Orosházi Friss Hírek, 1939. április (16. évfolyam, 75-98. szám)

1939-04-01 / 75. szám

aDOSH üT ff \ *öí- píj' ^ Üi Szeged Szombat, 1939. április 1. 8 füléi* XVI. évfolyam 75. szám. ELŐFIZETÉSI ARAK: Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P Felelős szerkesztő és kiadó: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel 12 órakor A ZSIDÓ JAVASLAT A FE.CS0eAXE.E0 TT A felsőház egyesített bizottságai tegnap tárgyalták a zsidójavaslatot. Szilágyi Lajos sze­rint a javaslatot külfödli befolyásra hozták élet­re. Gróf Teleky miniszterelnök erre vonatko­zólag felszólalásában a következőket mondotta: Megmondottam bemutatkozó beszédemben itt és a képviselőházban is, hogy a magiunk lábán állunk. Amig én itt ülök, a magunk lábán állunk. Nem értem, miért kell napról- napra ismételten komolyan tett kijelentéseket még itt a felsőházban is. — A bizottság általá­nosságban elfogadta a javaslatot a részletes vi-- ta alapjául s Wekerle Sándor indítványa alapján kimondotta, hogy albizottságot küldenek ki a részletekre vonatkozó javaslat megtételére. Az albizottság ma ül össze. Spanyolország csatlakozott a kommunistaellenes egyezményhez Madridból jelentik: A spanyol nemzeti kor­mány tegnap aláírta csatlakozását a kommunista ellenes egyezményhez. A lengyel miniszterelnök a határvidéken Hétfőn állapítják meg a szlovák-magyar határt A szlovák bizottság elfogadta tárgyalási alapot a magyar javaslatot A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magyar és szlovák delegáció teg­nap délben 12 órakor a m. kir. külügyminisztériumban Vörnle János rendkí­vüli követ és meghatalmazott miniszter elnöklete alatt ülést tartott. A szlovák delegáció bejelentette, hogy a magyar javaslatot tárgyalásként elfogadja. A két delegáció szakértői délután 5 órakor ülnek össze az uj határvonal meg­állapítása végett. — A magyar-szlovák bizottság délután újból összeült és sikerült olyan megegyezésre jutni, hogy annak alapján a szlovák-magyar ha­tárt a hétfői ülésen megvonják a térképen. Anglia minden rendelkezésre álló segítséget megad a megtámadott Lengyelországnak Az angol miniszterelnök szenzációs nyilatkozata Varsóból jelentik : Skladkovsky tábornok- miniszterelnök csütörtökön a keletporosz határ­vidékén járt. A miniszterelnök Mlava városában megbeszélést folytatott a hatóságok vezetőivel, Mlava városa közvetlenül a keletporosz határ mentén fekszik. Bombarobbaaás Bírminghamban és Liverpoolban Két bomba robbant a múlt éjjel Birming- hamban a lakónegyed egy nagy háztömbjének átjáró kapujában. Nagy anyagi károkat oko­zott. A légnyomás bezúzta az összes ablakokat és sarkukból emelte ki az ajtókat és ablako­kat, de emberéletben szerencsére nem esett kár. Liverpoolban egy látszerészüzlet kirakatában robbant egy bomba és az ekszplozió megre- pesztette a ház falát, szomszéd házak ablakait pedig betörte. Húsz pengő a vagyon- válfság búza ára A pénzügyminiszter a mezőgazdasági in­gatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát a földmivelésügyi miniszterrel egyetértő- leg április hóra szóló érvénnyel métermázsán­ként 20.