Orvosi Hetilap, 1885. december (29. évfolyam, 49-52. szám)

1885-12-06 / 49. szám

j3uD APEST, 1885 49. sz. Pecembeh 6. ELŐFIZETÉSI ÁR : h e 1 y b e n és vidéken egész évre 10 frt., félévre 5 frt. A közlemények és fizetések bérmentesí- tendök. HIRDETÉSEKÉRT soronkint 15 o. é. kr. MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Megrendelhető minden kir. postahivatalnál, a szerkesztőségnél nádor-uteza 13. szám és Kilián György könyvkereskedésében váczi-utcza Drasche-féle házban. ORVOSI HÉTI LAP. jToNI S KÜLFÖLDI GYÓGYÁSZAT ÉS KÓRBUVÁRLAT KÖZLÖNYE. HUSZOKKILEHCZEDIK ÉVFOLYAM. Felelős szerkesztő és tulajdonos Markusovszky Lajos tr. Főmunkatárs Balogh Kálmán tanár. Tartalom : Navratil Imre tnr. A genymellnek egy újabb kezelésmódja. — Dolling er Gyula tr. Testegyéneszeti közleménynek. V. Adatok a gacsos térd — genu valgum — gyógykezeléséhez, különös tekintettel a Macewen-féle bütyökfeletti osteotomiára. — Pávay Gábor tr. Közle­mények a pozsoni m. kir. országos kórház belgyógyászati osztályáról. A thallinról — tetrahydroparachinanisol — mint a legújabb hőcsök­kentő szer gyógyértékéről és a lázas betegek gyógykezelési módjairól. (Folytatás.) — A budapesti kir. orvosegylet rendes ülése 1885. november 21-dikén. (Vége.) Elischer Gyula tr., egy hasmetszési készítmény, s a módosított Bozemann-Fritsch-féle catheter bemutatása. — Ugyanannak rendes ülése 1885. november 28-dikán. Donáth Cyula tr., az atrophia muscularis progressiva egy esete. — Könyvismertetés. Vorlesungen über Bacterien. Von A. de Bary, Professor an der Universität Strassburg. (Folytatás.) — Lapszemle. Croup és diphteritis. Tárcza : Amerikai orvosi erkölcs-szabályok Európában. — Heti szemle. A bujakór contagiuma. Kísérletek a genyedés okainak felderítésére. — Vegyesek. — Pályázatok. A genymellnek egy újabb kezelésmódja. Navratii. Imre tr., egyet, nyilv. rk. tanár, s rókus-kórházi főorvostól. A műtő sebészetnek a fertőztelenítő eljárás által inaugurált korszakában a legjelentékenyebb vívmányok egyike gyanánt tekint­hetjük a mellhártyaürnek megnyitását geny-evmellnél. Á mellhártyaürnek egyszerű drainezése azonban, bár a veszé­lyeztetett életnek megmentőjeként szerepel, a bántalomnak tökéle­tes eltávolítására sok esetben elégtelennek bizonyult. Még kedvező esetekben is hosszú időt igényel a gyógyfolyamat, de nem marad­nak el heveny, úgynevezett erőművi genymellnél sem a következ­ményes bántalmak, minők: az állandó sipoly, a mellkas-összeesés, s a gerinczoszlop-ferdülés. E bajakon segítendők, a sebészek nagyobb nyílást készítve bordacsonkoláshoz folyamodnak. De ezen behatóbb eljárás sem biztosított mindig kellemetlen esélyek ellen; a bordák gyakran egymásra tolódva újabb resectiót tesznek szükségessé. Azonfelül a kötést igen gyakran, olykor naponkint is változtatni kell. Oly inconvenientiák, melyek a mily kellemetlenek és hátrányosak a betegre, oly nehezen kivihetők, főleg a gyakorló sebészre nézve a vidéken. Kutatva az okok után, melyek miatt hiusúl meg e gyógyeljárás, azt a beteg physikai erejének folytonos csökkenésén kívül, mely azonban a genymell fennállásával szoros okbeli össze­függésben van, mások és saját tapasztalataim alapján a következők­ben