Orvosi Hetilap, 1962. augusztus (103. évfolyam, 31-34. szám)

1962-08-05 / 31. szám - Jeney Endre: Dr. Melly József (1893-1962)

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR . DARABOS PÁL DR. . FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. . SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL D R. 103. ÉVFOLYAM 31. SZÁM, 1962. AUGUSZTUS 5 Melly József dr. (1893-1962) A magyar higiénikusokat és velük együtt az egész magyar orvosi társadalmat újra rendkívüli veszteség érte. Melly professzor váratlan halálával újra egy oszlopos egyéniség dőlt ki a magyar hi­giénikusok ritkult soraiból. A Budapesti Orvostu­dományi Egyetem Közegészségtani Intézete éléről rövid pár éven belül immár két kiváló szakembe­rünket kellett oly korán elveszítenünk. Melly József Budapesten, 1893. évi november hó 9-én született. Apja, néhai Melly Béla dr. fővá­rosi árvaszéki elnök volt. Amint fia nemegyszer említette, ő az apja példájából merítette mélyen szociális érzéseit és gondolkozását, mások terhei­nek hordozását, a kiskorúak, az iskoláskorúak, az elhagyott gyermekek iránti érdeklődését, szerete- tét és gondoskodását. Középiskolai tanulmányait a Budapesti Refor­mátus Főgimnáziumban végezte. Mint orvostan­hallgató 1914 tavaszán vonult be kötelező kato­nai szolgálatra. A rövidesen kitört első világháború őt is a harctérre ragadta magával, honnan már ép emberként nem térhetett haza. Súlyos .sérülése miatt egyik alsó végtagját amputálni kellett. 1916 februárjában, mint hadirokkant folytatta orvosi tanulmányait és nagy lelkierőről tett tanúságot, amikor, ezzel az életreszóló megterheléssel is, sike­resen fejezte be tanulmányait és orvosdoktori le­velet nyert 1917. évi június hó 7-én. 88 Felavatása után a Főváros szolgálatába lépett, amelynek 1921-ben kerületi orvosa 1923-ban tiszti orvosa lett. Különösen a Tisztifőorvosi Hivatalban talált módot a tudományos munkálkodásra, szak- irodalmi tevékenységre. Ennek elismeréseképpen a Budapesti Egyetem 1926. évi június hó 7-én ma­gántanárrá habilitálta. Széleskörű oktatói és köz­életi tevékenységét mutatja, hogy mint előadó éve­kig működött az Országos Stefánia-Szövetség vé­dőnőképző tanfolyamán, az Országos Szociálpoli­tikai Intézet gyárgondozónői tanfolyamán és a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Tagja volt — annak idején — az Országos Közegészségügyi Ta­nácsnak, az Országos Statisztikai Tanácsnak, a Ma­gyar Népélelmezési Bizottságnak, az Orvosegyesü­letnek, az Orvosszövetségnek, az Orvosi Körnek stb. Az 1945-—1949 közötti évek alatt tagja volt az újonnan megszervezett Országos Közegészségügyi Tanácsnak. 1946-ban nyolc hónapig a Kultuszmi­nisztérium Egyetemi Osztálya élén állott. Ebben az állásában a megrongálódott egyetemi és múzeumi épületek és berendezések helyreállítására fordítot­ta erejét. Amikor a Budapesti Egyetem Közegész­ségtani Intézete, amelyet Fodor József alapított és amelyre előadásainkban úgy szoktunk hivatkozni, mint a világon a legelsők között felállított köz­egészségtani intézetre, át kellett adja helyiségeit, akkor Melly József a semmiből varázsolta elő azt /

Next

/
Thumbnails
Contents