Pécsi Közlöny, 1898. december (6. évfolyam, 134-144. szám)

1898-12-01 / 134. szám

szükségben — jogot a fenyítésre s ennek eredménye kevesebb börtön és még keve­sebb bünpör lesz. A gyermekkorban megszokott fegye­lem egyúttal a hadi szolgálat elviselését fogja megkönnyíteni, mert: jó fiúból jó honpolgár és jó honvédő válik. 2 _ ______ A katolikus Körök céljáról. A szakcsi Katolikus Kör ünnepélyes megnyitóját advent utánra halasztván, föl­olvasásait nov. 27-én este mégis megkezdte. A tagok mintegy 120 an és a meghívott vendégek zsúfolásig megtöltötték a körnek két helyiségét és érdeklődve hallgatták a kór elnökének fölolvasását a katolikus kö­rök általános céljáról és az azon cél el­érésére szükséges eszközökről. — A föl­olvasás alapeszméje azon álláspontot fog­lalta el, melyet ifj. Zichy János gróf a katolikus körök országos nagygyűlésén tartott fölolvasásában ilyetén fejtett ki : „Nálunk a közfelfogás például a kát. kö­rökben inkább klubbokat, vagy olvasókö­röket szeret látni és azon szellemből, me­lyet vázolni megkisérlettem, inkább poli­tikai tendenciákat olvas ki. Pedig t. Uraim addig, a mig ezen fölfogás létezni fog, a kát. körök csak haszontalanul szaporitand ják azon amúgy is töméntelen egyletek számát, a hol a cél csak a szórakozás, mely az újságok olvasásában és a kártyák forgatásában áll — és hatásuk a legjobb esetben egyenlő a semmivel.“ A kát. körök célja tehát — hangoztatta a fölolvasó, a vezető férfiak meggyőződése szerint, nem ilyen szórakozási avagy politikai cél, hanem sokkal fontosabb, magasztosabb, hogy t. i. tagjainak szivében fölolvasások­kal, felnőttek oktatásával, jó irányú könyv­tár fölállításával és a kát. vallást nem sértő hírlapok kézbeadásával a katolikus szellemet fölébresszék és a kát. elvek és tanok gyakorlati érvényesítését elősegítsék s igy a vallástalan elvek által megromlott és osztály-gyűlöletre hajló társadalmat a szociálizmus betegségéből kigyógyitsák. A tetszéssel fogadott fölolvasás után ifj. Szíjártó László szavalta el lelkes katolicizmus fölébresztésére, melynél e szem - pontból hálásabbat alig hiszem, hogy valaki ajánlani tudna 1 A katekizmus kérdése nálunk úgyis aktuálissá lett, miért ne menthetnénk abból a kincses bányából, melyet Spiragó után Adjutus Secundus nekünk hozzáférhetővé tett ? ! Spirago módszerének fensége és utöl- érhetlen előnye főleg abban rejlik, hogy az észre és az akaratra egyszerre hat. Amit belátnunk, vagy elfogadnunk sikerült, azon­nal fölébred bennünk a vágy azt meg is cselekedni 1 A magyar fordítás Szatmárott, a Páz- mánysajtó-intézetben és legutóbb jelent meg, ( díszes kiadásban. Nagy 8-rétli és vaskos könyvek ára egyenként 1 frt 50 kr. Még egy része fog megjelenni, a malaszteszkö- zökről ; a három rész ára együtt 4 frt. 50 kr. Kapható a fordítónál Szatmárott. Döbrössy Alajos. »------­„PÉCSI KÖZLÖNY“ 1898. december 1. előadással Mindszenty alkalmi költeményét: „A szentek unokáihoz.“ Ezután K é t y i László köri igazgató, kántortanitó olvasta föl a szakcsi kát. kör munkatervét és belső életrendjét, mely szerint hetenkint háromszor lesz fölolvasás és oktatás; és pedig egy történelmi és egy vallási fölol­vasás fölváltva, továbbá kedden és pén­teken számolástanitás. Ez a lelkesítő motívumokkal előadott munkaterv egyrészről tanúskodik azon nagy önfeláldozásról és önzetlenségről, melylyel K é t y i László mindenkor szol­gálta a népnevelés ügyét, másrészről élő cáfolata annak a nyilatkozatnak, melyet egy tájékozatlan női fejecske produkált, mintha a szakcsi kát. kör csak pártoskodás volna, a mely rosszakaratú nyilatkozatnak folytatása is lehet, a mennyiben egy tes­tületről olyant állítani, a mi az alapsza­bályok szerint ki van zárva, t. i. a pártpo litika, rágalmazást is képez. Egyébb baj nem történt, mint hogy a meghívottak közül a falu jegyzője, ki szintén katolikus vallásu és egyik kát. tanító és neje, a ki szintén kát. tanítónő, távollétökke-1 tündököltek, a melyen sokan megütköztek, mert a hol a katolikus szellem­nek, a kát. hitelveknek ápolásáról, erősítéséről van szó; hol a nép nevelésére, művelésére, felnőttek oktatására nyittatik házi tűzhely, ott bizony a kát. jellegű iskolák tanítóit szeretnők látni az első sorban munkálok között. A szabadelvű állam a fegyelmi