Pécsi Napló, 1925. június (34. évfolyam, 1-13. szám)

1925-06-18 / 4. szám

oldal PÉCSI NAPLÓ 1925. jurius 19, Alkalmi ajándékok i i Arák Áll 07 Arak meglepő olcsó áron U1 ask GO САЭ/ivl OH vásárolhatók Dilint ékszerész és órásnál, Király ncca 11. Dülllll nám alatt, Szinháxial tűmben. tfIRHik — Tábori mise a kormányzó születésnapján. A kormányzó születésnapján, csütörtökön reggel negyed 9 órakor a helyőrség a szigeti külvárosi gyakorlótéren tábori misét tart. A református templomban a kormányzó születésnapja alkalmá­ból az ünnepélyes istentisztelet п'еЩ Ц8 órakor lesz, hanem délelőtt 11 órakor. Kérjük a ható­ságokat, hogy az előbb közölt időpont helyett ekkor legyenek szívesek elküldeni képviselőiket. — Személyi hin Fischer Ferenc dr. főispán szerdán a reggeli gyorsvonattal hivatalos ügyben Budapestre utazott. — Diplomáciai intervenció egy szoborért. A megcsonkított Bács vármegye székhelyének, Bajá­nak törvényhatósága elhetározfa, hogy Szabadka és Zotnbor magyar tárgyú szobrait, melyeket mai helyükön az elpusztulás veszélye fenyeget, átmenti magyar területre. Elsősorban a j ól sikerült zoinbori évek óta bedeszkázott Rákóczi szobornak diplo­máciai utón való kiadatása iránt tette ni.eg a ma­gyar külügyminisztériumnál a kezdeményező lé­péseket és kilátás van arra, hogy azok sikerrel is járnak. — A dunai hajózási konferencia tagjai már ma este Pécsre érkeztek. A csütörtök egész napon át a városháza közgyűlési termében megtartandó értekezletre Pécsre érkeztek a Dunagőzhajózási Társulat részéről Wertheimer Lajos udvari taná­csos, vezérigazgató, Gartner dr., Alma dr., Szon- reich dr., Krohaisz dr. igazgatók, a Magyar Fo­lyam és Tengerhajózási r. t. képviseletében Végh udvari tgnácso,s, elnökhelyettes, Trebitsch, Sebők dr., Erdős) Reiner főfelügyelők, a bajor Lloyd DGHT. részéről Schmidt, Trobíen és Baumle igazgatók, a cseh-szlovák hajózási társulat kép­viseletében Buchtet és llk igazgatók, a Magyar Beíhajózási г. I. képviseletében Széchy igazgató. Ma este a Nádor szálloda télikertjében vacsoráz­tak a vendégek, akik évről-évre más érdekelt városban tartják a hajózási, főleg tarifális ügyek­ben szükséges megbeszéléseket, ezúttal pedig első- ízben gyűltek egybe récsctt, ahol a holnapi napot tanácskozásaiknak szentelik. Este a vendégek tiszteletére a DGHT. bányaigazgatósága a Pan­nonia nagytermében vacsorát ad a vendégek tiszteletére, melyre hivatalosak a főispán, polgár- mester, kamara stb. Pénteken reggel a pécsi bá­nyák, legfőképen a Szent István akna és a jóléti berendezéseket fogják tanulmány tárgyává tenni, hogy hírét vigyék a legmodernebb magyar bánya­berendezésnek, szonbaton pedig elutaznak Pécs­ről. Amikor a dunai hajózás vezérembereit Pécsett üdvözöljük, kívánjuk, hogy tanácskozásaik ered­ményesek és a folyamhajózásra kedvező kihatás­sal legyenek. A városházát ez alkalomra délszaki növé­nyekkel díszítik fel. — A „Hindenburg“ nevél viselő volt cs. iS kir. 69. gy.-ezred tagjai f.hó 15-én, hétfőn tartották ezredünnepüke'. E? alkalommal a háborúban hősi halált halt bajtársak lelki üdvéért i’eggel 8 órakor a székesegyház Corpus Christi kápolnájában gyász­mise volt, melyet Fejes Károly sékrcsíyeigazgató, az ezred volt tábori lelkésze celebrált. A misén nagyszámban megjelentek a volt 69-es bajlársak, valamint az elesett hősök hozzátartozói, a hely­őrség tisztikara képviseletében Strinovich ezredes, a volt 19. és 52. közös gy.