Orosházi Friss Hírek, 1936. augusztus (13. évfolyam, 175-198. szám)

1936-08-01 / 175. szám

2 n OROSHÁZI FRISS HÍREK 1936. augusztus I Felboncolták Papp István szentesi hentesmester holttestét Természetes halállal halt meg Belterület lesz a Szőlő A tegnapi községi közgyűlés a Szőlő belterülethez va’ó csato ásával felmerülő költségekre (házszámtáblák, utcanévtáb­lák stb.) 500 pengőt megszavazott. U- gyanerre a célra és a Bercsényi-utca rendezésére összesen még 3000 pengőt, mert a Szőlőben utcanyitására is lesz szükség a belterülethez csatolás során. Rákóczítelep ravatalozót kap A községi közgyü’és tárgysorozatának 25. pontja: Ravatalozó és boncolóház költségeinek birtositása. Bulla főjegyző indítványára az ügyet levették a tegnapi közgyűlés napirendjéről, miután a köz­ségi köztemető ügyében még nem hatá­rozott az elöljáróság. Ettől függet énül azonban szükséges, hogy a- Rákóczitelep- re ravata'ozót építsenek, mert az egy­szobás lakások nem alkalmasak köz­egészségügyi szempontból sem a halottak felrayata'.ozására. A tegnapi közgyűlés a Rákóczitelepen megépítendő ravatalozó helyiségek építési költségeire a jövő évi költségvetésbe 600 pengőt vett fel. APOLLO Telefon 9. MOZGO Telefon 9. Szombaton, augusztus 1-én fél 9 órakor Vasárnap, augusztus 2-án 3—6—9 órakor MŰSOR: FOX VILÁGHIRADÓ Két nagy film egymüsoron l MAGYAR FILM! BÚZAVIRÁG Magyar népszínmű, zene, ének, tánc 1 Irta: Bus Fekete László. Rendezte : Székely István. Zene: Szenkár Dezső. Főszereplők: Viktus- Elly — ÁGAV IRÉN Kató------— Erdélyi Míci Sc hulteisné — Vizvári Mariska Polika — — Berky Lili Sivó János — Páger Antal Péter — — Rózsahegyi Kálmán Harsányi — Nagy György Lola — — Eszterházi Ilonka Tanító — — Pethes Sándor Báró — — Rátkai Márton Színhely: Budapest és Sivó János birtoka. Donogo Tonka az arany- város Vidám, zenés történet egy furfangos párról. Rendezte: Reinhold Schünzel. Zene: Franz Doelle. Főszereplők: ANNY ONDRA, VIK­TOR STAAL, Oscar Sima, Aribert Wäscher, Rudolf Plátte, Will Dohn. Kedvezményes helyárak! Helyárak: Erkély és páholy 70, első hely 60, második hely 50, harmadik hely 30, negyedik hely 20 fillér. Szerdán, augusztus 5-én fél 9 órakor Csütörtökön, augusztus 6-án fél 9 órakor MAGYAR VILÁGHIRADÓ Két amerikai világfim egy műsorban! Őfelsége a komornyik Szenzációs társadalmi vígjáték. Irta : Harry Leon Wilson. Rendezte: Leo Me, Karey. Főszereplő: CHARLES LAUGHTON. SANGHAI Látványos, izgalmas kalandortörténet. Irta: Graham Baker, Rendezte: James Flood. — Főszereplők: CHARLES BOYER és LORETTA YOUNG. Megirtuk, hogy csütörtökön délelőtt Papp 'István szentesi hentesmester a Gyopárosi-tóban, fürdés közben szivszél- hüdés 'következtében hirtelen meghalt Az esetről jelentést tettek a gyulai ü- gyészségnék, amely elrendelte Papp Ist­ván ' holttestének felbonco'ását. Mint 'értesülünk a boncolást a gyulai A 'tegnapi nap folyamán megérkezett az orosházi ipartestü'ethez az Országos Társadalombiztosító Intézet gyulai ke­rületi 'pénztárából a részvéte i igazo vá- pya ■ mindazon tanoncoknak, akik az au­gusztus 2-i, vasárnapi üdültetésre jelent­keztek. “ Az iparostanoncok szombaton, vagy vasárnap • reggel 8 órakor is megkaphat­A ’tegnapi községi közgyűlésen dr. Gabnay'Sándor főorvos jelentésével kap­csolatban ‘Tóth Ferenc rk. igazgató fel­szólalt lés kifejtette, hogy a község köztisztasági • állapotai nem kielégítők s csak' a község főtere az, amely e tekin­tetben 'nem hagy kívánnivalót. Megállapította‘Tóth Ferenc, hogy »amióta ‘nincs karhatalom, amely el­lenőrizze'a köztisztaságot, nincs köz­tisztaság.