Orvosi Hetilap, 1960. január (101. évfolyam, 1-5. szám)

2 ORVOSI HETILAP Be tiéri István és Tanka Dezső: Szö­vettani vizsgálatok kísérletes hy- pothermiában 667 Biedermann János és Bársony Jenő: Adatok a hypothalamus-sérülés után létrejövő syndromák -kérdésé­hez 265 Binder László és Écsi Edit: A paroti­tis epidemica szövődményeként jelentkező orchitis cortison -kezelé­séről 1208 Binder László, Écsi Edit és Szentpé- tery Bódog: Halálos kimenetelű Salmonella saint paul fertőzés 94 Biró Imre: További megfigyelések a fiatalkorú essentialis hypertoniá- sok szemfenéki képével kapcsolat­ban 886 Biró Imre és Botár Zoltán: A szem­feszülés viselkedéséről különböző sportteljesítmények kapcsán 18 Biró László, Bányász Tibor: Duode­nalis ulcus és vesecarcinoma együt­tes előfordulása 820 Bíró László, Gräber Hedvig, Somo­gyi Györgyi, Iván Éva: Adatok az antibiotikum synergizmus-antago- nizmus kérdéséhez. (Antibiotikum kombinációk hatása staphylococ­cus törzsekre in vitro) 1127 Bobory Júlia: Tapasztalatok a Ní- lus-kék próbával zsírfelszívódás­zavar kimutatására 314 Boda Domokos: A tartós gépi mes­terséges lélegeztetés helye az al­tatószermérgezések kezeleésében 577 Bodó György: Az elektronystagmo- graphiáról 1463 Bodrogi György, Böröcz Lajos: Bal­pitvari nyomásváltozások hatása a szívhanggörbére 1485 Bogsch Albert: Mediastinális levegő- befúvásos rétegvizsgálatokkal szer­zett tapasztalatok 1534 Bohenszky György és Flórián Anna: Súlyos bélhuruttal járó DDT into­xicatio 634 Bokor Zsuzsa, Bohenszky György, Hujber Sándor: Preludin intoxica­tio esete 706 Bokor Zsuzsa és Tamási Károly: Tü­netszegény haemochromatosis 247- Bornemissza György: Adatok a mű­anyag implantatumok biológiai problémáihoz 1477 | Brenner Ferenc: Leukaemiás vér­képpel társuló Waldenström-féle makroglobulinaemia 774 Bruckner Piroska és Feszler György : A vérátömlesztés javallatainak fe­lülvizsgálata, különös tekintettel a hepatitis veszélyre 1268 Bugár-Mészáros Károly, Kovács Fe­renc és Fonó József: Agyi throm- bosisok és embóliák anticoagulans kezeléséről 478 Bugár-Mészáros Károly és Poppel Alfonz: Adatok a cukorbajosok verőérbetegségének pathogenesisé- hez 37 Bugár-Mészáros Károly, Praznovsz- ky Márta: Anticoagulans therápia szívinfarctusban és más szívbeteg­ségekben 901 Budvári Róbert: Az ún. „mestersé­ges megtermékenyítés” elvi kérdé­seiről 289 Burger Tibor és Kasza Gyula: A me­szes noduláris aortastenosisról 1844 Chátel Andor: Phenylbutazon és prednisolon együttes alkalmazása ^mozgásszervi betegségekben 1460 Clemens Marcell: Nyirokpangás •"okozta elzáródásos sárgaság 202 Csapó József, Budai József, Nyerges Gábor, Richter Péter, Tóth István: Aktív immunizálási kísérletek jár­ványos májgyulladás ellen. A gam­ma-globulin hatásmódja 1045 Csákány György, Kocka Gyula és Romoda Tibor: Szívkatheterezés sugárvédelme 121 Csákány György, Wittay Pál, Volni György és Barsy Gyula: Budapest lakosságának medicinalis eredetű sugárterhelése az 1958-as évben 1632 Csáky Gergely, Miskolczyné, Hor­váth Gabriella: Csoportos Stron- gyloides sterocorális fertőzöttség gyermekkollektívákban 993 Császár Gyula: Az intracután alkal­mazott kongóvörös-próba értéke­lése rhemutatoid arthritis eseteiben 334 Cseh György, Nagy István, Kovácsné Szabó Ilona és Csáky György: Neo- plazmás betegek szérumproperdin- szintjének befolyásolása zimozán parenterális alkalmazásával 222 Csermely Ferenc, Tényi Jenő, Jobst Kázmér: