Orosházi Friss Hírek, 1937. október (14. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

1937. október 1 1 OROSHÁZI FRISS HÍREK 3 I Repedezett érdes, vörös, kezekre használjon Liliom tejcrémet kezeit pár nap alatt simává teszi, azon­kívül : Glicerin — Vaseiin — Lanolin- erem — Nivea — Caola és az összes crémek fővárosi árakon beszerezhetők BERTÓK- Drógériában. Mozi mellett, Piac-tér Husz pengő aggkori ellátás a mezőgazdasági munkásoknak A föidmivelésügyi minisztériumban meg indult a mezőgazdasági munkásság agg- kori biztosításáról szóló javaslat előkészí­tése. Ennek a javaslatnak rendkívül nagy hordereje van, mert többmillió ellátatlan mezőgazdasági munkás sorsáról kjván gondoskodni. A cél az, hogy a mező- gazdasági munkásoknak hatvanadik évük betöltése után havi 20 pengő aggkori el­látás legyen biztosítható. A biztosítás céljára igénybe fogják venni a törvény- hatóságok és községek szegényalapjainak jövedelmét, de valószínű, hogy a mező- gazdasági munkásokat is havi egy pengő biztosítási dij fizetésére fogják kötelezni. A legnagyobb gondot az okozza, hogy a mezőgazdaságokban igen nagy szám­mal vannak vándormunkások és olya­nok, akjk időnként ipari foglalkozást űz­nek, úgyhogy az ellenőrzés meglehe­tősen nagy nehézségekbe fog ütközni, különösen abból a szempontból, hogy ne részesüljön aggkori ellátásban olyan, aki OTI ellátásra jogosult. Óriási tűz Tuzlán Tuzla boszniai városkában a csütörtök­re virradó éjszaka óriási tűz pusztított, amely úgy anyagiakban, mint emberélet­ben nagy kárt okozott. Egy villanyerőre berendezett asztalosmühelyben rövidzárlat támadt s pillanatok alatt az egész épü­let lángokban állott. Mielőtt még a mun­kateremben tartózkodó munkások kijut­hattak volna, rájuk dőlt az égő tetőzet és maga alá temette őket. A munkások közül négynek már csak a megszenese- dett holttestét találták meg. Odaveszett az asztalosmüvek tulajdonosának két fia is. Három munkás nyomtalanul eltűnt, s azt hiszik, hogy ők is életüket vesztették. Öreg bibliákból 16- gyapot Londonból jelentik: Egy 77 éves angol ember 16 éves önkéntes nyomorgás után most egyszerre megint gazdag emberré vált. Edvard H. Partjngton, aki a háború előtt 200.000 márkát .keresett Német­országban, de a háború kitörésével el­vesztette egész vagyonát, öreg korára feltalálta,' hogyan lehet régi bibliák pa­pirosából lőgyapotot, müselymet, celluló­zét és drága levélpapírt gyártani. Car- diffban már működik is a gyára és már épül Anglia nyolc más városában is a gyárüzeme. Az öreg bibliákból egyelő­re csak lőgyapotot fognak gyártani és az angol fegyverkezési ipar már eszten­dőkre előre ellátta megrendelésekkel az öreg feltalálót. Máris havi 8000 pengő tiszta haszna van egyetlen gyárából és az aggastyán elhatározta, hqgy jövőre a feleségével, aki hűséges támogatója volt mindig a munkában, világkörüli útra indul/ 1921 óta már jó állása volt, mert havi 2000 pengő fizetést kapott, azonban ebből mindössze 200 pengőt költött el, a többit mind beleölte kísér­leteibe. Hetvenötéves volt, amikor rájött arra, hogyan lehet a festéket eltávolítani az öreg bibliák oldalairól. A régi bib­liákra azért esett a választása, mert e- zeket még rongypapírra nyomtatták. HÍREK — Megbüntettek Ifiét postagalamb-orv- tenyésztőt. Többizben felhívtuk már a postagaiambtenyésztőket a pemrég meg­alakult egyesületbe való belépésre, mert csak igy juthatnak tenyésztési engedély­hez. A csendőrök többizben szigorú raz­ziát tartottak az orvtenyésztők ellen és többet fel is jelentettek, galambjaikat elkobozták. Tegnap két postagalamb- orvtenyésztő állt a kjhágási biró előtt, aki 20----20 pengő pénzbüntetésre ítélte a t itkos galambbarátokat. — Elkelt a község négy kimustrált lova. Tegnap délelőtt 9 órakor a vásár­téren elárverezték a község négy kimus­trált lovát. A két sárga 810 pengőért, a fekete 400, a szürke 350 pengőért ta­lált uj gazdát. A négy lovat már pótolta is a község egy pár gyönyörű szürke és egy pár fiatal pejlóval, amelyekért 2300, illetve 2100 pengőt fizetett. — Ezen a héten a Zalay patika tart éjjel szolgálatot. — Felhívás. Ezúton