Orosházi Friss Hírek, 1935. február (12. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. Ara 8 . OROSHÁZI Péntek, 1935. február 1 XII. évfolyam 27. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 pengő, vidékre negyedévre 7.— píngő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Poliifikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. — Hirdetések díjszabás szerint. fi békeszerződések revízióját a középeurőpai helyzet törvény­szerű alakulása kényszeríti ki Tarján Ödön előadása Milánóban Magyar-belga kereske­delmi és fizetési egyez­ményt iriak alá Hymans belga külügyminiszter és Nicki Alfréd rendkívüli követ és meghatalma­zott miniszter Brüsszelben aláírták 3 kereskedelmi és fizetési forgalom meg­könnyítéséről Magyarország és a belga­luxemburgi gazdasági unió között létre­jött egyezményt. Az egyezményt, amely a most érvényben lévő clearing-egyez- mény egyidejű hatályon kivül helyezé­sével február 20.-áti lép életbe, három hónapra kötötték meg és fel nem mon­dás esetén hallgatólagosan három hó­napról három hónapra meghosszabbitó- dik. Mivel az egyezmény egyaránt kielé­gíti Magyarország nyersanyagbeszerzési igényeit és a belga kivitel érdekeit, re­mélhető, hogy az egyezmény tartós alap­ja lesz a két ország közötti kereskedelmi forgalomnak. I Reformnemzedék a miniszterelnöknél Gömbös Gyu'a miniszterelnöknél teg­nap délben megjelent a Reform-nem­zedék képviseletében Bánsághy György, Bornemisssza Géza, Rajniss Ferenc és Szentpály László, akik bejelentették, hogy február közepén a Vigadóban nagy­gyűlést szeretnének tartani, amelyen a Reform-nemzedék az időszerű közérdekű problémákkal kapcsolatban állásfoglalá­sát vitatná meg. A miniszterelnök kije­lentette a küldöttség tagjainak, hogy hajlandó a kérést megfontolás tárgyává tenni. I Ház egyesített bizott­ságának ütése A képviselőház földmivelésügyi, kül­ügyi és pénzügyi egyesitett bizottságai Mayer János elnöklésével tegnap délelőtt tárgyalták a. növényvédelemről Rómá­ban megkötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot. A kormány részéről Darányi Kálmán földmivelésügyi miniszter vett részt a bizottság tárgyalásán. A törvényjavas­latot úgy általánosságban, mint részletei­ben elfogadták. Szamuelly a vörösök tő­kékén volt A Rákosi bünperének tegnapi főtár­gyalásán megdöbbentő képe alakult ki annak, hogyan verte le Szamuelly az országban itt is, ott is fellobbanó ellen- forradalmi megmozdulásokat. A vallo- mási jegyzőkönyvekből, amelyeket vagy a győzelmes ellenforradalom elején a gyorsított eljárások során, vagy a bolse­vik! bűncselekmények nyomozásának ide­jén vettek fel, mint egy véres mozaik bontakozik ki, mennyire lelkiismeretle­nül, cinikusan végezte dolgát Kun Bé­láik hóhéra. Tarján Ödön, a felvidéki magyarság egyik emigrációra kényszeritett vezetőe­gyénisége az olasz külügyi intézet meg­hívására Milánóban »Csehszlovákia és a trianoni szerződés revíziója« címmel e- lőadást tartott. Az előadó mindenek e- lőtt az olasz-francia egyezmény várható kihatásaival foglalkozott. Az olasz-francia együttműködés következménye az olasz befolyás növekedése lesz Parisban, a- mi a kisantant befolyásának hátterébe szorítását vonja maga után. A német- lengyel megnemtámadási szerződés a- láirása döntően befolyásolja Csehszlo­vákiának úgy a külpolitikai, mint stra­tégiai helyzetét, mert a lengyel hátvéd nélkül három ezer km. hosszú határaival, Csongrádvármegye törvényhatósági bi­zottságának ujraalákuló rendkívüli köz­gyűlésén, ahol Csergő Károly alispán ki­tüntetését adta át Tasnády Nagy András államtitkár, Csizmadia András, az oros­házi kerület országgyűlési képviselője a következőket mondotta: — Én a törvényhozó testület és kép­viselőtársaim üdvözletét hozom, de nem mulaszthatom el, hogy azoknak a kisebb falvaknak az üdvözletét, amelyek a vá­rostól távol esnek, ne rakjam le alispán ur elé. Az egész vármegye tudja azt, hogy mit jelentett neki a törvényható­ság első tisztviselője, aki annyira meg­értő volt, hogy nem válogatott szegény de nenizé i ágii össze é e’énél fogva meg­szűnik Paris szempontjából politikai ér. ték lenni. Csehszlovákiának is létérdeke volna, hogy egy erős Magyarország áll­jon a há'a rnögöít, mert csak az lehet­ne a cseh függetlenségnek biztos tá­masza. A Duna-medence problémáját Magyar- ország nélkül nem lehet megoldani. Ez juttatta a magyar politikát abba a hely­zetbe, hogy a békés revízió mellett kös­se le magát. A békeszerződések revízi­óját ki fogja kényszeríteni a középeuró­pai helyzet törvényszerű alakulása, amely megköveteli az. ott élő népeknek a fel­tétlen