-ezred ésa Nyükosztagjai. Az istentisztelet után megkoszorúzták az elesett hősök emlékoszlopát. Este 9 órakor a Pannonia sörözőjében bajtársi összejövetel volt, melyen az összes Pécsett tartózkodó volt 69-es tisztek kivé­tel nélkül megjelentek és igy az igazi tradicionális bajtársi szeretet és megrendít hetet len összetar­tásnak fényes tanujelét adták. — A tavasszal beállt olcsóbbodásról fog meg­győződni, ha férfi, fiú és gyermekruha, posztó és bélésáru szükségletét Páll Ödönnél, Széchenyi- tér 1. sZ. alatt fedezi. — A Meteorologie! intézel jelent}: Hazánkban jobbára derült száraz idő uralkodott és a hőmér­séklet emelkedett. A nappali maximumok elérték 25 f. celziust, az éjszakai minimumok 10—13 cel- zius fok között váltakoztak. A szelek n\a reggel délre fordultak. — Időjóslal: Zivataros esők vár­hatók későbbi hősülyedésscl. — A pécsi S. H. S. kir. konzulátus felkérte 1; - púnkat annak közlésére, hogy a vízumot kiz-ró'rg és csakis azoknak az igénylőknek szolgáltatja ki, akik személyesen jelentkeznek, vagy akik útleve­lüket ajánlott levélben küldik be. E: utóbbi eset­ben közlendő : az utazás helye, célja, ideje, a vég­állomás, ahol a fél a hatált á lépni óhajt. A ha­tár a vízum keltétől számított 8 napon belül té­pendő át. A vizűm dija 120 dinár vagy annak napi­áron átszámított (jelenleg 150.000 K) magyar ko­rona értéke. Nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a vízum igénylők közvetítőit feltétlenül eluta sit ja, mert a vizűm szerzéssel valónetáni üzérke lést a közönség érdekében minden körülmények között megkívánja akadályozni. —A városi fiú felső kereskedelmi iskolában ni: i napon megtartott szóbeli érettségi vizsgálat után megállapított eredmény a következő : Jelesen meg­felelt Fáj Adolf, jól megfelel ék Agulár József, Al- másy István, Austerlitz Imre, Barton József, Hirth István, Káptalan István, K.urucz Ferenc, Probst Ferenc, Schmidt István'; megfelelek Günsbergtr Imre, Hamerli József, Klausz József, Ritscher Ist­ván, Weber Andor. Három jelölt szeptember hóban jelenikezhe ik javító vizsgálatra. — A lánchíd! öngyilkos á kecskeméti polgár- mester fia. Sándor István kecskeméti polgármester és felesége kétségen kivül felismerték fiukat abban az öngyilkosban, aki a Lánchídon lőtte agyon ma­gát. A szülők szerint gyógyithatatlan betegség miatt menekült a halálba ifjú Sándor István. A Pécsi Napló novellapilyázata. A Pécsi Napló irodalmi mellékletének egyik- célja, hogy uj irodalma tehetségeknek nyisson utat. Minden szépirodalmi Írásnak, melyben a tehetség erejét látjuk, teret adunk ezeken a ha­sábokon. A nemes versengés fölkeltése céljából, el­határoztuk, hogy novella-pályázatot hirdetünk. A pályázatban mindenki részt vehet. A kéz­iratok beküldésének végső határnapja augusztus 1. A novella ne legyen nagyobb négy tárcaláb­nál. A kéziratok jeligés levél kíséretében kül­dendők be a szerkesztőségnek, a borítékon „pá­lyázat“ megjelöléssel. Az elfogadott novellákat, a jelige alatt sorra leközöljük. A megjelent no­vellák fölött pártatlan zsűri mond kritikát. Aki teljes névvel akarja közöltetni novelláját, az nevet is tüntessen fel. A legjobbnak t,Iáit öt no­vella között, a következő dijakat osztjuk szét: 1- ső díj .............. 