Orosházi Friss Hírek, 1939. február (16. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

I9t9. február 1. OROSHÁZI FRISS HÍREK 3 HÍREK — A Kisbirtokos Szövetség felhívja tag­jai figyelmét, hogy akik olajpogácsát akarnak i,ratni, sürgősen jelentkezzenek a Szövetség iro­dájában Vörös Imre jegyzőnél. — Vásárhelyen megszánt a ragadós száj- és körömfájás. Vásárhelyről jelentik: A ragadós száj- és körömfájás megszűnt és bekövetkezett a határ és a pi(ac felszabadítása. Ma 'ugyan még a rendes piac nem lesz megtartva, pénte­ken azonban megtartják az országos pótá'lat- vásárt. Ugyanezen a napon lesz a helyi,1 kirakó piac is. — Délmagyarországi Gazdatiszti Kör köz­gyűlése. Szombaton délután tartotta meg ren­des évi tisztújító közgyűlését Békéscsabán a Délmagyarországi Gazdatiszti Kör. A messze környékről egybegyült gazdatisztek nagy tá­bora élénk érdeklődéssel hallgatta mega köz­gyűlés tartalmas tárgysorozatát és egyes ügyek­hez való komoly hozzászólások igazolták, hogy a felmerült problémák mindegyike közel áll nemcsak a gazdatisztek, hanem az egész magyar mezőgazdaság jövőjének kialakításához. — A Nemzeti Egység közműveltségi mű­soros előadása. A magyar kérdések,, magyar fe­leletek előadássorozat ötödik előadó-estjét feb- rluár 1-én este 8 órakor tartja meg a Nemzeti! Egység. Műsor: 1. Kisipar-nagyipar. Előadás, tartja: dr. Gallotsik Elek ügyvéd. 2. Angol tánc. Bemutatja Hering Magda tánccsoportja. 3. Kar- tell-szövetkezet. Gazdasági előadás, tartja dr, Várally Lenke kér. isk. tanár. 4. Magyar da­lokat ad elő Csordás Mijhály ur. Szavalatok, zeneszámok. Az általános érdekű előadásra ma­gyar testvéreinket szeretettel hívja és várja az Elnökség. ' — Az udvarias Amerika. Rendkívül érde­kes képekkel illusztrált cikket közöl erről a.1 Déli­báb uj száma, amely nagy terjedelemben és gazdag tartalommal jelent meg. Pompás illuszt­rált rádióműsorokat, egyfelvonásos színdarabot, premierbeszámolót, színházi pletykákat, nagy­szerű filmrovatot és több mint száz szebbnél szebb képet talál az olvasó a népszerű színházi képeslapban. A Délibáb egy száma 20 fillér. — Az irttéző 2900 pengő eszmei kártérí­tést kap, tanítónő-felesége keresetét elutasítot­ták. Gyuláról jelenti tudósítónk. Az aradme- gyei Nagyiratoson 3000 holdas birtoka volt gróf Nádasdy Tamásnénak. A birtokon 7—800 főnyi magyar cselédség talált megélhetést. A világháború után jóidéig nem nyúltak hozzá a románok a birtokhoz, de 1934-ben mégis fel­darabolták. Hermann Endre intéző és felesége: az uradalmi iskolának 25 évig volt tanítónője állását vesztette. Gróf Nádasdyné magyaror­szági. birtokán alkalmazta intézőjét. A magyar- országi uradalom azonban két év múlva fel­mondta állását. Hermann Endre ekkor 11.000 pengős kártérítési pert indított a Nádasdy-ura. dalom ellen mivel az arad megyei birtokon vég­legesített állásban volt, felesége pedig nyug- dijmegváUás címén 28.000 pengő erejéig pe­relte az uradalmat. A békési járásbíróság mind­két keresetet elutasította. A gyulai törvényszék azonban '2900 pengő eszmei kártérítést ítélt meg az intézőnek, felesége keresetét azonban elutasította, mert szerződéses tanerő volt egy nem nyilvános jogú iskolában, igy nincs igé­nye nylugdjjra. Az Ítélet jogerős. — Vasúti szerencsétlenség után felakasztot­ta ‘magát egy őr. Lijpótszentmiklós közelében egy őrháznál összeütközött fcigy