Orosházi Friss Hírek, 1934. július (11. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

Tek M kir. Ügyészség iütpéld. Szeged. Ára IQ fillér. OROSHÄ2I Vasárnap, 1934. julius 1 XI. évfolyam 146. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. Bzám. Politikai Napilai» Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Fényes ünnepségele Keretében installáltál^ tegnap uf főispánját, ár. fái Fáy Istvánt „Életem boldog napjai Kosé axobai fogom sorolni, amelyeken a szegény embertársaimon segítettem** Hevenyészett adó reform Az alábbiakban kifejtett egyéni adóre­formtervezet nem számit arra a dicső­ségre, hogy megvalósuljon legalább is a közel jövőben, de talán mint szerény vidéki adóemelkedés, sokaknak helyes­lésével fog találkozni, akik keservesen nyögik a már alig felsorolható adóne­mek terhét. Hivatásos és nem hivatásos adószakértők mosolyogni fognak e fan­tasztikus adótervezeten, de legalább ez­zel is enyhítjük a mai adózás zordságát. Tervezetünk azon sarkallik, hogy min­den, a társadalom közösségére káros vagy haszontalan emberi tulajdonságot és szenvedélyt meg kell adóztatni, mert ezáltal a kincstár olyan bőséges jövede­lemhez jutna, hogy a forgalmiadótól vissza minden más adót el lehetne en­gedni. A kivitel nem lehetetlen, hiszen el­végre is ezen az elgondoláson alapult a dohányjövedéki és szeszfogyasztási a- dók bevezetése is. Az állam bizonyosan jót akart tenni polgáraival és hogy le­szoktassa a nikotin és alkohol káros él­vezetétől, olyan adót nyomott e két szenvedély kielégítőire, hogy attól az antinikotinizmus és antialkoholizmus dia­dalát lehetett volna várni. És mi történt? Még fokozottabb mértékben füstölög és kvaterkázik a világ, az államkincstárok pedig horribilis pénzeket vesznek be a dohány és szeszadókból, illetve mono­póliumból. Ezt a módszert tehát egyszerűn tovább kell fejleszteni s az emberi gyengesé­gek, hibák, szenvedélyek többi kategóri­áit is adó aM kell vonni. Meg kellene adóztatni a tétlenséget (nem a munka- nélküliséget, sőt ennek megszüntetésé­re kellene fordítani az ebből befolyó adót), a rossz modort, a fenhéjázást, a kíméletlen törtetést, a kapzsiságot, irigy­séget, a pletykát, rágalmat, a zsugorisá­got, a veszekedést, verekedést, károm­kodást, a trágárságot, a rosszhiszemű­séget, az oktalan perlekedést, a szegé­nyek kizsákmányolását, minden vissza­élést, panamát, pártvillongást, a hata­lomra való törtetést, a hazugságot, a piperkőcködést, a képmutatást, nagyké­pűsködést és így tovább egészen a rossz­indulatú butaságig. Nem kell attól tartani, hogy az em­berek a kényszerű adózástól való irtó­zásukban egyszerre jók, szelidek, be­csületesek, igazmondók és jószándékuak lesznek! Példa rá a nikotin és alkohol szenvedély. És ha mégis bekövetkeznék a nem várt eredmény és megjavulnának az emberek, az meg kész főnyeremény volna az államháztartásra. Nem volna szükség csendőrségre, rendőrségre, bíró­ságra és sok-sok hivatalra, melyek mind tökéletlenkedő, hibás emberek ügyeit toldozzák, reparálják. Az adókivetés és behajtás módozatait tessék csak a mostani adóhatóságokra bízni. Olyan zseniálisan meg tudják majd oldani, hogy attól koldul minden káros Az Orosházi Friss Hírek kiküldött tu­dósítója jelenti : Fényes külsőségek kö­zött zajlott le tegnap Gyulán a