Nemzetközi Művészeti Szemle, 1894 (3. évfolyam, 2-16. szám)

1894-01-18 / 2. szám

1894. január 18 A soproni színházban szintén tele házak gyönyörködnek a Komjáthi színtársulatá­nak korekt előadásaiban. Mint levelezőnk írja, már most, a saison elején a követ­kező tagokat kedvelték meg: Komjáthiné, Follinuszné, Serfözy Etel, Kaczér Nina, Sziklay. Mezei, Komjáthi. A műsor jele­sen van összeállítva. Eddig „Nebántsvirág“, „.Apja leánya* és a „Hitves“ legnagyobb hatást ért el. A zombori színházban, mint tudósitónk írja, a czirkus és szerb szinészek előcsatá rozása után is jó saisonra lehet ifj Polgar Károly színtársulatának kilátása. Legalább erre mutat az hogy a közönség az eddigi előadásoknál szép számmal jelent meg Az előadott darabok közt leginkább Fol- linusz Aurél „Náni“ czitnű népszínműve tetszett, melyben K. lványi Mariska ter­mészetes játékával és kelle.nes hangjával nagy hatást ért el. Kívüle Sárközi, Polgár, Nyitrai typikus alakokat mutattak be. A társulat jeles tagjai közül eddig: Morvay Antal. Medgyaszai Evelin, Benkő Jolán és Véber Ferike tűntek ki. Vendégszereplés Beregszászon Balogh Árpád jónevü színigazgató vezetése alatti színtársulatnál Saághy Zsigmond, az is­mert jeles vidéki színész, ki jelenleg a sziniegyesület hivatalnoka, „Könyves Kál mán“ Jókai ragyogó tollal megirt drámá­jában nagy hatás mellett vendégszerepeit. A vendégszereplő a czimszerepet játszta. Kívüle Balogh Árpád jellemzetes játékát dicséri levelezőnk. A szeged-városi színház igazgatójától .Erdélyj, Miklós titkár- aláírásával „levelet, kaptunk, melyben tudatja, hogy László Gyula szerencsétlensége egyenesen onnan éredt, mert László ott akart leugrani, hol lépcső nem volt, s ezenközben elvesztve az egyensúlyt esett le és törte el — fájda­lom — lábát. Az emelvény leszakadása tehát nem való, úgyszintén senki az ott levők közül meg nem sértette magát. A kolozsvári nemzeti színház igazgatója április 27-én, mint értesülünk, Szász-Ré- genbe viszi társulatát, hol 10 esetleg 12 előadást szándékozik tartani, innen M.- Vásárhelyre, onnan pedig valószínűleg N.- Szebenben tartanak egy-két hóra terjedő szini-cyklust. Monori Sándor, közel hat heti saison után Nagykanizsáról, hol jó előadáso­kat produkált és legújabb darabokat adatta elő, Csáktornyára vitte derék erők­ből szervezett színtársulatát. Hangverseny Győrben. A győri keresk. társaskör, mint á „Győri Hírlap‘-ból érte­sülünk, pompás estélyt rendezett e hó elején az ottani vigadó termeiben. Ez alka­lommal több jeles iró tartott sikerült fel­olvasást, de leginkább tetszett Karczag Vilmos uj drámájának, mely „Hűség“ czimet visel, két nagy jelenése és K Ko­pácsi Juliska bájosan előadott népdalai. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy K. Kopácsi Juliskát Győrben kedves megle­petésben részesítette Lukács Béla, ki fülbemászó Juliska csárdást szerzett a művésznő tiszteletére. Vendégszereplés Debreczenben. Daróczy Ilka, ki utóbb Kassán nagy siker mellett lépett fel, e hó 10—-11-én két jeles drá­mában vendégszerepelt Debreczenben. A------«- - - i. ...