Orosházi Friss Hírek, 1934. szeptember (11. évfolyam, 197-221. szám)

1934-09-01 / 197. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. Ára 8 fillér. aDOSU ifv* Szombat, 1934. szeptember 1 XI. évfolyam 197. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. ÍV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min- Laptulajdonos: désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld detmap korín reggel. Telefon 113. (zám. Demartsik FerenCZ értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. CefufttUc a Kudarcba fűlt francia léglgyakorlatokaí Rettenetes a vesztív, amely Franciaországot ienyogoli Megszakad a diplomáciai viszony Szovjet ás Japán közűit? A Neues Wiener Journal moszkvai je­lentése szerint a Politbureanu tegnap foglalkozott a tokiói orosz nagykövet visszahívásának kérdésével. Egyúttal u- jabb jegyzéket intéztek a japán kor­mányhoz a mandzsuriai események ü- gyében. Amennyiben a tokiói kormány erre a jegyzékre nem ad kielégítő vá­laszt, úgy biztosra vehető az orosz-japán diplomáciai viszony megszakítása. Schacht beszédének hatása Bngllában Schacnt dr. tegnapi beszéde, amely­ben több évre szóló teljes moratóriumot követelt Németország számára, a mora- rium lejárata után pedig a német tar­tozások jelentékenyebb elengedését kí­vánta a külföldi hitelezőktől, óriási fel­tűnést keltett Angliában s valamennyi lap vezető helyen közli a beszédet. Általá­ban véve a sajtó túlságosan merész követelésnek nevezi Schacht kívánsá­gait s attól tart, hogy a beszédnek még messzemenő következményei lesznek. Kétnapos rendőri készen­lét Bodapesten A budapesti főkapitány rendeletére a főváros területén ma reggel hat órától kezdve két napon át rendőri készen­lét lesz. A kommunisták ugyanis szep­tember elsejére az utca rendjének meg­bontását tervezték. Bár a rendőrség po­litikai osztálya előzőleg már minden óv­intézkedést megtett, szeptember 1.-én és 2.-án mégis készenlét vigyáz a rendre. Fabínyi ma nyitja meg a soproni munkahetei Ma délelőtt nyitja meg Fabinyi Ti­hamér kereskedelmi miniszter a soproni munkahetet. A miniszter féltizenegykor érkezik Szombathelyről Sopronba, majd a kaszinóba megy, ahol megnyitja az ipari és mezőgazdasági kiállítást. Délben tizenkét órakor a postapalota erkélyéről végignézi a rábaközi bokréta felvonu­lását. Délután megnézi a várost, majd résztvesz azon az uzsonnán, amelyet vitéz Simon Elemér főispán ad tisz­teletére. A párisvidéki légigyakorlatok ered­ményeiről még korai volna végleges Kö­vetkeztetéseket levonni, de a lapok nem titkolt aggodalommal veszik tudomásul, hogy a támadó légi raj Le Bourget re­pülőterét többizben teljesen elpusztíthat­ta volna. — Mindazok — Írja az Echo de Paris, — akik látták Le Bourget tegnapi bom­bázását, tisztában lehetnek azzal, milyen rettenetes veszély fenyegeti Franciaországot. Németországban a halálbüntetés mé- Tegpohárral való végrehajtásának tervét elvetették. A büntető törvénykönyv re­formjának végleges szövegében csak egyfajta halálbüntetés szerepel: a lefejezés. Érdekes rendelkezéseket tartalmaz a fegyház- és fogházbüntetés szigorításá­ról szóló fejezet. A bíróság mellékbün­Egész Amerika pánikhangulatban vár­ja a mai napot. A szövőipari munkásság vezetői tegnap este távirathan fordultak a washingtoni munkaügyi hivatalhoz, a- melyben kérik, hogy a kormány késztes-' se azonnali komoly engedményekre a gyárosokat, mert különben nem lehet elhárítani a nagy sztrájkot. A kormány azt válaszolta, hogy pártatlan bizottsá­got fog kiküldeni a munkabeszüntetés előzményeinek tanulmányozására, de e- gyébként nem avatkozhatik bele a küz­delembe. Az amerikai szövőgyárak szö- vestége tegnap reggel végleg elutasítot­ta a munkásszervezetek ultimátumát s ezzel megszűnt minden további egyezke­dés lehetősége. Szombaton éjjel 11 óra 30 perckor te­hát a félmillió textilmunkás megkezdi a sztrájkot. Könnyen lehetséges azonban, hogy már ebben az időpontban