Orosházi Friss Hírek, 1933. szeptember (10. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

1 eK- M. kir. Kötpéld. Ügyésaség Szeged Ára S fillér. OROSHAÍZf Péntek, 1933. szeptember 1 X. évfolyam 198. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Politikai Napilap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Roosevelt az ipari fejedelmek ellen Egész Amerika Roosevelt és Ford párbaját figyeli Fabinyi miniszter kétheti szabadságra ment Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi mi­niszter két heti szabadságra ment. A miniszter szabadságának ideje alatt Ausz­triában és Svájcban az elektrifikálás kér­dését is tanulmányozni fogja. Távollété­ben Imrédy Béla pénzügyminiszter ve­zeti a kereskedelmi minisztérium ügyeit. Párisban esnek az arany- valuták Annak a washingtoni hírnek a hatása alatt, hogy az amerikai kormány az aranyalaphoz ragaszkodó európai álla­mok pénzeinek bizonytalan jövőt jósol, a párisi valutapiacon a hollandforint, a svájci frank, a svéd korona és i a norvég korona árfolyama jelentékenyen hanyatlott. Német zsidók bojkaltál- ják a lipcsei vásárt A »Franciaországban élő német zsidók védelmi bizottsága« nagyszabású propa­ganda akciót kezdett a lipcsei vásár boj­kottálására. A bizottság körülbelül öt­venezer francia üzletemberhez levelet in­tézett azzal a felszólítással, hogy ne utaz­zék a lipcsei vásárra és ne támogasson vásárlásaival egy olyan rezsimet, amely fogházba küldi azokat, akik meggyőző­désük és vallásuk mellett kitartanak. Németország nem lér le az aranyalapról A berlini lapok közük azt a beszél­getést, amelyet Schacht dr., a német bi­rodalmi bank elnöke az egyik amszter­dami lap munkatársával folytatott. Arra a kérdésre, hogy a harmadik biroda- Jom antiszemitizmusa nem jelent-e ne­hézséget a pénzügyi politikának, Schacht dr. igy válaszolt: Egyelőre nem keresünk nemzetközi kapcsolatokat. Az előző években túlsókat tettünk ebben az irányban. Németország semmiféle te­kintetben sem gondol az eddigiekhez hasonló nemzetközi pénzügyi segítségek­re. A valutakédésben kijelentette Schacht, hogy Németország nincs abban a hely­zetben, hogy az aranyparitást feladja. Az amerikai közvélemény érdeklődé­sének előterében a Roosevelt—Ford pár­baj áll. Tegnap este washingtoni kor­mánykörökben az az értesülés terjedt el, hogy Johnson tábornok már létra is hozta a megegyezést Roosevelt és Ford között és hogy az autókirály bizonyos felté­telek mellett aláveti magát az elnök intézkedéseinek. Tegnap kétizben is házkutatást tartot­tak Dublinben az ír kékingesek főhadi­szállásán. Állítólag' fegyverek után ku­tattak, de a detektívek feltörték O’Duffy tábornok Íróasztalát is és onnan nagy- mennyiségű iratot magukkal vittek. Ugyancsak házkutatást tartott a rend­őrség az ir köztársasági hadsereg he­lyiségeiben is. Emiatt az ir köztársasági II magángazdaságokra A belügyminisztérium és a kereskede­lemügyi minisztérium már hónapok óta dolgozik, hogy a fővárosi és az állami üzemeknél végrehajtsák a törvény által elrendelt intézkedéseket. A kormány az üzemek összevonását, megszüntetését ab­ból a szempontból kívánja keresztül­vinni, hogy egyrészt az iparosságnak, a kereskedőknek indokolatlanul konkuren­ciát csináló hatósági és állami üzemek működését beszüntesse, másrészt pedig a közületek háztartására veszteséggel járó üzemek megszüntetésével, a költségvetési terheket könnyítse és ezzel együtt az adófizető polgárok terhein is könnyí­tés történjék. A kérdésben nagy munkálatokat vég­zett Keresztes-Fischer Ferenc belügymi­niszter, aki már elkészítette a törvényha­tóságokra és Budapest székesfővárosra vonatkozó intézkedéseket. Ezzel szemben bankkörökben ügy tud­ják, hogy Roosevelt