« Autók robognak a megengedettnél na­gyobb sebességgel a község utcáin, por­felhő marad nyomukban s nincs, aki a száguldó autókat leállítsa. A mellék­utcák bűzösek, piszkosak, pocsolyásak, szúnyogok milliói háborítják a lakosság nyugalmát. Iskb'ák és középületek mel­lett kocsimegállások vannak, holott a község erre vonatkozólag már ho­zott tiltó határozatot, — de mi­ért nem szankcionálja azokat? Hiába rendeli el a főszolgabíró, hogy az isko'ák az egész vakáció alatt állan­dóan 'tartsák nyitva ablakaikat, ha a nyitott ablakokon fertőzött és bűzös le­vegő 'áramlik be az utcáról a tanter­mekbe. Tafler ‘Elek dr. a Tancsics-utca ren­dezésére hívta fel az elöljáróság figyel­törvényszék Vizsgalóbirájának jelenlété­ben pénteken tartottak meg. A bonco­lás során nugál'apitották, hogy Papp Ist­ván ‘természetes halállal, szivszélhüdés következtében ‘halt meg. Az ügyészség ennek ‘következtében most már a teme­tési engedé yt kiadta. —«o»— ják ezeket az igazolványokat az ipartes­tületben, ahonnan kisvasuton mennek ki Gyopárosra.1A tanoncokat egy OTI tiszt­viselő vezeti ki az egésznapos kirán- du’ásra. ‘ A kereskedőtanoncok nem reggel 8 órakor indu'nak ki Gyopárosra, hanem üzletzárás után. Gyülekezési helyüket a kereskedők állapítják meg. mét. A Tancsics-utca is piszkos, árkai­ban állandóan van viz, kecskebékák te­nyésznék már az Utca árkában. Kéri az elöljáróságot, tartsa napirenden a kér­dést, mert a Tancsics-utca belefullad a piszokba. Kiss János az Árpád-kert mögötti ár­kot teszi szóvá. Kovács mérnök ad felvilágosítást: min­dent megtesznek a csatornák rendezése érdekében, a TancsicsJutcai csatornázást nem lehet külön megoldani, mert szoro­san összefügg az általános vizlevezetés kérdésével, amely olyan megoldást tar­talmaz éppen a Táncsics-utcára, hogy az utcán ellenkező irányban fog a csa­torna vize folyni, mint eddig. Bulla főjegyző Tóth Ferenc felszóla­lására kijelenti, hogy a csendőrségnek kellene a köztisztaság felett ellenőrzést gyakorolnia, ' de úgy látszik oly kicsi a létszám, hogy a csendőrség az ellenőr­zést nem telejesitheti. Egyébként az 1937-es “költségvetésbe biztosított ösz- szeg és a miniszter által kilátásba he­lyezett segély a csatornázás megépitésé- sével 'sok — a felszólalásba vágó — problémát jövőre megold. A budapesti házbeomlás ügyében a Tábla is úgy döntött, hogy dr. Halom és dr. Enyedy vizsgálati fogságban'marad Névszerinti szavazások a közgyűlésen A tegnapi községi közgyűlés névsze­rinti szavazással döntött a következő ü- gyekben: özv. Móra Gergelynének a köz ség 432 P-ért területet ad el, Ilovszky Istvánnal 74 négyszögöl területet 64-gyel elcserél; dr. Kökény Mihály és 24 tár­sától a gyopárosi ut kiszélesítéséhez szükséges 1200 négyszögöl területet át­lagban 2—2.50 pengőn megváltja; elad 44 négyszögöl terü'etet utcaszé esitéshez a Hajnal sikátornál Vági Lajosnak, áten­ged a már ismert feltételek melett és helyen tenniszpálya céljaira területet a honvéd állomásparancsnokságnak; Tóth Sándor és nejével adásvétel utján rende­zi a monori feventetér kérdését és le­bontja az u. n- transformátorházat, hogy az állatvásár második bejáróját és a mil- léniumi dombot rendezze. Franciaországnak nincsen titka a szovjet előtt A Jour szerint a hadügyminiszter uta­sítást adott arra, hogy Szovjetoroszor- szággal közöljék az uj francia légelhá- ritóágyu terveit. Az uj ágyút jelenleg két cirkálón próbálják ki. Ma este lesz az 0UE mulatsága Elétkezett a