Orosházi Friss Hírek, 1934. március (11. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

1934, március hó 1 Orosházi Friss Hírek 3 n Nemzeti Egység nagy­gyűlése Nagyszénáson Közel ezerfőnyi közönség előtt tartot­ta nagygyűlését a Nemzeti Egység Párt­jának nagyszénási községi szervezete. A gyűlést a magyar Hiszekegy elmondása után Lévay Antal községi elnök nyitotta meg, akinek felkérésére gyergyószent- miklósi Köllő Gábor a vármegye köz­ponti titkár mondotta el ünnepi beszédét. A közönség lelkesedéssel hallgatta a nagyhatású beszédet és Gömbös Gyulát — a vezért — éltették. Csizmadia András országgyűlési képviselő és Hézer Béla bankigazgató mondottak nagy tetszéssel fogadott beszédet, kiterjedtek a nemzeti, állami, gazdasági élet minden kérdésé­re. A gyűlés végeztével dr. Lányi Már­ton országgyűlési képviselőt éltette a közönség, aki a község érdekében na­gyon sokat fáradozik. ínségesek sertéseinek szimuRánozása Ismeretes, hogy a múlt esztendőben a község kérelmére a vármegye alispánja az Ínségesek sertéseinek szimultánoltásá­ra ingyen szérumot bocsátott rendelke­zésre. A szimultánozás igen jelentős ered­ménnyel járt s éppen ezért Lázár Lajos jegyző újból összeiratja az Ínségesek sertéseit és Balázs Zsigmond dr. köz­ségi ügyvezető állatorvos előterjesztésé- sére a község elöljárósága kérni fogja az alispánt, hogy ingyen szérum ren­delkezésre bocsátásával Újból tegye le­hetővé, hogy az Ínségesek sertései meg­kaphassák a pestis elleni védőoltást. „Q tisztaság legyében“ Vasárnap délután az orosházi polgári iskola rajztermében szülői értekezlet volt, melyen olyan megszívlelendő, nívós elő­adásokat hallgattak meg a tanulók szü­lei, melyek nagyban hozzájárultak a cél­szerű, észszerű gyermekneveléshez. Ö- römmel regisztráljuk, hogy a polgári is­kola tanári kara nagy hozzáértéssel az ifjúság nevelésének azzal a nagyhordere­jű kérdésével is behatóan foglalkozik, mely a tisztaságra, a test higiéniájára vonatkozik és amelyre, sajnos, különösen vidéken olyan keveset adnak. A helyes testnevelés nemcsak a tornában és kü­lönféle sportokban merült ki, mert an­nak egyik életbevágóan fontos része a testi tisztaság általánosítása. Igen helye­sen cselekszik a tanári kar, mikor a test­kultúrát ilyen szempontból is felkarolja. Balázs Béla igazgató a megjelent szülő­ket üdvözölve örömmel állapította meg a szülőknek azt a nagy érdeklődését, mellyel a tanári kar munkáját segítik elő gyermekeik helyesebb nevelésében. Fáber József tanár tartotta meg ezután előadását a fognak ápolásáról, meggyő­ző érvekkel bizonyítva, hogy ha már a zsenge gyermekkorban rászoktatjuk gyermekeinket a rendszeres fogápolásra, igen sok veszélyes betegségnek vehetjük elejét. Érdekes fejtegetéseit a modern or­vosi tudomány megfigyelésével támasz­totta alá, rámutatva a fogak elhanya­golásának majdnem pótolhatatlan hát­rányaira. A nagy tetszéssel fogadott elő­adás Után Platschek Lajos tanár a Bu­dapest-Visegrád-Esztergomban rendezen­dő ifjúsági kiránduláshoz kérte a szülők megértő támogatását. Ezután Balázs i- gazgató kiemelte, hogy a tisztaság kul­túrájában az orosházi polgári iskola ve­zet, mert a helybeli Diana fürdő veze­tőségével sikerült megoldani a tanulók rendszeres fürdőzését tanári felügyelet mellett. Meggyőző szavakkal ecsetelte a testi tisztálkodás nagy, egészségügyi fon­tosságát. Az előadások után a tanári kar bizalmas eszmecserét folytatott a meg­jelent szülőkkel. HÍREK — Az orosházi baromfikiállitás. Mint már megemlékeztünk róla, Orosházán a Polgári Kör nagytermében pénteken, szombaton és vasárnap nagyszabású kiál­lítást rendez az Országos Baromfite­nyésztők Egyesülete. A kiállítás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg és nagy számban történnek a benevezések. Be­lépődíj 50 fillér. A kiállítást pénteken délután 3 órakor nyitják meg. — Kutyák kötelező beoltása. Igen fon­tos állategészségügyi okokból a minisz­ter elrendelte az állatőrzésre használt kutyák kötelező beoltását. A község te­rületéről összesen 18 kutyát jelentettek be kötelező oltásra. A kutyákat veszett­ség ellen fogják beoltani, az oltás nap­ját az érdekeltekkel az elöljáróság kö­zölni fogja. — A kertgazdasági fa'skola ügye. Teg­napi lapunkban a faiskolai zárlatról szó­ló cikkünkre bennjárt szerkesztőségünk­ben Kámenszky József tanár, a m. kir. kertgazdasági tanszék orosházi vezetője s kijelentette, hogy a zárlatra vonatkozó­lag hivatalos értesítést még sem ő, sem a község elöljárósága nem kapott. — A református egyházi adókivetés elkészült és 15 napra közszemlére van kitéve a ref. lelkészi hivatalban, hol azt délelőtt 8—10 órakor bárki megtekint­heti. Ha az adófizető egyháztag a ki­vetést sérelmesnek tartja, ellene a pres­bitériumhoz felebbezhet. A felebbezést a lelkészi hivatalban kell beadni. