Orosházi Friss Hírek, 1938. január (15. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1938. január 1 O- ML B. í. Irtaz Fefiér X István Az OTI és a MABI mellé rövidesen be­vártul a köztudottba az OMBI. Ha volt valaha törvényjavaslat, ami osz­tatlan megértéssel találkozott minden olda­lon, akkor a gazdasági munkavállalók köte­lező öregségi biztosítására vonatkozó javas­lat az, amit Darányi Kálmán miniszterel­nök december 30-án terjesztett a törvény- hozás elé. Ennek az agrár-szociális kérdésnek a meg­oldása nemcsak időszerű, hanem szükség­szerű is és ez fog testet ölteni az Országos Mezőgazdasági Biztositó Intézet, vagy rö­viden az OMBI keretében. A javaslat egyelőre a férfi gazdasági munkavállalók öregségi, járadék és halál­esett segély biztosítást öleli fel, amit ké­sőbb a gazdasági és pénzügyi helyzet to­vábbi javulása és megfelelő előzetes tar­talékok gyűjtése után, a mezőgazdasági női munkavállalókra és a járadékosok özvegyei­re is ki szándékoznak terjeszteni. A mai keretben is már az 1930 évi statisz­tikai adatok alapján (későbbiek még nem állnak rendelkezésre) cca 800.000 emberről van szó, akik közül cca 50.000 már most és a legközelebbi jövőben járadékjogosult. E- zek a számok önmagukban elegendők ar­ra, hogy ennek a törvényjavaslatnak messze kiható szociális fontosságát igazolják. A járadékjogosultság megszervezésének 2 előfeltétele van, éspedig: 15 olyan vára­kozási év, melyekben legalább 15—15 heti biztosítási járulék lerovatott és a 65 éves életkor elérése. Az öregségi járulék három részből áll: járadéktörzs, járadéktörzspótlék és fokozó­dó járadékrészből. A járadéktörzs évi 60 P. A járadéktörzspótlék annyiszor 1.50 P ahány olyan várakozási év van, amelyben legalább 25 heti járulék rovatott le. A fokozódó járadékrész pedig a lerótt bizto­sítási járulék 20 százaléka, úgy, hogy évi 100—150 P közötti összeg is lehet az öreg­ségi járulék. A halálesett segély kezdőösszege 30 P, ami várakozási évenként 2 P-vel emelkedik és felsőhatára 60 P. A már most jogosultak és a 15 évi vá­rakozási idő előtt 65. életévüket betöltők és igy jogosultakká válók igényeinek ki­elégítéséről a törvényben gondoskodás tör­ténik. Mindez az államra évi 3.330.000 Pt, a tör­vényhatóságokra pedig évi 800.000 P hozzá­járulási terhet jelent. Azonkívül a földadó 10, illetve 15 százalékát tartoznak a föld birtokosai fizetni, aszerint, hogy a kata­szteri tiszta jövedelem 150 P alatt, vagy fö­lött van-e. Ez az összeg cca 3 millió pen­gőt tesz ki. — Megemlítem, hogy 100 P-ön aluli kát. tisztajövedelem esetén hoz­zájárulás nem fizetendő. A munkavállalók járuléka heti 20 fillér, aminek lerovásáért a munkaadó felelős. Eb­ből a munkavállalók foglalkoztatottságához képest évenként 3-tól 5—6 millió pengőig terjedő összeg jöhet össze, úgyhogy az OMBI bevétele legalább évi 10—11 millió pengővel indul. Mindezekből látható, hogy milyen hatal­mas intézmény lesz az OTI és MABI mel­Iff évi szükségletét: rádiót, csillárt, varrógépet kerékpárt, gramofont villamos világítási berendezést mélyen leszállított áron réaxlct- tixciéal kedvezménnyel „Takarékosság" könyvecskére is Micsinaynál szerezheti be legelőnyösebben. lett az OMBI is, csak nagyon fontos, hogy egyszerű, könnyed, bürokrácia mentes le­gyen a vezetése