Népszabadság, 1981. január (39. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-15 / 12. szám

8 NEPSZABADSAC 1981. január 15., csütörtök I I I II KT II I II M j lm KAPCSOLTAK Száz éve helyezték üzembe a fő­városban Puskás Tivadar kézi kap­csolású telefonközpontját, amely­nek mindössze ötven előfizetője volt. Ma hazánkban több mint 1,2 millió „beszélőhely" van. Mindezt abból a prospektusból tudtam meg, amit a minap találtam levélszekré­nyemben. A kis füzet nem csupán a postai szolgáltatásban elért eredményeket, hanem a gondokat is ismerteti. Így például kiszámították, hol, mennyi pénzért lehet felújítani a régi há­Kitüntetés Az Elnöki Tanács Maiiát Árpád­nak, a Népszava szerkesztő bizottsá­ga titkárának eredményes munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából a Munka Érdemrend arany fokozatát adományozta. A ki­tüntetést Gál László, a SZOT főtit­kárhelyettese adta át. A NYOMDiAiiaARI EGYESÜLÉS igazgatótanácsa szerdán megtartott ülésén, érdemei elismerése mellett elnöki tisztségéből felmentette Lo­vász Kálmánt és egyidejűleg Sárosi Sándorné nyugalmazott miniszterhe­lyettest megválasztotta az egyesülés elnökévé. BARTÓK BÉLA., illetve Gheorghe Enescu román zeneszerző szüleitétsé- nek 100. évfordulója alkalmából szer­dán hangversenyt rendezett a Ma­gyar ENSZ Társaság a kőbányai Pa- taky István Művelődési Központban. MADARGYÜLEKEZÖ A BALATONON. A halászok megfigyelései szerint a kisebb tavakról a Balaton védettebb öbleibe se­reglenek a különféle madarak. A havas, szeles idő végét itt várják. LAURl LAIRALA, a finnországi Vantaa város polgármestere Martti Vorpainennek, a Finn—Magyar Tár­saság vantaai szervezete elnökének társaságában kétnapos látogatásra szerdán Salgótarjánba érkezett. Kí­séretében van Osmo Vainöla buda­pesti finn nagykövet. A vendégek is­merkednek a város életével, és ipari üzemeket keresnek fel. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK külföldi gépkocsiszállitói között 79,6 százalé­kos részesedésükkel a japán cégek: a Toyota, a Datsun és a Honda ve­zetnek. A japán gépkocsik részará­nya az importkocsik közül 1979-ben 75,9 százalék volt. PÓDIUMSZtNHAZAT SZERVEZ fia. tailok számára a győri Petőfi Sándor Művelődési Központ. A havonta két. szlep jelentkező program a tizenéve­sekhez szól; előadásait iskolai cso­portok, amatőr művészeti együtte­sek tartják. MOST JELENT MEG: Jevgenyij Jevtusenko: Ballada a nekifutásról. Válogatott versek — Dániel Defoe: Singleton kapitány. Regény, 2. kiad. — Fjodor Dosztojevszkij: Egy nevet­séges ember álma. Kisregény (Euró­pa). — Kende Sándor: Száguldó nyugtalanság. Regény — Esopus fa­bulái Pesti Gábor szerint. Magyar Hírmondó — Györffy László: Kőor­gonák. Regény — Thomton Wilder: Kabala. Regény. — Moldova György: A törvény szolgája és egyéb történe­tek. Elbeszélések. A Rakéta regény­tár új kötetei (Magvető). melegedett fel a levegő. Magyarország nyugati felén az időnként 50—80 kilomé­teres szél hófúvásokat okozott. Előrejelzés ma estig: Nyugat felől újból megnövekszik a fel­hőzet; több helyen havazással, később helyenként havas, illetve ónos esővel. A lázatokat, bővíteni a telefonszolgál­tatást. A posta fejlesztő szakembe­rei tehát „kapcsoltak”. Figyelmessé­gével a tájékoztató szolgálatuk is meglepetést szerzett. Reméljük, a jövőben — ezt szin­tén a kis ismertetőből tudtuk meg — a vonalra várás, téves kapcsolás stb. miatt évente kétmilliárd forint értékű munkaidő-kiesés is teteme­sen csökken, s telefonkészülékeink is mind ritkábban kapcsolnak té­vesen. (s. k.) FELÚJÍTOTTÁK Kunhegyes két ér­tékes műemlékét: a több mint 150 éves, klasszicista stílusban épült re-, formótus templomot és a XVIII. szá­zadban épült, barokk stílusú egyko­ri sóházat. Á tomácos sóházban a nagyközség közművelődési központ­ját rendezik be. A TÖRTÉNETI ZENÉS ESTÉK so­rozatban szombat este fél 7 órai kez­dettel a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának 