Orosházi Friss Hírek, 1938. április (15. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

2 Orosházi Friss Hirek 1938. április 1 A szenátus jóváhagyta az Egyesült Államok 500 milliós flotta­fegyverkezését Az amerikai szenátus kézfereme- Téssef jóváhagyta az uj flottafcölt- -- ségvetést. amely 54Q,227.852 dol­lárt irányoz eiő flottafegyverke- íesre. A világháború befejezése' óta az Egyesült Államoknak ez a legnagyobb flottaköltségvetése. Ugyanakkor a képviselőház jóváhagyta a hadügyminisztérium költségveté­sét, amely 488, 116.000 dollár kiadást irányoz elő. A két megszavazott fegyverkezési költség- vetés az 1939. évre szól és független attól a külön törvénytől, amely fegyverkezések céljaira egyszeri kiadásként egymilliárd dollárt irárjyoz elő. Belgium elismerte az olasz hódítást Kerchove de Denterghem, Belgium uj kvi- rináli nagykövete kedden bemutatta megbízó levelét. A megbízólevél »az olasz király és etióp császár őfelségének« szól. Ez a formula egyértelmű azzal, hogy Belgium elismeri tény­legesen az etióp császárságot. Lengyel politikusok a szabadkömíves páholyok betiltását követelik A lengyel képviselők egy csoportja tör­vényjavaslatot terjesztett be a szabadkőműves­ség leküzdéséről. A javaslat értelmében a sza­badkőműves 'páholyok működését Lengyelor­szágban azonnal meg kell tjjtani, épp úgy, mint azt, hogy lengyel állampolgárok lengyel vagy külföldi páholyok tagjai legyenek. A tör­vényjavaslat intézkedik a páholyok vagyonának az állam javáiia való elkobzásáról is. Tekintettel arra, hogy a szabadkőművesség romboló mű­ködését Lengyelországban is felismerték, va­lószínű, hogy a többség magáévá teszi a ja­vaslatot. APOllO MOZGÓ TELEFONSZÁM 9. Április 1-én pénteken fél 9 órai kezdettel MAGYAR VILÁGHiRADÓ Minket nem érhet baleset Popeji rajzfilm. Verne Gyula világhírű regénye filmen. — Rendezte: Richard Eichberg. Főszereplők: Adolf Wohlbrück, Mária Andergast, Adele Hildebrand, Lucie Höfflich, Theo Lingen Kurt Wespermann. Kedvezményes helyárak Április 2-án szombaton FÉL 9 ÓRAKOR Április 3-án vasárnap 3—5—7—9 órakor Április 4-én hétfőn fél 9 Órai kezdettel Fox világhír adó Vízi TITÁNOK rajzfilm. Legújabb nagysikerű magyar film! Magdát kicsapják Kádár Miklós és Éri Halász Imre vigjátéka nyomán filmre irta: Nóti Károly. Rendezte Vajda László. Zene: Komáromi Andor. Főszereplők : Dr. Lévay: Gőzön Gyula — Felesége: Szász Lili — Magda: Turay Ida — Mak- ray Erzsébet: Tolnay Klári — Alfred Har­vey: Páger Antal — Horvay István: Nagy György — Pedellus : Mály Gerő — Kauf­mann : Lendvay Márta — Igazgatónő: Peéry Piri — Kémia tanár: Góth Sándor — Torna tanar Pethes Sándor — Francia tanárnő: Kováts Terus — Matemat. tanárnő: Sitkey Irén — Irodalom tanár: Justh Gyula — Á stréber: Simon Zsuzsa — Magántanuló: Raáb Veronika. RENDES HELYÁRAK. Szelvény érvényes. Ruhaanyagot utalt ki a főispán Az anyagból készüli ruhákat részben munkáért kapják az arra rászorultak Vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla dr., Békésvár­megye főispánja a rendelkezésre álló alapból Tótkomlós község részére különféle ruhaanya­gokat utalt ki, hogy azokat az elöljáróság el­készíttesse. A főispán által kiutalt anyagból 140 méter mulinó, 85 méter stnuksz nadrágszövet és 15 méter női ruhafla- nell, amelyből férfi és gyermek fehérneműt, férfi- és gyermeknadrágokat és leánykaruhát kell ké­szíteni. ■ Az elöljáróság a fehérnemű és női ruha­segélyeket az evang. Nőegylet bevonásával fog­ja az arra rászorultak között kiosztani, míg a nadrágokat a tavaszi útjavítási munkák során részben munkáért, részben pedig a napszámon felül ifogja kiosztani, ugyancsak az arra leg­jobban rászorultak között. A kész ruhákat az elöljáróság még a húsvéti ünnepek előtt akarja szélosz­tatni. Az elöljáróság a kiutalt anyagok feldolgo­zása céljából érintkezésbe lépett az Ipartes­tület Ruházati Szakosztályával és igy ad meg­bízást azok elkészítésére. Húrom uj községi rendőrt választottak Éjjel portyádnak la a rendőrök Tegnap megválasztották és ma már szol­gálatba is lép a három i^ k/özségi ren­dőr: Csepregi József volt honvédaítiszt, Szél István volt utcaseprő és Varga Tamás volt mezőőr. A három uj rendőr szolgálatbalépésével elkészítették a községi rendőrség uj szolgálati beosztását, amely szerint állandóan négy rendőr áll szolgálat­ban, kettő pedig szabadnapos. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. A szolgálatban álló rendőrök a fogo’yőri és a nyomozó csendőrök melletti bizalmi szolgá­laton kivül éjjel portyázást is végeznek. Az uj rendőrök egyelőre civilruhában tel­jesítenek szolgálatot, husvétra azonban a három régi rendőr ruhájával együtt elkészül uj nyári- ruhájuk. Uj mezőőrnek Nyári Béla volt utca­seprőt választották meg, mig az ő és Szél helyére két uj utcaseprő kerül. Betörtek a Zichy-uradalom malmába Hat zsák búzát vittek el Tegnapra virradóra vakmerő betörés tör­tént a pusztaszöllősi Zichy-uradalom malmá­ba. Eddig ismeretlen tettesek bejutottak a malomba és onnan 6 zsák ' búzát elvittek. A betörők előbb az ablakot, majd az ab­lakmélyedés vasrácsát feszítették fel, aztán belülről kinyitották a malom kétsZár- nyas ajtóját, ' kocsira rakták a 6 zsák búzát és az éj sötét­jében elindultak. Mintegy 80 zsák búza volt a malomban s valószínűnek látszik, hogy a betörők »táltosa« nem birt volna jobban terhelt kocsit huzni, igy megelégedtek a 6 zsák búzával. A csendőr­ség erélyesen folytatja a nyomozást. Súlyos szerencsétlenség történt tegnap hurcolkodás közben Leesett a rakott kocsiról és áílcsonttörést szenvedett egy ötéves kisleány Súlyos baleset történt tegnap délelőtt fél 12 tájban a Nagyatádi-telep szélén, a Kassai­utca 47. számú ház előtt. Egy bútorokkal meg­rakott uradalmi igáskocsi lovai megbokrosod­tak, elragadták a kocsit és a kocsinülők közül kettő, egy fiúcska és és egy ötéves kislány leesett és a leányka állcsonttörést és súlyos zuzódásokat szenvedett. Szokolai Sándor 38 éves napszámos, aki a Szabadkai jutca 1. számú házban lakott, ka­násznak szegődött a szöllőspusztai Lászlómajor- ba. Tegnap az uradalom igáskocsit küldött ér­tük, amelyre felrakták holmijaikat és a bútorok tetején helyet foglalt a népes kis család: apa, anya és öt kisgyermek is. A Kassai-utcán ha­ladtak, iamikor a lovak — valószínűleg a kocsi mellett haladó kutyától — megijedtek és vág­tatni kezdtek a nagy teherrel. A kocsis, hogy, a lovakat mefgfékezhesse, a vetés felé kormá­nyozta őket. Ekkor történt a szerencsétlen­ség : a - kocsi kereke az átmenti sekély á- rökban nagyot döccent és két kisgyer­mek: az ötéves Juliska és valamivel i- dősebb; fiútestvére leesett a földre. A kislány a kocsi mögött fekve maradt a földön és mikor felemelték, látták, hogy arcán súlyosan megsérült. Első ijedtségükben azt hit­ték Szokolaiék, hogy a kocsi hátsó kereke ke­resztülment a gyermek fején, ez azonban szin­te kizárt eset, minden valószínűség szerint a gyermek zuhanás közben a kocsikerékbe ütötte arcát. A fiúcska csupán kisebb karcolásokat szenvedett. A legközelebbi telefonállomásról, a Ko­lozsvárijukéból értesítették a mentőket és a meptőautó dr. Pálka Lajos orvos rendelőjébe, szállította az állandóan vérző gyermeket. Az orvos megállapította, hogy Szokolai Juliska állcsonttörést, jobbár- * cán súlyos zuzódást. kisebbfoka agy­rázkódást szenvedett és több foga ki­törött. Első segélynyújtás után a mentők a vásár­helyi kórházba szállították a leánykát. A bar­eset 'ügyében a szokásos hatósági vizsgálat megtörtént. Tizmóteres drótsövény a sziriai határon A palesztinai angol hatóságok titkos érte­sítést kaptak, hogy fegyveres arab csapatok akarják átlépni Szíria felől a palesztinai határt. Az angol 'katonai főparancsnokság, úgy lát­szik, nagyon veszedelmesnek Ítélheti a hely­zetet, mert végig az egész sziriai határ men­tén tiz méter magas drótsövényt állítanak fel. A drótsövénybe bizonyos napszakokban ma­gasfeszültségű villamosáramot vezetnek. A fel­tűnő biztonsági intézdekés végrehajtásáig az e- gész határvidéken ostromállapot lépett életbe. A katonai járőrök parancsot kaptak, hogy az éjszaka bellta után mindenkit felszólítás nélkül lőjenek agyon, akit a szabadban találnak. A községekben az utcán sem szabad éjszaka tar­tózkodni.

Next

/
Thumbnails
Contents