250.000 K. 2- ik dij .............. 150.000 ,. 3- ik dij .............. 100.000 ,, 4- ik dij .............. 50.000 ,, • 5-ik dij ............... 50.000 ,, A beérkezett és közlésre elfogadott kézira­tok címét közölni fogjuk. A Péesl Napló szerkesztősége. — A városi polgári leányiskola folyó hó 15-én délután tornatermében jól sikerült tornavizsgát tartott, melyen tekintettel a hely szűkére, szülők s érdeklődők csak mérsékelt számban jelenhettek meg, pedig az élvezetes s változatos műsor na­gyobb publikumot érdemelt volna. A tornaünne­pély a leánykák szabatos felvonulásával kezdődött. A „Hinnusz“ szent hangjainak felcsendülése után következtek a precízen betanult és szépen előadott szabadgyakorlatok különböző változatokban. Eze­ket követték svédpadons bordásfalon a festői svéd­gyakorlatok, utánuk bámulatos bátorsággal,ruga­nyossággal, s ügyességgel tornáztak a leánykák a korlá on s gyürühintán. Különösen meglepő volt az azután következő magsugrásban elért eredmény. A 125 cm.-ig ugró leánykákat a nézők lelkes taps­sal ünnepelték, A „Hiszekegy“ felemelő hangjai­nak eléneklése után ruganyos lépésekkel kivonult a kedves, ügyes leánycsapat, a jelenlevő szülők s érdeklődők hálás elismeréssel adóztak azoknak, kikfáradságotnemismerőbuzgalohunaltörekszenek érdeklődők hálás elismerései adóztak azoknak, kik fáradságot nem ismerő buzgalommal törek­szenek arra, hogy leányifjuságunknak ne csak lel­két, hanem testét is edzzék, erősítsék a mostani nehéz élet küzdelmeire. — Poloskát, svábot, molyt kiirtani házilag csakis a Lőcherer Cinexinnel lehet, mert nemcsak az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban el­pusztítja. Gyógyszertárakban és drogériákban kaphatók. Igyunk „Pannónia malátap«»«g6>ört Г \z egykori Ramazetter nyomda utolsó inasa jubilál. A pécsi betűszedők társadalma nagy ünnepre készül. Egyik kartársuk, Fischer Ágoston, aki immár ötven éve kapkodja a betűket a szedőszekrényekből, vasárnap jubilálni fog. Akkor szabadult föl a pécsi Lyceum nyomdában, amikor annak még Ramazetter Károly volt a nagyúri tempókra hajló bérlője. Nyílt házat ve­zetett, melyben három nagymüveltségü leánya körül legyeskedett az akkori pécsi aranyaifjuság. Egyik leánya, Jolán, színésznő lett és elérte, hogy a Comoedie Francaisban játszhatott tragikai sze­repeket. Ramazetter Károly maga 90 évet meg­haladó korban a budapesti kereskedők szegény­házában halt meg, ahová azok segítették be, akik ellen egykoron a legélesebb intrikákat folytatta le. Ramazetter Károlyból érdekes regényalakot ír­hatna hivatásos regényíró, de most csakis egyik, keze alól kikerült volt inasának jubileumáról van szó, akinek édesapja Fischer Simon, a régi Lyceum nyomda gépmestere, édesanyja pedig a régi jótékony nőegylet mindenese volt, akit a tagok, amikor a foriitios nyugták behajtására jött a házakba : Fischerin Du Kleine becéző név­vel fogadtak. .Mindenképen pécsi szedő a mai jubiláns, aki munkabírásával rácáfol arra a régi mondásra, hogy a betű öl. Igaz, hogy Fischer Ágoston úgy a később Taizs József tulajdonába átment Madarász-féle könyvnyomdában, mint a Dunántúl nyomdában, ahol most is fürgén rakja a hetüket