bizalmon felépülő együttműködését civi izációjuk megmentése érdekében. és gazdag, iparos és kereskedő, ur, vagy földmives és munkás között. Min­dig a vármegye érdekeit tartotta szem- előtt és amit ezek az érdékek megenged­tek, annak keretében igyekezett eleget tenni mindenkinek. (Úgy van!) — Csak arra kérem a jó Istent, adja meg, hogy Méltóságod ezt a szép ki- tüntetést még sokáig viselje és sokáig szolgálhassa nemes törekvéseivel ezt a vármegyét. De adjon ennek a szeren­csétlen hazának a Mindenható, sok olyan férfiút, mint Méltóságod, hogy ezáltal minél hamarabb széttörhessük a trianoni béke által reánk rakott súlyos bilincse­ket. De hibát követnék el, ha Szentes város polgármesteréről meg nem em­lékeznék. Itt látom megcáfolva azt a közmondást, hogy senki sem lehet pró­féta a saját hazájában. Büszkék lehe­tünk mindannyian Szentes város polgár- mesterére, aki ebből a szentesi televény talajból nőtte ki magát és szolgálja a várost. Büszkék lehetnek polgármeste­rükre a szentesiek, bár én csak távoli szemlélője lehettem munkásságának, mégis szivből kívánom, adjon a Min­denható neki erőt, kitartást, hogy sokáig intézhesse még ügyeit ennek a városnak. (Éljenzés.) Walko lesz a népszövet­ségi fömegbiiett? Eckhardt Tibor lemondása következ­tében a kormánynak ismét nehéz kérdést kell megoldania: uj népszövetségi fő- megbizottat kell keresnie. Értesülésünk szerint a miniszterelnök ugyan még nem foglalt véglegesen állást abban, hogy Eckhárdtnák a lemondását tudomásul ve­szi-e, vagy sem, a valószinüség azonban amellett szól, hogy Eckhardt nem vonja vissza lemondását. Külpolitikai és dip­lomáciai körökben most megindultak a találgatások, ki lesz Eckhardt utóda Genfben. Leginkább Walkó Lajos volt külügyminiszter felkérésére lehet számí­tani. A kormányhoz közelálló körök szerint Walko ezúttal nem zárkózik el a megbízatás elől. I szerbek nem merik Lendenba engedni gyermekkirályukat A Star értesülése szerint Péter szerb király nem fogja tanulmányait Angliában folytatni, mert — irja a lap, — angol iskolában nem élvezhetné azt a rend­kívüli rendőri oltalmat, amelyet atyja megö'etése és az újabb összeesküvésről szóló híresztelések miatt szükségesnek tartanak. Nagy családás Francia- országban A francia politikai közvélemény nagy csalódással fogadta azokat a washingtoni híreket, hogj az amerikai szenátus elve­tette a hágai nemzetközi döntőbirásko- dási eljáráshoz való csatlakozást. A fél- hivatalos Temps mélabusan állapítja meg, hogy Amerikában, ugylátszik, még mindig az elszigetelődés politikájának hívei vannak többségben, holott Európá­nak soha nem volt nagyobb szüksége az Amerikával való együttműködésre, mint most, amikor végre komolyan hoz­zá akarnak látni a nemzetközi béke meg­alapozásához. Temps szerint az elszi- getelődési politika amerikai híveinek nagy száma beteges tünet s a világ­béke szempontjából egyáltalán nem mondható örvendetes eseménynek, hogy Amerika még mindig nem akarja be­látni a nemzetközi szolidaritás és együtt­működés óriási jelentőségét. Alaptalan riadalom Szegeden az újabb szerb kiutasításéit miatt Sem tömeges kiutasításról, sem tömeges vissza­térésről nincs szó Szegeden tegnap olyan hitek terjedtek el, hogy a szerbek ismét megkezdték a magyar családok tömeges kiutasítását és Horgosnál megint tizennégy családot kergették volna át a határon. A nagy riadalmat keltő híresztelések szerint most is csak két órai időt engedtek az útra való előkészületre és csak a rajtuk lévő ruhában tudtak elindulni. Buócz Béla szegedi főkapitányhelyettes a leghatározottabban kijelentette, hogy a híreknek nincs alapjuk, a szerbek újabban senkit sem utasítottak ki. Valószínűleg az volt a híresztelések oka, hogy az utóbbi napokban a szer- bek több, még decemberben kiutasított családnak adtak háromnapos visszatérési engedélyt, hogy ezalatt elintézhessék ot­tani ügyeiket és ingóságaikat magukkal hozzák. Tizenhárom ilyen családfő érke­zett vissza tegnap Röszkére, de uj 'ki­utasított ezek között egy sincs. Belgrádi jelentés szerint a kiutasított magyarok közül már ezer ember vissza­tért Szerbiába. Minthogy a határállomá­sokon egyáltalában nem lehetett észlelni, hogy tömegesebben tértek volna vissza magyar családok Szerbiába, erre vonat­kozólag az illetékes hatóságok azt a választ adták, hogy sem a Szegeden, sem a fővárosban elhelyezett kiüldözöt­tek száma nem csökkent, tehát tömeges visszatérésről semmiesetre sem lehet szó. „Senki sem leltet próféta a maga hazájában“ Csizmadia András képviselőnk üdvözlő beszéde a csongrádi megyegyülésen

Next

/
Thumbnails
Contents