===-■:■ NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI SZEMLE. 3 bemutatásra szánt darabok nagyon jól let­tek választva, mert Daróczy nak úgy „Fédora1 czimszerepe, mint .Fronton és Rissler“-ben Szidonie kitűnő szerepe. A debreczeni szín­ház mindkét alkalomkor előkelő közönség­gel telt meg, mely nemcsak felvonások után. de nvilt jelenésekben is lámpák elé hívta a vendéget. A debreczeni lapok mind a legmelegebben írnak Daróczy vendég- szerepléséről. Daróczy szerződési czélból szerepelt és a vendégjáték után Tiszai Dezső kedvező ajánlatot is tett a jeles színésznőnek. .Búbos pacsirtát“ Wildenbruch drámai mozzanatokban gazdag színművét e hó 17—-18-án adták először a szegedi szín­házban A czimszerepet H. Pauli Mariska játszta olyan szép és igaz természetesség­gel, hogy a közönséget teljesen eksztázisba hozta. Mellette kitűntek: Szendröi Ella, Bodroghyné, Petites, Peterdy és Bállá. Dobó Sándor színigazgatóról szerfelett elismerő sorokat olvasunk a B. és V.-ben, melye, örömmel reprodukálunk: „Ezen al? kálómmal — Írja az idézett lap — örömmel constatáljuk, hogy a szokatlan hosszú saison egész tartalma alatt minden lépten-nyo- mon egy. ambicziosus, szorgalmas színigaz­gató mindazon törekvésének tanúi lehettünk, a melyeknek eredménye nem lehet más.; mint a közönség osztatlan elismerése és megelégedése. Ily körülmények között meg­nyugvással és örömmel vesszük, ha Dobó az őszi idényre újra visszatér városunkba.“ Jókai ünnepély es Rakodczay czim alatt a szabadkai „Szabadság“ legutóbbi számá­ban lelkes tárczaczikket ir, melyben Jókai méltatása után áttér Rakodezayra. „Városi színházunk képzett igazgatója Rakodczay Pál — Írja a Szabadság — és derék tár­sulata is méltó hódolattal, tőlük várható műveltséggel és ízléssel áldoztak a nagy férfiú nevének, a nemzeti géniusz kedvelő­jének.“ Egyben megemlítjük, hogy Jókai tiszteletére Rakodczay három díszelőadást tartott a zsúfolt ház ünnepies hangulata mellett. A székesfehérvári színházban e napok­ban adták „Gasparone“ és ^Szultán“ ope­retteket korekt előadásban. Általában Vesz­prémi színtársulata jól megállja helyét e kényes igényű városban. Az operetté sze­mélyzet kedvelt tagjai: Posfay Ella, H. Lévai Berta, Oláhné és Gergely. ,,Szép Meluzina“ czimü nagy énekes tün­dér rege, melyet Csepreghy Ferencz jeles tollal irt, legközelebb szinrekerül a szegedi színházban Somogyi igazgató ez alkalommal kitesz magáért. E darabra uj jelmezeket ’készítetett, de különö­sen Meluzina kiállítása oly szép lesz, a minőt még vidéki színigazgató nem produkált. A dísz­leteken V é g h István ottani ügyes diszletfestö már nov. hó óta dolgozik. A darabban a szegedi színtársulatok egész személyzete közre fog működni. Vendégszereplés Kassán, H. Csillag Amália, ki „Czigánybáró“ és ,,Királyfogás“-ban a fővá­rosi sajtó elismerése mellett az utóbbi időben többszőr vendégszerepeit a népszínházban, e napokban Kassára utazott, hol e hó 20-án Konti kedves zenéjü ,,Suhancz“ operettéjenek czimsze- repében