Orvosi Hetilap, 1885. február (29. évfolyam, 5-8. szám)

1885-02-01 / 5. szám

^Budapest, 1885. Ö. sz. ■pEBRUÁR 1. ELŐFIZETÉSI ÁR ‘.helyben és vidéken egész évre JO frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentési - tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr.­MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-utcza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Dräsche féle házban. ORVOSI HETILAP. jToNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZ0HKILEHC2EDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom •. Ángyán B. tr. Adatok a pseudoleucaemia ok- és gyógytanához. (Folyt.) — Donáth Gy. tr. A hőérzék határairól egészséges és beteg állapotban. (Vége.) — A budapesti kin. orvosegylet r. ülése 1885. janu&r 24-dikén. Laufenauer K. tnr. a polyencephalitis chronica superior esete. Kétli K. tnr. ophthalmoplegia chronica progressiva esete. Laufenauer K. tnr. a hangvilla mint diagnostikai eszköz. Az idiomuscu- laris összehúzódások kórjelző értékéről. A hemianaesthetikus testrészek villamos ingerelhetőségének viszonyai. A suggestiókról és a provo­kált paralysisről. Parametrikus vizsgálatok a hysteri kus láttér szűkületét illetőleg. — Könyvismertetés. Anleitung zur experimentellen Untersuchung des Hypnotismus von Dr. A. Tamburint u. Dr. G. Seppilli. — Lapszemle. A golyvának újabb sebészi kezelése. — A sósavas cocain hatása az orr-, garat- és gége-nyákhártyájára. Tárcza : Heti Sze?nle. Körrendelet a szemcsés köthártyalob ügyében. A központi tejcsarnok. Galvános áram bél-elzáródások eseteiben. Alcaloid a cholerában elhúnytakban. — rDeutsches Gesundheitsamt*-ban dívó eljárások és módszerekről a bacteriumok tiszta-tenyésztése körül. (Vége.) — Vegyesek. — Pályázatok. Adatok a pseudoleucaemia ok- és gyógytanához. Ángyán Béla tr-tól Budapesten. (Folytatás.) II. eset1). M. S., 46 éves magánzó, kinek atyja szívbajban halt el, anyja, valamint egy testvére él és egészséges. 20 éves korában 1 évig, 30 éves korában pedig 1/2 évig kisebb-nagyobb szünetekkel eltartó váltólázban szenvedett. Jelen bajára vonatkozó­lag előadja, hogy 1883-dik év április első napjain erősen megázott, s átfázott, mely után fájdalmas nyeléssel összekötött és nagyfokú láz által kisért torokbaja keletkezett. Már ekkor észrevette, s orvosa is constatálta, hogy nyaki mirigyei^ de különösen az áll-alatti nyirk- mirigyek kis fokban megduzzadtak. A torok-fájdalom és a láz nehány nap alatt megszűntek, de a mirigy-duzzanatok megmarad­tak. Május havában azt vette észre, hogy nyaki mirigyei, különö­sen a bal oldalon rohamosan növekednek, május vége felé már a hónalj- és a lágyéktáji nyirkmirigyek is megduzzadtak, s azóta folyton növekednek. Betegsége ellen két hónapig iodkaliumot és sósfürdőket használt, de eredménytelenül. Augustus hóban bal fülén hallását is elveszítette, September 19-dikén pedig nagy hasmenés által lepetett meg, melyhez hideg borzongás, bal fülében nyilaló fájdalmak csatlakoztak. Ezen bajai miatt September 21-dikén Wagner tnr. vezetése alatt álló kórodába vétette fel magát. A beteg középtermetű, elég jól fejlett csont- és kissé petyüdt izomrendszerrel van ellátva, mérsékelten táplált, bőrszine, bár nem nagy fokban, halavány. Szellemi és kíilérzéki működései a hallás kivételével, mely a bal fülön igen gyengült, eltérést nem mutatnak. Közérzetét a baja feletti aggodalmak, étvágytalanság és hasmenés hangolják le. A bal fül külhalljáratán elég bő, szagtalan genyes váladék