat. A többi felperesnek - 18 szövetségi államnak és Washing­tonnak, a fővárosnak - holnapig kell közölniük, csatlakoznak-e az egyezséghez. Több állam főügyé­sze valószínűsítette, hogy igent fognak mondani. Az egyezség betartását hárorrÉfüggetlen szá­mítógépes szakember ellenőrzi majd a Microsoftnál, akik szaba­don betekinthetnek a vállalat fő­könyvébe, kimutatásaiba és rend­szereibe. Az egyezség fő pontjai a követ­kezők: A Microsoftnak kötelező lesz más gyártók rendelkezésére bo­csátani azokat az interfészeket, amelyeken keresztül az alkalma­zások a Windowson futtathatók. A számítógépgyárak és fogyasztók a jövőben tetszés szerint eltávolít­hatják és más programokkal he­lyettesíthetik a Windowsba integ­rált alkalmazásokat. (Folytatás a 6. oldalon) Évtizedes negatív rekordokat döntenek meg a makroadatok Zsugorodott az amerikai GDP CH J i A washingtoni kereskedelmi mi­nisztérium előzetes hivatalos ada­tai szerint a második negyedévi 0,3 százalékos éves növekedés után a harmadik negyedévben 0,4 száza­lékkal csökkent az USA bruttó ha­zai terméke (GDP) a tavalyi azonos időszakhoz képest. A visszaesés jó­val kisebb, mint a Wall Street-i 1 százalékos konszenzus. A gazdaság ezt megelőzően utoljára 1993 első negyedévében zsugorodott, 0,1 százalékkal, de a mostani ütem az 1991 első negyedévi 2 százalék óta a legnagyobb. (Folytatás A 2. oldalon) \ / gatója. A Matáv azért tett panaszt az említett két cég ellen, mert nehez­ményezte, hogy a cégek nem zárt felhasználói csoportoknak nyújta­nak szolgáltatási, illetve nem tün­tetik fel hirdetéseikben, hogy az internetalapú VoIP távközlési szol­gáltatás paraméterei eltérnek a ha­gyományos telefonétól. Gricserné Heszky Enikő elmondta: a vizsgá­lat során a BHF megállapította, hogy a BT nem sértette meg a pa­naszos érdekeit, vagyis a társaság zárt felhasználói körnek szolgáltat, és maga is megakadályozza az át­lépést a csoportok között. Ezek alapján a BHF a BT esetében nem él szankcióval. Az eTelnél történt hatósági ellenőrzésnél a szolgálta­tó képviselője nyilatkozott arról, hogy cége nem közcélú szolgálta­tást nem nyújt. (Folytatás az 5. oldalon) A menedzserével társult Kokó éttermet nyit Pesten A NAPI Gazdaság értesülései sze­rint Kovács István, közismertebb nevén Kokó (vagy ahogyan ő hasz­nálja: Ko-Ko) néhány hónapon be­lül éttermet nyit Budapest belváro­sában. A profi világbajnok ökölví­vó menedzserével, Dámosy Zsolt­tal közösen e célból megalapítot­ta a Ko-Ko és Zsolt Kft.-t. Kovács István nemcsak a köte­lek között, hanem az üzleti élet­ben is megméreti magát. Nemrég menedzserével, Dámosy Zsolttal létrehozta a Ko-Ko és Zsolt Kft.-t. (Folytatás az 6. oldalon) Tízmilliárdos terv Egyelőre nem eladó a PanTel Felfüggesztették a PanTel Rt. ér­tékesítésével kapcsolatos tárgya­lásokat, vélhetően azért, mert a tulajdonos KPN nem kapott a vá­rakozásainak megfelelő ajánlatot. A PanTel idén 10 milliárd forint körüli bevételre számít. A holland KPN felfüggeszette a PanTel értékesítéséről szóló tárgya­lásokat - mondta lapunknak Törő Csaba, a magyar cég operatív ve­zérigazgatója. A hollandok ta­vasszal döntöttek arról, hogy nehéz pénzügyi helyzetük miatt megvál­nak kelet-európai érdekeltségeik­től, köztük a Pannon GSM-től, a PanTeltől és az EuroWeb Rt.-től. A KPN már akkor jelezte, hogy csak akkor ad túl cégein, ha azokért megfelelő árat kínálnak. (Folytatás az 5. oldalon) 2001. NOVEMBER 5., HÉTFŐ XI. ÉVFOLYAM 249. (3037.) SZÁM gazdaság üzleti és pénzügyi hírlap Több mint háromévi jogi csatározás után peren kívüli egyezség született az amerikai kormány és a Microsoft Corp. között. A megállapodással - amelyhez várhatóan a vállalatot perlő államok is csatlakoznak - a szoft­vergyártó óriáscég gyakorlatilag lemond arról, hogy a Windows operáci­ós rendszer monopóliumával visszaélve erősítse pozícióját az alkalmazások piacán is, ugyanakkor szigorú büntetés nélkül kerülhet ki a perből. Az Egyesült Államok bruttó hazai terméke a harmadik negyedévben 0,4 százalékkal zsugorodott. A csökkenés kisebb a vártnál, ugyan­akkor a munkanélküliségre, a fogyasztói kiadásokra és a feldolgo­zóipari tevékenységre vonatkozó legfrissebb adatok egyaránt sok­kal rosszabbak, mint amire az elemzők számítottak. O 1 9 A Q 9 771217 550015

Next

/
Thumbnails
Contents