Orosházi Friss Ujság, 1936. április (25. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

1 £ orosházi FRISS 0|SAQ Szerda, 1936 április 1 ________________________________ ____________’ _______ *■ _ • Sv édország duplájára Emeli hadügyi ütségvetéset Stockholmból jelentik: A kormány be­nyújtotta az országgyűlésen az ország véderejének megerősítéséről és újjászer­vezéséről szóló törvényjavaslatot. A légi haderő céljaira az eddigi 11 millió ko­rona helyett 21 millió koronát irányoz­nak elő. Agyonnyomoii a homok egy munkást Debrecenből jelentik: A Kardos­telken levő homokbányában egy 9 mé­ter mély akna beszakadt és mintegy 100 métermázsa homok omlott az akna mélyén dolgozó Szabó István 40 éves munkásra, akit félórái munkával holtan ástak ki a homoktömeg alól. Szerdán, április 1 én fél 9 órakor Csütörtökön, április 2-án 6 és 9 órakor Kedvezményes tielydrak! MŰSOR MAGYAR VILÁGHIRADö PARAMOUNT VILÁGHIRADö Két nagy film egy műsorban! A legsötétebb Átrikában 1 egy expedíció felvételei Sudán, a B ; Belga—Kongó és a Viktória tó em- | bér és állatvi3zonyairól, A két trombitás ZORO és a hamis HURU a két móka- fej csináló legújabb kacagtató vigjátéka. £j HELYÁRAK: Erkély és páholy H 70, Első hely 60, Második hely 50, ■ Harmadik hely 30, Negyedik hely 20 f. Ej MBMfcTWTOWPy.a»- —-' T-l- fej Szombaton, április 4-én fél 9 órakor Vasárnap, április 5-én 3—6—9 órakor MŰSOR FOX VILÁGHIRADÖ Két nagy film egy műsorban! Lángol a Volga látványos, izgalmas orosz történet. Puskin regényéből filmre irta: De Fast. Rendezte: V. Turjansky. Fő­szereplők : Prejean. Dareux, Inkisi- noff, Kovanko. Végig magyarul beszélő film! Négy és fél muskétás szellemes, kacagtató, énekes, zenés vígjáték. Irta : Nóli Károly. Rendezte : Kardos László. Zene : Brodszky Mik­lós. Főszereplők: Szőke Szakáll, Ve­rebes Ernő, Huszár Károly, Wallburg Ottó, Halmay Tibor, Anna Sörensen, Bressart Félix. — Magyarul beszél­nek ; Szenes Zoltán, Bányai Isrván, Szakács Zoltán, Bálint Béla, Halmay Tibor, Verbőczy Józsa és Endrődy Miklós. Rendes helyárak 30—100 fillérig A szerda—csütörtöki szelvények érvényesek! Hely árak: Erkély és páholyszék 1 P, 1. hely 90, II. hely 70, 111. hely 50, IV. hely 30 fillér. Harrar felé ugornál Grazíani fl Tana-íavaf ts el akarják érni az olaszok Parisból jelentik: A Matin római je­lentése szerint Harrar bombázása Gra­ziam tábornok erélyes előnyomulásának bevezetését jelenti, illetékes forrásból ere. dő hirek szerint a gyarmatügyi minisz­térium már értesítést kapott arról, hogy a hadműveletek a Szomáliföldon kedve­zően bontakoznak ki. Erről a hivatalos jelentésekben azért nem’ esik szó, mert Róma az abessziniai katonai sikerek erkölcsi hatását fokozatosan akarja ki­aknázni. Az Oeuvre értesülése szerint a/ olasz hadvezetőség elhatározta, hogy az e!<5- hyomulást a Tana-tó irányában foly­tatja. Katonák, mint bankrablók Százezer pezetát raboltak, de kézrekerültek Meliílából jelentik: Három felfegyve­rezett rabló behatolt a Bilbaói Bank üzlethelyiségébe és a tisztviselőket kény- szeritette, hqgv százezer pezetát fizes­senek nekik a bank pénztárából. A pénz felvétele után gépkocsira ültek és elmenekültek. Egy rendőrtisztet, aki felakarta őket tartóztatni, pisztolylövés, sei megsebesítettek. Azonnal repülőgé­peket küldtek ki a menekülő rablók üldözésére, de a rablóknak sikerült egér. utat venni és csak az üres kocsit talál­ták meg Nádor vidékén. Oranból érkezett jelentés szerint a bankrablókat a sagangani bányatelepen, Melj fiától húsz ki'ométemyire elfog­ták. Az elrabolt összeg nagy részét meg. találták. A rablók között három katona js van, akik a melillai benszülött had­testhez tartoznak. Hauptmann a kivégzés előli is ártatlanságát hangoztatta Nincs kegyelem, megtörténtek a kivégzés előkészületei Trentonból jelentik: Elliot Robert hét állam hivatalos Ítéletvégrehajtója Tren- tonba utazott és megtette előkészületeit Hauptmann kivégzésére. Hauprpann, akit már megfürdettek éfo megborotváltak, néhány órával kivégzése előtt ártatlansá. gát hangoztatta s arra kérte őreit: rádióri forduljanak Amerika népéhez, hogy a gyilkos jelentkezzék^ vagy vezessék a hatóságot az igazi gyilkos nyomára, hogy ha őt kivégzik is, gyermeke visszanyerje becsületét. Hofman kormányzót ismeret, len telefonáló figyelmeztette, lyogy ( meg fogják gyilkolni. Prenhardt biró kijelentette, hogy semmit sem tesz Ha­uptmann kivégzésének megakadályozá­sára. A kegyelmi tanács Hauptmann má­sodik kérvényét is elutasította. Véres napok Kortörténelmi dokumentum, »mely a Németországban 19l9-ben fellángolt anárhiát vázolja elénk. Irta és rendezte: Hans Zöberlein. Szerző történelmi ada­tokból merítette tárgyát. Bemutatja a háborút nyomon követő erkölcsi hanyat­lást, felvonultatja a demagógok véres karneválját és a jelszavak szerencsét­len áldozatait. 