Orvosi Hetilap, 1880. augusztus (24. évfolyam, 31-35. szám)

1880-08-01 / 31. szám

f UDAPEST, l880. 31. sz. Augustus 1. ELŐFIZETÉSI ÁR helyben és vidéken egész évre 10 írt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 új kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilian György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HETILAP. jvÍONI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZONNEGYEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : H'ógyes E. tnr. Közlemények a kolozsvári egy. ált. kór- és gyógyszertani intézetéből. I. Módszertani észrevételek az állatok végbélbeli hőmérséke meghatározásának módjairól sat. — Kim Z. tr. Az orr- és garathabarczokról, s ezeknek műleges eltávolításáról, az orrnyi- lásnak és garatürnek véres úton tágítása nélkül. (Folyt). — Könyvismertetés. Traité de climatologie médicale par le docteur C. H. Lombard. — Lapszemle. Az újképletek kezelése a Wickersheimer-féle arsenes folyadékkal. Tárcza : Popper J. tr. A vérkeringés felfedezése történelméhez. (Vége). — Rózsahegyi A. tr. Úti levelek. III. b. München, 1880. jun. 25-én. — Vegyesek. — Pályázatok. Melléklet : Kőmetszetű tábla Hőgyes E. tnr. czikkéhez. Közlemények a kolozsvári egyetem általános kér­és gyógyszertani intézetéből. I. Módszertani észrevételek az állatok végbélbeli hőmérséke meghatározásának módjairól és egy új állatrögzítö módszer­ről a hömérésekkel járó vivisectiókhoz ’). Hőgyes Endre tnr-tól. (Egy kőmetszetű táblával).. Az állati meleg élettani és kórtani körülményeinek kísérleti vizsgálatánál a test egyetemes hőmérséke idő­szerinti állapotának megítélésére egyik leggyakrabban használt és legkönyebben kivihető módszer a végbél- hőmérséknek meghatározása. Bármily könyü maga a meghatározás, a nyert adatok számbavehetősége és azok­nak az egyes kérdések megfejtésében értékesítése nem könyü feladat, mert a kísérleti körülmények, melyek között a meghatározás történni szokott, bonyolodottak, s a legtöbb esetben nem dönthető el, mennyi része van a talált eredmény létrehozásában a mérési módszernek és mennyi a vizsgálni szándékolt kísérleti behatásnak. J) E methodikai észrevételek noha első sorban „laboratorium“-érde- küek, nem lesznek talán közönbösek e lapnak, mint a „honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönyéinek azon olvasói előtt sem, kik önnön buvárlatokkal nem foglalkoznak ugyan, de birálatilag óhajtják átvenni és a gyakorlat mezején alkalmazásba hozni a kutatók vizsgálatainak eredmé­nyeit. A tudomány és a gyakorlat szempontjából oly fontos fertőző beteg­ségek okainak és ezek elhárítási módjainak kísérleti fürkészése jelenleg a kórbuvárlat napi renden levő kérdése. Specificus növéuyszervezetek alak­jában a talajban, légben, ételekben, italokban, ép és kóros váladékokban, bomló szervi anyagokban keresik az epidémiák rejtélyes fertőző anyagait. „Fertőztelenítő“ szerek után fürkésznek, melyek amaz apró növényszerke­zeteket megöljék és vehiculumjaikat ártalmatlanná tegyék az emberi szerve­zetre. E vizsgálatoknál az állatok végbélbeli hőmérése nagy szerepet játszik. Feladata kimutatni ama gyanús anyagok „pyrogen“ hatását, vagy annak megszűntét „fertőztelenítés“ után. E vizsgálatok a gyógytani, egészségtani gyakorlatba bevágó nagy horderővel biró következtetéseknek szolgálnak kiinduláspontjául. Nem lehet érdek nélkül való azért közelebbi vizsgálat alá venni magát a kutatás módszerét és kitárni annak biztossági fokát azok előtt is, kiknek saját vizsgálatok alapján nem áll módjukban önnön tapasz- talatoknt gyűjteni a szóbanforgó kérdésekben. Errors like strows, upon the surface flow He who would search for pearls must dive below (Dryden). H. E. Hogy az állatok végbél-hőmérészeti adataiban minden további bírálat nélkül nem lehet megbízni, belátja akár­ki, ha huzamosabban olynemü vizsgálatokkal foglalkozik, melyeknél ez adatokra szükség van. Már Legalloismák* 1 * * IV.) feltűnt, hogy ha nyúljait kísér­letek tétele végett felfeszíti a nyúlpadra, hőmérsékük alászáll. Brodie2) pedig kísérletileg tanulmányozta azon kérdést, hogy tengeri nyulak mennyire hülnek le rögzítés folytán, s azt találta, hogy általában annál inkább lehűl az állat minél fiatalabb és minél kisebb, s ő észlelte először, hogy az állatok ily lehűlés folytán el is pusztúlhatnak. Kussmaul és Tenner3) szintén azt találták, hogy a tengeri nyúl, hátára kifeszítve, lehűl, még pedig annálinkább, minél jobban ki van feszítve, s hogy e lehűlés 11 °C külső hőmérsék mellett egy óra alatt 2°C-ra is felmegy. Hasonló észleleteket közölnek az újabb irodalomban Fleischer*), Horváth5), Riegel°), Manas sein’'). Legújabban Adamkievicz8) és Böhm0) tanul­mányozták e felfeszítés után beálló lehűlés lefolyását, a) nyulakon néhány órán át a felkötés után, b) macs­kákon egészen a lehűlés folyamán bekövetkező halálig. E vizsgálatok azt mutatják, hogy a Czermak-féle nyúl padra feszített nyúlnak, vagy macskának végbél-hőmér- séke, a felfeszítéstől kezdve, alászállani kezd. A lehűlés typicus menetében a halál bekövetkezéséig három sta­dium különböztethető meg. Az első höcsökkenés szakában, mely a felkötéstől 1—3 óráig tart, rohamosan száll alá a végbél-hőmérsék, különösen a lehűlés első felében ; egy idő múlva azonban megszűnik a csökkenés és egy állandó hömérsékü szak következik, mely macskánál 5 —10 óráig *) Oeuvres de C. Legallois. Tome II. Paris. 1824. — 2) Philosoph. Transactions. 1811. I. p. 36—49. — 3) Moleschott. Untersuchungen etc. I. Bd. I. H. 105 I. 1856. — 4) Die Wirkung der Blausäure auf die Eigen­wärme d. Säugethiere. Pflüger’s Archiv. 1869. II. Jahrg., p. 434. — 6) Zur Physiologie der thierischen Wärme. Centr. Blatt f. d. med. Wiss. 1870. Nr. 35. — °) Virchow’s Arch. Bd. II. LII. Heft. Pflüger’s Archiv. Bd. IV. P- 309- — ’) Pfliiger’s Archiv. Bd. IV. p. 283. — 8) Arch. f. Anat. u. Phys. 1875. Nr. I. 90. 1. — 9) Arch. f. Exp. Path. u. Pharmak. 1878. 379- lap. 31

Next

/
Thumbnails
Contents