Kryoglobulinaemia diffus plasmocytomában 891 Csernohorszky Vilmos, ifj. Incze Fe­renc és Juhász Vilmos: A Hydro- xydion (steroid)-narkózisról 1323 Csiky Pál: A Megimide szerepe az altatószermérgezések kezelésében 1837 Csillag Antal: Arteriographia követ­keztében fellépett bőrnekrosis 201 Csillag Miklós, Horváth Ferenc, Kár­páti Miklós, Rókay Edit: Menses- zavarok és osteoporosis 1024 Csillag Miklós, Székely Lajos, Fajtha Ferenc: Vizeletben kiürített Ste­roidhormon termékek mennyiségi viszonyának jelentősége endokrin *» kórképek elhatárolásában 985 Csink Lóránt: Postcholecystekto- - miás syndroma 757 Csorba Lajos, Scherer Éva és Grei­ner Veronika: Általános vagy he­lyi érzéstelenítés a. tüdősebészet­ben 622 Csordás Jenő, Jobst Pál: Gyermek­kori hyperehloraemiás renalis aci­dosis 674 Csordás Jenő, Jobst Pál és Cholnoky Péter: Ismeretlen steroid nephro- tikusok vizeletében 21 Csumakov M. P., Vorosilova N. K., Vasziljeva K. A., Bakina M. N., Asmarina E. E., Dobrova I. N., Drozdov Sz. G., Jánkevics O. D., Podszedlovszkij T. Sz., Szokolova I. Sz., Sirman G. A., Bojko V. M.: A lakosság poliomyelitis elleni tö­meges per os immunizálása a Szov­jetunióban Sabin attenuált törzsei­ből készített élő vakcinával 109 Czigöány Jenő: Therápiás tapasztala­taink fül-, orr-, gégemegbetegedé­seknél alkalmazott, hosszú hatású, depót-jellegű sulfonamid-készít- ménnyel 956 Czina Géza: Pneumonizát utánzó röntgenárnyékok influenza kap­csán 1421 Czirner József, Sinkó Ottó, Csila Katalin: Staphylococcus-pneumo­nia 1811 Darvas György: A rectoromanosko- pia jelentősége a dysenteria meg­előzésében 1703 Darvas György, Szarka Lászlóné és Laczkó Imre: A serum vas-, réz- és trasaminase meghatározás je­lentősége az acut hepatitis diag­nosztikájában 304 Dán Sándor és Nagy Sándor: Serum peptonase meghatározások májbe­tegségekben 369 Dániel Ferenc és Rónay Pál: A Spi- ractin alkalmazása a mellkas­sebészetben 1710 Detreházy Károly és Horváth Zol­tán: Intragenitalis primaer tumor multiplicitas 1252 Dénes Zsuzsa, Égler László és Ha­gedorn Jolán: A quantitativ Ehr- lich-féle aldehyd reactio értéke­lése terhelés kapcsán 1775 Dobszay László, Czirbesz Zsuzsa, Cziglány Flóris, Kálmán Éva: A staphylococcus scarlatoid 1816 Dobszy Elemér: A szívizominfarcus klinikai pathológiája 505 Dóbiás György, Balló Tibor, Ke­ményvári József: Staphylococcus alpha-toxin közvetlen kimutatása gennyből. Az eljárás klinikai je­lentősége 983 Dósa Árpád, Pfahler Pál: Légzésbé­nulással járó ritka báriumnitrát mérgezés 1140 Döme László, Szirtes Mária: Tartós hatású sulfonamidok 953 Dömök István és Molnár Erzsébet: Meningoencephalomyocarditis ese­tek újszülöttek között az 1958. évi Bornholm-járvány alatt 593 Dömök István és Molnár Erzsébet: Bornholm-járvány Magyarorszá­gon 1958. II. A kórtani vizsgála­tok eredménye 1306 Dragon Károly, Pataky Ilona: C-reaktív protein vizsgálatok se­bészi kórképekben 1453 Drexler Miklós, Medgyes Árpád, Dé­nes Zoltánné: A megnagyobbodott léppel összetéveszthető retroperi­tonealis daganatok néhány kérdé­séről 342 Drobni Sándor, ifj. Incze Ferenc: A vékonybél felének sikeres resec- tiója mesenteriális thrombosis miatt 1182 Dux Ernő, Gimesy Ferenc, Szabados Teréz: Ismételt exsanguino transz- fusio után fellépő súlyos haemorr- hagiás diathesis 1170 Eper Tivadar, Bohenszky György: Egyszeri, lemezváltás nélkül ké­szült alsóvégtag arteriographiák értékelése 1136

Next

/
Thumbnails
Contents