3-as termében Trubadúrzene Magyarországon és Európában címmel kerül sor a Ma­gyar Trubadúr Együttes és a Bakfark Bálint Lanttrió közös estjére. Az elő­adást Falvy Zoltán vezeti be. (Jegyek a múzeum pénztárában kaphatók.) FRANK SINATRA, Barbra Streisand és a hanglemeziparban újoncnak számító Christopher Cross nyerte el kedden a ze­nei Oscar-díjjal felérő Grammie-díjakat. Ezeket az amerikai művészeti akadémia ítéli oda minden évben a legjobb zenei felvételekért. A# Űrutazás 45 évvel ezelőtt Hamarosan ismét vetítik a szov­jet filmszínházak Vaszilij Zsu- ravljov Kozmikus utazás című filmjét, amelyet 45 évvel ezelőtt mutaXtak be először. A rendező és alkotócsoportja tu­dományos-fantasztikus filmjét Konsztantyin Ciolkovszkij taná­csait figyelembe véve készítette. A nézők szkafanderbe öltözött űr­hajósok kozmikus utazását, hold- raszállását, majd visszatérését kö­vethették nyomon, mindazt, ami akkor még a fantázia világába tartozott. AZ IPARSTATISZTIKAI ÉVKÖNYV megjelent. A vaskos kötet ismerteti az ipari szervezetektől begyűjtött adatokat; tartalmazza az ipar fejlő­désére vonatkozó legjellemzőbb szá­mokat, s az állami ipar gépeinek és berendezéseinek korcsoportos meg­oszlását is. A BRITISH AIRWAYS brit állami légiközlekedési vállalat bejelentette, hogy március 29-től negyven száza­lékkal csökkenti európai forgalmát, mert a társaság deficites évet zár március végén: a hiány körülbelül 100 millió font lesz. ROBBANÓANYAGGAL TELI bő­röndöt találtak kedden Bologna pá­lyaudvarán egy expresszvonaton. A csomag tulajdonosa után folyik a nyomozás. Emlékezetes, hogy tavaly augusztus 2-án hatalmas robbanás pusztított a bolognai pályaudvaron, és 85 ember vesztette életét. nyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet nulla fok körül alakul. A Duna vízállása tegnap Budapestnél 262 centiméter volt, mára 257 centiméter várható. RUDAS ISTVÁNNÉ HORVÁTH ÉVA, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje, aki 1934 óta volt a párt tagja, 68 éves ko­rában elhunyt. Búcsúztatása pén­tek délután 3 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. — Az MSZMP XVI11. kerületi Bizottsága; a Du­nai Vasmű lőrinci hengerműve párt- és társadalmi vezetése. MUNKÁBA ÁLL idén a hazai tudó­sok és műszaki szakemberek által kifejlesztett első kubai mini-számí- tógépcsalád. A KGST-tesztekben 1979-iben igen jól vizsgázott gép az anyakönyvben a CID—300/10 nevet kapta. A berendezést a nagy tároló- kapacitás és műveleti változékony­ság jellemzi. LIBATENYÉSZTÖ TÁRSULÁS ala­kult Csongrád megyében a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat kezde­ményezésére nyolc nagyüzemi gaz­daság és hat áfész részvételével. A taggazdaságok egymás közt értéke­sítik a naposlibát és a tollat, s több évre szóló szerződést kötnek a kis­termelőkkel. K 1TONA JÓZSEF BÁNK BÁN című drámájának bemutatójára készül a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozata. Az előadást Kin­cses Elemér rendezi, címszerepét ket­tős szereposztásban Csorba András és Györffy András alakítja. SZAKMA LETT A ÓÉRNAGYÁR- TÁS. Az első szakmásító tanfolya­mot a Pamutfonóipari Vállalat nagy­atádi cérnagyárában szervezték, öt- venen kezdték meg tanulmányaikat munkájuk mellett, hogy megszerez­zék a cérnagyártószakmunkás-bizo- nyítványt. EGY RÉGI BÁNYASZMOZI mintegy ezer lapból álló plakát- és reklámgyüjtemé- nye került a Pécsi Múzeumba. A haj­dani Rákóczi mozgó 1914 és 1941 között két mecseki bányásztelepülés — a már Pécshez tartozó Vasas és Somogy — közös filmszínháza volt. 202 HALOTTJA VAN a legújabb je­lentések szerint annak a hajószeren­csétlenségnek, amely a múlt héten történt az Amazonas egyik mellék­folyóján. Hetvenegy embernek még mindig nem akadtak a nyomára. A hajó fedélzetén állítólag hatszázan tartózkodtak, holott csak 150 utas szállítására építették a járművet. HUBAY MIKLÓS Római karnevál című darabját a múlt