Orosházi Friss Hírek, 1939. május (16. évfolyam, 99-113. szám)

1939-05-02 / 99. szám

OROSHÁZI Tek. M. Kir. Ügyészség Köt. péld. Szeged Kedd, 1939. május 2. 8 fillér XVI. évfolyam 99. szám. ELŐFIZETÉSI ARAKs Negyedévre helyben házhoz hordva 5 P Negyedévre vidékre postán küldve 7 P felelős szerkesztő és kiadó: DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bajza-u 12 Telefon: 113 sz. Lapzárta éjjel Izórakor Lapzáría Folynak az angci-orosz meg­beszélések Londonból jelentik: Az angol-orosz meg­beszélésekkel kapcsolatban tegnap az angol al­sóházban kérdést intéztek Chamberlain minisz­terelnökhöz. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy a megbeszélések folynak, éppen ezért azokról nem nyilatkozhat. Megszűnt az osztrák közigazgatási törvény Bécsbőt jelentik: Az Ostmark területén a tegnapi nappal megszűnt a régi közigazgatási törvény. Seiss Inquart helytartót Hitler biro­dalmi miniszterré nevezte ki, mert a közigazga­tási törvénnyel együtt az osztrák helytartóság is megszűnt. Néma tüntetés Budapest központi városházán A MTI jelenti: Tegnap délelőtt mintegy 150 főnyi építőipari munkástömeg jelent meg a központi városháza folyosóján. A munkásság Szendy polgármestert kereste, majd miután meg tudták, hogy nem tartózkodik Budapesten, pár perces néma tüntetés után elhagyták az épü­letet. Gafencu Rómában Rómából jelentik: Gafencu román külügy­miniszter római látogatása során tegnap délben 1 órahosszat tanácskozott Mussolini miniszter- elnökkel. Délben ebédet adott Ciano gróf tisz­teletére. A román külügyminiszter Rómából hazatértében útját meg fogja szakítani Bel- grádban. KIRÁLY KERÜC SZÍRIA ÉCÉRE A »Journal« értesülései szerint francia részről a sziriai helyzet gyökeres rendezése érdekében a királyság intézményének bevezeté­sére gondolnak. Szíriában felkent uralkodó ját- szaná a legeredményesebben a független dön­tőbíró szerepét az elégedetlen kisebbség B az ország többsége között. A török követelések Nio|ha ä Qual d’Orsay szerint Törökország­gal nyugodt mederben folynak a tárgyalások abban az irányban, hogy ez az állam is csat­lakozzék a francia—angol biztonsági rendszer­hez, egyes párisi lapok tudósításai Szerint sú­lyos nehézségek merültek fel a két kormány között. A török-francia megegyezés útjába a török követelések gördítenek akadályt. Török­ország ugyanis igényt tart Szíria északi ré­szére. 1 , j. , , AZ OLASZORSZÁGI ZSIDÓK HELYZETE A legutóbbi olasz minisztertanács szabályoz ta a zsidók szabád pályán való elhelyezkedésé­inek kérdését. A törvényjavaslat értelmében Zsi­dó ügyvédeknek, orvosoknak és mérnököknek ezentúl kizárólag zsidó feleket szabad védeniük, vagy gyógyitaniok, vagy zsidótól szabad mun­kát elfogadmiok. Ugyancsak megtiltja a törvény aZ árja állampolgároknak, hogy zsidó ügyvédek­hez, orvosokhoz és mérnökökhöz forduljanak'. 9 magyar államférfiak berlini látogatása Hitler beszédei mondott a birodalmi májusi ünnepen Berlinből jelentik: Gróf Teleki miniszter­elnök és gróf Csáky külügyminiszter tegnap harmadik napot töltötték a német birodalom fővárosában, ahol a magyar államférfiakat min­denütt a legnagyobb szeretettel, előzékenység­gel és megkülönböztetett udvariassággal fo­gadják. A Lustgartenben tartott május 1-i ünnep­ségen a díszpáholyban foglaltak helyet a ma­gyar államférfiak, akiket az odaérkező Hitler vezér és kancellár szívélyesen üdvözölt, majd az ünnep vé­gén tőlük kézfogással búcsúzott el. Hitler beszédet mondott az ünnepélyen, hangsúlyozta, hogy szereti a békét, de a nemzet közi sajtó háborúra uszit. — Én is fegyverkezem — mondotta Hit­ler, — de én szeretem a békét. Németor­szág évek hosszú sora Sta nagy ipari