szivárog elő. A nyelv fehéres lepedékkel kissé bevont, szájíz rósz, szomj nem fokozódott, nyelés fájdalmatlan. Mindkét mandola tetemesen megnagyobbodott; a jobb oldali olasz mogyoró-, a bal oldali kis dió-nagyságú, elég kemény tapintatú. A nyak mindkét oldalán nagyfokú mirigy-duzzanatok láthatók. A nyak bal oldalán az alsó állkapocs mentében mintegy tyúktojás-nagyságú egészen a tarkóig, a m. sterno-cleido mastoideus hosszában pedig térfi- ököl-nagyságú diffus mirigy-duzzanat észlelhető, mely utóbbi felett pár diónyi mirigy külön kitapintható. A nyak jobb oldalán, vala­mint az alsó állkapocs mentén is a mirigy-duzzanatok inkább különállók, s legfeljebb tojás-, a tarkó» pedig dió-nagyságúak. Ezen ’) Ezt az esetet Wagner tnr. úr vezetése alatt álló kóroddn észlel­tem. Xem mulaszthatom el, hogy Wagner tnr. úrnak hálás Uöszönetemet ki nem fejezzem az eset közlés végetti átengedéséért. I daganatok által a nyak 51 cm. kerületet mutat. A hónalji nyirk­mirigyek körülbelül két ököl-nagyságra növekedtek, úgy, hogy a mellkas kerülete a mirigyek legnagyobb domborúságán átvezetve 98 cm-t tesz ki. A lágyéktájon a mirigyek szintén összefolyók, s körülbelül ököl-nagyságot érnek el. Mindezen mirigyek alapjukon szabadon mozgathatók, fájdalmatlanok, a bőr felettük jól redőzhető, összeállásuk különböző; a kisebbek meglehetős kemények, a nagyobbak inkább ruganyos tapintatúak, sőt a legnagyobbak annyira puhák, hogy csaknem hullámzó jelleget mutatnak. A tüdők, valamint a szív kopogtatási és hallgatódzási viszo­nyai rendellenességet nem mutatnak. A májtompulat felső határa rendes, alsó határa a közép vonalban a köldök felett egy újjnyival végződik, a meghosszabbított bimbó- és hónaljvonalban pedig a bordaívet 2 újjnyival haladja túl. Tapintásnál a máj sima felületű, működésben levő izom-tapin- tatú, fájdalmatlan szélei kissé tompák. A lép-tompulat felső határa a hónalj vonalban a 7-dik bor­dánál kezdődik, mell- és lefelé a 11. borda csúcsát 3 újjnyival haladja túl. Tapintásnál a tetemesen megnagyobbott lép sima felü­letű, elég kemény, fájdalmatlan. A has kissé puffadt, nyomásra sehol sem fájdalmas, kopog­tatási hangja a máj és lép tompulatának leszámításával a megszokott hangmagaslati különbségekkel dobos. Székletét bő, híg, világos sárgaszinű, naponta 4—5-ször. Vizelet tégla-vörös, vegyhatása savi; húgysavas sói erősen megszaporodtak, idegen alkatrészeket nem tartalmaz. A vér valamivel hígabb és halaványabb a rendesnél, a vörös vértestecsek megkevesbedtek (3 millió). A fehér vérsejtek nincse­nek megszaporodva. Hőmérsék két napig 3 7'8—38-8° C. között ingadozott, létre­hozva az otitis által; azután önként megszűnt, s a hőmérsék állandóan rendes volt. September 26-dikán kapta először a Fowler-féle oldatot, még pedig egy napra négy cseppet és minden 3-ad nap egy cseppel többet. Már a 6-dik nap az étvágy tetemesen javult, a hasmenés megszűnt. 31. nap alatt, October 27-dikén a Fowler-féle oldatból 14 cseppet szed. Ekkor már a nyirkmirigyek kisebbedése határo­zottan constatálható. A nyak kerülete 4 cm-rel (47 cm.), a mellkas kerülete pedig a hónalj magasságában 3 cm-rel (95 cm.) lett kisebb. A nagy, s összefolyó mirigydagok tapintásra még puhábbak, s az egyes mirigyek contourjai kitapinthatok. A Fowler-féle oldat adagját tovább emelni nem lehetett a beteg nyugtalansága miatt, ki a kórodáról mindenáron távozni ki- vánt. Az adagot tehát fokozatosan csökkentettük, 12 nap alatt 8 5

Next

/
Thumbnails
Contents