Orosházi Friss Hírek, 1936. november (13. évfolyam, 251-274. szám)

1936-11-03 / 251. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Szeged. Kedd, 1936. november hó 3 XIII. évfolyam 251-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5. pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz­Polliikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FEREÜCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Mussolini milánói beszéde Igazságot Magyarországnak Elmenekült a madridi kormány A spanyol fiemzeti csapatok szombaton megkezdték Madrid ostromát. Az összes egybehangzó jelentések szerint a Spanyol nemzeti bank (összes aranykészletéi: el­szállították és nagyobb aranyszál.itmány- nyal vasárnap jis befutott egy spanyol gőzös a marseifíei kikötőbe. Az egész madridi kormány Katalóniába menekült és most ott kísérli meg az ellenállás megszervezését a moszkvai ^kormány ál­tal kiküldött katonai szakértőkkel (együtt. A legutóbbi jelentések szerint Franco tábornok főhadiszállása már átköltözött az Escorial királyi palotába, (amely mind­össze harmincegy kilométernyire van Madridtól. J5vő héten fii össze a Ház A képviselőház érdemleges munkájá­nak megkezdésében egyheti késedelem ál lőtt be. Eredetileg Ugyanis |ugy tervezték, hogy a legutóbb bizonytalan időre el­napolt Házat mára hivják össze, mivel azonban a képviselőház bizottságai idő­közben (nem (tárgyalták Je (az elébük utalt törvényjavaslatokat, ia Iképviselőház ösz- szehivására csak mához jegy hétre ke­rül a sor. Gróf Cíano vasárnap érkezik Bécsbe Gróf Ciano és felesége vasárnap este érkezik Bécsbe. Az olasz—osztrák ta­nácskozások november 11-én és 12-én lesznek. Schuschnigg kancellár a schön- brunni kastélyban nagy diszebédet ad. A jövő héten megkezdődő tárgyalások so­rán mindazokat a kérdéseket érintem fogják, amelyek a római egyezményt alá­író három állam gazdasági és politikai együttműködését szorosabbá '(teszi. Londonba értek az éhség­tüntetők Az éhségfelvonulók első csoportja va­sárnap megérkezett az angol fővárosba. A felvonulásban résztvevők a Hyde-park- ban gyűlést tartottak, amelyen vezetőjük, a yarrovi polgármester tartott beszédet. Rendzavarás (nem történt. Pacellí bíboros washingtoni tárgyalásai Pacelli bíboros-államtitkár, aki már he­tek óta Amerikában (tartózkodik, az utóbbi napokban ]az amerikai kormány több tagjával találkozott. Hir szerint amelyet egyelőre > fentartással közlünk, kommunistaellenes világfront kialakításá­ról tárgyalt Velük. Pacelli Washington­ból Londonba fog utazni, ahol szintén tárgyal vezető államférfiakkal. A külső jelek mindesetre arra mutatnak, hogy a Vatikán nagyszabású diplomáciai akció­ba kezdett. Vasárnap délután 4 órakor Mussolini nagy beszédet mondott Milánóban, mint­egy 300.000 főnyi tömeg előtt. A Duce a beszéd elején az általános vi'ághelyzetet ismerhette, majd az egyes nemzeteknek, államoknak ’Olaszország­hoz Való Viszonyát. Magyarországra vo­natkozólag a következőket mondotta: — Mindaddig, 'amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duname- dence kérdéseit nem lehet véglegesen ren dezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország. Négymillió magyar él a mostani .határokon ‘jtul. Attól a törekvés­től Vezetve, hqgy eleget'tegyenek a túl­ságosan elvont igazság követelményeinek más — talán még nagyobb — igazságta­Még ez íev tavaszán vitéz dr. Ricsóy- Uhlarik Béla főispán — a munkanélküli­ség leküzdése érdekében — felhívta a vármegye lakosságának 'figyelmét a se­lyemhernyó tenyésztésére, amely kevés munkával meglehetősen szép jövedelmet biztosit a szegényebbsorsu lakosságnak. Egy-egy család 40—150 pengő jövede­lemtöbblethez juthat (a selyemhernyóte­nyésztés utján, sőt ha nagyobb keretek között űzik ezt a foglalkozást, ennek az összegnek a többszörösét is megkereshe­tik aránylag rövid idő alatt. A főispán ■ kezdeményezésére a várme­gye több községében sokan hozzá láttak a selyemhernyótenyésztéshez, (azonban ek kor ;az a panasz hangzott el, hogy kevés lanságot követtek el. Az olasz népnek a magyar [nép iránti érzelmeit a magyarok katonai erényeinek, bátorságának és ön- fe'áldozó szellemének őszinte elismerése jellemzi. Ez az érzelem egyébként köl­csönös. Talán már a közeljövőben ün­nepélyes alkalom nyílik arra, hogy az olasz [nép ezeket az érzelmeit megkapó formában juttassa kifejezésre ország-vi­lág lelőtt. Maiga a ;beszéd békeüzenet és hadüze­net volt egyszerre. Békeüzenet azok szá­mára, akik valóban békét akarnak, had­üzenet (azoknak, 'akik arra számítanak, hogy ‘Olaszország biztonságára törhet­nek, vagy Vérrel (meghódított területei­ből bármit js jelvehetnek. az eperfa. A földmivelésügyi miniszté­rium a főispán közbenjárására Békés­csabán éperfacsemeteiskolát létesített és egyben a Vármegye több községében in­gyen eperfacsemetéket osztott ki. Az orosházi járásban Orosháza 3 