Orosházi Friss Hírek, 1939. március (16. évfolyam, 49-74. szám)

1939-03-01 / 49. szám

Szerda, 1939. március 1. 8 fillér «öl. piff M Kir. Ogyészaég Szeged XVI. évfolyam 49. szám. ELŐFIZETÉSI ARAK: Negyedévre helyben h&zhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P Felelős szerkesztő és kiadó: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 órakor Eckhardt általánosságban elfogadja a zsidőjavaslatot A képviselőház tegnapi ülése Horthy Miklós 19 esztendeje kormányzója Magyarországnak Ma 19 esztendeje, hogy vitéz nagybányai Horthy Miklóst a magyar Nemzetgyűlés az or­szág kormányzójává választotta. A megújuló év­fordulókon a magyar nép hódolattal, bizalom­mal és szeretettel fordul kormányzója felé, aki a forradalmakban szétzüllesztett népből ismét nemzetet kovácsolt egybe. Szüksógrendelefekkel akar kormányozni a cseh-szlovák központi kormány Pozsonyból jelentik: A Hlinka-párt hivata­los lapja, a Slovak biztosra veszi, hogy legké­sőbb március végére a cseh-szlovák központi parlament feloszlik. Az uj választásokig a Be- rán-kormány, a lap szerint, szükségrendel etek­kel kormányozza majd az országot. Kingsley Wood asz angol légi tegyverlcessésröl Londonból jelentik: Sir Kingsley Wood, az angol légügyi miniszter tegnap bejelentette, hogy az angol repülőgépek jóval olcsóbbak ugyan, mint az amerikaiak, mégis a világ leg­jobb repülőgépei közé tartoznak. Az angol re­pülőgépgyárak hatszázalékos haszonnal dolgoz­nak, mert nem a profit a céljuk, hanem Anglia megerősítése. Berard szenátor nem vállalja a spanyol nagyköveti tisztséget A francia sajtó nagy része sajnálkozással veszi tudomásul, hogy Berard szenátor nem hajlandó vállalni a nagyköveti tisztséget. A Le Journal értesülései szerint a francia kor­mány efejtette azt a tervet, hogy Burgosba katonai személyiséget nevezzen ki. Serédi hercegprímás a 30- cellában fog lakni a pápaválasztás alatt Hétfőn sorsolták ki a bíborosok között azo­kat a céliákat, amelyekben a konklávé tartama lalatt laknak. Serédi Jusztinián, Magyarország biboros-hercegprimása a 30. számú cellát kapta. MEGÉRKEZTEK AZ OROSHÁZI SZAVAZÓ URNÁK Az orosházi választókerület szavazó urnái tegnap megérkeztek. Az urnák szürkérafeístet- tek, zománcozott vaslemezből készültek. TEG/V^P XARUCT A GYULAI MÉTA Gyulai tudósitónktól: A Gyula vezér Baj­társi Egyesület és a Nemzetpolitikai Társaság karöltve rendezte meg azt az előadássorozatot, amely február 26-27-28-án Gyulai Diéta néven folyt le. A Diétán nemzetszemléleti előadásokat tartottak dr. Pongrácz Kálmán a Társaság alel- nöke dr. Antal Lajos főorvos a B. E. elnöke dr. Kerék Mihály szociológus és dr. Mester Miklós, A Diétát az ipartestület hatalmas étter­mében kellett megtartani, hogy a nagyszámú érdeklődő elférjen benne. Szinyei-Merse Jenő alelnök 10 órakor nyi­totta meg a képviselőház ülését. A zsidójavaslat tárgyalásának első szónoka Makray Lajos ke­reszténypárti képviselő volt,, aki a javaslat ne­hézségeiről beszélt. Több okbó nem tartja sze­rencsésnek a törvényjavaslat indokolását. Makray Lajos: Az egyházaknak van egy. missziós kötelességük. És kérdem, hogyan tel­jesíti az egyház 'ezt a missziós kötelességet ezentúl? Igen szívesen belemernék abba a megol­dásba, hogy a jövőben megakadályozzák a vegyes há­zasságit. (Helyeslés a kereszténypárt soraiban)). Ha ezt nem teszik meg, akkor ez a probléma nem szű­nik meg. Ennek ellenében azokkal, akik már birtokokban vannak, akik jogok élvezetében van nak, humánusabban kell bánni. Beszéde további folyamán a hadiárvákat a kivételek közé kívánja soroztatni, majd azzal fejezi be felszólalását, hogy elfogadja a