müveket teremt, amelyek még nem nyer­tek befejezést s ezért a német népnek szüksége van a békére. A magyar államférfiak egyébként reggel résztvettek az ifjúság nagy ünnepélyén, délután Frick belügyminiszter teáján, este pedig Sztójay Döme rendezett vacsorát tiszteletükre. A teán megjelent Ribbentrop külügyminiszter is több minisztertársával. Telekiék holnap érkeznek vissza Buda­pestre. Tárgyalások Olasz- és Franciaország kozott Enyhült az olasz-francia feszültség A Financial Times diplomáciai levelezője szerint nemsokára tárgyalások indulnak meg Franciaország és Olaszország között. A vasár­nap este Londonba érkezett hírek az olasz— francia feszültség enyhüléséről adnak hirt és azt mutatják, hogy az utóbbi napokban mindkét kormányban megvolt a hajlan­dóság az olasz követelésekről tárgyalni. Az olasz kormány követelései a követ­kezők : 1. Két tagság a Szuezi-csatorna igazgató; tanácsában. 1 2. Szabad körzet Dsibuti kikötőben. 3. Rendelkezés az Addisz-Abeba—DsíbUÖ vasút olasz területen átvezető szakaszával. 4. Az 1893. évi egyezmény vi&szaálíitása Tuniszban, amely egyezmény bizonyos előjo­gokat ad a tuniszi olaszoknak. A francia kormány nem hajlandó ugyan a 4. számú követelést az utolsó betűig telje­síteni, de kész kiegyezéses megoldásra. Meleg szeretettel fogadták dr. Torkos Bélát Pusztaföldváron Gondoskodni kell arról, hogy mindenki megkapja a maga kenyerét a maga munkája után Dr. Torkos Béla az orosházi választókerü­let Magyar Élet Pártjának országgyűlési képvi­selőjelöltje, vasárnap a gyulamezei választókat és Pusztafötdvár népét látogatta meg. Gyulamezőn megtartott beszédének’ igen mély hatása volt, a Párt újabb tagokkal gyara­podott és újabb igen értékes eredményeket so­rozott dr. Torkos Béla a választási siker ki­látásaihoz. A pusztaföldvári pártgyülést a Körben tar tották meg délután 4 órakor kétszázfőnyi komoly gazdaközönség je­lenlétében, vitéz Koós Albert elnöklete mellett és Csizma­dia András országgyűlési képviselő részvéte­lével. Vitéz Koós lelkes szavakkal üdvözölte a vendégeket és a megjelenteket, majd fel­kérte dr. Torkost, tartsa meg beszédét. Dr. Torkos Bélát még a terembe belépése­kor nagy éljenzéssel fogadta a közönség, ami­kor pedig szólásra emelkedett, s a szeretetre hivatkozással bizalmat kért, "beszédét percekre megállította az ováció. Dr. Torkos röviden ismertette a Magyar Élet Pártja programját: az ősi magyar földön uj magyar életet! Beszéde további folyamán rátért az aktuális kérdésekre. 4 — Le kell rombolni a társadalmi válasz­falakat, értékmérő csak az legyen, hogy ki ho­gyan teljesiti feladatát ott, ahová a nemzet sorsa állította. Gondoskodni kell arról, hogy mindenki megkapja a maga kenyerét, a maga becsületes munkája után. — Magyar testvéreim, az ország a gazdá­val áll ,vagy bukik. Sajnos, vannak lelkiismeret­len emberek, akik a gazdát szembeállítják a munkással. Van munkáskérdés, de azt nem a gazdia rovására kell meg­oldani. Ha a munkásságnak egész éven át állandó munkaalkalmat biztosítunk", s nem csak a nyári keresetére van utalva, a munkáskérdés alapjában megoldottuk. — Bolond ember lenne, aki azt hirdetné, hogy a földreform során minden ember kapjon földet, merthiszen a 11 millió magyarnak a 11 millió katasztrális magyar földből fejenként éppen 1 hold föld jut. Ezzel a földosztással sem­mivel sem lennénk előbbre, mint az előző föld­reformmal. A kormány mai elgondolása nem A tavasz legszebb sz a inéi: I ♦ Férfi- és gyermekruhák és kabátok. — Fíxemp Nävi és Zerge márkázott áruk. — Szabott ár! Tekintse meg dús raktáramat vételkényszer nélkül Urlszabóság — Szép szövetraktár ! Csirke-piac.

Next

/
Thumbnails
Contents