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szolgálatot. — Köszönetnyilvánilás. Az ipartestület ruházati szakosztálya az elmúlt évben elhalt szaktársaik emlékére koszorumeg- váltás címén öt pengőt adott az elaggott­iparosok segélyalapjára, melyért ezúton is köszönetét mond az Ipartestület elöl­járósága. — Ismeretterjesztő előadás az ipartes­tületben március hó 2-án este 8 órakor kezdődik. Előadást tart: Balassa János állami tjanitó: »Imádott Felvidék meg­halok Utánad» (novella) és Platschek Lajos tanár »Hogyan gondolkozzunk« címmel. Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel meghív az Orosházi Ipartestü­let és az Orosházi Iparosifjak Önkép­ző Egylete. — Az e heti bibliaőrát pénteken este 6 órakor az átalakulás alatt álló Nőegyleti ház helyett az egyházi tanácsteremben tartjuk meg. 1 — Orosháza gyümölcsfái. Ismeretes, hogy felsőbb rendeletre a község elöljá­rósága összeiratta Orosháza gyümölcsfái számát. Lázár Lajos jegyző irodája az összeírást elvégezte s eszerint az oros­házi határban összesen 48.300 gyümölcs­fa van, éspedig 6931 alma, 4073 körte, 4167 cseresznye, 9318 meggy, 3027 dió, 4161 kajszibarack, 12.289 besztercei és 4037 más fajta szilva. — Az orosházi evang. Nőegylet már­cius hó 4-én, vasárnap, délután 5 óra­kor a Nőegylet székházában böjti ün­nepélyt tart. Az ünnepély programja: 1. Szólóének: Sülé Irma ev. leánycserkész. 2. Szavalnak; Tarr Mária és Csepregi Béla KIÉ tag, 3. Beszédet mond: Ho- rémusz Pál lelkész. Kérjük híveinket, hogy ezen vallásos ünnepen mennél szá­mosabban megjelenni szíveskedjenek. Önkéntes adományokat szívesen fogad a házalap javára a Rendezőség. — Anyakönyvi hírek. Születések: Kolompár István szobafestősegéd fia Ist­ván, Rácz Irma fia János, Kórógyi Jó­zsef fm. leánya Irén. Kihirdetés­re jelentkezett: Gombkötő János fm. npsz. Gondos Rózával, Zsurka Flóra fm. npsz. Miszlai Rózával. Halálo­zás: Verasztó Lajos fm. 79 éves, gyo- morrák; Kátai Sándor gőzmalmi raktár- nok 50 éves, koponyaüri vérzés okozta agynyomás.- LEGÚJABB DIVATU LAKODAL­MI MEGHÍVÓK A LEGOLCSÓBB ÁR­BAN DEMARTSIK KÖNYVNYOMDÁJÁ­BAN RENDELHETŐK. „Jön a tavasz“ Szeplők, hámlások ellen használjon DR. JOLLY-CRÉMET Egy tégely ára 1 pengő. Azonkívül Gref, Éden, — Kovács, — Nivea, — Elida stb. arckrémek fővárosi árakon kaphatók BÉRTŐK drogériában Mozi mellett. Csirke-piac. — Számos női bajnál a természetes »Ferenc József« keserüviz használata végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. 23 — Nagy forgalom volt a sertéspiacon­A tegnapi sertéspiacon szokatlanul nagy forgalom bonyolódott le. A vételkedv már a kora reggeli órákbaii kialakult és késő délutánig munkát adott a járlatirók- nak. Az árak valamit estek, azonban még mindig igen magasan keltek a ser­tések. Az előjelekből ítélve a mai állat­vásár is igen nagyforgalmunak Ígérkezik. Részletes kimutatást a vásári napok for­galmáról szombati számunkban közlünk. — Az Ev. Leány egylet f. hó 4-én, va­sárnap délután fél 3 órakor a Nőegyleti házban gyűlést tart, melyre a tagokat szeretettel meghívja az Elnökség. — Unitárius istentiszteletet tartunk va­sárnap, március 4-én délelőtt fél 12 óra­kor az áll. elemi iskola szokott helyisé- géb,en. Tóth Lajos gondnok. — Jelentkezzék az államrendőrség 2 számú irodáján Bacsa János Kígyó utca 4 sz. alatti lakos. Budapestre állandóan utazom, minden nemű megbízatások elintézését vállalom HEGEDŰS Tanya 199. Zeitler villa mellet. — Brandt Vilmos gyásza. Nagy rész­vét mellett temették el Mezőhegyesen Brandt Vilmos országgyűlési