javas­latot abban a reményben, hogy a keresztény párt módositó indítványait a kormány magáévá teszi. A következő felszólaló Gürtler Dénes (fel­vidéki), majd utána Eckhardt Tibor mondott nagy beszédet, A huszti kormány a csőd szélén 310 millió a költségvetési hiány Volosin vasárnap Prágába érkezett és az újságírók előtt nyilatkozott a huszti kormány pénzügyi gondjairól. A nyilatkozatból kiderült, hogy a kárpátaljai kormány 60 millió korong költségvetési bevételre számit, viszont a fedezet­len hiány — Volosin szerint — 310 millió koro­nát tesz ki. A határmegállaplfó bizottság javaslata a magyar bizottság előtt A MTI jelenti: A kárpátalja-ukrán határ- megállapitó bizottság elkészítette javaslatait s február 27-én a javaslatot a magyar bizottság elé terjesztette. Ungvár mellett betörést kíséreltek meg Szícs terroristák Ungvárról jelentik: Ismeretes, hogy a cseh kormány a cseh katonaságot az Ungvárral szem­ben lévő kárpátaljai területekről visszavonta, Szombat éjjel ezen a területen Szics terroristák golyószórókkal és kézigránátokkal felszerelve be akartak törni magyar területre, azonban ami­kor a magyar katonaság puskatüzzel fogadta a bandát, visszavonultak. a javaslat mellett, amit általánosságba« elfogad, de bizonyos elvi én részletkérdésekben súlyod ^aggodalmai vannak. A frontharcosok, hadiözvegyek, hadiárvák problémáját a természetes kihalás folyamatára kívánja bízni. , ■ i Kifogásolja, hogy a javaslat nem nyiul hoz­zá azokhoz a zsidókhoz, akik a tulajdonjog ere­jénél fogva monopolizálják a magyar gazdasági éíetet. ► I | Beszédét azzal végzi: Nemcsak a javaslat­ban láttam hibákat, hanem abban a módban, ahogy a volt miniszterelnök ur a törvényhozás elé vitte ezt a kérdést, abban a bomlasztó des­truktiv légkörben, amely szerte áramlott az or- . szágban. —» Teleky Pálban bízom, mert a zsidókéra désnek emberséges, európai, magyar és tfeztes- séges megoldását remélem tőle. Rajniss Ferenc a következő szónok azzal kezdte beszédét, hogy a zsidótörvény előharco- saniak, akik börtönben és internálótáborokban ülnek, kegyelmet kell adni. Szerinte pem az ut­ca, nem a demagógia hozta ide ezt a javaslatot* hanem »a magyar nemzet közszükséglet« szülte«. A ruszin nép nyíltan szembeszáll az ukránokkal Huszti jelentés szerint az ukránok által Sa­nyargatott ruszinok most már mindenütt nyíltan szembeszállnak az ukránokkal. Tőkésen rágyúj­tották az ukránokra azt a házat, ahol gyűlést tartottak s a tetteseknek nem sikerűi nyomára akadni, bár az ukránok tiivétették az egész kör­nyéket. Beregsárrétein kenyeret és munkát ígér­tek az ukránok a ruszinoknak, de a lakosság kijelentette, hogy semmit sem fogad el az ukránoktól, mert: »Tavasszal már úgysem lesi­tek itt !« i . | , ; \ ! I Madridban és Valenciában teljes a felfordulás Parisból jelentik: Ideérkezett hírek szerint Madridban és Valenciában teljes a felfordulás A vörös vezetők délkelet felé menekülnek. Egyik spanyol köztársasági lap sürgeti a fegy- verletételi bizottság megalakítását. Ma kezdődik Hómában a pápaválasztás Rómából jelentik: A bíborosok m,a déJ* előtt 10 órakor átvonulnak a'szent Pál kápol­nába és résztvesznek az u. n. Szentlélek-mi- sén, amely az első aktusa a pápaválasztásnak. Délután a bíborosok és f konklávistáfc meg- esketésére kerül sor. Ha olcsón, elegánsan és jól akar öltözködni, vásároljon a Versenyruhaházban Csirke - piac rNői kabátok, férfi rtthák és kabátok, gyermek­uhák és kabátok csinos kivitelben, minden szin­Apollo mozi bea és minden minőségben — Hazai és külfcldi Szabóit ár! Uriszabóság! mellett szövetek — Márkázott áruk garantia mellett.

Next

/
Thumbnails
Contents