Orosházi Friss Hírek, 1937. április (14. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

1937. április 1. OROSHÁZI FRISS HÍREK 3 HÍREK — Hivatal vizsgálat a járásbíró­ságon. Szakolczay Lajos dr. kúriai biró, a gyulai törvényszék elnöke tegnap Orosházára érkezett és a kir. járásbíróságon megkezdte az évi szó kásos hivatalvizsgálatot. A hivatal­vizsgálat egy hetet vesz igénybe. — A kereskedők iparűzése. Az iparügyi miniszter a főszolgabiróság utján arról értesítette a községi elöl­járóságot, hogy az 1936 évi VII. törvénycikk 16. paragrafusa értel­mében az a kereskedő, akinek csu­pán kereskedői szakmára szóló ipar- igazolványa van, nemcsak hogy cipő, férfi- és fiúmba, női- és leánymha, valamint szőrmeáru teljes elkészíté­sét és javítását nem vállalhatja fel, hanem az említett áruk egyes ré- ! szeinek elkészítését, vagy javítását sem vállalhatja. Az elöljáróság a ren delet szigorú betartására felhívja az érdekelt kereskedők figyelmét. — Az Izr. Nőegylet folyó hó 4-én délután 5 órakor tartja a szezon utol só haboskávé uszonnadélutánját a hitk. tanácstermében. — Meghívó. Az Orosházi Takarék és Hitelszövetkezet, mint az OKH. tagja folyó hó 4-én azaz vvasárnap délután 2 órai kezdettel saját szék­házában évi rendes közgyűlését tart­ja, melyre a szövetkezet i. t. tagjait ezennel meghívjuk. Igazgatóság. — Ezen a héten az Adler patika tart éjjeli szolgálatot. — Meghívó. Az Orosházi Gimná­ziumi Előkészítő Tanfolyam tanári testületének közműveltségi előadás- sorozata keretében pénteken, április hó 2-án este 8 órai kezdettel a gim­názium Pacsirta-utca 14 szám alatti helyiségében Nagy Zoltán tanár: »A fizikai világ és a világnézet«, dr. Fe­kete Zoltán tanár »Az arany és gyé­mánt« címen tartanak előadást. A mindenképen érdekes és tanulságos­nak Ígérkező előadásra ezúton hív­ja meg az érdeklődőket az előadások rendezősége. — Iratkozzon be a Demartsik kö csBn könyvtárába. — Közszemlén az ebadókivetési-' lajstrom. Az 1937 évi ebadókiveté­sek elkészültek és a lajstromot a teg napi naptól számított 15 napi köz­szemlére tették ki a községházán. Az adókivetéseket az érdekelt ebtutajdo- nosok megtekinthetik és a ‘kivetés ellen az alispánhoz címzett felebbe- zésüket április 13-ig a községi adó­hivatalnál benyújthatják. — Elitéltek két Kunczi-oltást áru­sító asszonyt. A tegnapi napon ke­rült az orosházi járásbíróság elé két orosházi asszony, akik Kunczi-féle oltásokat árusítottak. A két asszony azzal védekezett a tárgyaláson, hogy csak ismerőseiknek adtak a »csoda­szerből«, amelyet saját használatuk­ra hozattak. Mivel a »csodaszer« áru­sítása tilos, a bíróság az egyik asz- szonyt 10 pengő, a másik asszonyt 40 pengő pénzbüntetésre, nemfize­tés esetén 5 pengőnkint egy napi fogházra ítélte el. Az ítélet végrehaj­tását azonban próbaidőre felfüggesz­tették. Az ítélet jogerős. — A Békésvármegyei Szarvas­marhatenyésztő Egyesület felkéri azon tagjait, kiknek eladó, köz- tenyésztésre alkalmas bikájuk van, hogy április hó 2-án, pénteken dél­előtt 9 órára a Kisbirtokos Szövetség elé, délelőtt 11 órára Monorra a Hangya szövetkezet elé vezessék elő, amikor is a pestvármegyei gazdasági felügyelőség fog 12—14 darab te­nyészbikát köztenyésztésre vásárolni. Szotyori Nagy Jenő, m. kir. gazda­sági felügyelő. — Anyakönyvi hirek. Születé­sek: Tóth Mihály cipészmester leá­nya Ibolyka, Madarász János föld- mives-napszámos leánya Erzsébet, Pánczél János jószágkereskedő fia Gyula, Sándor Mihály éves gazd. cseléd fia István. Eljegyzések: Rechnitzer László divatárukereskedő eljegyezte Pilis Magdát, Hermann Ferenc földmives Révész Margitot. Egybekelések: Paszternák