a winkelbe, csakis nappali szedő volt, ami fizikailag nem oly kimerítő, mint az éjjeli munka, ennek köszönheti, hogy még távol van a rokkantságtól, testi nyavalyáktól, és vasárnap este, amikor kartársai szeretető a Régi Sorház­ban eleg ünneplésben fogja részesíteni, az arany­kort elért betűszedő szellemi és testi írissesége buzditólag fog hatni ólomkatona társaira. A Gu­tenberg daloskor is újból kivonta ez alkalomra vitorláit és az ünnep alkalmából ismét Haksch Lajos fogja a dalosok énekét vezényelni. Az ünne­pélyen, mely este 8 órakor kezdődik a nyomda­tulajdonosok is részt fognak venni, műikor Fischer Ágostonnak c ritka évforduló all: >ól ajándék­tárggyal is kedveskedni fognak — „A Baranyai Uazdahaiik it. T.“ értesíti ügyfeleit, hogy f. hó 20-tól kezdve a nyári hónapok alatt a délutáni pénztárórát beszünteti. További intézkedésig pénztáróráit d. e. 9— %1-ig tartja. — Urifiu és parasztleány szerelmi tragédiája. Újvidékről jelentik: Rendkívüli lelkinyugalom­mal, csodálatos energiával végrehajtott kettős ön- gyilkosság tartja izgalomban a várost, amelynek egyik szereplője egy köztiszteletben álló újvidéki uvicsalád fia, a másik egy egyszerű parasztleány. Pénteken délután 4 órakor sürgősen hívták a men- tőket, a repülőtérre ahol a tileli vonat mozdonya alatt két véres emberi roncs íetrengett. A mentők­kel együtt kiszállt rendőri bizottság megállapította az áldozatok személyazonosságát és kiderült, hogy a közben kiszenvedett férfi Krámer Nándor 18 éves fiú, a Krámer testvérek sodronyszövő gyár egyik cégtulajdonosának a fia, a leány pedig Barta Etus nevű 22 éves parasztlcány. A fiatalok régóta sze­rették egymást, a romantikus hajlandóságú fiit mindenáron feleségül akarta venni kedvesét és mivel szülei erről természetesen hallani sem akar­tak, állandó súrlódás volt a családban. A szülők mindenképen meg akarták menteni fiukat szeren­csétlen viszonyától, már nem is törődtek volna a leá ny származásával és müve let lenségével, a la csony társadalmi állásával, de sehogyan sem t udtak bele- nyugadni, hogy 18 éves korában, pálya és kenyér nélkül .tisztán szülei vagyonára támaszkodva, fe­leségévé tegyen egy nála 4 évvel idősebb leányt, családot alapítson a semmire és egy minden való- szinüség szerint szerencsétlen korai házassággal egész jövőjét és életét tönkretegye. A fiúval azon­ban nem lehetett bírni, titokban folyton találko­zol t a leánnyal és amikor látta, hogy terve minden­képen keresztülvihetetlen, halálra szánta magát és kedvesét. Pénteken délután a titeli vasútvonal mentén sétállak a szerelmesek és a félnégykor arra robogó vonat elé vetették magukat. A mozdony mindkettőjüket elkapta és maga alá sodorta, Krá­mer Nándor néhány pillanat alatt meg is hal t, В art a Ernst pedig haldokolva szállitottáka küzkórházba. A mozdonyvezető állítása szerint olyan hirtelen és váratlanul kerültek eléje, olyan közelről ugrál- taka vágányok közé, hogy alig láthatta őket,nem­hogy fékezni tudott volna. Semmiféle olyan írást nem találtak az öngyilkosoknál, amiből meg le­hetne biztosan állapítani ugyan közös elhatározás viüe-e a fiatalokat a halálba, vagy a romantikára hajló fiú esetleg erőszakosan rántotta magával a leányt, akit már nem is lehetett kihallgatni.

Next

/
Thumbnails
Contents