várme­gyeházán dr. Fáy István Békésvármegye uj főispánjának beiktatása. Az installá­ciós ünnepségen megjelentek Fabinyi Ti­hamér kereskedelemügyi miniszter, Dor- ner Aurél miniszteri tanácsos kíséretében, dr. Sztranyavszky Sándor a Nemzeti Egység országos elnöke, Marton Béla a párt országos főtitkára, Búd János ny. miniszter és számos közéleti előkelőség. Gömörvármegye, ahol a főispán helyet­tes alispán volt, ötventagu küldöttség­gel képviseltette magát. Megjelentek a szomszédos vármegyék főispánjai. Oros­házáról Csizmadia András orsz. képvi­selő, gazdasági főtanácsos, dr. Berthóty Károly kormányfőtanácsos, Kovács An­dor esperes, kormányfőtanácsos Kovássy Albert dr. a Nemzeti Egység orosházi elnöke, a hatóságok és egyletek képvi­seletei vettek részt. Délelőtt istentiszteletekkel kezdődött meg az ünnepség, melyeken hatalmas számú közönség vett részt. A közgyű­lés előtt a Kisgyülés tartott formális rö­vid ülést, amelyen Fáy István dr. főis­pánt üdvözölték. 10 órakor kezdődött meg a közgyű­lés a vármegyeházán, melyet Márky Bar­na dr. alispán nyitott meg, üdvözölte a megjelent előkelőségeket. Pánczél József főjegyző felolvasta Kőrossy György volt főispán felmentéséről szóló leiratot, a volt főispán búcsúlevelét és a Kisgyü­lés határozatát, amelyben meleg elisme­rését fejezi ki a távozó főispánnak. A volt főspánt a Törvényhatóság részéről dr. Szeberényi L. Zsigmond felsőházi tag és Mitlasovszky János dr. búcsúztatták el meleg szavakkal, kiemelve Kőrossy György érdemeit. Ezután a vármegye fő­jegyzője, Pánczél József dr. az uj főis­pán kinevezéséről szóló ókiratot és a közgyűlésnek az uj főispánt bizalommal fogadó határozatát olvasta fel, majd kül­döttség ment dr. Fáy István főispánért, akit a közgyűlés óriási ovációval foga­dott. tulajdonsággal és szenvedéllyel rendel­kelő polgártárs. Bőség, jólét szakadna egyszeriben ar­ra az országra, ahol ezt a lemodernebb adóztatást bevezetnék. Megszűnnék a munkanélküliség, ipar, kereskedelem fel­lendülne, az adópénztárak nem győznék telegyömöszölni pénzzel a Wertheim- szekrényeket, mert mindnyájan, kivétel nélkül, szakadatlanul fizetnők az adót Egyik ilyen, mások amolyan alapon. És a világ legnépszerűbb pénzügyminisz­tere lenne, aki nyélbe ütné ezt az adó­reformot. (F.) Dr. Márky Barna alispán üdvözölte az uj főispánt, beszédében arra kérte a főis­pánt, hogy uj állásában tegyen meg ez­ért a népért mindent, mert a vármegye lakossága nem szokott hálátlan lenni a- zok iránt, akik érte harcolnak. Felhívta, tegye le az esküjét. Dr. Fáy István Békésvármegye uj főispánja letette a hivatali esküt, majd a vármegye főszolgabirái, ősi szokás szerint — az uj főispánt a főispáni székben felemelték s a közgyűlés közönsége lelkesen éljen- zett, majd az ováció lecsillapultával Pánczél József dr. üdvözölte a főispánt, kiemelve azokat a fontos dolgokat, ame­lyek Békésvármegyét külön jellemzik. Békésvármegye nem az a nehéz megye, amivel mindenkit meg szoktak rémíteni, 'ezzel a néppel bánni kell tudni, mert ez a vármegye a szabadság és függetlenség küzdelmeiben acélosodott meg. Ezután az uj főispán mondotta el ál­talános figyelem között installációs be­szédét, amit számtalan esetben szakított meg a lelkesedés és elismerés tapsa. A főispán első szava a hála szava az ország Kormányzója