'ezer. Nagyszénás fez-er, Pusztaföldvár és Csor- vás 4—400, Szentetoimya pedig 300 eper­fa csemetét kíap. A facsemetéket tavasz- szal kapják meg az egyes községek, a- melyek a közutak mellé fogják az eper­fákat kiültetni. Értesülésünk iszerint a következő négy évben Békésvármegyében kétszázezer e- perfacsemetét fognak kapni az összes községek. —«o»— Statisztika késiül az érettségizett, vagy faiskolát végzett egyánekrfil A község harmadik ügyosztálya végzi az összeirást — Az állás­nélküli diplomásoknak az összeíró lap kitöltése végett jelentkezniők kell Évtizedek óta sürgetik az ifjúsági pro­blémákkal foglalkozók az érettségizett, vagy főiskolát végzettekről való pontos statisztika lelkészitését. A m. -kin Köz­ponti Statisztikai Hivatal ezeket az ösz- szeirásokat most elrendelte és Orosházá­ra is leküldte a szükséges nyomtatványo­kat, la ,község harmadik ügyosztályához. Ez az összeírás kiterjed a középisko­lai, felsőkereskedelmi iskolai, felsőmező­gazdasági iskolai 'érettségivel rendelke­zőkre (és iazokra iis, akik a tanító, tanító­női, óvónőképző intézetet, katonai Tő­reáliskolát, hadapródiskolát, középfokú gazdasági iskolát, felsőipariskolát, felső építőipari iskolát, fa; és fémipari szakis­kolát, (képzőművészeti főiskolát, vagy ze- memüvészieti főiskolát végeztek. A statisztikai lapnak 29 pontja van ée> anlniak llegnagyobbrésze a diplomások szó ciális helyzetére vonatkozik. A munkanél­küli diplomások adatait is összeírják és éppen ezért azoknak, akik összeirási kö­telezettség alá lesnek és nem kaptak ösz- szeirási lapot, a községháza harmadik ügyosztályán jelentkezniők - kell. A község az összeirási lapok kikéz-. besitését [megkezdte. Az összeirást no­vember 15-ig befejezik. MMMMfMMfMMfMfMMMWNWí Véget értek a prágai kírályaapok Károly román király csehországi láto­gatása a vasárnapi nappal végétért. Az uralkodó Vasárnap Brünn megtekintése után délután két órakor érkezett Po­zsonyba, ahová Benes köztársasági elnök is lelkisérte. A király küldöttségeket fo­gadott látogatást tett a városházán, majd félhétkor hazaindult Pozsonyból. Mindenszentek finnepe Orosházán A kegyeletes megemlékezés napján, Mindszentek ünnepén a .község (lakossága felekezeti különbség nélkül nagyszám­ban zarándokolt ,ki a temetőkbe, hogy -elhunyt szeretteik sírjára letegye a meg­emlékezés virágait és gyertyát gyújtson, vagy picinyke mécs-est. A kora reggeli óráktól a (késő estig többezer ember volt kint a temetőkben, bár az időjárás a sok (eső miatt éppen nem volt kelle­mes. A hősök temetőjében megtartott egyházi ünnepségen is számosán részt- vettek és beborították a világháború hőseinek sírjait virágokkal, koszorúk­kal. A (község hatósága halottakruapján helyezett koszorút Torkos Kálmán, Ku­nos István (volt főjegyzők és Lázár La­jos volt jegyző sirjára. Koszorút helyez­tek -el (ezenkívül negyven hősi halott sír­jára, a jkolerás temetőben, a Hősök em­lékművére, -a Kossuth (szobor talpaza­tára és Gyopárhalmán az ismeretlen ka­tona sirjára. ‘A tűzoltók még Mi-ndszen- tek napján helyezték lel koszorújukat Szokolay Pál 'volt segédtiszt és Lázár Lajos volt -községi jegyző sírján. Több társadalmi egyesület helyezett koszorút az Orosházi Hősi emlékműre és a te­metőben az elhunyt vezetőinek sirjára. Kiegészítették az óvodák felszerelését A nyár folyamán megtartóit közegész­ségügyi vizsgálatok során több hiányos­ságot tapasztaltak (az állami óvodák felszerelésében. Ezeket a hiányokat a községnek kellett pótolnia. A négy oros­házi állami (óvodia felszerelésének pótlására a község 12 lavórt, 40 törülkö­zőt, 6 kg. szappant, 8 surolókefét, 4 üveg szidott, 8 vizeskannát szerzett be. A hiányok pótlása a '-községnek 211.44 pengőbe (került. Három járásban dígózással javítják a talajt Az Orosházi Friss Hírek már beszá­molt arról, hogy a főispán közbenjárá­sára a földmivelésügyi miniszter lehe­tővé tette Békésvármegyében ötszáz hold szikes-talaj javítását. A szikes talajokat a szakértők által elsőrendűnek mondott digózás utján oldják meg a gazdák, a kormány pedig hathatós pénzbeli támo­gatással sietteti a békésmegyei gazdák mozgalmát. Dr. Ricsóy-Uhlarik Béla fő­ispán- a -megye g-azdaközönségét felhívta, községházákon a v-ez-ető tisztviselőknél jelentsék be, [ki mennyi hasznavehetetlen szikestalajt akar javítani. A főispán fel­hívásának azonnal visszhangja támadt, a szikes területű 'szarvasi, szeghalmi és gyomai járásokból tömegesen érkeznek a jelentkezők. így Szeghalomból 52, Fü­zesgyarmatról 63, Köröisladányból 55, Vésztőről 20, Szarvasról 25, Csabacsüd- ről 25, Gyoméról 19 hold megjavítására kértek kölcsönt kisgazdák. Ezek szerint már rövid idő alatt 259 holdnyi szikes­föld megjavítását biztosra lehet venni. Háromezer eperfacsemetét Síiéinek ki Oroshiza közutalra a tavasszal A főispán mozgalma a selyem hernyótenyésztés felkarolására

Next

/
Thumbnails
Contents