évi római be­mutató után nagy sikerrel vitték színre kedden Genovában a Teatro Della Tosséban. A darabot Aldo Trionfo rendezte. A budapesti színházak mai műsora Erkel Színház; Simon Boccanegra (Fo­dor János béri. 2. ea., 7). Zeneakadémia: Az ÁHZ hangversenye (Zenekari estek szoc. brigádoknak 1., fél 8). Nemzeti Szín­ház: Troilus és Cressida (7). Madách Szín­ház: A doktor úr (7). Reflektor Színpad: Szelíd teremtés (8). Vígszínház: Kakukk­fészek (7). Pesti Színház: Orfeusz alá- száll (7). Fővárosi Operettszínház: (az ea. elmarad). Zsebszínház: A nagy nő. Interjú (fél 8). József Attila Színház: Pajzán his­tóriák (7). Thália Színház: Egy ember élete (7). Vidám Színpad: Maszlag (7). Várszínház: A lovakat lelövik, ugye? (7). Józsefvárosi Színház: Veszélyes forduló (7). Radnóti Miklós Színpad: Csoda ma­gyar módra; Üzenet (7). Játékszín: Emig­ránsok (7). Korona Pódium: Csurka Ist­ván szerzői estje (7). Budapesti Gyer­mekszínház: Tóm Sawyer kalandjai (du. 3). Állami Bábszínház: óz, a nagy var rázsló (Népköztársaság útja 69., du. 3), János vitéz (Jókai tér 10., de 10). Fővárosi Nagycirkusz: Jubileumi gálaműsor (du. fél 4). KÖZLEMÉNYEK A FŐVÁROSI OPERETTSZlNHAZ igaz­gatósága közli, hogy a mára hirdetett balettest betegségek miatt elmarad. A je­gyek a. váltás helyén visszaválthatók. AZ OPERAHAZ IGAZGATÓSAGA köz­li, hogy Christina Angelakova megbete­gedése miatt január 18-án, vasárnap este az Erkel Színházban a Don Carlos Eboli szerepében Takács Klára lép fel. LEZÁRJÁK AZ ÁLLATKERTI UTAT. A fővárosi tanács közlekedési főigazgató­sága és a BRFK közlekedésrendészete ér­tesíti a gépjárművezetőket, hogy január 15-én 10 órakor — csatornaépítés miatt — lezárják a XIV., Állatkerti utat. A tere­lőútvonal : Állatkerti körút, Hősök tere, Dózsa György út. A Szondy utca és a Dózsa György út kereszteződésében a megkezdett vízcsőépítés folytatódik, így itt megszűnik a balra kanyarodási lehe­tőség. A Nagykörút irányába a Népköz- társaság útjánál lehet balra kanyarodni. Újabb felhősödés, havazás Szerda délelőtt körülbelül a Leningrád —Lvov—Nyíregyháza—Szófia—Athén vo­nalban egy 300—800 kilométer széles fel­hősáv volt, gyakori havazással, a déli sza­kaszán helyenként esővel. Ez a felhősáv nagyon lassan kelet, északkelet felé moz­gott. Napközben Nyugat-Európát is be­borította egy széles és vastag felhőtaka­ró, amiből viszont túlnyomóan eső hul­lott. Ez az utóbbi felhőzet nagy sebes­séggel közeledett Közép-Európa felé. A két felhős terület között kisütött a nap. Magyarország nyugati felén, szintén fel­szakadozott a felhőzet, de a Tiszántúlon még a délutáni órákban is havazott. Or­szágszerte szeles, hideg idő volt. A haj­nali mínusz 4—plusz 1 fokról kora dél­utánra is csak mínusz 2—plusz 2 fokra 1981 1. 14. szerda 13 óra Ösztönző állami támogatás mezőgazdasági szakembereknek (Tudósítónktól.) A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter rendeletben szabályozta a tsz-ek és állami gazdaságok szakem­berellátásának támogatását. Olyan, egyetemet vagy főiskolát végzett szakemberek, akiknek legalább há­romévi szakmai gyakorlatuk van, vállalkozhatnak kedvezőtlen adott­ságú, illetve tartósan nem gazdaságo­san működő mezőgazdasági nagyüze­mek gazdasági-pénzügyi egyensúlyá­nak megszilárdítására. Gazdaságon­ként öt szakember után lehet fize­téskiegészítő támogatást adni akkor, ha valamennyien fontos munkakört töltenek be. Feltétele az öt évig folyósítható tá­mogatásnak az olyan üzemfejlesztési terv, melynek végrehajtásával a gaz­dasági, pénzügyi egyensúly megte­remthető. A szakemberek feladatait személyre szólóan kell meghatározni. A fizetéskiegészítő támogatás a szakember munkakörére megállapí­tott díjtétel felső határának az 50 százalékáig terjedhet. A mezőgazda- sági nagyüzem az általa folyósított munkadíjon felül a szakember ré­szére az eredménytől függő részese­dést és — bizonyos feltételekkel — prémiumot is