iránt, aki őt állí­totta erre az állásra, amelynek betölté­sénél csak a köz szempontjait kívánja szem előtt tartani. Hive Gömbös miniszterelnök politiká­jának, amely kifelé egységet mutat, be­felé erőt értékesít és a nemzettel szem­ben észlelt igazságtalanságok megszün­tetését kívánja. Kijelenti, hogy szívesen segít mindenkit, aki a magyar sorskö­zönség munkása akar lenni, de a leg­nagyobb eréllyel töri le minden törek­vést, amely magyar és magyar közé éket akar verni. Sem pártpolitikai, sem felekezeti villongást eltűrni nem haj­landó. Én — mondotta — hithü katolikus vagyok, szeretem a vallásomat, ragasz­kodom ahoz, de ugyanakkor becsület­ben és tiszteletben tartom mindenki val­lásos meggyőződését, mert a magyar nemzet nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy polgárai között felekezeti különbségek miatt osztályozás történhessen. A tisztviselőkérdéssel foglalkozott ez­után. A kinevezéseknél mindenkiben csak az értéket, a rátermettséget és nem a származást nézi. Szeretek — úgymond — a problémák­kal szembenézni, ezért elsősorban a ho­rog- és nyilaskereszttel akarok foglal­kozni. Sem erre, sem arra szükség nincs, mert a kormány a szociális haladás ut­ján áll, él és dolgozik és tőle komolyan kell és lehet várni, hogy megoldja a­zokat a kérdéseket, amelyek a ma még nehezebb helyzetben élő rétegek meg­élhetésének biztosítására alkalmasak. Életem legszebb napja lesz — foly­tatja a főispán —, ha a vármegye érde­keiért dolgozva eredményt tudok el­érni. A gazdasági kérdésekkel foglalkozva kijelenti, vigyázni fog arra, hogy a föld a ma­gyar gazda kezéből ki ne csúszhas­son. Élénk figyelemmel fogja kisérni a kisipart, a kereskedelmet és a munkás­kérdést. »Életem boldog napjai közé azokat fogom sorolni, melyeken a szegény embertársaimon segítettem.« Ajtaja nyitva áll mindenki előtt, sőt elvárja, hogy a jogos panaszok­kal őt keressék meg. — A közigazgatás helyes útja az okos egyéni kiválasztás. Gyakorlati érzékkel biró, puritán, becsületes férfiakra van szükség. Kéri, hogy a vármegye érdekében ki­fejtendő munkásságában szeretettel, oda­adással támogassák. A főispán beszédét lelkes ovációval, nagy tapssal fogadta a közgyűlés. A Nemzeti Egység pártja részéről dr. Gally Károly csabai ügyvéd, Csizmadia András orsz. képviselő köszöntötte a fő­ispánt. Csizmadia András üdvözlő beszédében biztosította a főispánt, hogy mindig szá­míthat a gazdatársadalom támogatására, ha programjába vett Ígéreteket beváltja. Kéri a főispánt, hogy ezzel a várme­gyével, mint földműves vármegyével szá­moljon f és érezze maga mögött a gazdatársada­lom jóindulatú odaadását és támogatá­sát. Ti!dy Zoltán üdvözlő beszéde után a főispán bezárta a közgyűlést. Délben a Komló szállodában társas­ebéd volt, melyen a főispán a kormány­zóra mondott felköszöntőt. Dr. Kovássy Albert a Nemzeti Egység orosházi el­nöke mondott nagyhatású beszédet, a- melyben a törvényhatóság nevében kö­szöntötte a főispánt. Az angol és magyar nemzet tradíció- tiszteletét hangsúlyozta, majd ismertette a főispáni méltóság eredetét. Beszéde to­vábbi folyamán utalt a rendre és bé­kére, amely a sok sebből vérző csonka országban ma is uralkodik, mig az egész nagy világban túlfűtött, izgatott a lég­kör és a kormány a revízió homloktérbe

Next

/
Thumbnails
Contents