Orosházi Friss Hírek, 1938. március (15. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szára Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fd. Ára a fillér XV. évfolyam 48. szám Óriási többséggel választották meg BAKOS JÓZSEFET az orosházi járás főszolgabírójává Az aradi ut kövezésére hozandó községi határozatot jóváhagyja a megye — Feliratban üdvözli a megyegyü'és Darányi Kálmán miniszterelnököt a mezőgazdasági munkások öregségi biztosításáért Kedd, 1938. március hó 1. Fobiro ur, tisztelettel, bizalommal és őszinte vára kozással köszöntjük és fogadjuk a járás élén elfoglalt hivatalában. A közható­ság vezetőjét megillető tiszteletet adjuk meg és megadjuk a hatósági személy hivatalos kötelességének teljesítésébe vetett bizalmat is; az előbbit törvény követeli és biztosítja az állásnak, amit Ön betölt, a bizalmat az állást betöltő személye kapja ama működéshez, amit az orosházi járás közigazgatásának jö­vendő irányításában és a köz érdekében tett funkcióiban kell kifejtenie. De az őszinte várakozás, amivel Főbíró urat fogadjuk, külön hangsúlyt kap az oros­házi járás főszolgabiráját illetően éppen orosházi viszonylatban, tehát helyi vo­natkozásban. Mi, orosháziak, szeretünk kérkedni azzal, hogy a községi kerete­ket túlnőttük, hogy levetettük már a gyermekcipőt és minden vonatkozásban láthatók a jelei a városias fejlődésnek: forgalmas gócpont vagyunk, kultúránk több, mint egy falué, társadalmi éle­tünknek — ha formái nem is, de — lényege városias. Eme kérkedés mellett őszintén bevallhatjuk, hogy minden vá­rosias jellegünk csak papirosvirág, amelynek ékes vázája két üvegfalú hir­detőoszlop és a jóindulattal is fölösle­gesen megépített járdasziget. Pedig ta gadhatatlanul megvannak Orosházának a városias jelleget kidomborító prob­lémái, amelyeket minden orosházi jól ismer, csak éppen megoldani nem bir, talán, mert állandóan benne élve a problémák porfelhőjében, nem látja az utakat a megoldás felé: elvesztette tá­jékozódó képességét. Kell tehát valaki, aki okosan, bátran, látó szemmel érzé­keli ezeket a problémákat, akinek sze­mét nem homályositja el az orosházi por, hanem mint állásában is hivatott vezető, kézenfogja a porrengetegben topogókat és irányítja arra az útra és utakra, amelyek világosságra, fényre, életre visznek. A fejlődés okos útjaira minden orosházi gazda, iparos, keres­kedő, lateiner és munkás örömmel kö­veti Önt s különösen az agrárlakosság problémáit kell kiemelni a portenger­ből az okos utakra, mert ezeknek a megoldása éltető lehetőséget nyújt a többi foglalkozási ágaknak is. — Az elmondottakért vártuk várakozással Fő­bíró urat. (Gyulai tudósítónktól) Békésvárme- gye törvényhatósági bizottsága tegnap délelőtt tartotta közgyűlését, melyet vi­téz dr. Ricsóy-Uhlarik Béla főispán tartalmas beszéde nyitott meg, a kö­vetkező szavakkal emlékezve meg dr. Kiss Lászlóról: Méltóztassanak megengedni, hogy a magam részéről is megemlékezhessem erről a helyről is arról a nagy veszte­ségről, amely vármegyénket dr. Kiss László főszolgabíró és dr. Fekete Lász­ló árvaszéki ülnök halálával érte. (Ek­kor a bizottsági tagok felálltak.) Dr. Kiss László rendkívüli tehetségű, nagy munka­bírású és lebilincselő egyéniségé­nek elvesztése szinte pótolhatatlan veszteséget jelent a vármegyei köz­élet számára s fájdalmas a tragikus elmúlása mindannyiunk számára, akik benne egy mindig megbízható és kitűnő barátot vesztettünk. Az alispáni jelentéshez elsőnek Kará­csonyi András szólt. Szerinte a bankok keveset adtak a népegészségügyi cé­lokra, de azért köszönet illeti a banko­kat. Tepliczki János úgy véli, hogy a munkások a megyében idegesek, ezt meg kell szüntetni. Csicsely Pál szük­ségesnek tartja a németországi mun­kás-kivitellel kapcsolatban a jelentke­zési időnek a megrövidítését. Rendez­ni kell itt is a munkás munkaidejét és íakás kérdéseit. A békésszentandrási duzzasztó építésénél az emberek 5 ki­lométert gyalogolnak a munkahelyre reggel és vissza este, az állam ilyen munkáknál építsen, alkalmi laká­sokat. Vitéz