An­dor állami tanító egybekelt Kovaük Teréziával, Szemenyei István gazdál­kodó Miszlai Etelkával, Varga Antal földmives-napszámos Görbics Irén­nel, Menezdorf György gazdálkodó Fehér Juliannával, Szabó András földmives Argyelán Máriával, Hajdú Antal gazdálkodó Csizmadia Rozá­liával. Halálozások: Égető Etel­ka Margit 3 hónapos, tüdőgyulladás; Kosztolányi Róza 13 éves, szervisziv- baj; Horváth Sándorné Ritter Juli­ánná 52 éves, szervi szívbaj; özv. Komlósi Tamásné Győri Zsuzsánna 67 éves, agyszélhüdés. T AM CVIZ.SG /1 ! Értesítem az igen tisztelt szülőket és a tánckedvelő ifjúságot, hogy az ez évi íúncvlxsgúí a Kisbirtokos Szövetség nagytermében április 11-én este fél 8-tól rendezem meg, melyre ezúton hívok meg minden érdeklődőt NÉMETH MIHÁLY oki. tánctanitó. — A Negyvenéves asszony legha­tásosabb szerepében Lil Dagover is­mételten gyönyörködteti az »Apolló« mozi mai közönségét. — Agy- és szivérelmeszesedésben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár természetes »Ferenc József keserüviz — a legkisebb erőlködés nélkül — igen könnyű ürülést bizto­sit, azonkívül a gyomor és a belek működését elősegíti és kielégítő e- mésztést hoz létre. 67 — Fotócikkek legolcsóbban kapható Demartsik könyvkereskedésében. — Ekevas, csúszó, ekecsavar, aj­tókapocs, kemence és kéményajtók, lemezek, tüskésdrót, vezérdrót. Kö- szörükövet, vedret, zablát, szántólán­cot, szeget, drótot, ásót lapátot, vil­lát, valódi Rókás reszelőt, Tóthnál vegyünk, Kigyó-utca 8. Rendes helyärak: Páholyok 1 P, Fenntartott hely 90 fill. Zsöllye 80 fill., Támlásszék 70 fill. Zártszék 50 fid., Körszék 30 fillér. — Ha fáj a feje és szédül, ha teltrf séget, bélizgalmat, gyomorégést, vértódulást, szorongást, vagy sziv-i dobogást érez, igyék minél előbb egy pohár természetes »Ferenc József» keserüvizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epe kiválasztást fokozza, az anyagcserét megélénkíti és a vérkeringést felfris­síti. 68 POFÁS vagy széles szájú körömszedö, fogó, csi- pőfog\ vonókés, furdancs, fém fűrész, fű­részek, csengő, húzóskiló, valódi Rófeás- reazelő, legjobb kocsi-kenőcs, Tóth nál Kígyó-utca. 8. — Az »APOLLÓ« mozi mai elő­adásain ismételten bemutatja az idei szezon legnagyobb sikerű filmjét a Negyvenéves asszonyt. — Világcsoda a Dunántúlon. Nyolcas ikreknek adott életet egy dunántúli hentesmester felesége. Er­ről az érdekes és mulatságos csat­tanóval végződő eseményről közöl érdekes illusztrációval cikket Tolnai Világlapja uj száma, amely gazdag tartalommal és nagy terjedelemben most megjelent. A legkiválóbb ma­gyar irók novelláin kívül nagyszerű folytatásos regényt és közel száz pompás képet talál az olvasó a nép­szerű képeslapban. Tolnai Világlapja egy száma 20 fillér. Tűzhelye és mérlege csak akkor jé ba HŰSTÜL vali Bajza-utca2. Tanoncot felveszek! — Gyomor- és bélhurut, erő« bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbélhuzamban, bélbaktérium- és gyomorsavtultengés a természetes »Ferenc József« keserüviz használata által — reggelenként felkeléskor egy pohárral véve — igen gyakran rö­videsen meg»zünnek. 