nap, amit már annyira várt minden mulatnivágyó nő és férfi. Ma este a gyopárosi községi vendéglő terraszán rendezi az OUE ezévi egyetlen nyári táncmulatságát, melyre sportbaráti szeretettel vár mindenkit a Rendezőség. Nem fogja elfeledni ezt az estélyt senki, aki részt vesz rajta, mert mint mindig, ezidén is a legcsaládiasabb hangulat az OUE estélyein lesz. A kisvonat ezúttal éjfélután ' 2 óráig közlekedik minden pótdij nélkül. Mégis 4.10 pengő a filléres gyors Orosházáról Szegedre Csütörtöki számunkban hosszabb cikk­ben mutattunk rá arra a furcsa helyzet­re, amely az augusztus 2-ára tervezett szegedi filléres gyors menettérti jegy árának 4.10 pengő összegben való meg­állapítása miatt előállott. Ugyanis Gyu­láról és Békéscsabáról a filléres gyors utasai 2.60 pengőért jelentkezhettek, mig Orosházáról egy 1.50 pengős jegylap hoz zászámitásával ez az összeg 4.10 ösz- szegre emelkedett fel. Természetesen e- miatt Orosházán nem valami nagy sikere volt a kedvezményes utazásnak, mert összesen tiz utas jelentkezett. A tegnapi nap 'folyamán munkatársunk ebben az ügyben több nyilatkozatot szerzett még be tisztázni akarva, hogy miért kerül feleutról ilyen sokba a Szegedre való beutalása. Az ügy végre tisztázódott és megállapítható a kapott nyilatkozatokból, hogy az orosházi Máv hivatalos menet­jegyiroda teljesen jogosultan számította a filléres gyors árát 4.10 pengőért s Ugyan­ennyit számítanak fel a Gyuláról, Csabá­ról és Csorvásról indult utasoknak is. A félreértésekre az adott okot, hogy a Máv. üzletvezetőség az állomásoknak, aholl jegypénztár volt, olyan utasítást adott, hogy a filléres gyors menettérti jegyé­nek ára minden felszálló á lomásról, te­hát Gyuláról, Békéscsabáról és Oros­házáról is egységesen 2.60 pengő- Köz­ben ; azonban az történt, hogy a Máv. a filléres ’gyors indítását átengedte az IBUSZ-nak,'amely azután a jegy árához kötelezően ’előírta az 1.50 pengős pót­jegyek ‘kiszolgáltatását. Ezeket köteles­ségünknek ‘tartjuk nyilvánosságra hozni újból, nehogy az a hazug vád érjen ben­nünket, 'hogy mi a szegedi szabadtéri já­tékok ügyének a legcsekélyebb mérték­ben is ártani akartunk volna. Az ipartestiiletben gyülekeznek az OTL üdültetésben résztvevő iparostanoncok A kereskedőtanoncok később mennek Gyopárosra Nincs már járlatirás Monoron Járlatíró körzetet kellene alakítani, de akkor az egész monori határ ott váltja a járlatot Ismeretes, hogy a monori lakosságkérelmére a község megbízta Násztor Györgyöt, hogy a monor’ak állataira jártatokat állítson ki. A vármegye kisgyü- lése ezt jóváhagyta és Násztor közmegelégedésre látta el megbízatását. A1 tegnapi községi képviselötestüeti ‘közgyűlésen Bulla főjegyző bejelen­tette, hogy a monori jarlatirásra vonatkozó községi határozatot hatálytalanítani kell, mert a földmiveíésügyi miniszter rende’ete szerint a monori járlatirás csak úgy tartható fenín, ha Monoron Icülön járlatiró körzetet alakit a község, ez esetben azonban a körzetbe tartozó minden állattartó köteles Monoron váltani á járlatot s Orosházán inem is válthatja ki. Természetes, hogy ebben az esetben a járlatirás a községnek tetemes pénzébe kerü ne, mert állandó tisztviselőt kellene álka'mazni a szabályrendeletben meghatározott hivatalos órákkal. A közgyűlés Násztor megbízatására vonatkozó korábbi határozatát ha­tálytalanította. ’ ’ ' j j i ti í | [ 1 [ j ■ j II köztisztaság érdekében generális intézkedésre volna szükség Miért nem szankcionálja a község a saját határozatait?

Next

/
Thumbnails
Contents