Orosházi Friss Hírek, 1938. február (15. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

­Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházái IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fd. Kedd, 1938. február hó 1. Ára ü fillér XV. évfolyam 25. szám Meghalt dr* Kiss László föszolgabiró Ma délután léi 4 órakor lesz a gyászszertartás a főszolgabírói székház előtt — Szerdán délelőtt temetik el Békéscsabán a családi sirboltban bánné, dr. Torkos Béláék, dr. Marsall Ferencék (Békés), Kovács Andorék, az Orosházi Kisbirtokos Szövetség, Zlo- tzky-család (Tótkomlós), Papp-család (Gádoros), az Orosházi ügyvédi kar, az Orosházi Gazdaifjak Egyesülete, az Orosházi Polgári Olvasókör, Orosházi Kir. Járásbíróság bírái, Haraszti-család és Tüske Pál, az elhunyt hűséges le­génye. Krakkó ősi városa már felkészült Horthy Miklós kormányzó fogadására. A krakkói városi tanács a kormányzó fogadására alakult bizottsággal együtt falragaszokon felhívja a város lakos­ságát, hogy Magyarország kormány­zójának érkezése alkalmából lobogózza fel a házakat, díszítse fel a kirakato­kat és a házak ablakait. Február 3-án Krakkóban nagy lobo­gópróba lesz. Ezen a napon tartják meg-«o»— Az ország minden részében beszélnek a Monori Gazdakörről Helyén marad! a Kör tisztikara Tiznapi szenvedés után tegnap reg­gel 6 órakor 52 éves korában meghalt dr. Kiss László, az oros­házi járás főszolgabirája. Nemcsak Orosházát és a járást, de a vármegye egész közönségét megrázta a halálhír és a részvétmegnyilatkozá­sok tömege érkezik a gyásszal súj­tott családtagokhoz és a főszoigabiró- sághoz. Dr. Kiss László — mint ismeretes — tüdőgyulladásban betegedett meg a múlt hó 21-én. Háziorvosa dr. Sándor Béla, vala­mint dr. Gabnay Sándor a leggondo­sabb ápolásban és gyógykezelésben ré­szesítették a nagybeteget, azonban a betegséggel járó munkát nem bír­ta a szív, vasárnap reggelre trom­bózis lépett fel és hétfőn reggel 6 órakor szivbénulás megölte a fő­szolgabírót. Tegnap délután megérkezett az el­hunyt két testvére: Kiss Béla mérnök és Laczay Józsefné sz. Kiss Sára, meg­tették a szokásos intézkedéseket a te­metésre vonatkozólag. Dr. Kiss László holttestét a főszolga­bírói székház emeleti nagytermében ra­vatalozták fel, vármegyei hajdúk és tűz­oltóságunk áll a ravatalnál diszőrséget. Ma délután fél 4 órakor a főszol- gabirósági székház előtt beszente­lik a holttestet, majd autón Bé­késcsabára szállítják, ahol szerdán délelőtt 10 órakor helyezik örök nyugalomra a családi sirboltban. Az orosházi szertartáson a járás kö­zönsége és tisztikara nevében Forgách Béla tb. főszolgabíró, Orosháza köz­ség elöljárósága, képviselőtestülete, kö­zönsége és a járás jegyzői kara nevé­ben dr. Bulla Sándor mond búcsúbe­szédet, — Békéscsabán, a temetésen vitéz dr. Márky Barna alispán búcsú­zik a halottól a vármegye közönsége, a törvényhatósági bizottság és a megyei tisztikar nevében. A mai gyászszertartáson minden valószínűség szerint meg­jelenik a főispán is, jelen lesz az alispán a vármegye tisztikara élén. Orosháza község képviselőtestülete Baranyai Kálmán biró elnöklete mel­lett A Monon uazdakor vasarnap dél­után 2 órakor tartotta meg évi rendes, tisztújító közgyűlését, amelyen meg­jelent Csizmadia András orsz. képvi­selő, Krafcsik Ödön mezőgazdasági ka­marai előadó a békéscsabai kamarai kirendeltség részéről, Orbán tanító és a gazdaköri tagok csaknem teljes számban. / Vági András elnök üdvözölte a ven­dégeket és a tagokat. Násztor György jegyző felolvasta a múlt ülés jegyző­könyvét, amit hozzászólás nélkül el­fogadtak, Tompa Lajos a számvizs­gáló bizottság, Tóth Sándor a pénz­táros, Tompa István a háznagy, Tóth Sándor II. a könyvtáros, Kun Sándor az aleinök, Násztor György a kör egész évéről szóló jegyzői és Vági András az elnök jelentését terjesztette elő, mind­ezeket a közgyűlés tudomásulvette és a tisztikarnak a felmentvényt megadta. Vági