hívja fel a Kisbir­tokos Szövetség vezetősége azokat a ter­melőket, akiktől a piaci tejrazziák alkal­mával vegyvizsgálat céljaira tej, vagy vaj­mintát vettek, sürgősen jelentkezzenek a Szövetség irodáján és hozzák magukkal a vonatkozó iratot is — ha kaptak. — Vörös izlandi kakasok érkeznek a Kisbirtokos Szövetség tagjai részére, aki kakast igényelt, október hó 4-én a Kis­birtokos Szövetségnél már reggel 8 órá­tól átveheti azokat. — Lopott háziállatokkal táplálták a kispesti cirkusz oroszlánjait. A rendőri krónikában szokatlan ügy foglalkoztatta a kispesti rendőrség nyomozó közegeit. Nemrégiben előadásokat tartott Kispesten egy vándorcirkusz, amely vadállatokat, igy két oroszlánt is szerepeltetett. Ez­zel egyidőben a környék lakói több há­ziállat eltűnéséről panaszkodtak. A rend­őrség nyomozása kiderítette,' hogy a cir­kusz úgy oldotta meg állatainak élelme­zését, hogy felbérelt suhancoknak minden lopott kutyáért, vagy macskáért tisztelet- jegyet és kisebb pénzösszeget adott. A hirtelen elköltözött cirkuszigazgató ellen a rendőrség megindította az eljárást. — Enyveskezü bejárónő. Lövei Antal szalmapjactéri lakos gépész-villanyszerelő feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki lakásából különféle holmikat ellopott. Egyszer a felesége kosztümkabátjának, máskor egy pár fekete fél lakkcipőnek, egy fehérköténynek, két pengőnek, majd egy bögre zsírnak kelt lába. A zsir eltű­nésekor megállapították, hogy a bejárónő vitte el és a többi holmit is megtalál­ták nála. A házjszarka bíróság elé kerül. — Egyesült a Morning Post és a Daily Telegraph, A Morning Post bejelenti ol­vasóinak, hogy október 1-től kezdve Daily Telegraph and Morning Post cim alatt fog megjelenni. Az egyesitett két napilap főszerkesztője Lord Camrose, aki évek óta kiadója és főrészvényese a Daily Telegraphnak. Az uj vezetőség a Morning Post munkatársainak több mint felét meg akarja tartani a fuzionált lap kötelékében.-----Meghalt Kraft Viktor. Kraft Viki t or 82 éves m. kir. gazdasági tanácsos, a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia aranyoklevelének tulajdonosa elhunyt. Kraft Viktor hosszú időn keresztül volt a csorvásj Wenckheim uradalom főin­tézője s már több, mint egy évtizede nyugalomba vonulva Gyulán telepedett le. Itt mindenki szerette, ismerte a derűs és aranyos kedélyű öreg urat. Hetekkel ezelőtt betegeskedni kezdett, gyógykeze­lésre a gyulai állami kórházba kellett szállítani, ahol a leggondosabb ápolás sem tudta megmenteni. — Mennyi táppénzt fizetett ki 1936-ban az OTI. Most tették közzé az OT1 táp­pénzstatisztikáját, amely érdekes számo­kat mutat. 1936-ban a betegbiztosítás­ban táppénzre az ipari csoportban 10 mil­lió 424.184 pengőt fizettek ki, mig az előző évi kifizetés ebben á csoportban 8,296.463 pengő volt. A háztartási ágazat­ban kifizetett az OTI 1.206.717 pengőt, 1935-ben 1,068.447 pengőt. Kórházi költ­ségekre az ipari csoportban kifizettek 9,369.364 pengőt, az előző évben 7 mil­lió 786.689 pengőt. A háztartási ágazat­ban a múlt évben 1,753.766 pengőt, az előző évben pedig 1.601.864 pengő kór­házi költséget fizetett ki az OTI. — A gyomorfájás és gyomornyo-t más, rossz emésztés és fehér nyelv«, lepedék, halvány arcszin és kedvet­lenség igen sok esetben hamarosan megszűnik, ha bélmüködésünket reg gélenként egy-egy pohár természe­tes »Ferenc József« keserű vízzel rendbehozzuk. Kérdezze meg orvo­sát. 74 — Fellázadtak egy kalózkodó gőzös matrózai. Gdynia kikötőjében az angol lobogó alatt hajózó »Japán« gőzös le­génységének egy része fellázadt. A hajó tisztjei a lázadó tengerészeket parfrarak. ták. A hajó kapitánya szintén parfra- szállt, hogy a lázadók helyébe uj tenge­részeket fogadjon fel, közben azonban á gőzös hirtelen felszedte a horgonyt és kifutott a nyílt tengerre. — Érdekes családvédelmi intézkedést foganatosított a klosferneuburgi polgár- mester. Kötelezte a város elektromos mü­veit, hogy október 1-től február végéig szállítsa le a sokgyermekes családok szá­mára a villanyáram dijakat. A négygyer­mekes családok 30 százalékkal, az öt, vagy többgyermekes családok 50 száza­lékkal olcsóbban kapják az áramot a téli 5 hónap alatt. — PAPÍRÁRUKBAN legolcsóbb • Demartsik könyv- és papirkereskedés, — Ha influenzája van, gondos­kodjék arról is, hogy gyomra és belei a természetes »Ferenc József« keserüviz használata által gyakran és alaposan kitisztittassanak. Kér­dezze meg orvosát. 