Orosházi Friss Hírek, 1939. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Köt. plfdk;M' Kir- ü^ész8ég Szeged Vasárnap, 19.. 9. január i. 12 fillér XVI. évfolyam 1. szám. ELŐFIZETÉSI ARAK: Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P felelős »zerkeaztö és kiadó DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u í2 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 őreikor Tiltakozik a német kisebbségi államtitkár a cseh népszámlálás ellen Magyar kisebbségek sorsa Romániában Orosháza állatpiaca a múlt évben Állatpiacunk 1938. évt összesítése érdekes adatokkal szolgál Orosháza állatforga mát il­letőleg. Az ada; okból kitűnik, hogy az idei újí­tás a két éves szarvasmarháknál és lovaknál csökkent a tavalyival, fezemben, mig fi két évesnél .iatalabbaknál emelkedett. Átruházás is jóval kevesebb történt a 1937. évinél. Az irá­nyítás is a csökkenés jeleit mutatja. A részle­tes kimutatás, zárójelben az 1937. adatok: Újí­tás 2 évesnél idősebb szarvasmarhák és lo­vak 4947 (5960), 2 évesnél fiatalabb szarvas- marhák és lovak és 2 évesnél idősebb sertés 10.250 (9630), fél évesnél fiatalabb sertés, kecske és juhok 3985 (3730). Átruházás 36.521 (39.231). Lejegyzés 2173 (1660). Irányítás 2455 (2803). Tűzoltóink munkája 1938. évben Orosházán 23 tüzeset fordult lelő, A tüzesetekből kifolyólag 8853.50 pengő kár származott, melynek nagyobbrésze biztosítás utján megtérült. A tüzesetek kelet­kezési okai 9 esetben gondatlanság, 4 esetben kémény; 2 esetben erős füttés, 1 esetben épí­tési hiba, 1 gyermek játék, 2 esetben villám csapás, 1 rövidzárlat, 3 esetben ismeretlen. A tüzte'khez kivonult 123 tűzoltó 33 szerrel. A tűzoltóság 1938 évben 907 moziőrséget, 34 színház és műkedvelő, 18 ismeretterjesztő, 17 cirkuszőrséget és 1 báli őrséget adott. A tűz­oltó legénység elméleti és gyakorlati kiképzés céljából 60 elméleti és 100 gyakorlati órát tartott a parancsnokság.. Rövid Hirek A MTI jelenti: Apor Gábor báró rend­kívüli követet a Kormányzó a vatikáni követ­ség) vezetésével megbízta. Hitler hadparancsban köszönte meg a né­mtet hadsereg, tagjainak, hogy 1938-banv nagy Németország létrejötténél híven teljesítették kö­telességeiket. Az Országos Frontharcos Szövetség ér­tesíti az érdekelteket, hogy — miután a Ká-< roly csapatkereszt igénylésére kitűzött határ­idő december 31-vel lejárt — a jövőben ilyen­irányú kérvényeket nem fogad el. Varsói jelentés szerint Moravszka Osztra- vában újabb két határincidens is történt. Len­gyel kormánykörökben úgy nyilatkoznak, hogy ha ezek a határincidensek ismétlődnek, töme­gesen fogják kiutasítani a cseh kisebbség tagjait. Legújabb jelentés szerint a Pathé Natal film igazgatója 600 millió frankkal károsította meg ügyfeleit. A német-angol tengerészeti megbeszélések már csütörtökön végetértek. A kultuszminiszter megengedte, hogy azok a szerződésben lévő színészek, akik a kamará­ból kimaradtak, végigjátszhassák a szezont, ha február 28-ig a kamarába való felvételük iránt felszerelt kérelmet benyújtanak. A Felvidéken ma léptetik életbe a maJ gyár pénzügyi igazgatást. A MTI jelenti: Karmasin német kisebbségi államtitkár táviratrag tiltakozást jelentett be Tiso miniszterelnöknél és ITjrcsanszky minisz­ternél a Csehszlovákiában december 31-re el­rendelt népszavazás megtartása ellen. A cseh kormány Karmosint nem érte­sítette idejében a (népszavazásról, azt a német kisebbség érdekei ellen megtar­tani nem lehet s az előkészítésre való idő hi­Az állami anyakönyvi hivatal, amelynek ve­zetője