1919. év Magyarországon is véres napok voltak. Ne feledjünk, nézze meg mindenki ezen izgalmas tör­ténelmi filmet. Bemutatja a Korzó Mozgó mozdonyíisztitó gödörbe esett és meghitt egy öregember Gyuláról jelentik, hogy szom­baton este hét óra tájban az állomáson szolgálatot teljesítő vasu­tasok a mozdonytisztitó gödörben egy eszméletlen öregembert találtak. Bevit» ték a kórházba, ahol anélkül, hogy esz­méié ét visszanyerte volna, néhány óra múlva meghalt. Hogy hogyan került a pályatestre és hogyan zuhant a mozdony- tisztító gödörbe, nem tudják. A zse­bében talált iratokból megállapították, hogy Medvegy Márton a neve, 77 éves békésszentandrási lakos. Az ügyészség elrendelte a holttest felboncolását. Szentesi bicillitolwjt fogtok Orosházán Csak egy kerékpárlopási ismert be Diáktüntetés miatt bezártál a zágrábi egyetemet Zágrábból jelentik: Az egyetemen kedden délelőtt nagyarányú tüntetés zaj­lott le. Mintegy 500 hallgató benyomult az épületbe és a tandíj leszállítását kö­vetelte. A tüntetés 10 órától fél kettőig tartott s akkor a rektor bejelentette Te. mondását. Az egyetemi tanács április lt-ig bezárta az egyetemet. Helyettes paigármestert választ Vásárhely Hódmezővásárhelyről jelenük: Vásár­hely különböző pártjait a helyettes pol­gármesterválasztás kérdése foglalkoztat­ja. Az a vélemény alakul ki, hogy a jelölt a város tanácsnoki karából ke­rüljön ki és olyan ember legyen .akinek személye és múltja garancia arra, hogy a várost kisegíti nehéz anyagi helyzeté­ből. A helyettes polgármester ugyanis a pénzügyeket és a város gazdálkodási ügymenetét intézi. Fontos tehát, hogy olyán ember legyen, aki már eddig is foglalkozott pénzügyekkel. A pártok egybehangzó véleménye szerint a je­löléseknél Bereczk Pál dr. tanácsnok neve lépett az erőtérbe, akit a jelenlegi polgármester is szívesen látna segítő­társul. Bereczk Pál dr. hosSzu időn át vezette a város pénzügyi osztályát és most ügy alakult a helyzet, hogy való­színűleg őt választják meg helyettes pol­gármesterré. Súlyos szerencsétlenség a majomban Debrecenből jelentik: A konyám malomban Szilágyi Károly 42 éves gé­pész a gép javítása közben megütötte a könyökét, megszédült és lezuhant. Ko­ponyaalapi törést és súlyos zuzódásokat szenvedett. A debreceni sebészeti kli­nikára szállították, életbenmaradásához kevés a remény. A szerencsétlen gépész hétgyermekes család feje. Részen áll az uj osztráh- cseb lereshedelmi szerződés R fizetési megállapodások azonnal őletbelépnek Becsből jelentik: Az osztrák-cseh gaz. dasági tárgyalások befejezéshez köze­lednek. Az uj kereskedelmi szerződés szövegezésével már készen vannak és a legrövidebb időn belül várható a megállapodásnak kézjeggyel való el­látása. Az előnyvámokra vonatkozó megál­lapítások június elsején lépnek életbe, niinthögy azokat először a Népszövetség elé terjesztik. A fizetési megállapodá­sok azonban, amelyek csak a két ál­lam nemzeti bankjaira vonatkoznak, már az aláirás pillanatában azonnal életbe­lépnek. Uj intézménye a szerződésnek, hogy osztrák.cseh vegyes bizottságot létesít a szerződés állandó ellenőrzésére a római egyezmények mintájára. Az orosházi csendőrök szombaton el­fogtak egy Szendi Horváth Ferenc ne­vű mágocsi születésű 21 éves itteni ille­tőségű fiatalembert, akinél lopott kerék- oárt talátak és az volt a gyanú, hogy a kerékpárt Szentesen lopta. Szendi Horváth Ferencért még aznap detektív Utazott át Szentesről Orosházára és az időközben őrizetbevett fiataléin?-* bért Szentesre kisérte, ahol nyomban megkezdték részletes kiha Igatását. Be­ismerte, hogy március 26-án este a gróf Tisza István.utca 49. számú Ke- mencés.korcsma elől »ő lopta el Varga Imre Nagynyomás 105. szám alatti lakos őrizetlenül hagyott kerékpárját, a lopott géppel egyenesen Örósházára kerekezett ahol azonban harmadnap felismerték és elfogták. A lopott kerékpárt bűnjelként lefoglalták. Szendi Horváth Ferenc tagadja, hogy egyéb kerékpárlopást is követett volna el Szentesen. Lopás címén eljárás indult ellene, ügyét legközelebb a szentesi já­rásbíróság tárgyalja. a bSuetftezö idénp október hú 15-ig bérbeadó Ajánlatok a Nemzeti Hitelinté­zet Rt Fiókja címére Hódmezővá­sárhely adandók be április 4-én délig, „Ajánlat KakasszékfBrdő bérletére“ felírással. Feltételeket válaszbélyeg ellenében küldünk.

Next

/
Thumbnails
Contents