Orvosi Hetilap, 1958. szeptember (99. évfolyam, 36-39. szám)

1958-09-21 / 38. szám - EREDETI KÖZLEMÉNYEK - Halász Tamás - Halászné Tauszk Éva - Szemere Pál: Serum glutamin-oxalecetsav-transaminase activitás meghatározása és klinikai jelentősége

ORVOSI HETILAP 1958. 38. EREDETI KÖZLEMÉNYEK A Budapesti Orvostudományi Egyetem II. sz. Belklinikájának közleménye. Serum glutamin-oxalecetsav-transaminase activitás meghatározása és klinikai jelentősége Irta : H ALAS Z T A M AS dr., H A L ASZ N E T A USZK ÉV A dr. és SZEM ERE PÄL dr. A glutamin-oxalecetsav-transaminase specifikus enzym. Több-kevesebb mennyiségben minden szö­vetben megtalálható. Straub szerint azok az amino- savak, amelyek a szervezetben képződnek, amino- csoportjukat a transaminase (aminopherase) en­zym révén, transaminálás útján nyerik. Transami- nálásnak azt a folyamatot nevezik, amikor egy ke- tosav és egy aminosav a keto-, illetve aminooso- portját egymással kicseréli. Ezt a folyamatot a transaminase katalizálja. Braunstein mutatott ki először alanin+ketoglutarsav-pyroszőlősav+gluta­minsav; alanin+oxalecetsav—pyroszőlősav+aspa­raginsav reactiókat a legkülönbözőbb szövetekben. A ferment, mely mint említettük, minden szövet­ben megtalálható, minden esetben egyensúlyi állapotot hoz létre, ami azt jelenti, hogyha csak egy aminosav is rendelkezésre áll, abból a többi aminosav fe’építése is biztosított, amit Straub az enzym feladatának tart. Prostheticus csoportja a B0 vitamin (pyridoxin) al- dehyd alakja, a pyridoxal, illetve ennek phosphates- tere (Snell). Ezen katalizáló protein enzymnek a legnagyobb szöveti concentratiója és activitása a felsorolás sor­rendjében, a következő szervekben van Cohen és Hekhius szerint: szívizom, vázizom, agy, máj, vese, herék, tüdő, lép, pancreas stb. A serum glutamin-oxal- ecetsav-transaminase (SGOT) a következő reversibilis keto és aminosav transaminálást végzi: 1(4-) glutamin- sav+oxalecetsav SGOT a-ketoglutarsav+1(—) aspa­raginsav. A SGOT, mint specificus enzym, az asparaginsav «aminocsoportjának az «ketoglutarsavra va'ó átvitelére hat és egy új aminosav synthesisét eredményezi; még­pedig glutaminsav és egy új «ketosav, az oxalecetsav, áll elő. (I; egyenlet.) COOH ch2 chnh3 COOH COOH COOH COOH ch2 ch2 ch2 j-pj transaminase ch2 1 c=o ri­ll O C HNHj COOH COOH j COOH a ketoglutar- sav glutaminsav oxalecetsav A transaminase activitás meghatározása általában kettős enzym rendszer segítségével, spectrophotomet- riás úton történik. A serumihoz asparaginsavat és ke- toglutarsavat adnak, a transaminase hatására keletke­zett oxalecetsav almasavdehydrogenase jelenlétében oxidálja a DPNH-t (diphosphopyridinnucleotida) DPN- né. (II. egyenlet.) COOH I ch2 I c=o COOH I-f-DPNH almasav-dehydrogenaseCH2 CHOH + DPN COOH oxalecetsav COOH almasav A fenti eljárás Karmen módszere. A Beckmann-féle spectrophotometerre leírt SGOT activitás meghatáro­zása a rendkívül hosszú és bonyo’ult módon előá’lít- ható a'masavdehydrogena.se hiányában, klinikai vizs- gá'a'i módszemek nem volt megfelelő számunkra. Pa- pírchromatographiás eljárása pedig, nehéz volta miatt, nem alkalmas rutin vizsgálatokra. Tekintettel arra, hogy a klinikus számára a SGOT activitás meghatározása diagnostikus szem­pontból nagy jelentőségű, sokan egyszerűsített és gyors colorimetriás módszereket közöltek. Mi leg­megfelelőbbnek Th. Sail és munkatársai módszerét találtuk. Sail átdolgozta és serumra alkalmazta Tonházy, White és Umbreit szövetekben leírt SGOT activitás meghatározását. A próba a már fent leírt transaminálási reaction alapszik (I. egyenlet) de DPNH helyett az oxalecetsav anilin- ciirattal pyroszőlősavvá való átalakítását használja fel (III. egyenlet). COOH I CH, CH„ uO I C=0 anilicitrat —*■ COOH + C02 COOH oxalecetsav pyroszőlősav A keletkezett pyroszőlősavat úgy határozza meg. hogy 2—4 dinitrophenylhydrazinnal pyro- szőlősav-phenylhydrazint hoz létre, ahogy ezt Friedmann és Haugen leírta. Az így létrejött pyro­szőlősav só színét elektromos photometeren mérte. Vizsgálatainkhoz 48 óránál nem régibb, feldol­gozásáig jégszekrényben tartott, savót használtunk fel. Az irodalmi adatok szerint 0—5 C°-n tartva, a serum kétheti állás után sem mutat jelentős SGOT activitás csökkenést. Sem izommunka, sem gyulla­dásos folyamatok nem emelik meg a SGOT activi- tást. March és Greenberg szerint a 2—4 dinitrophenyl- hydrazinnal történő meghatározások nem eléssé érzé­kenyek, mert a színt a ketosavak zavarják. Mi nagy klinika: beteganyagon végeztünk SGOT activitás meg­határozást. Ketozist egyetlen esetben sem ta'áltunk és ezen eljárást klinikai célra, rutin vizsgálatnak alkal­masnak tartjuk. 108* 28 1305 aspara£in­sav

Next

/
Thumbnails
Contents