— pengőben állapította meg. Anglia — a béUéí alkarja Szenzációs hírt Közöl ma a Daily Ekszpress. Arról számol be, hogy Anglia számára uj repü­lőgépek vannak készülőben, amelyek percen­ként tízezer gépfegyvergolyót tudnak' kilőni. Ezek az uj repülőgépek valamennyi eddig épí­tett repülőgépek közül a legerősebben vannak felfegyverezve s olyan ellenséges repülőgépeket is el tudnak találni, amelyek percenként nyolc kilométer sebességgel haladnak. Az uj repü­lőgépek géppuskái egyetlen gombnyomásra má- sódpercenként százötven golyót lőnek ki. Londonból jelentik: Az angol alsóház ülé­sén a munkáspárti ellenzék helyettes vezére kérdésére Chamberlain miniszterelnök kijelentet te, hogy a Lengyelország ellen tervezett ál­lítólagos támadás tekintetében a kormány nem kapott semmiféle hivatalos értesítést, tehát nem is fogadhatja el a híreket hivatalosnak. — Meggyőződésem — mondotta — Cham­berlain, hogy nincs olyan kérdés, amit nem lehetne békés utón elintézni. Bizonyára tudja a Ház, hogy bizonyos tanácskozások folynak más kormányokkal. Bejelenthetem, hogy ezen tanácskozások ideje alatt olyan cse­lekmények esetén, amelyek a lelngyel függetlenséget világosan fenyegetnék, az angol kormány kötelezve éretné magát, hogy Lengyelországnak minden rendel- kezésreálló segélyt megadjon. E kérdés­ben francia részéről felhatalmazást kap­tam annak kijelentésére, hogy Franci»' > ország álláspontja ugyanaz. ' A továbbiakban úgy nyilatkozott Chamber­lain, hogy előbbi bejelentése csak a tanácsko­zások idejére vonatkozik. Szívesen látná a kor­mány a német—lengyel kérdés ilyetén megol­dásánál az összes hatalmak együttmüködéséneH legnagyobb mértékét, beleértve Szovjetorosz- országét is és megnyugtathatja a Házat, hogy Anglia és a szovjet között ennél a kérdésnél nincsenek világnézeti akadályai az együttműkö­désnek. í! —o— Érdekes csabai indítvány a munkabérek át­hárításáról A békéscsabai ípartestület elöljárósága ülésén olyan indítvány hangzott el: intézménye­sen biztosittassék az építési' vállalkozónak a;: a joga, hogy az időközi munkabéremelkedéseket átháríthassa a rendelőre. Az elöljáróság a fel­szólalást magáévá tette és lépéseket tesz annak illetékes helyen való elfogadása érdekében. Chamberlain nyilatkozata nem zavarja Németország munkáját Lapunk más helyén közöljük Chamberlain alsóházi nyilatkozatát a német—lengyel kérdés­ben. Erre vonatkozóan a Német Távirati Iroda berlini illetékes hely nyilatkozatát közli: Némi- kép érthetetlen, hogy a brit. miniszterelnök szükségesnek tartja ezt a nyilatkozatot, hiszen mindenki tudja, hogy Anglia és Franciaország kötelesek Lengyelországot segíteni. Nevetséges kísérletek ezek ‘a Németország elleni bizal­matlanság szitására más népekben. Plátói kije­lentésekkel nem lehet megzavarni Németország munkáját. Ostramállapstot rendellek el Madridban Espinosa Los Monteros tábornok ostromál­lapotot rendelt el Madridban és környékén. El­rendelte a fegyverek beszolgáltatását, megtil­totta a rémhírterjesztést, valamint a közüzemi munka szabotálását és mindennemű sztrájkol, A város élete kezd a rendes kerékvágásba jutni, A nemzeti csapatok bevonulása óta megszüntet a lövöldözések, az összes közüzemek működ­nek. Csütörtök óta szabadon árusítják a zöld­séget és gyümölcsöt, péntektől kezdve meg­nyílnak a kávéházak, halkereskedések, szómba^ ton pedig a mészárszékek is megkezdik üze­müket. Állandóan érkeznek élelmiszerekkel meg rakott tehergépkocsik. Andalusiában a nemzeti csapatok többek között megszállották Uledát, Giuadikszot és Bazat, továbbá egész sor kisebb községet. A levantei arcvonalon Alieantét foglal­ták el. Madrid környékét teljesen megtisztítot­ták az ellenségtől. A tavasz legszebb színei s női és lányka kabátokban | a VERSENYRUHAHAZBAN! Férfi- és gyermekruhák és kabátok. — Fíxemp Nävi és Zerge mátkágott áruk. — Szabott ár ! Tekintse meg dús raktáramat vételkényszer nélkül Uríszabóság — Szép szövetraktár ! Csirke-piac.

Next

/
Thumbnails
Contents