semmilyen feltételt sem hajlandó teljesíteni Ford kedvéért és hogy nem óhajt kivételt statuálni, mert az veszélyeztetné azt a nép­szerűséget, amelyet számára éppen az a tény bizto­sit, hogy ő az első elnök, aki meg meri rendszabályozni az ipari fejedelmeket. — O — hadsereg vezetősége éleshangu nyilat­kozatot adott ki; ebben hevesen támad­ja De Valera kormányát és bejelenti, hogy csatlakozik az ellenzéki pártokhoz- A nyilatkozat nagy feltűnést keltett, mert eddig mindenki azt hitte, ttögy az ir köztársasági hadsereg szilárdan áll De Vakra és kormánya mögött. ez az intézkedés nagyjelentőségű A kormány rendeletet fog kiadni és rendeleti utón fogja megszüntetni, vagy összevonatni úgy a fővárosban, ( mint a vidéken Igen sok üzemet, műhelyt. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz­ter a fontos kérdésekben a következő­ket mondotta: — Bizonyos lehetőségek vannak, hogy az autonómiák üzemei közül többet meg­szüntessünk, többnek a működését pedig korlátozzuk. Az ezekre vonatkozó in­tézkedések 1 az iparra és a magángazdaságra nézve nagy jelentőségűek lesznek. Konkréten felsorolja a rendelet a tör­vényhatóságoknál azokat az üzeme­ket, amelyeket az egész országban vagy megszüntetni, vagy korlátozni, vagy összevonni kell. — Részletekben képviselőházi jelenté­sem benyújtása előtt természetesen nem nyilatkozhatom, de gondoskodtam arról is, hogy kiadandó rendeletem mielőbb végrehajtassák, bár természetesen ott, ahol megfelelő átmeneti idő szükséges a végrehajtáshoz, ezt biztosítani fogjuk. Általában az üzemekre és műhelyekre vo­natkozó intézkedések még a parlament összeülése előtt megtörténnek. Ami az üzemekben foglalkoztatott munkások ügyét illeti, úgy hiszem, ezt is sikerül áthidalni, úgy, hogy az üzemek beszüntetésével munkanélkülivé váló munkásokat más üzemeknél helyezzük el. „Halérrendezés" Dél- Szerbiéban Valjevo közelében a községi határ rendezésével kapcsolatban súlyos ösz- szeütközésre került a sor a falubeliek és a csendőrök között. Mintegy százötven ember revolverrel és fejszékkel felfegy­verezve, megtámadta a határrendező bi­zottságot, amely az izgatott hangulatra való tekintettel harminc főnyi csendőr kíséretében vonult ki. A falusiak ennek ellenére megtámadták a bizottságot és a csendőröket. Rövid harc után a csend­őrök kerekedtek felül, ekkorára azonban már egy halott és 8 sebesült hevert a porondon. IMAMMIWMMIWWMiMfWMM Visszaélések a pozsonyi Országos Hivatalban Pozsonyban nagyszabású panamát lep­leztek le, amelynek két főszereplőjét, az országos hivatal egyik referensét, vala­mint a Kodl-cég egyik mérnökét le is tartóztatták. A rendőrség a közhivatal­nok nevét még nem közölte a nyilvános­sággal, a hivatalos jelentés azonban el­mondja, hogy mindkettőjük letartóztatása annak a házkutatásnak alapján történt, amelyet a referens lakásán tartottak. A panama az utépitések körül történt, a- mennyiben a referens törvényellenes mó­don juttatott kedvezményeket a Kodl- cégnek. A visszaélés az államot több millió koronával károsította meg. A rendőrség véleménye szerint azonban a panama még nincs egészen felderítve. Azt hiszik, hogy a referens az országos hi­vatal több más tagját is megvesztegette. A nyomozást ebben az irányban is ki­terjesztették. flz ir köztársasági hadsereg is de Valera kormánya ellen fordult —«o»— Miniszteri rendelet a közüzemek megszüntetéséről és korlátozásárél Vámörlölc. í Soronkivtil azonnal fl mm Hí ILr 80 kiíogramnál nehezebb búzából cserei un m fehér kenuér lisztéi és kevesebb korpái adunk VfbúszÓLÍ azonnali készpénz fizetésre és későbbi ármegállapításra Beszállításhoz zsákokat díjmentesen adunk eldnuösekben Tóth-mim vásárolunk.

Next

/
Thumbnails
Contents