vizs­gálat kancsukáját tartja az állami tan itók szeme elé, ha nem szolgálják eléggé az állam célzatait. A „türelmetlen“ kát. egyház pedig szemet huny a kát. szellem terjesztése iránt érdeklődni nem tudó, de kát. kenyeret evő tanitók közömbös­ségére. íme a kát. szellem ápolásának ilyen mellőzésére vezet, ha a kát. tanító szabad­idejét az egyházmegyei tanhatóság enge­délye nélkül a községi irodában tölti! Hogy alkalmazkodjék a jegyzőhöz, hát elhúzódik a kát. körtől, melynek ma­gasztos célja a nép művelése és a kát. szellem erősbitése. Nem csak a kát. taní­tóknak, de még az állam hivatalnoka­inak is kötelességük volna az olyan egye­sületeket és köröket támogatni, melyek kizárólagos célja a vallási elvek és tanok terjesztésével a népet művelni és oktatni. (Ezt a külföldön meg is teszik sok helyen.) A tanitók gyermekeinek tápintézete. (Levél a szerkesztőhöz.) A „Pécsi Közlöny“ ez évi nov. 22-iki, 130. számában megjelent „A t a n i t ó k gyermekeinek tápintézete“ cikkéhez szólok. A németi i esperes kerületnek, a tápintézetre vonatkozó indít­ványát a baranyavári egyházkerület lelkészkedő papsága, és a minden jóra fo­gékony tanítói kar, magáévá tette. Tanítóink helyzete, a mai előre hala­dott nagy követelésü korban, nehezebb mint valaha. A létesítendő »tápintézet“ — mint a kalocsai, győri és más egyházmegyékben — szegény tanitók törekvő gyermekeit fo­gadná magába, és megkönnyítené a terhet, mely a szülők vállaira nehezedik. Ily intézmény hasznos voltát mindenki- átérzi — de, hogy ez létesüljön, mindenek előtt és mindenek fölött a lelkészkedő pap­ság és a tanítói kar hozza meg áldozatát. A tanító urak saját jól felfogott érdekükben, a papság pedig a tanítói kar iránti becsü­lésért és áldást hozó jobb jövőért! E végből a baranyavári egyházkerület lelkészkedő papsága és a tanítói kar már az 1895. október 10-én tartott egy házkerü­leti tanítói tanács koz mány alkalmából a kér­déses „tápintézet“ létesítéséhez 1100 koro­nát jegyzett, azon írásbeli kötelezettséggel, hogy az általuk jegyzett összegeket, az „építő bizottság“ megalakulása al­kalmával folyóvá teszi. Vivat sequens! Omega. HÍREK. Pécs, 1898. december 1. Dec. 2. a templomokban. Ő fel­sége trónraléptének 50-ik évfordulóján, dec. 2-án — mint már jelentettük — r. 9 órakor hálaadó istentisztelet lesz a székes- egyházban, melyet értesülésünk szerint maga a megyés püspök H e t y e y Sámuel ő méltósága fog tartani. Te Deum lesz holnap minden plébániatemplomban is. A katonaság — a közös hadseregbeli és a honvédség — a Frigyes-laktanya előtt tábori misét hallgat, melyei Magenheim plébános mond Ennek végeztével 3 nyel­ven fogják a legénység előtt a nap jeler- tőségét fejtegetni, mire az érmek kiosztási következik. Csakis kedvezőtlen idő esetén fog a katonaság a templomokban csapalon- kint szt. misét hallgatni. Az egyházmegyéből. A megyés főpászlor, ki tegnap délben visszaérkezett székhelyére, Fridrik Kálmán segédlel­készt Bogdásáról Petrievcire és Varga Pétert Püspök-Szenterzsébetről Bogdására helyezte át. Ifjúsági egylet alakulása. Nov. 27-én alakult meg Pakson nagyszámú kö­zönség jelenlétében a „Katolikus ifjúsági egylet,“ mely különösen a felnőtt földmives ifjúság testi-lelki megóvását célozza. Elnökül Streicher József plébánost, alelnökül Tumpek Ferenc földmivest és jegyzőül Bors József tanítót választották meg egy­hangúlag. Fontos tényező az ilyen egylet a földmives ifjúság nevelésében, hisz tudják mindazok, kik a nép között élnek, hogy a serdülő korban nagyon is rászorul a fiatal­ság olyan menhelyre, mely visszatartja mindattól, ami vesztét okozhatná. Mert ha ilyen helyről nincs gondoskodva, a korcsma borgőzös levegőjében keresi az ifjú a szó­rakozást, ott pedig erkölcse szenved kárt. Örömmel üdvözöljük tehát az uj egyletet, mely hogy céljának meg fog felelni, arról garánciát nyújt a megválasztott elnök Streicher József neve, ki Magyaror­szágon az ifjúsági egyletek alakításának úttörője és hivatott vezetője. Városaink a párisi kiállítá­son. Az 1900. évi párisi nemzetközi kiál­lítás magyar osztályának kormánybiztosa Lukács Béla volt miniszter levelet inté­zett Pécs sz. kir. városhoz, melyből ismer­tetjük az alábbi közérdekű sorokat: Kiváló fontosságot kell tulajdonitnom

Next

/
Thumbnails
Contents