és minél kevesebb költség­gel járó a kezelése, mert csak úgy felel­het meg igazán a hivatásának. —«o»— Az Aradi-ut kíburkolása ügyében értekezlet lesz Orosháza és Vásárhely közös küldöttsége a megye főispánjánál Az ősz folyamán történt, hogy a Cinkusi Kisgazdakörben újra felvetődött az Aradi-ut kiburkolásának kérdése. M,ár akkor kijelen­tette Kun Béla képviselő, hogy a puszta e részének régi kívánságát teljesíteni szük­séges és az akciót ismételten meg kell kez­deni. A maga részéről kinyilatkoztatta, hogy ebben az ügyben érintkezésbe lép Csizma­dia Andrással, Orosháza országgyűlési kép­viselőjével. Ez meg is történt és ennek e- redményeként Orosházán, január 13-ra a Kisbirtokos Szövetség helyiségébe Csizma­dia András értekezletre hivott össze, a­Tudomásunk szerint Békésvármegye fő­ispánját küldöttség keresi fel, amelyben az érdekelt gazdákon kívül vitéz Endrey Antal dr. felsőházi tag, Endrey Béla polgármester, Kun Béla és Csizmadia András országgyűlési képviselők vesznek részt. Meggyőződésünk, hogy az újabb akciót siker kiséri és a kérdést a Puszta orosházi népének közmeg­elégedésére sikerül megoldani. Az értekezletre Orosháza község elöl­járóságát is meghívták és az elöljárói ta­nács Baranyai Kálmán bírót és dr. Bulla Sándor főjegyzőt bízta meg az értekezleten való részvétellel. melyén a további teendőket megbeszélik. ****************************** Soh törpebirtoh az orosházi járásban « A földbirtok megoszlása Békésmegyében Érdekes dolgokat mond el a statisztika. A vármegyék területéről és a földbirtok megoszlásáról szóló statisztikából példáiul megtudhatjuk, hogy az orosházi járás 108.492 kát. hold területű földbirtok-állo­Apollo Mozgó TELEFONSZÁM 9. Január 1 szombaton Újév napján 3—5—7—9, — 2 án vasárnap 3—5—7—9 órakor Fox világ Qtraáó A JÉG KIRÁLYAI, a jégsport világhitü művészeinek csodás produkciói Fedáfc Sári nagysikerű magyar filmje! 99n A m i “ Török Rezső vígjátékéból irta: Vaszary Gabor. Rendezte: Vaszary János Zene: Buday Dénes és dr. Sándor Jenő. Főszereplők: FEDÁK SÁRI, Szepes Lia, Törzs Jenő, Pataky Jenő, Vaszary Piroska, Bársony Istv tn, Réthy Annié, Peti Sándor, Vágó Mä y RENDES HELYÁRAK — Szelvény érvényes. ____________ Januá r 6-án csütörtökön 7 és 9 órakor Január 7-én pénteken féi 9 órakor Magyar világhiradó Falrengető kacagás! Három világhírű komikus attrakciója! Botrány a túrion Szellemes, látványos, amerikai burleszk vígjáték. Főszereplők: Gaucso, Csikó, Harpo, Allan Jones és Maureen O'Sullivan Kedvezményes helyárak Rend» bolyának. Kedvezményes hely árak: Erkély fs páhoIyezjÉjk 1 P, I. fady OO.Erkéfy * páholyszék 70, - I. helyi», II. hely 70, - III. hely 50, - IY. helyű, hely 50, - III. hely 30, - IV. 30 fillér. 20 fillér. mányiból 8319 egy kát. holdat meg nem haladó területű törpebirtok, 6871 egy—öt kát. hold területű kisbirtok, 3375 öt—ötven- holdas kisbirtok és 161 ötven holdnál na­gyobb középbirtok alakult, összehasonlítva az adatokat a megye többi járásának ada­taival, kitűnik, hogy I orosházi járásban aránytalanul sok az egy holdnál kisebb törpebirtok. Mindegyik járásban nagyobb ugyanis az 1—5 hold területű kisbirtokok száma az egy holdnál kisebb birtokokénál, csupán az orosházi járásban fordított az arálny. Leg­kedvezőbb az arány a gyomai járásban, ahol az öt holdnál nagyobb birtokok száma mindkét kisebb kategóriát meghaladja, u- gyanis egy holdat meg nem haladó törpe­birtok 1747, 1—5 holdas kisbirtok 2173, 5—50 holdas kisbirtok 2388, 50 holdnál nagyobb birtok 106 van a járásban. 