nyolc- százezer munkás szünteti be a munkát, mert a textilmunkások szakszervezeti Ez, remélhetőleg, megtanít bennünket arra, hogy Franciaországnak olyan légi haderőt kell létesítenie, amely minden támadást azonnal visz- szaverhet. Denain tábornok légügyi minisztey e- gyébként a kedvezőtlen időjárás követ­keztében a Le Bourget ellen a péntekre virradó éjszakára kitűzött légi támadá­sokat lefújta. tetésként kimondhatja, hogy a fegyház, vagy fogházbüntetésre ítélt bűnös bi­zonyos napokban a rendesnél kevesebb xosztot kap és kemény fekhelyen kell aludnia. Kiszabhat a bíróság mellékbün­tetésként »közmegvetésnek való kitételt«: vs, ami abban áll, hogy az elitéltet meg­fosztják német állaplogárságától és az ezzel kapcsolatos összes polgárjogoktól. —«o»— uniója után már a gyapjú-, selyem- és müselyemgyárakban dolgozó munkások szakszervezetei is kiadták a parancsot a sztrájk előkészitésére. Ezekhez a szak- szervezetekhez háromszáz munkás tar­tozik. Tekintettel arra, hogy a hatalmas meg­mozdulás a Roosevelt-féle újjáépítési pro­gram ellen irányul, a mai nap történelmi jelentőségű lehet az amerikai gazdasági élet szempontjából. Nincs kizárva, hogy más szakmák munkásai is rövidesen ro- konszenvi sztrájkba kezdenek. Több szakszervezet értesítette William Green általános szakszervezeti főtitkárt, hogy hajlandó pénzügyileg segélyezni a sztráj­koló textilmunkásokat. Súlyos konflik­tus fenyeget az acéliparban. A sztrájkvezetőség figyelmeztette a munkásokat, hogy őrizzék meg hideg­vérüket és ne vegyenek részt semmiféle zavargásban és ne üljenek fel a soraikban megnyil­vánuló kommunista propagandának. A helyzet annál aggasztóbb, mert a munkanélküliség ijesztő mértékben emel­kedett egész Amerikában. A szakszer­vezeti szövetség kimutatása szerint az Egyesült Államokban május óta több, mint félmillióval nőtt a munkanélküliek száma. Julius végén 10.772 000 ember állt már minden kereset nélkül. MMMMWMAAMIMMMMMIMMMI a tegnapi minisztertanács programfa Tegnap délelőtt a kormány tagjai Ke- resztes-Fischer Ferenc belügyminiszter el­nöklésével minisztertanácsot tartottak, a- melyen az egyes tárcák adminisztratív kérdéseit vitatták meg. Gömbös Gyula miniszterelnök vidéki tartózkodásáról e- lőreláthatóan a jövő hét elején érkezik vissza Budapestre. MMMNWMIMMIMMMNMMm Belebetegedett a sok kézfogásba Havanából jelentik: Grau volt minisz­terelnök kezén daganat keletkezett, ami műtéti beavatkozást tett szükségessé. Az orvosok véleménye szerint a volt mi­niszterelnök megbetegedését a sok hi­vatalos kézszoritástól kapta. Az orvosok nézete szerint a volt miniszterelnök ál­lapota komoly. mmmmmmmwmwmmmmmmmmi Upton Sinclair Kalifornia kormányzája lesz Newyorki jelentés szerint a kaliforniai előzetes kormányzóválasztás végleges e- redménye biztosította Upton Sinclair, a hires szocialista iró győzelmét. Upton Sinclair írónak kaliforniai kormányzóvá történt választása, amely véglegesen csak novemberben történik meg, az egész amerikai közvéleményben nagy megle­petést és bizonyos körökben határtalan izgalmat keltett. A szerdai választáson rom jelölt szerepelt: Upton Sinclair, akit a demokraták jelöltek, 295.692 szava­zatot kapott, Creen, aki szintén demo­krata programmal lépett fel, ezzel szem­ben csak 169.204 szavazathoz jutott és Merriam jelenlegi kormányzó, a repub­likánus párt jelöltje 217.311 szavazathoz jutott. A szavazás eredménye után bi­zonyosra veszik, hogy novemberben a demokrata párt jelöltje, Upton Sinclair véglegesen is Kalifornia kormányzója lesz. —»o«— Nem lesz méregpohár Németországban De bevezetik a „közmegvetésnek való kitételt“ Óriási i zgalom Amerikában a nagy textilsssiráfk miaít Kiadták a parancsot a sztrájk előkészitésére Vámorlok Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! Búzái azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! Zsákokai buzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK!

Next

/
Thumbnails
Contents