Márky Barna alispán kijelenti, hogy a megyével a múltban nem sokat törődtek Budapesten. Ez a helyzet megváltozott. A főispán előterjesztéseit a kor­mány elfogadja (nem engedjük el! kiáltják sokan). Tepliczki beszéde igaz, de majd megnyugszik a munkásság. Természe­tes, hogy a munkások szeretnének ki­menni Németországba. A megyében munkás felesleg van, helyes tehát a munkáskivitel. Polányi István és társai indítványa alapján a bizottság feliratbán üdvözli Darányi Kálmán miniszterelnököt, mert a mezőgaz­dasági munkás vállalók érdekében kötelező öregkori biztosításról tör­vényjavaslatot nyújtott be a képviselőházba. Csicsely Pál után Csernus Mihály szólt. Trianon után a kormány sokat dolgozott. Le­galább is Darányi amit ígér, azt be­váltja. Boha Iván és társai indítványa alap­ján a megye megsürgeti a gyula— kecskeméti ut kiépítését. Az üresedésben lévő orosházi fő­szolgabírói állás betöltésével kapcsolat­ban kijelölő választmány alakult ezu­tán Geist Gáspár, Beró András és dr. Paczolay Károly tagokból, amely el­fogadta Bakos József és Forgács Béla pályázatait. Elsőhelyen Bakos József II. főjegyzőt jelölték (éljen, kiáltják közbe.) Ezután féltizenegykor megalakultak a szavazatszedő bizottságok és meg­indult a szavazás. A bizottsági tagok nagy tömegben állták körül az urnákat, figyelték a szavazást, amely nem volt izgalmas, mert mindenki biztosra vet­te Bakos József győzelmét. Pont tizenegykor megkezdték a sza­vazatok összeszedését, majd dr. Bulla Sándor főjegyző a karzaton lévő höl­gyeknek felkiáltotta az első urna sza­vazásainak időleges állását: — Hetven Bakos, mondta, nyolc Forgács! Az első urnát most lezárják és vitéz Pánczél József aláírja a felvett jegy­zőkönyvet, amely szerint 185 szavazatot kapott Bakos Jó­zsef és 32 szavazatot Forgács Bé­la Tizenegy óra 20 perckor vitéz Ri- csóy-Uhlarik Béla főispán megrázza a csengőt és igy szólt: — 220 szavazatot adtak le ebből ér­vénytelen 3, ebből 185 szavazatot ka­pott Bakos József (éljen) 32 szavaza­tot Forgács Béla. Bejelentem, hogy dr. Tarján Tibor békéscsabai közjegy­zőt tb. vármegyei főügyésznek kine­vezetém, felhívom Bakos Józsefet és dr. Tarján Tibort, hogy tegyék le az esküt. Bakos József az eskü letétele után a következő ünnepi beszédet mondotta: Méltóságos és Nemzetes Elnök Ur ! Tekintetes törvényhatósági bizott­ság ! A hivatali eskü elhangzása után, eb­ben az ünnepélyes pillanatban, amikor telkemből a hála és boldogság szivárvá­nya ül ki a szememre, méltóztassanak megengedni, hogy a magam szívből fakadó, egyszerű szavaival, de a legna­gyobb tisztelettel mondjak köszönetét azért az elhatározásukért, hogy bizal­mukkal megajándékozva, az imént le­zajlott választás során, az orosházi já­rás élére állítani méltóztattak. — Jól tudom, hogy megboldogult elődöm, az én jóakaróm és jóbarátom: dr. Kiss László Orosházán, a maga ha­talmas elméleti és gyakorlati tudásával, mintaszerű vezetésével olyan járási köz- igazgatást teremtett meg, amely foko­zott igényekkel lép fel velem szemben, s igy annak megfelelni nehéz feladat és felelősségteljes vállalkozás. — Jól tudom, hogy ezen feladat meg oldása nem kizárólag az én szorgalmas munkálkodásomtól és becsületes jó­szándékomtól függ, hanem függ első­sorban feletteseim jóákaratu irányitá- sától és támogatásától. — Úgy érzem, — és ez az érzés bi­zakodással tölt el, — hogy a főispán és alispán ur Öméltósága a legteljesebb egyetértésben áll a hátam megett, hogy megértő jóakaratukat a jövőben sem fogom nélkülözni. Úgy érzem, hogy ez a választás Békésvármegye törvény- hatósága és benne az orosházi járás tá­mogatását biztosítja számomra. És száz szorosan érzem, hogy ennek ellenérté­keként minden percemet, egész élete­met még fokozottabb mértékben kell a reám váró feladatok megoldásának szolgálatába állítanom. — Épen ezért ígérem, hogy lelkiis­meretes, szorgalmas munkálkodással, soha el nem csüggedő, meg nem alku­vó akarással embertársaim megbecsü­lésével, a rideg törvénykeretek határain

Next

/
Thumbnails
Contents