most vitéz Regős segédjegyző elkészi- tette statisztikáját az el"- dt 1938-as 'eszten­dőről, A kimutatás azza. a szomorú ered­ménnyel »kedveskedik«, hogy a községben természetes szaporodás nincs, hárommal többen haltak mleg, mint amennyi a szültések számla, Idegenforgalmunk az elmúlt 1938. évben alaposan megcsappant. Mig 1937-ben 233 kül­földit tartottak nyilván Orosházán, addig az efmult 'esztendőben csak 148 külföldi tartózkodott a község­ben. Bizonyos, hogy ez a /lényeges apSdás a fokozottabb Idegenellenőrzés számlájára iran­Ujjój Szilveszteri Lapzárta előtt rohantunk végig Orosháza Szilveszter-mulatságain. A gazdaifjaknál B. He­ring Magda szilveszter bálja igazán hangulatos, az OUE mulatságán minden eddigiéi jobban tómból a jókedv, az Ipartestület mulatsága végét bizonyasan késő újévkor jefzik majd, a géptulajdonosok teljes gőzzel ropják a táncot a Polgári Körben, a Katolikus Kör szilveszteri mulatságán teljes a hangulat, a Kereskedelmi Kör vendégei és tagjai pompásan mulatnak, a nyugdíjasok korukat meghazudtoló frisseség­gel mulattatják a vendégsereget, a KIÉ kedves műsoránál csak a táncoló fiatalság hangulata kedvesebb. Még ha azt is megemlítjük, hogy az Afföfd és a Tokaji borozö szilveszteri estje is sikerült, — beszámolónk teljes. Hogy a csa­ládi szilveszterek hogyan folytak le, nem tarto­zik a nyilvánosságra. ánya lehetetlenné teszi, hogy Karmasin vállalja érte a felelősséget. Bukaresti jelentés szerint az erdélyi ma­gyar kisebbség egyik vezető egyénisége, Wil­ier József kihallgatáson volt Gafencu külügymi­niszternél, akivel megbeszélte a magyar ki­sebbségi problémát. A külügyminiszter meg­értést tanúsított a .kérdés iránt és ígéretet tett a magyar kérdés rendezésére. “*"(>-­S zületések: 372 (366), ^halálozások; 375 (340), házasságkötés: 255 (241), a természetes szaporodás tehát 1937- beit 26 volt, 293n-ban necig fogyott a község lakossága 3 fővel, ami a születés-halálozás arányát illeti. dó. Idegenjeink legnagyobb része Romániába való, a sorrendben aztán Csehszlovákia, Ju­goszlávia, majd Németország következik. A község utrevélbsztálya a mriTt esztendő­ben 103 (205), új útlevelet állított ki, mig meghosszabbítás 38 (85) - esetben történt. A zárójelben Írott számok az 1937-es évi adatokat mutatják. Nagyforgalm u a Icöseség- &óxi telefonköxponi A tűzoltólaktanyában lévő házitelefonköz­pontba érkezett hívások száma 5329, a házi­központból történt hívások száma 3552. Az összes kapcsolások száma 8881. Az 1937. évi kapcsolások száma 8312 volt. A tüzoltópanancs- nokságnak befutott ügydarabok száma (bele­értve a tűzoltó parancsnokság, j. tűzrendészet» felügyelőség és mentők ygydarabjait is) 512. Mentőink múlt esztendeje 1938 évben a mentők mentőautóval be­tegszállításhoz 246 esetben, elsősegélynyújtás­hoz 57 esetben, összesen 303 esetben vonultak ki. Lovaskocsival betegszállításhoz 152 kivo­nulás történt, elsősegélynyújtáshoz 5 esetben vonultak ki. A mentőállomáson 33 (esetben nyújtottak elsősegélyt az ott jelentkezőknek. A mentőautó betegszállításokkal kapcsolatban 12069 km-t, elsősegéjnyújtással kapcsolatban 506 km. utat futott be. Több születés, sohbal több halálozás mint 1937-ben A természetes szaporodás Orosházán: — 3 A zárójelben írott szamok az 1937-es esz­tendő adatait mutatják. Orosháza idegenjei Fokozott ellenőrzés miatt kevesebb külföldi fordul meg a községben Hihetetlen olcsó saisonvégi árak mindenféle E RUHÁKBAN a Versenyruhoházban ........ CSIRKEPIAC-TÉR.

Next

/
Thumbnails
Contents