50 holdat meghaladó birtokok száma; a szeg­halmi járásban 313, a szarvasiban 176, az orosháziban 161, a békésiben 153, a gyo­maiban 106, a gyulaiban 39. ■ MMMWWMVMMMWMAMMNI Tisztelettel értesítem a r közönséget, hogy — i nagyérdemű OROSHÁZÁN V. kor., Tálra-utca 7. szám alatt (Pesti-uti Hangyánál) esztergályos műhelyt nyitottam, ahol elvállalok e szakmába vágó mindennemű munkát TiszteleÁel: Faragó Lajos es tergályos mester. Olcsó áron szép munka! Tánciskola I Értesítem az igentisztelt szülőket és az ifjúságot, hogy január 1-én kezdők és haladók részére uj fanfolyamot kezdek a 48 as Körben. Iratkozni lehet ugyanott a tanórák alatt Lelki­ismeretes tanitás. Olcsó dijak Szives pártfogást kér tisztelettel NÉMETH MIHÁLY oki. tánctanitó. MAI LÁNYOK Ezen fiatalos levegőjű, újszerű, bájos és minden részletében ötletesen megoldott film­nél Gaál Béla mint rendező kiváló munkát végzett. A darab hőse és sztárja az aranyos fiatal Szepes Lia. A Londonból hazaérke­zett Kun Magda valamint férje Gyergyay 1st ván kiváló alakítást nyújtanak. Dayka Mar­git egy falusi naiv cselédlány szerepében a film egyik Iegbájosabb figurája. Juhász József egy asztalossegéd tudákos, félmü­veit alakját kiváló művészettel mintázz* meg. Ábrahám Pál fülbemászó pattogó ritmusú slágereire az orosházi aranyifjuság Szilvesz­ter éjszakáján táncolni fog. Négy cili, hat cili, nyolccilinderes az.. • Ezen kiváló ma­gyar filmet Szilveszter és Újév napján be­mutatja a Korzó Mozgó Rövid hirek A miniszterelnök tegnap délután fél 5 ókla- kor rádióbeszédet tartott, részletesen be­szélt a benyújtott két törvényjavaslatról ás vázolta a legközelebbi hónapok kormány­programját is. Borovszky Jenő százados, a Honvédtiszti Vívó Klub baj nők vivő ja csütörtökön dél­után 38 éves kórjában az alkotásutcai hely­őrségi kórházban mandulamütét után be­állott szövődmények következtében meg­halt. I A Stefani Iroda bukaresti jelentése sze­rint Micescu uj román külügyminiszter csü­törtökön este mintegy két órás megbeszélést folytatott Ugo Sola bukaresti olasz követtel. A Daily Ekszpressz szerint Sir Róbert Vansittart állandó külügyi államtitkárt rövi­desen nagykövetté nevezik ki az egyik leg­fontosabb fővárba. Motusz József óbudai szabó bevallotta, hogy ő ölte meg özv. Klein Rezsőnét. A Kis-Alföldön több olajat fogunk fel­tárni, mint amennyit a romániai olajkutak termelnek s Magyarország ezekután olaj- ekszportáló ország lesz, mégpedig nagy­mennyiségű olajat ekszportálhat. Pártmiliciát szervez Goga. Még formális megnyitó ülése sem lesz az uj román par­lamentnek. Másfélszáz kis egzisztenciát indított el félév alatt a Nemzeti önállósitási Alap. A kormányzó Lukács Gyula országgyűlési osztályfőnöknek magas kitüntetést: a ma­gyar érdemrend középkeresztjét adományoz­ta. Lukács Gyula kitüntetése politikai kö­rökben általános roktonszenvet keltett. Csergő Károly dr. alispán nyugaiomba- vonulásával Csongéád megyében megürese­dett az alispáni szék. A választás január 8-án lesz.

Next

/
Thumbnails
Contents