képviselő­nek, volt békésmegyei főispán, a Nem­zeti Egység Pártja háznagyának édes­atyját, Brandt Viktor földbirtokost. A 76 éves korában elhunyt öreg ur hires vadász volt, akinek trófeákkal díszített erdélyi vadászkastélyát számtalan esetben fejedelmi vendégek is felkeresték. A te­metésen nagyszámú rokonságon kívül a Nemzeti Egység Pártjának kiküldöttei és számos más közéleti férfi jelent meg, Brandt Vilmos ezúton is köszöni mély gyászában nyilvánított részvételüket. Vicinálison. — Nálunk a legbiztonságosabb a vas­úti közlekedés, összeütközés kizárva. — Hogyan lehetséges az? — Úgy, hogy mindössze egy vona­tunk van. —au» iminwn imm hm mii—wminwiw rv. — Akiknek a szívműködése rendet­len, erőlködés nélkül úgy érhetnek el könnyű székelést, ha naponta reg­gel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes »Ferenc József« keserüvizet. Szivszakorvosok megál- lapitották, hogy a Ferenc József viz szivelzsirosodásnál és billentyühi- báknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. 14 — Sajtórágalmazási per a szentesi OTI-nál történt fegyelmi vizsgálattal kap­csolatban. Szathmáry István és Gönczy Ernő a Szentesi Hírlap szerkesztői fel­hatalmazásra üldözendő rágalmazás vét­ségével vádolva kerültek a szegedi tör­vényszék Gömöry tanácsa elé. A szentesi OTI-nál ugyanis fegyelmi eljárás indult Székely Alfréd dr. ellenőrző orvos és Kelemen Jakab számvizsgáló ellenőr el­len s erről a szentesi lapok részleetsen beszámoltak. Az eljárás későbbi folya­mán Székely Alfréd dr. védője becsatolt egy Szathmáry István és Gönczy Ernő által aláirt nyilatkozatot, amelyben ki­jelentik, hogy a cikkek sugalmazó ja Fischer Sándor a szentesi OTI vezetője volt. Fischer élénken tiltakozott ez ellen a beállítás ellen és ezért rágalmazás mij- att feljelentést is tett a két szerkesztő ellen. A törvényszék a vádlottak kérel­mére bizonyítást rendelt el az ügyben és a tárgyalást elnapolta. Megszervezett akció lebonyolításához néhány ur fix és jutalékra felvé­tetik. Reggel 9—10-ig Előd * utca 5. Heksch urnái. — Könyvkötéseket erős és tartós ki­állításban jutányos áron készit a De- martsik könyvkötészet. — Kiket vesznek fel a legtöbb adót fizetők névsorába. Budapestről jelentik: A belügyminiszter rendeletet adott ki a törvényhatósági bizottságok ujjáalaki- tasárol. A rendelet szerint a törvényható­sági legtöbb adót fizetők névjegyzéké­nek alapjául szolgáló kimutatások össze­állításánál a következő adókét kell számításba venni: a törvényhatóság te­rületén kivetett földadót, házadót, az ezek -után kivetett községi pótadót, a vármegye területén fekvő községek, illet­ve a törvényhatósági jogú város javára eső általános kereseti adót, a törvényha­tóság területén kifizetésre kerülő illet­mények után fizetett alkalmazottak kere­seti adóját és a vármegyében ezeken fe­lül a vármegyei pótadót is. A kimutatá­sokat a választás évében előirt adók alapján kell összeállítani és azokba csak azokat a legtöbb adófizető férfiakat kell felvenni, akik a választás évében har­mincadik életévüket betöltik és ezek kö­zül is csak azokat, akiknek figyelembe jövő adója együttes összegben az igazoló választmány által megállapított legala­csonyabb összeget eléri, vagy meghalad­ja. A kiigazított névjegyzékeket junius 1—15-ig közszemlére kell kitenni. Ha nem volt alkalma az ősszel gyümölcsfáit elültetni, akkor most siessen kora tavasszal, hogy e2t a kevés nedvességet ki tudja hasz­nálni a fa. Gyümölcsfa szükségletét minden betegségmentesen beszerezheti bármily mennyiségben és minőségben ifi. Gregus Máté vásárhely-kulasi faiskolájában. Árjegyzéket ingyen küld! Ugyanott fehér parlagi tenyészto- jások beszerezhetők. Értesítem a mélyen tisztelt vásárló közönséget, hogy ui Órás és ékszerész üzletet nyitottam Orosházán, Kossuth téren a Pilis-házban. Raktáron tartok mindenféle zseb, fali és ébresztő órákat, ékszerek és szemüvegek állandó nagy raktára. Aranyat és ezüs­töt a legmagasabb napi áronv eszek. Minden a szakmába vágó javítást szakszerűen jótállás mellett vállalok. Olcsó árak! Kérem anagyérdemü közön­ség szives párt ogás|ti‘sztelettel Breuer Sándor írás ÉS ÉkSZerÉZS,

Next

/
Thumbnails
Contents