Numizmatikai Közlöny, 1944 (43. évfolyam)

TA R TA LO AI Tersztyánszky Jenő! A pénzverés európai bölcsője...................'. . 3 Kerényi András: Nagynyíresi barbár tetradrachmalelet ............... 9 K elényi B. Ottó: Budai oklevelek pénztörléneti adatai ............... 15 E sze Tamás: A nagybánya—munkácsi pénzverőház II. Rákóczi Fe­renc korában. 1706—1711. ........................................ 21 H uszár Lajosa A bécsi márka életbeléptetése a bányavárosi márka helyett (1727).........................................................'...................... A5 H . Fekete Péter: Nagyszalontai szükségpénzjegyek...................... 47 H uszár Lajos: Két kegyérem . .,........................................................ 48 Br. Szalay-Berzeviczy László: Egy magyar pénzgyüjtemény a múlt század elején .................. 50 P alóczi Edgár: Dombay Ferenc emlékezete (1758—1810)............... 51 A z Országos Magyar Történeti Múzeum Éremtára jelentősebb új szerzeményei 1943-ban .............................................................. 52 E remleletek................................................................................................. 54 Irodalom .................................................................................................... 58 Társulati élet . . ....................................................... 64 D eutscher Auszug ........................................................... 66 Extraits Frangais . .................................................................................. 69 A végén 7 képes tábla. A közleményekben foglalt állításokért és az éremleírások helyességéért azok szerzői fele- lősek. A Numizmatikai Közlöny közleményeinek úgy utánnyomása, mint fordítása, valamint a közölt képek utánnyomása, akár eredeti, akár változtatott nagyságban, tilos. Kéziratokat nem adunk vissza. MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Alakult 1901-ben a numizmatika tudományos művelésére és a hazai éremgyüjtés fejlesztésére. A társulat évkönyve a NUMIZMATIKA! KÖZLÖNY Szerkeszti Dr. HUSZÁR LAJOS, az Orsz. Magy. Történeti Múzeum őre. (Budapest, VIII., Múzeum-körűt 14—16.) A társulat tagjai tagságidíjuk fejében kapják a Közlönyt. A tagok kötelezettsége legalább 3 évre terjed. A fővárosban lakó tagok legalább 10 pengő, vidéken és külföldön lakó tagok legalább 6 pengő tagsági díjat fizetnek- Az alapító tagok legalább 100 pengőt fizetnek egyszersmindenkorra. A társulat egyelőre nem vesz fel alapítótagokat. A Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, úgyszintén tudományos ügyekben, továbbá leletek, gyűjtemények és numizmatikai irodalmi termékek dolgában való értesítések és kéré­sek közvetlenül a szerkesztőhöz küldendők. Társulati ügyekben és új tagok felvételét illetőleg, úgyszintén reklamációk dolgában is a társulati elnök, Zimmermann Lajos dr. intézkedik. Címe: Budapest, IV., Váci-utca 78—80. szám. Telefonja: 380—140. Hivatalos órát tart a társulati helyiségben (VIII., Csepreghy-utca 4. sz., II. emelet 15-) csütörtökön este 6 és 8 óra között. A társulati könyvtár és gyűjtemény a társulat helyiségében Karny Rezső dr. főkönyvtáros, továbbá Huszár Lajos dr. és Antóny Béla könyvi áros Dk, valamint Szzntgáli Károly főtitkár és a tár­sulati gyűjtemény őre hivatalos órái alatt — csütörtök este 6 és 8 óra között — áll a tagok rendel­kezésére.

Next

/
Thumbnails
Contents