adhat. Végül, ha a szakember több éves munkájával a vállalt feladatát eredményesen tel­jesíti, akkor 150 ezer forintig terjed­hető jutalomban részesíthető. A rendelet részletesen intézkedik a letelepedni kívánó szakember egyé­ni lakásépítésének, valamint az üze­mi lakásépítésnek a támogatásáról is. Lehetőség nyílik a tanulmányi szerződések alapján nyújtott támo­gatásra. Mindemellett az említett szakemberek egyéni elbírálás alapján soron kívül személygépkocsi-vásár­láshoz hitelt kaphatnak. Express: Huszonnégy országba 250 útvonalon Új kezdeményezések, kedvezmények Két évforduló jegyében szervezi munkáját az idén az Express Ifjú­sági és Diák Utazási Iroda — jelen­tették be a vállalat szerdai sajtótá­jékoztatóján, amelyet Horváth Sán­dor gazdasági igazgató tartott. Az egyik ilyen jelentős esemény a KISZ X. kongresszusa, s az ehhez kapcso­lódó különböző akcióprogramok, a másik pedig a vállalat negyed év­százados fennállása. Ebből az alkalomból ebben az év­ben speciális kedvezményeket nyújt a vállalat. A Szovjetunióba utazó minden 25. fiatal például térítés- mentesen vehet részt a társasutazá­son. A nyerteseket a csoportok sa­ját maguk között sorsolják ki. A szocialista országokba utazó külön­vonatok és testvérvárosi csoportok részvevőinek személyenként 500 fo­rintos árengedlményt adnak, és a mozgássérültek nemzetközi évében külföldi csereakciókat szerveznek. A belföldi turizmus segítésére, a fiatalok tanulmányi kirándulásai­nak és szabadidő-töltésének tartal­masabbá tételére újabb kezdemé­nyezések születtek. Á Vár a termé­szet nevű úttörőakció keretében a kiváló eredményt elérő őrsök közül 25-öt egyhetes belföldi jutalomüdü­lésben részesítenek. Az előszezonban az általános és középiskolák diák­jainak autóbuszkedvezményt ad­nak, s ugyancsak engedményeket kapnak a táborokban a szállásnál és az étkezésnél is. A tervek szerint az idén 700 ezer fiatalnak nyújtanak üdülési-kirán­dulási lehetőséget, ugyanakkor 24 országba körülbelül 250 útvonalon több mint százezer magyar fiatalt utaztatnak. Bővítették az olcsóbb, rövid idejű utakat a környező or­szágokba. Több száz főt utaztatnak saját sátorral tengerparti üdülésre Bulgáriába. Külföldről körülbelül 125 ezer fiatallal számolnak. A hazai turizmusban új progra­mokat szerveznek, ilyen például az egyhetes széllovas-, a karate-, a vitorlás-, a tenisz-, a sí-, az úszó­vagy a lovastanfolyam. Hasonló új­donság a Kondicionáló hét, amely­nek keretében, hét nap alatt telje­síthetik a részvevők az Aranyjelvé­nyetek akció követelményeit. Nép­szerűek a téli kajakozó túrák a Ba­konyiban, és szervezik a tíznapos tu­tajtúrákat a nyári Tiszán. K.I. * * A Clark Adám az Arpád-hidnál MTI FOTO — TÖTH GYULA FELVÉTELE A Magyar Hajó- és Darugyár a hatodik ötéves tervben mérsékelt ter­melésnövekedést, ugyanakkor dina­mikusabb dollárelszámolású export- növelést tervez. Erőművi kazánokból a tervidőszakban háromszorosára, konténerekből csaknem kétszeresére növekszik az értékesítés, de. jelentős exportot terveznek portáldarukból is. Húsz éven át a jól értékesíthető exporttermékek közé tartozott a 100 tonnás úszódaru, amelyből 1975-ig 122 darabot adtak el. Á régi úszó­darucsaládot azóta újjal váltották fel, s tavaly Brazíliába és Szíriába már ebből a típusból szállítottak. A közelmúltban fejezték be a képün­kön látható 120 tonnás úszódaru sze­relését, amelyet a Hídépítő Vállalat megrendelésére készítettek. A felsza­badulást követően átadott József At­tila és Ady Endre nevű 100 tonnás úszódaru után ez a harmadik igazán nagy teherbírású úszódaru, amely a hazai hídépítők munkáját segíti majd. A daru a vizrebocsátáskor a Clark Ádám nevet kapta. Emelési magassága 45 méter. Hamarosan az Árpád-hídhoz vontatják, ahol az át­építési munkák főszereplője lesz. 7 órakor: Vitray Tamás filmjeiből — Ö»szemköz» Székely Évával 8 órakor: Szabó Magda - Zsurzs Éva: Abigél I—II.

Next

/
Thumbnails
Contents