34g Zóna helyárak: Páholyok 70 fill., Fenntartott hely 60, 1 Zsöllye 50 fill., Támlásszék 40 fill. 1 Zártszék 30 fillér, Körszék 20 fillér. I — Mindenkit érdekel, a kereske­delemügyi miniszter most megjelent rendelete, amely úgy intézkedik, hogy a felsőmezőgazdasjági iskolák érettségi bizonyitvíanyát a minősítés szempontjából a vasúti tisztviselői és tisztviselő-gyakornoki állásokra a kö­zépiskolákéval egyenlő rangúnak kell elismerni. Eszerint a jövőben felsőmezőgazdasági iskolát végzett érettségizettek is folyamodhatnak vasúti tisztviselői és tisztviselő-gya­kornoki állásokra. — Kettős öngyilkosság a csor­batói állomáson. Kassáról jelentik: A csorbatói állomáson lévő Huszka- szállodában Góy Róbert festőművész revolverrel agyonlőtte menyasszo­nyát, Nikolaj Ludmillát, azután fő­belőtte magát. A nyomozás megál­lapítása szerint a festőművész szülei máról-holnapra elvesztették vagyo­nukat, a leánynak felmondták állását és minden valószínűség szerint emi­atti elkeseredésükben határozták el a közös öngyilkosságot. Búcsúlevelet ríem hagytak hátra. Cementlap, márványmozaiklap, falburkolólap, járdalap, Cementcserép, kútgyürUk, csövek, betonkádak, vályúk stb. a legjobb minőségben, TÖRŐK LAJOS műkő, síremlék és cementárugyárában Huba utca 31. Államikért mellett. — Svájcban megindult a föld. Bernből jelentik: Mutier közelében 200 méter hosezu és 600 méter szé­les földterület hétfőn mozgásnak in­dult és óránként 2 cm-rel csúszik tovább. A mozgásban lévő földda­rabon a fák gyökerestől kidőlnek. A hatóságok megfelelő intézkedéseket tettek nagyobb károk megelőzésére. — Mindig készpénzért vásároljon fúrót, harapófogót, baltát, fejszét, szekercét, keresztfürészt, gereblyét, metszőollót, kocsikenőcsöt, Tóthnál jegyezze elő drótkerítés azükségletét. Kigyó-utca 8. — PAPÍRÁRUKBAN legolcsóbb a Demartsik könyv- és papirkereskedés, — Megszökött két elmebeteg a bajai kórházból. Bajáról jelentik: A közkórház elmeosztályáról vakmerő módon szökött meg két ápolt, Héja» László és Mezey Nagy János. A két elmebeteg már többször megkísé­relte a szökést, de eddig a szöké­sükben megakadályozták őket. Ked­den lepedőkből kötelet fontak és az ablakra erősítve, emeleti szobájukból lekusztak az udvarra. Leérve, a kór­házat körülvevő kőfalon keresztül­vetették magukat és mire szökésükre rájöttek, már nyomuk veszett, A két elmebeteget körözik. — A színházak húsvéti újdon­ságai a Színházi Élet uj számá­ban. Hat premier zajlott le a héten Budapesten. A Vigszinházban Bajor Gizivel a címszerepben Bovarynét mutatták be. Újdonságot adott a Művész Színház, a Városi Színház, az Andrássy-uti Színház, a Teréz- köruti Szinház és a Podium is. A hat darab legszebb és legizgalma­sabb jelenetei elevenednek meg pom­pás képekben az uj Szinházi Élet­ben. Revüt Bibó Lajos irt. A bécsi magyar premierekről Stella Adorján ir beszámolót. Guthy Böske egy ér­dekes párizsi darabot ismertet. Szen­zációs képekben mutatja be a Szin­házi Élet a bécsi futballtorna min­den eseményét. Darab-melléklet Szép Ernő gyönyörű vigjátéka a „Három levelű lóhere“, kotamelléklet „Tagadja le...“ tangó, megnagyobbított rádió­műsor, gyereklap, kézimunkaiv van még a Szinházi Életben, melynek ára 60 fillér, előfizetési dij egy ne­gyed évre 6 50 pengő. Kiadóhivatal: VII. Erzsébet-körut 7. Korsó Mosgó űrül Széchenyi Miki üt-Kr (, n. Telelői 1B Április 1-én csütörtökön 7—9 órakor VALP CASTILIA zenekara Vidám amerikai t e n g e r é s z f i 1 m Mindenki a fedélzetre Főszereplők: Dick Powel, Ruby Keeler, Lewis Stone. Zóna helyárak! Április 3 án szombaton 8 órakor Április 4-én vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor MAGYAR HÍRADÓ HANS ALBERS kettős főszereplésével a világháború összeomlásá­nak és azt követő forradalmak legnagyobb egyedül álló filmje Hóhérok, asszonyok, katonák Partnerei: Charlotte Susa, Jack Trevor és Ernst Dunke. RÉNDES HELYÄRAK: Mindenki a fedélzetre szelvénye kedvezményes. Áp riiis 5-én hétfőn 7 és 9 órakor Április 6-án kedden 8 órakor Bus Fekete László pompás vigjátéka CÍMZETT ismeretlem Főszereplők: Ágai Irén. Ráday Imre, Kabos Gyula, Vaszari Piri, Dajbukät I.

Next

/
Thumbnails
Contents