73 — Lépfenés megbetegedések Apácán. Náfrádi János, id. és ifj. Tulkán Illés munkások Csanádapácán egy lépfenében elhullott marhát nyúztak meg. Nyuzás közben valahogyan megfertőződtek, úgy­hogy mind a hárman lépfenés tünetek kö­zött megbetegedtek. Súlyos állapotban szállították be mindhármójukat a gyulai állami kórházba, ahol gondos gyógyke­zelés alá vették őket. — Idegesség, fejfájás, szédülés, álmatlanság, reggeli rosszallót, le­vertség, bágyatság, sok esetben ha­marosan megszűnnek, ha bélmükö­désünket reggelenként egy-egy po­hár természetes «Ferenc József» ke- serüvizzel elrendezzük. 85g — Halálrazuzta a lenditökenék. Rácal­másról jelentik: Súlyos szerencsétlenség történt tegnap Rácalmáson, Okoliesányi Béla birtokán. Kuhár Imre 32 éves gépész, a daráló szíját akarta megigazítani, köz­ben a sebesen forgó kerék karját elkap­ta. A lendjtőkerék a magasba emelte és azután olyan erővel vágta a földhöz, hogy összezúzott tagokkal, eszméletlenül terült el. A szerencsétlenséget Kéri Mi­hály gépészsegéd látta, azonnal leállította a gépet és szerencsétlenül járt munkás­társa segítségére sietett, de az, mielőtt orvos érkezett volna, meghalt. Annak megállapítására, hogy a szerencsétlenség­ért terhel-e valakit felelősség, a vizsgálat folyik. — Megfogta a szomszéd tyúkjait. Egy szöllőbeli asszony a napokban megfogta a szomszédja két tyúkját, amelyek az ud­varára tévedtek. Egyiket eladta a lakó­jának 1.20 pengőért, aki levágta, a má­sikat megtalálták nála a károsult szom­széd feljelentésére nyomozó csendőrök. Az asszonyt feljelentik. — Nem lesz többé tűzijáték Szent István napján. Budapesten. A főváros nagy áldozatkészsége ellenére az idén se sike­rültek a Szent István-napi tűzijátékok. Éppen ezért elhatározták, hogy nem ren­deznek többé tűzijátékot Szent István- napján Budapesten. — Papirszalvetták, tbrtap.ipirok, szé­pek, olcsók Demartsiknál. — Izgalmas bétörőüldözss a Zsidó- kórházban. Tegnap délelőtt a budapesti Zsidókórház alagsorában az ápolónő ész­revette, hogy egy ismeretlen férfi fe­szegeti az ajtózárját. Rákiáltott, mire az illető futásnak eredt. Az ápolónő lármát ütött. A kórház személyzete üldözőbe vette a menekülő betörőt. Ez végig­futott a folyósón, kiugrott az ablakon és boszorkányos gyorsasággal felkapaszko­dott egy arra haladó teherautóra. A kór­ház portása rendőrrel együtt üldözőbe vette és rövidesen el is fogták. A fő­kapitányságon megállapították, hogy Neu- gebauer Istvánnak hívják, 30 éves szerelő, aki az utóbbi időben több szállodában és kórházban követett el kisebb-nagyobb betörést. Letartóztatták. — Kétméteres iskblásfiu. A bécsi ál­lami középiskola tanulóinak sorában sze­repel egy Szvacsina Pál nevű 14 eszten­dős diák, akinek magassága megközelíti a két métert. Az óriási termetű diák állandóan nő s szülei a legnagyobb ag­godalommal kérjk az orvosok tanácsát, hogy mit tegyenek gyermekük vésztjósló növekedésével szemben. A Szvacsina-há- zaspár szerény anyagi körülmények kö­zött él s igy valósággal anyagi romlásba kergeti őket fiuk nevelése, mert a két­méteres diáknak hiába járnak szinte cso­dájára az egész környéken, pénzt még nem keres, élelmezése azonban még a legegyszerűbb étrend mellett is napi öt schillingbe kerül. A bécsi gyermekvédő liga kilátásba helyezte most, hogy gond­jaiba veszi Európa legmagasabb növésű iskolásgyerekét. Elveszett 170 drb cukorrépa fuvarlevél, mely a megtalálóra názve teljesen értéktelen. A megtaláló, vagy a nyomravezető forduljon a Mezőhegyes! cukorgyárhoz, hol megfelelő jutalomban részesül. Az „ALFÖLD“ Szálloda éttermében pénteken halestély. Szegedi halászlé — rántott harcsa — balatoni fogas roston Szives pártfogást tisztelettel kéri TÁTZL ANTAL vendéglős

Next

/
Thumbnails
Contents