elnök megköszönve az eddigi bizalmat, kérte a közgyűlést, válasz- szón korelnököt és ejtse meg az el­nökválasztást. Csizmadia András szólalt fel. — Nagy élvezettel hallottam és hallgattam, tisztelt barátaim, a tiszti­kar jelentésiéit és meggyőződésem, hogy a jelenlegi tisztikar hivatása ma­gaslatán áll, odaadással, jól sáfár­kodva, igen helyes irányban vezeti a Kör életét. [ — Ennek a körnek megalakulását igen sokan megmosolyogták, nem jó­soltak neki jövőt s ma mégis az a helyzet, hogy az ország minden részében be­szélnek a Monori Gazdakörről és példának állitják oda. — Minden tag büszkén üthet a mel­lére, hogy a Kör a tagok és a vezető­ség komoly munkája, összetartása, jó­zansága révén olyan eredményeket ért el, hogy nagyrangu emberek keresik fel a monoriak messze földön hires szarvasmarhatenyésztését és beszélnek a monori mezőgazdasági kultúráról. — Tisztelt barátaim, ezek az ered­mények dicsérik a mai vezetőséget is és én kérem önöket, tartsanak ki to­vábbra is a vezetőség mellett és annak józan irányításával 'munkálkodjanak a Kör és magyar hazánk felvirágoztatá­sára. Orbán János az orosházi vendégek nevében üdvözli a Kört, kimenti dr. Torkos Bélát és Balassa Jánost, akik betegségük miatt nem jelentek meg. Elismeréssel nyilatkozik a Kör működé­séről, a sok küzdelemről, amelynek lát­ható eredményeit ismerjük. További összetartásra buzdítja a monori gazda- társadalmat. A felszólalás után felharsan a terem: — Éljen a volt elnök ! — Éljen a volt tisztikar! Vági András újból elfoglalja az el­nöki helyet, megköszöni a bizalmat, Násztor György felolvassa a jelölő bi­zottság jegyzőkönyvét, amely szerint a bizottság meg van elégedve a tisztikarával s annak tagjaival szem­bén uj jelöltet nem állít. Czikora János indítványára a köz­gyűlés egyhangúlag megválasztja a volt tisztikart, a választmányt is. Megállapítja a közgyűlés 2 pengő­ben a jövő évi tagdijat és elfogadja Gombkötő József indítványát Csizma­dia András módosításával: a jövőben a Kör minden évben megünnepli 1848 március 15-ét, de megbízza az elnök­séget, az ünnepet úgy rendezzék, hogy az anyaközség ünnepeit tartsák szem előtt: ahoz alkalmazkodjanak. Tiszteletbeli tagokká választja a közgyűlés a 83 éves Sülé Antalt és a 72 éves Tóth Lajost, akik — bár nem látogatják a Kört — lelkes, áldozatkész tagjai a Gazdakör­nek. Krafcsik kamarai előadó a kirendelt­ség üdvözletét tolmácsolja, kéri, hogy a Kör évi működéséről szóló jegyzői jelentést küldjék be, mert közzé akar­ják tenni a Tiszántúli Gazda szaklapba, hogy lássa az egész Kamara gazdatár­sadalma: ahol jó a vezetőség, van e- redmény. Vági András elnök a közgyűlést 5 óra tájban berekesztette. Összeesküvés Bulgáriában A múlt hét végén Szófiában és több vidéki városban mintegy 800 embert fogdostak össze, akik egy messzeágazó kommunista szervezetbe tartoznak. A fővárosban ismét lelepleztek két rejtett nyomdát. Az egyikben kommunista röp iratokat, a másikban hamis útleveleket és személyazonossági nyomtatványokat áhítottak elő. Mind a két nyomdában javában dolgoztak, amikor a rendőrség rajtuk ütött és a munkásokat letar­tóztatta. ma délelőtt 11 órakor gyászköz- gyülés keretében rója le az elhunyt iránt érzett kegyeletét és délelőtt helyezik el a járás községei koszorúikat a ravatalra, ahová eddig a következőktől érkeztek koszorúk: Kiss Béla és Sára, az elhunyt test­vérei, a Berthóty család, Paczolay-csa- lád, Sorbán-család (Gyoma), özv. Sor­Krohhó főpróbát tart Horthy kormányzó bevonulásából Lengyel visszaemlékezés a Novara cirkáló hőstetteire a bevonulás ünnepélyes külsőségeinek főpróbáját. Az Express Poranny a kormányzó látogatása alkalmából közli Petelenz Lengyel haditengerészeti parancsnok visszaemlékezéseit. A cikkíró, aki annak idején Horthy Miklós alatt a Novara cirkálón szolgált, részletesen beszámol egykori parancsnokának fényes hadi­tetteiről.

Next

/
Thumbnails
Contents