megkezdi vendégjátékát. Szerkesztői telefon. N. A. Debreczen. Fogadja köszönet-ünket szi­ves figyelmeztetéséért. A »Debreczeni Ellenőr« beküldött számát megkaptuk s abban a ránk vonatkozó részt elolvastuk. Ugyancsak rosszul tud olvasni a »D. E « szerkesztője t Jó lenne, ha még egy. pápaszemet tenne ! Hiszen a »Zene és Színművészeti Lapok* nem a »Nemzetközi Művészeti Szemle«. Az két lap. Az idézett czik- kecske nem lapunkban, hanem az elsőben jelent meg. »A Zene és Színművészeti Lapok« szer­kesztője dr. Vali Béla, kit azt hisszük, bogy a D E. szerkesztője is, ismer és tudja, hogy dr. Vali nem higvelejü. Ezt a sérlést részünkről is megvetéssel utasítjuk vissza, egyebekben pedig, ha a tévedésen alapuló sértésért satisfacúót nem kapunk, majd személyes elégtételt vészünk. V. Mariska Kunhegyes. Helyettes szerkesz­tőnk a küldeményt nagyon köszöni, majd a hetekben illően revansirozni fogja. Üdvözlet. Győri Hírlap szerk. Kérjük szépen lapczi- miinket jobban figyelembe venni, mert e napok­ban is* egy másik lap felemlitése folytán kelle­metlen helyzetbe jutottunk. K. J Pécs A kérdezett P. I. kisasszony jelen­leg Dresdában egy magyar négyesnél működik. P. L Ungvárt. A Röder terstvérek, kik leg­közelebb N.-Kanizsán négy estén fognak hang­versenyezni, vidékre csak irodánk közvetítése folytán mennek. Üzleti rovat. A „Boris asszony“-t, ifj. Bokor József pálya- nyertes népszínművét, mety a »Nemzetközi szín­házi és művészeti iroda« kizárólagos tulajdona, a t. vidéki színigazgatóknak melegen ajánlhatjuk. .,A papa“ Bérezik Árpádnak legújabb vigjá- téka, melyet az akadémia a gróf Teleki 100 ara­nyos pályadijjal tüntetett ki a »Nemzetközi szín­házi és művészeti iroda« által rendelhető meg. ,,A búbos pacsirtát“ Wildenbruch Ernő drámai jelenetekben gazdag színmüvét, mint ki­tűnő és hatásos cassa-darabot, ajánljuk. „Ötödik pont“-ot. Megyeri Dezső hatásos operettejét, mely a népszínháznak állandó műsor- darabja, eddig a következő színigazgatók ren­delték meg: Tiszai B. Pesti Lajos. Bobó Sán­dor. Csóka Sándor, és lHtrói Mór Színtársulatok állomáshelye. Balogh Á.fiád Beregszász.— Balogh Gusztáv Nagybánya. —; Bátossy Endre Rozsnyó — Beke Gyula Tornaalia. — Bokody Antal Lőcse — Csóka Sándor Miskolcz, — Ditrói Mór Kolozs­vár. — Dobó Sándor S -A.-Ujhely. — Egri Kálmán Zenta. — Füredy Károly Lugos. — Fekete Miksa Déva. Fekete Béla Vág-Ujhely.— Gáspár Jenő Tasnád. — Halmay Imre Kassa — Ho- mokai László Hajdu-Dorog. — Hevessy József R -Lippa. — Jány János Bártfá.— Kai páty György S.-Szt.-György. — Komjáthi János Sopron. — Kömley Gyula Szatmár. — Krecsányi lgnácz Temesvár. — Károlyi Lajos Rózsahegy. — Leszkay András Arad. — Monori Sándor N.- Kanizsa. ... Mezei Béla Ada. — Ihász Lajos Kecskemét. — Ifj. Polgár Károly Zombor. — Ra­kodczay Pál Szabadka. — Somogyi Károly Sze­ged — Simándy Zsigmond Huszt, — Szer­dahelyi FerenczN-Károiy. — Tiszay Dezső Debre­czen. — Veszprémi Jenő Székesfehérvárt. Zoltán Gyula Újvidék. Helyettes szerkesztő : MISKOLCZ! HENRIK!

Next

/
Thumbnails
Contents