személyvonat egy tehervonattal, A két mozdony erősen meg­sérült. A személyvonatnak két kocsija, a teher­vonatnak pedig mégy kocsija kisiklott. Huszon­hármán megsebesültek, köztük hárman súlyo­san. A három súlyos sebesültet a lipótszent- milkiósi kórházba szállították. Az őrházban szol­gálatot teljesítő vasúti őr; amikor a szerencsét­lenséget meglátta, az erdőbe szaladt és egy fára felakasztotta magát. Holtan találták meg. — Székrekedésben szenvedő bágyadt, dol­gozni képtelen egyéneknél a bélmozgást reg­gel éhgyomorra egy pohár természetes »Ferenc József« keserüviz csakhamar megélén­kíti, a vérkeringést szabaddá teszi s a gondol­kodó- és munkaképességet emeli. Kérdezze meg orvosát. 35 — Borzalmas tüzhalál áldozata lett egy 86 éves szegedi asszony. Szegedről jelentik: Vasár­napra virradó éjszaka megdöbbentő halálos sze­rencsétlenség történt Szegeden, a Barát-Utca 19, számú ház egyik udvari lakásában. Itt lakott egy 86 éves magános öregasszony, özv. Pász­tor Györgyné. A lakásból reggel nyolc óra tájban erős füstszag szűrődött ki. Zörgettek az ajtón ,majd feltörték. Megdöbbentő volt a lát­vány. A kis szoba berendezése tejlesen össze volt égve s az öregasszony holtan, rettenetes égési sebektől eltorzítva feküdt a szoba köze­pén. A kihívott rendőri bizottság megáHapitot- ta, hogy a vaskályhából az éjszaka folyamán láng csapott ki, ez belekapott az öregasszony ruhájába és ugylátszik, a rémülettől nem tudott kimenekülni. — Tudja-e sógor, mi a legjobb szer <a. nátha ellen? _? i — A kalapkura ! — ? ' — Figyeljen ide ! Lefekszik az ágyba és a székre maga elé tesz egy kancsó bort 'és egy kalapot. Azután addig iszik, mig a kancsót össze nem téveszti a kalappal... — Nagy angol flottagyákorlat lesz Sin^ga- poor környékén. Londonból jelentik: Az an­gol flotta március közepén Siia gapoor környékén nagy had­gyakorlatot tart. Ez lesz a leg­nagyobb tengeri Jiadgyakorlat. ' - amelyet a sangapoori Uj kikötő felavatása óta tartottak. A hadgyakorlaton a keletindiai angol hajóhad 25 egysége vesz részt: amelyek jelenleg Kijiában és Ceylon szigetén állomásoznak. — Ezen a hétéin a ZaEay-patifka tart éjjeli szolgálatot. — Le áklarta szúrni a disznót, kórházba került. Érdekes és ritka körülmények között érte súlyos baleset Marozsi László 23 éves lajos- mizsei földművest. Marozsi László gazdájának hízott disznóját akarta leszúrni. Annak rendje és módja szerint kiengedték a pocát óljából. Marozsi hatalmas lendülettel kapta el a disznó sörtéjet, hogy elrántsa és a disznóölő kését az állatba szúrja. A sors, illetőleg a disznó mást akart. A jól megtermett állat a fogás után nem esett el,, ellenkezőleg neki,fordult a hol­lóm ek és fellökte. Marozsi László elvágódott és esés közben eltört a jobb lábaszára. Marozsi Lászlót gazdája vitte kocsin a kecskeméti kór­házba. — Aki túlsókat evett, vagy ivott és ezért rosszul érzi magát, annak egy pohár termé­szetes »Ferenc József« keserüviz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beleit és felfrissíti egész szervezetét. Kérdezze meg or­vosát. 