foglalhatni össze : 1. A gummi-draincső borda-resectio nélkül csakhamar össze­nyomatván, a geny kibocsátására alkalmatlanná válik; a fémből készült csövek, ha a nyomásnak ellentállanak is nehezen rögzít­hetők, felületükön a genyes vagy eves folyadék, miután az folyton nem üríttetik ki, megszáradva odatapad, s újabb infectiót okoz. 2. Bordacsonkolás és drainezés mellett legfeljebb csak egy­szer 24 órában távolíttatik el a genyes vagy eves tartalom, s bár­minő fertőztelenítő szerek is használtatnak, lehetetlen, hogy a genyes és üszkös czafatok elég gyorsan eltávolítassanak és siettes­sék eltávolításukat; mi azonban kellő antisepsis szempontjából az első kellék! S csakugyan súlyosabb erőművi vagy idült, önszenvi esetekben az eredmény nem volt kielégítő, következményes bántal­mak fejlődtek, vagy legalább igen hosszúra nyúlt a gyógyfolyamat. Oly eljárásra gondoltam tehát, mely a fenntemlített antisep- tikus követelményeknek teljesen megfelel, borda-resectiót a legtöbb esetben feleslegessé tesz, s mely minden gyakorló orvos által bár­hol, s könyű szerrel alkalmazható. Ez a mellhártyaürnek folytonos irrigatiója. Alkalmazása a következő: Két io—12 cm. hosszú és 8 mm. átmérőjű üvegcsőnek egyik végére két egyenlően 6—8 cm. hosszú, s egymással összevarrt drain-cső illesztetik. Az egyik cső, mely a folyadék bevezetésére szolgál, folytonosságában egészen meghagyatik, a másik, mely a kivezetést eszközli, több helyen átlyukasztatik. Ezen drain-csövek az üvegcsövekkel együtt ezeknek körülbelül Vs-dáig a mellürbe tétetnek, másik, külső végeikre két hosszabb drain-cső alkalmaztatik, melyek közül ismét az egyik, a bevezetést eszközlő egy magasabban elhelyezett, az irrigálásra szükséges folya­dékot tartalmazó edénybe illesztetik, a másik, a kivezetésre szol­gáló cső pedig a padlón levő nagyobb üres edénybe szolgál. Mind­két drain-cső a bemenő és kijövő folyadéknak ellenőrzése szem­pontjából közbe-közbe üvegcsövekkel láttatik el. Az áram szabályozása végett a bevezető csőre csípőke (Klammer) alkalmaztatik. Okvet­lenül szükséges, hogy a mellkas nyílása tökéletesen elzárassék. Ezt vízhatlan anyaggal (silk, battist stb.) lehet elérni, mely azután gaze-, s salicyl-wattával fedetve, mull-pólyákkal a testhez erősíttetik meg. A mondottak megvilágosítására röviden csak nehány esetet közlök. 1. T. K. lovag, 28 éves, felvétetett 1878. dec. i-sején, lőseb a bal mellkason a 4-dik és 5-dik borda közt, 2 cm-nyire kifelé a csecsbimbótól. A nyíláson át drain-, majd ennek összenyomatása miatt fém-cső alkalmaztatott. Naponkint kétszeri kifecskendés daczára bő genyedzés, 10-ed napra bordák érdesek. Két ízben csonkolás. Fél perczentes carbol-oldat carbolismust okozott, helyette thymol alkalmaztatott 1 : 1000-hez. Genyedés folyton tart. Kórházban léte alatt 3 ízben lépett fel a sebből kiinduló fertőzés következtében orbáncz. 1879. február közepén félkrajczár-nagyságú sipoly- nyilással elbocsáttatott. A sipoly csak másfél év múlva záródott. A mellkas kissé behorpadt, kisebb fokú gerinczoszlop-elhajlással. 2. A. L., 21 éves, henteslegény, felvétetett 1884. január 4-dikén; január 3-dikán mellbe szúratott. A bal 4-dik bordaköz­49

Next

/
Thumbnails
Contents