34 — Notórius betörőket fogtak el Szege­den. Vasárnap este Szegeden Tóth Jenő dr. fő­orvos elsőemeleti lakásában munka közben meg zavartak két betörőt, akik az ablakon keresztül az utcára ugrottak. Az egyikük a Je ugrás pián elszaladt, de a másik lábát törve, jajgatva'a föl­dön maradt. A meglógott betörőt |s elfogták: és előállították őket a rendőrségre. A két betö­rő — Herzog Ferenc és Gelb Imre — már többször voltak büntetve különböző bűn cselek mények miatt. A két notórius betörő, — akik köziii az egyiket a lábtöréssel a kórházba iSzal- litottak — alaposan gyanúsítható az utóbbi idők ben Szegeden történt betörések egyrészével. — Mellbelőtte magát egy joghallgató. Meg döbbentő öngyilkossági kísérlet történt vasár­nap délután Szegeden Mihalovits Lajos 23 éves joghallgató szülei lakásán mellbelőtte magát. A ki­hívott mentők az életunt fiatalem­bert a közkórházba szállították, ahol 'az orvosok megállapitoták, hogy a golyó a tüdején hatolt át. A sebesült állapota súlyos, de felgyógyulá­sában bíznak. Köhög — Rekedt szopogasson tiszta virágmézbőí készült HársfaméZ'Cukorkát 1 csomag ára 30 fillér. — Kapható: Ber/ók drogériában — Ha influenzája van, gondoskodjék ar­ról is, hogy gyomra és belei a természetes »Ferenc József« keserüviz használata által gyak­ran és alaposan kitisztittassanak. Kérdezze meg orvosát. i ______________________________6 A becsületes éhenkórász egy családnál egy kis sültet kap. 1 — Kérem alázattal — mondja, — a kis­asszony ka sütötte ezt a húst? — Igen — feleli rá a leány. — Akkor azonnal adjanak legalább egy pengőt, különben elviszem a kisasszony vő­legényéhez és megkóstoltatom vele! — Influenzajárvány dühöng Ausztriába^!. Bécsből jelentik: Bécsben és az egész Ausz­tria területén egyre növekszik az influenzás meg beteged ések száma. A kórházak már alig tud­ják befogadni a betegeket. Ennek ellenére a hi­vatalos orvosi jelentés bizakodó és megállapítja, hogy a tartós hidegebb időjárás a betegség to­vábbi terjedését hamarosan megakadályozza. Kisklrályság postaügynökséget kap A hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy Csongrád vármegye mindszenti járásban fekvő Kiskirályság nagyközségben 1939. évi feburár hó 1-én »Kiskirályság« elnevezéssel postaügy- mökség nyílik meg. A postaügynökség elintéz minden postai ügyletet és kézbesitési-köre Kis-« királyság nagyközség egész közigazgatási terü­letére kiterjed. Ellenőrzés, leszámolás és fel­ügyelet tekintetében az ügynökség a gádo­ros! m. kir. postahivatal alá tartozik és vele na­ponta egyesfogatu koasijánat utján áll össze­köttetésben. Újabb földrengés volt Chilében (Santiago de Chiléből jelentik); Concepci­on és ChUlan városokban, amelyeket a múlt héten súlyos földrengés sújtott, hétfőre virradó éjszakán újabb erős földlökéseket észleltek. A földrengés több házat összedöntött; sok em­ber súlyosan megsebesült. A muttheti föld­rengés által okozott kárt eddig másfélmiHiárd pezóra becsülik. ' ■ KORZÓ MOZGÓ üróf Széchenyi Miklós-tér 6. Telefonszám 18 Február 1-én szerdán 7 és 9 órakor Magyar Világhiradóban Csehek támadása Munkács ellen Bajtársah Pour Le Mérlle Karl Ritter rendezése. Főszereplők: Paul Hartmann, H. A. E. Bőhme, Fritz Hampers, Albert Hehn, Paul Ottó, Carsta Löck, Jutta Freybe. Február 4 én szombaton 7 és 9 órakor Február 5-én vasárnap 3—5—7 és 9 órakor Február 6-án hétfőn 7 és 9 órakor Paramount vllághiradó Tilos a lázadás rajzfilm Írország színes kulturfilm Iglói diákok testvér magyar filmje SZÖRÉNYI ÉVA legszebb alakításával Leányvári boszorkány Partnerei: Hámory Imre, Szombathelyi Blanka, Csortos Gyula, Vaszary Piri, Rátkay Márton.

Next

/
Thumbnails
Contents